Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рікСкачати 476.35 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір476.35 Kb.
#296
ТипПрограма
  1   2   3
Пояснювальна записка

Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 5.01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік.

При вступу за напрямом 6.010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр абітурієнти повинні продемонструвати досконале володіння основним категоріальним апаратом психолого-педагогічних наук.

Програма охоплює теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності дошкільників, містить вузлові, принципово важливі проблеми сучасної дошкільної освіти. Програма ґрунтується на класичних і сучасних педагогічних дослідженнях, даних суміжних наук, на сучасних концепціях дошкільного виховання, передовому педагогічному досвіді.

Абітурієнти повинні показати знання основних закономірностей розвитку особистості дитини, її окремих процесів, зокрема самосвідомості, мотиваційної сфери, емоційно-вольової сфери тощо; виділити особливості особистісного розвитку на кожному віковому етапі, сформулювати основні новоутворення особистості.

Курс забезпечує основну теоретичну і практичну підготовку до виконання кваліфікаційних обов'язків вихователя навчального дошкільного закладу.Абітурієнти повинні:

- розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку та методичні питання організації життя і діяльності дошкільників;

- показати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання, навчання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання;

- показати володіння методами і формами організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;

- продемонструвати кращі моральні риси особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: любові та поваги до особистості дитини, показати значення дошкільного дитинства для становлення особистості дитини;

- висвітлити надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій українського народу;

- показати становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки;
- висвітлити особливості виховання і навчання дітей раннього віку;
- висвітлити особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку;
- показати шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу у ДНЗ;
- показати шляхи вивчення та врахування потреб й інтересів дітей в навчально-виховному процесі.
На основі цих знань у абітурієнти повинні продемонструвати вміння:

- планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючи і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;

- забезпечувати диференційований підхід до вихованців;

- аналізувати програмно-методичні матеріали;

- організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;

- добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва іграми дошкільників;

- використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Загальні питання дошкільної педагогіки.

Дошкільна педагогіка як наука про виховання та навчання дітей від народження до вступу до школи. Предмет дошкільної педагогіки. Виховання як педагогічне явище, його історичний характер. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками, її місце в системі педагогічних наук.

Концепція дошкільного виховання, Концепція національного виховання про мету, завдання та основні засади виховання підростаючого покоління в Україні на сучасному етапі. Дошкільна педагогіка про всебічний розвиток дитини. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, його значення та зміст.

Природничонаукові засади дошкільної педагогіки.

Основні джерела педагогічної науки. Прогресивні ідеї минулого. Народна педагогіка як джерело розвитку педагогічної науки. Прогресивні українські діячі (Г.Сковорода, М.Драгоманов, Т.Шевченко та ін.) про загальні засади виховання підростаючого покоління. Теоретична спадщина К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та вплив їх ідей на розвиток дошкільної педагогіки. Реалізація педагогічних ідей С.Ф.Русової у практиці сучасного національного дитячого садка.

Методи наукових педагогічних досліджень, їх характеристика. Впровадження результатів педагогічних досліджень в теорію та практику дошкільного виховання.2. Виховання і розвиток дітей в період дошкільного дитинства.

Суспільно-історична природа особистості. Визначення поняття «розвиток», «виховання», «формування». Розвиток особистості, його рушійні сили та закономірності. Спадковість, соціальні умови життя і виховання як вирішальні фактори у формуванні людської особистості. Провідна роль виховання в розвитку особистості. Становлення особистості в процесі соціалізації. Значення дошкільного віку у формуванні особистості людини. Своєрідність дошкільного періоду дитинства.

Педагогічна вікова періодизація дошкільного дитинства. Необхідність врахування вікових особливостей дітей та особливостей індивідуального розвитку у вихованні та навчанні.

Концепція національного виховання про принципи виховання в Україні, їх загальна характеристика. Умови її реалізації в практиці дошкільних закладів. Національна доктрина розвитку освіти про пріоритетні напрямки розвитку дошкільної освіти.

Загальна характеристика методів виховання в педагогіці. Шляхи підвищення ролі виховання в розвитку та формуванні особистості в руслі Концепції дошкільного виховання та Концепції національного виховання. Програма виховання в дошкільному навчальному закладі. Значення програми в забезпеченні різнобічного розвитку дітей. Історія створення програм. Програми «Малятко», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», авторські програми. Коротка їх характеристика. Варіативність і альтернативність в підготовці й використанні програми. Програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі».

Роль діяльності (ігрової, навчальної, трудової) у формуванні всебічно розвинутої особистості. Особистість як об'єкт і суб'єкт виховання. Самовиховання особистості як необхідна умова ефективного розвитку та формування цілком свідомої особистості.

Спілкування як чинник розвитку особистості дитини. Стилі педагогічного спілкування: авторитарний, демократичний, ліберальний.

Робота з обдарованими дітьми. Фізіологічні задатки обдарованості. Можливі вияви обдарованості у дітей дошкільного віку. Роль діяльності в цілому процесі. Основні ознаки обдарованості дитини. Зміст спільної роботи батьків і вихователів з обдарованими дітьми. Особливості роботи з батьками обдарованої дитини.

Робота з педагогічно занедбаними дітьми. Поняття «важковиховуваність» і «педагогічна занедбаність». Нетиповість цього явища в дошкільному віці. Причини та шляхиподолання педагогічної занедбаності дошкільника. Профілактика важковиховуваності в дошкільному віці. Особливості роботи вихователів з батьками важковиховуваної дитини.

3. Розвиток суспільного дошкільного виховання.

Створення системи суспільного дошкільного виховання. Вплив ідей А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі на дошкільну педагогіку.

Суспільна дошкільна освіта - перша ланка в системі народної освіти. Різні типи дошкільних закладів їх характерні особливості.

Побудова нетрадиційних національних навчально-виховних закладів. Народно-педагогічні принципи, форми і методи навчально-виховної діяльності дітей.

Концепція національної педагогічної освіти в Україні. Роль дошкільних закладів у відродженні національної культури, народних традицій, моралі.

4. Вихователь дошкільного навчального закладу.

Роль вихователя та його відповідальність за розвиток особистості дитини. Особистість вихователя дитячого садка. Постійне підвищення культурного рівня загальноосвітньої підготовки професійної майстерності вихователя. Спрямованість вихователя.

Структура діяльності вихователя. Професійні уміння вихователя: гностичні, конструктивні, комунікативні й організаційні уміння.

Педагогічне спілкування в діяльності вихователя дитячого садка. Стилі педагогічного спілкування: демократичний, авторитарний, потурання. Наслідки кожного стилю в діяльності, поведінці, ставлення до навколишньої діяльності.

Роль кожного вихователя у створенні сприятливого психологічного клімату в педагогічно-обслуговуючому мікроколективі групи та колективі дошкільного закладу.

Концепція національного виховання про професійну підготовку та вимоги сучасного суспільства до особистості педагога.5. Виховання і розвиток дітей перших трьох років життя.

Швидкий темп розвитку дітей, раннє утворення умовних рефлексів, початки формування інтелектуальних і моральних почуттів - основа необхідності і можливості виховання дітей перших днів життя. Особливості фізичного і психічного розвитку дітей раннього віку. Педагогічні правила виховання дітей з врахуванням особливостей їх віку.

Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіки їх реалізації в різних розділах виховної роботи (при організації режиму дня, ігор дітей, занять з ними).

6. Зміст, методи всебічного й гармонійного розвитку дітей дошкільного віку.
Фізичне виховання.

Виховання здорової дитини. Основи теорії фізичного виховання дітей. Основні завдання та засоби фізичного виховання. Фізичне виховання і фізичний розвиток.

Сучасні проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку, їх відображення в варіативних програмах для дошкільних закладів, діючих в Україні.

Режим як активний засіб фізичного і загального розвитку дитини.

Рухи як активний засіб і необхідна основа фізичного і загального розвитку дитини.

Розумове виховання, навчання.

Основи теорії розумового виховання й навчання дітей. Методологічна основа розумового виховання і навчання. Психологічні і фізіологічні основи розумового виховання.

Завдання розумового розвитку дитини. Знайомство дітей з навколишньою діяльністю як основа розумового виховання.

Значення сенсорної культури для знайомства з навколишнім світом. Завдання і зміст сенсорного виховання. Система сенсорного виховання в сучасній дошкільній педагогіці.

Провідна роль навчання в розумовому розвитку дитини.

Навчання як двосторонній процес взаємозумовленої діяльності вихователя й дитини.

Формування передумов навчальної діяльності в дошкільному віці. Прийняття навчального завдання, формування навчальних умінь (уміння слухати і чути, планувати, організовувати робочі місця, самоконтроль, самооцінка), мотиви.

Дидактичні принципи навчання в дитячому садку.

Методи розумового виховання і навчання дітей. Класифікація методів. Характеристика наочних, словесних, практичних, ігрових методів і прийомів.

Форми навчання дітей у дитячому садку (елементи навчання в повсякденному житті, дидактична гра, екскурсія, заняття). Заняття як провідна форма навчання, розвиваючий та виховний характер занять. Різні види і характер занять. Сучасні підходи до організації навчання в дошкільному закладі.Моральне виховання.

Поняття моралі. Зміст морального виховання дітей. Виховання екологічної культури дошкільників. Педагогічні умови, засоби та методи формування моральних якостей дошкільників.

Індивідуалізація виховання дошкільників. Ю.А.Аркін про можливості індивідуалізації виховання в дитячому садку. Дослідження і кращий досвід індивідуального виховання (Я.І.Ковальчук та ін.). Статеве виховання, його завдання, зміст, умови.

Дитячий колектив - важлива умова формування особистості. Поняття «дитячий колектив», його специфіка, етапи розвитку, засоби створення дитячого колективу. Формування колективізму. Керівництво колективними взаємостосунками дітей.

Методи виховання гуманних почуттів, гуманної поведінки.

Ідеї В.О.Сухомлинського про становлення основ духовності особистості.

Завдання і зміст виховання у дітей любові до своєї Вітчизни.

Родинна педагогіка - першоджерело формування у дітей любові до матері, рідних, близьких, усвідомлення родоводу, пошани до сім'ї та своїх предків. Основні шляхи і засоби виховання патріотичних почуттів.

Сутність дисциплінованості. Своєрідність дисциплінованості дитини, розвиток цієї якості в дошкільному віці.

Виховання культури поведінки дошкільників. Навички культури поведінки для різних вікових груп, методи і прийоми їх формування.Трудове виховання.

Теоретичні основи трудового виховання дітей дошкільного віку. Своєрідність праці дітей дошкільного віку, її виховне призначення. Спільне і відмінне в ігрі і праці дітей в дошкільний період. Концепція національного виховання про трудову активність, сформованість творчої працелюбної особистості в процесі трудового навчання й виховання. Створення в сучасному національному дитячому садку та сім'ї умов для праці дітей з урахуванням українських національних традицій.

Завдання трудового виховання: ознайомлення дітей з працею дорослих, виховання у дітей позитивного ставлення до праці, трудових умінь і навичок, працьовитості, становлення в процесі початків експериментування дитячої творчості. Принципи організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

Види праці дітей: самообслуговування, господарська праця, праця в природі, ручна праця. Зміст і виховне значення кожного виду праці.

Форми організації праці дітей дошкільного віку: індивідуальна, колективна (трудові доручення, чергування, робота невеличкими групами і всім дитячим колективом).

Спрямування програми трудового виховання на шляхи формування в процесі самостійності, працелюбності, колективізму; відповідальності у дошкільників.Естетичне виховання.

Вихідні положення вчення про естетику - методологічна основа естетичного виховання. Концепція національного виховання про формування у підростаючого покоління художньо-естетичної освіченості та вихованості. Своєрідність естетичного сприймання, естетичних переживань дітей дошкільного віку. Система естетичного виховання. Основні принципи естетичного виховання дітей: єдність естетичного, ідейного і морального виховання; провідна роль виховання і навчання в естетичному розвитку дітей; забезпечення естетики життя і побуту дітей; необхідність включення дітей в різноманітні види творчої діяльності.

Завдання естетичного виховання: розвиток сприймання прекрасного; естетичних почуттів і уявлень дитини; залучення до художньо-творчої діяльності і формування основ смаку; розвиток творчих здібностей дитини.

Засоби естетичного виховання: гра та іграшка, мистецтво, естетика побуту, природа, праця, художнє навчання, самостійна художня діяльність, народні свята, традиції, звичаї.

Методи естетичного виховання дітей.

7. Гра.

Гра - провідна діяльність дитини, в якій відбувається її психічний розвиток. Педагогічне обгрунтування гри як засобу виховання дошкільника.

Гра як універсальний засіб формування взаємостосунків дорослих з дитиною і дітей між собою. Формування дитячого товариства в ігровій діяльності (О.П.Усова). Керівництво реальними взаєминами дітей за допомогою правил спільної гри.

Класифікація дитячих ігор, їх характеристика. Своєрідність та типові особливості кожного виду ігор. Особливості впливу ігрової діяльності на розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку.

Творчі ігри: сюжетно-рольові, театралізовані, режисерські, будівельні. Структура гри. Закономірності розвитку гри, в зв'язку з загальними закономірностями розвитку дитини.

Виникнення, розвиток та становлення гри, її виховні функції.

Ігри з правилами: народні, дидактичні, рухливі, розвиваючі, комп'ютерні. Структура ігор з правилами. Спільне і відмінне ігор з правилами та сюжетно-рольових. Ігри з правилами як форма навчання та виховання. Місце ігор з правилами у режимі дня та педагогічному процесі дошкільних закладів.

Дидактична гра як форма навчання дітей дошкільного віку. Види, зміст, функції, її значення для сенсорного, розумового розвитку, формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини. Особливості організації та керівництва дидактичними іграми дітей різних вікових груп.

Народні, рухливі, хороводні ігри. їх педагогічна цінність.

Комп'ютерна гра як сучасний різновид дидактичної гри (Л.В.Артемова). Особливості співпраці дитини з комп'ютером. Комп'ютерно-наукова діяльність дошкільників. Комп'ютерно-ігровий комплекс у педагогічному процесі дитячого садка. Розвиваючі ігри, їх особливості (З.М.Смирнова, Е.О.Богуславська, Б.П.Нікітін). розвиток творчих здібностей у ході розвиваючої гри.

Іграшка — найважливіший засіб розвитку гри. Роль іграшок у задоволенні потреби дитини в грі. Освітній та виховний вплив іграшок. Види іграшок (народні, образні, дидактичні; розвиваючі предмети багатоцільового призначення, предмети-замінники), їх значення. Використання іграшки в педагогічному процесі (Є.А.Фльоріна, С.Л.Новосьолова, Л.В.Артемова, Н.Я.Михайленко).8. Організація педагогічного процесу і планування навчально-виховної роботи в дошкільному закладі.

Поняття про педагогічний процес. Складність і різноманітність педагогічного процесу дитячого садка.

Організація педагогічного процесу в різновіковій групі. Особливості планування в різновікових групах.

Значення плану педагогічної роботи для систематичного, послідовного розв'язання завдань виховання та навчання дітей. Види, форми плану педагогічної роботи. Аналіз вихователем навчально-виховної роботи і його значення для успішного вирішення завдань виховання і навчання.9. Дошкільний навчальний і школа.

Наступність між дошкільним навчальним закладом і школою.

Основні завдання спадкоємності. Сутність перспективи і ретроспективи в цій проблемі. Необхідність узгодження програм та методів навчання і виховання дітей в дошкільному навчальному закладі і школі. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи: її напрями, зміст, форми.

Концепція дошкільного виховання про необхідність співробітництва дошкільного закладу, сім'ї та школи щодо підготовки дитини до школи. Значення дошкільної підготовки для успішного навчання дітей в школі, формування передумов навчальної діяльності. Поняття готовності дітей до шкільного навчання в дошкільній педагогіці.

10. Дошкільний навчальний заклад і сім'я.

Зростання значення ролі сім'ї у житті людини. Українське законодавство про сім'ю, охорону материнства і дитинства, про відповідальність сім'ї за виховання дітей, про допомогу сім'ї. Концепція дошкільного виховання та Концепція національного виховання про єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання.

Необхідність підвищення педагогічної культури батьків засобами педагогічної пропаганди. Вимоги до її змісту, різноманітність форм і методів.

Співробітництво дошкільного закладу і сім'ї з проблем виховання дітей. Форми, методи цієї роботи.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОГО МОВЛЕННЯ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахового вступного випробування з «Методики розвитку рідної мови» складена на основі типової програми з методики розвитку рідної мови для спеціальності «Дошкільна освіта». Вона охоплює основну частину курсу, опирається на класичні і сучасні педагогічні дослідження, дані психології, психолінгвістики, лінгвістики, дошкільної педагогіки і містить вузлові, принципово важливі проблеми методики розвитку мовлення.

Абітурієнти на фаховому вступному випробуванні повинні показати:


  1. Знання сутності і закономірностей процесу розвитку мовлення і мовленнєвого спілкування дошкільників.

  2. Знання вікових і індивідуальних особливостей розвитку мовлення і мовленнєвого спілкування на різних вікових етапах.

  3. Знання особливостей побудови педагогічного процесу навчання рідної мови, а також конкретних засобів мовленнєвого розвитку дітей.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Теоретичні основи методики розвитку мовлення.

Методика розвитку рідного мовлення – педагогічна наука, яка визначає науково-теоретичні засади розвитку мовлення дітей до школи. Вивчає специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на керування мовленнєвим розвитком, розробляє, перевіряє і рекомендує зміст, форми, засоби, методи та прийоми розвитку мовлення дітей. Зміст методики розвитку мовлення як наукової дисципліни та її завдання: фундаментальні (дослідження процесів оволодіння дітьми рідною мовою, мовленням, мовленнєвим спілкуванням; вивчення закономірностей навчання рідному мовленню; визначення принципів та методів навчання), прикладні, розробка змісту роботи з формування мовленнєвих умінь і навичок; визначення умов, форм, засобів, методів і прийомів розвитку мовлення і обґрунтування методики розвитку мовлення.

Мета вивчення курсу – засвоєння теорії розвитку дитячого мовлення і оволодіння умінням керувати процесом розвитку мовлення і мовленнєвим спілкуванням.

Основні завдання курсу – озброїти студентів науково-методичними знаннями про процес розвитку мовлення та мовленнєвого спілкування, практичними знаннями і навичками роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку, прищепити інтерес до вивчення інноваційних технологій з розвитку мовлення, формувати бажання творити свої оригінальні засоби впливу на мовлення дітей.Наукові засади методики розвитку мовлення.

Положення матеріалістичної філософії про мову як продукту суспільно-історичного розвитку, як найважливішого засобу спілкування і соціальної взаємодії людей, про її зв’язок з мисленням – методологічна основа методики розвитку мовлення.

Природнонаукова основа методики - вчення І.П. Павлова про дві сигнальні системи вищої нервової діяльності людини. Дослідження АТ.Іванова-Соленського, МЛ.Красногорського, М.М.Кальцової про особливості становлення і розвитку другої сигнальної системи у дітей, про її нерозривну єдність з першої сигнальною системою.

Психологічна основа мовлення - теорія мовлення і мовленнєвої діяльності. О.М. Леонтьєв про психологічну природу мовлення (займає центральне місце в процесі психічного розвитку; має полі функціональний характер; є поліморфною діяльністю; має предметне значення і відповідність; в ній розрізняють фізичну зовнішню сторону і семантичну, смислову). Психолінгвістика про мовлення, як особливий вид людської діяльності. Види мовлення (говоріння, слухання, читання, письмо) та загальна характеристика мовленнєвої діяльності (здійснюється в процесі спілкування людей; передбачає наявність партнерів; активний, цілеспрямований процес; здійснюється з допомогою мовних засобів; обумовлена ситуацією спілкування).

Лінгвістична основа методики - мовознавство, його теоретичні узагальнення в галузі фонетики, граматики, теорії тексту. Співвідношення мови і мовлення. Два аспекти розвитку мовлення дошкільників – лінгвістичний та комунікативно-діяльнісний.

Дидактика - основа розглядання питань про цілі, зміст, принципи, методи та організаційні форми роботи з розвитку мовлення дітей.

Методи наукового дослідження у методиці розвитку мовлення дітей.

Система роботи з розвитку мовлення у дитячому садку.

Основна мета роботи з навчання рідної мови - формування усного мовлення та навичок мовленнєвого спілкування з навколишніми людьми на основі оволодіння літературною мовою свого народу.

Основні завдання з розвитку мовлення: розвиток загальної мовної культури та культури спілкування розвиток зв'язної мови (діалогічної та монологічної); збагачення, уточнення та закріплення словника; формування граматичної правильності мови; ознайомлення дітей з художньою літературою; навчання грамоти.

Основні вимоги до мовлення дошкільників (змістовність, точність, багатство нових засобів, ясність, виразність, правильність).

Завдання і зміст роботи з розвитку мовлення у варіативних програмах виховання і навчання у дошкільному закладі. Умови успішного виконання програми: правильна організація змістовного життя дітей, наявність розвивального середовища, постійне вправлення у мовленні.

Засоби здійснення програми розвитку мовлення дітей: навчання рідній мові на заняттях; спілкування дорослих і дітей в різних видах діяльності; художня література; мовлення вихователя; різні види мистецтв; технічні засоби навчання.

Заняття, як основний засіб здійснення програми з мовленнєвого розвитку дошкільника. Значення, специфіка види та характеристика занять з розвитку мовлення; вимоги до них та особливості проведення в різних вікових групах.

Методи та прийоми розвитку мовлення дітей. Загальне поняття про методи та прийоми розвитку мовлення, їх класифікації. Взаємозв'язок і залежність вибору методів і прийомів від конкретних завдань мовленнєвого розвитку і особливості даного віку.Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»
files -> 1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5

Скачати 476.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка