Пояснювальна записка Навчальними планами зі спеціальностей 050104 Фінанси, 050111 Бухгалтерський облік, затверджених Укоопспілкою 30. 05. 03, з дисципліни "Економічний аналіз" передбачено виконання однієї контрольної роботиСторінка1/8
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Пояснювальна записка

Навчальними планами зі спеціальностей 5.050104 Фінанси, 5.050111 Бухгалтерський облік, затверджених Укоопспілкою 30.05.03, з дисципліни "Економічний аналіз" передбачено виконання однієї контрольної роботи.

Контрольні завдання розроблені відповідно до навчальної програми "Економічний аналіз", затвердженої Укоопспілкою 18.11.03.

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу "Економічний аналіз" з метою перевірки вміння студента самостійно працювати над літературою, аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств, розробляти та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Контрольні завдання включають теоретичні питання та

задачі.


Мета даних методичних рекомендацій - допомогти студенту розкрити зміст питань контрольної роботи і розв'язати задачі.

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію щодо відповіді та теоретичні питання, запитання для самоперевірки, варіанти і завдання домашньої контрольної роботи.

Програмою визначаються зміст предмета і вимоги, що ставляться до студента при складанні екзамену.

Мета курсу■'- надати студентам знань щодо методології економічного аналізу та формування вміння використовувати їх у процесі аналізу фінансово-господарської діяльності та прийняття управлінських рішень.

Завдання курсу - покращання економічної підготовки фахівців, оволодіння їх знаннями, необхідними для управління економікою підприємства, підвищення ефективності господарської діяльності, раціоналізації використання виробничого потенціалу, економії ресурсів.

Завдання для виконання контрольних робіт складаються з .45 теоретичних питань і 93 задач.

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від останніх цифр номера особової справи студента (за реєстрацією заочного відділення). У таблиці по вертикалі і горизонталі розміщені цифри від 0 до 9. Необхідно знайти по вертикалі передостанню цифру номера особової справи, а по горизонталі - останню. Перетин вертикального стовпчика та горизонтального рядка визначає клітинку з номерами питань контрольної роботи.
Порядок виконання роботи


 1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитися з тематичним планом, потім за таблицею варіантів визначити питання своєї контрольної роботи.

 2. Знайти сторінку з питанням і уважно прочитати зміст теми програми, з якої визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до цього питання.

 3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, знайти за кодом літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови» що вона відповідає змісту питання і є сучасною).

 4. Ознайомитися з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

5. Пояснення творчих завдань має бути аргументованим.

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватися таких вимог: 1. контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

 2. контрольна робота має бути виконана українською мовою, особисто; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишати поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;
 1. правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються назва дисципліни, прізвище, ім'я та по батькові, група, курс, навчальний заклад, номер особової справи;

 2. вказати номер варіанта;

 3. номери і назви завдань вказуються безпосередньо перед їх виконанням;

 4. назву кожного питання підкреслити;

 5. відповідь на кожне наступне питання повинна починатися з нової сторінки;

 6. відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слів не допускаються, крім загальноприйнятих;

 7. наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення переліку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишається дві-три чисті сторінки для написання рецензії;
 1. обсяг роботи повинен становити 22 - 25 сторінок (у зошиті) або до 12 сторінок комп'ютерного набору у форматі А4(\Уог(114);

 2. до роботи додається заповнений бланк, що висилаєть-ся навчальним закладом, із зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, шифру, назви дисципліни, номера контрольної роботи.

Питання та задачі контрольної роботи

1. Охарактеризуйте предмет і об'єкти економічного аналізу та розкрийте його завдання.

2* Охарактеризуйте види економічного аналізу за різними ознаками.

 1. Розкрийте суть порівняння в економічному аналізі та нейтралізації впливу факторів.

 2. Розкрийте суть використання статистичних показників в економічному аналізі.

 3. Розкрийте методику розрахунку впливу факторів способом абсолютних різниць.

І' 6. Розкрийте методику розрахунку впливу факторів способом відносних величин.

7* Розкрийте методику розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок. 1. Охарактеризуйте етапи проведення аналізу господарської діяльності.

 2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його класифікація.

10. Розкрийте завдання та методику аналізу виробничої програми промислового підприємства.

11; Розкрийте суть впливу окремих факторів на випуск продукції.

12, Зробіть аналіз асортименту і структури випуску продукції.

г /13. Розкрийте методику аналізу якості продукції і суть її впливу на результати діяльності підприємства.

14. ■ Розкрийте методику аналізу стану і забезпеченості
підприємства персоналом і залежність між забезпеченістю пер-
соналом і показниками діяльності підприємства.

15, Розкрийте фактори, що впливають на продуктивність
праці та суть впливу продуктивності праці на результати діяль-
ності підприємства.

 1. Розкрийте методику аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та вкажіть резерви збільшення випуску продукції за рахунок основних засобів.

 2. Розкрийте методику аналізу використання матеріальних ресурсів та суть їх впливу на результати діяльності підприємства.

 3. Розкрийте методику аналізу собівартості реалізованої продукції та вкажіть резерви її зниження.

 4. Розкрийте методику аналізу витрат і суть факторів, що впливають на них. і

 5. Розкрийте методику аналізу прибутку і рентабельності та вкажіть шляхи підвищення рентабельності виробничого підприємства.

 6. Розкрийте методику аналізу загального товарообороту і суть факторів, що впливають на нього.

 7. Розкрийте методику аналізу товарних запасів та суть факторів, що впливають на них.

 8. Розкрийте методику аналізу товарооборотності та суть впливу її на фінансові результати діяльності підприємства.

 9. Розкрийте методику аналізу товарного забезпечення роздрібного товарообороту та суть його впливу на товарооборот.

 10. Розкрийте методику аналізу продуктивності праці і чисельності працівників торгівлі і вплив їх на результати діяльності підприємства.

 11. Розкрийте методику аналізу фонду оплати праці і суть факторів, що впливають на нього.

 12. Які заходи підвищують ефективність праці і використання витрат на заробітну плату.

 13. Охарактеризуйте вплив факторів на витрати, доходи і прибутки торговельного підприємства.

 14. Розкрийте методику аналізу заготівельного обороту та суть впливу факторів на нього.

 1. Розкрийте методику аналізу доходів, витрат, прибутків заготівельного підприємства і суть факторів, що впливають на них.

 2. Розкрийте суть, завдання та послідовність аналізу фінансового стану підприємства.

 3. Охарактеризуйте основні джерела інформації для аналізу фінансового стану.

 4. Розкрийте методику аналізу майна підприємства.

 5. Розкрийте методику аналізу основних засобів підприємства.

 6. Розкрийте методику аналізу стану матеріальних оборотних активів.

36* Розкрийте методику визначення та аналізу показників оборотних активів.

 1. Розкрийте методику аналізу дебіторської заборгованості підприємства.

 2. Розкрийте методику аналізу джерел утворення майна підприємства.

 3. Розкрийте методику аналізу власного капіталу та забезпечення наступних його витрат і платежів.

 4. Розкрийте методику аналізу оборотного (робочого) капіталу підприємства.

 5. Розкрийте методику аналізу залученого капіталу підприємства.

 6. Розкрийте методику аналізу платоспроможності підприємства.

43. Розкрийте методику аналізу ліквідності підприємства.

 1. Розкрийте методику аналізу кредитоспроможності підприємства.

 2. Розкрийте методику аналізу фінансової стабільності підприємства.

 3. Приведіть у порівняльний вигляд товарооборот звітного року з минулим і з планом на майбутній рік.За звітний рік товарооборот торговельної організації становив 25 600 тис. грн, у т. ч. товарооборот магазину, який був ліквідований 01.07 поточного року, - 2100 тис. грн.

За минулий рік товарооборот організації становив 25 200 тис. грн, у т. ч. за перше півріччя - 2000 тис. грн, за друге - 2200 тис. грн.47. Приведіть у порівняльний вигляд планові і фактичні
витрати на випуск продукції.

Обсяг виробництва продукції:

за планом - 1000 шт.,

фактично - 1200 шт. Собівартість одиниці продукції:

планова - 200 грн,

фактична - 190 грн.48. Приведіть у порівняльний вигляд товарооборот звіт-
ного року з минулим і визначте зміну товарообороту за рахунок
кількості проданих товарів і за рахунок зміни ціни.
Кількість товару, шт.

Ціна за одиницю товару, грн

Товарооборот, тис. грн

Товар

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

звітний рік у цінах минулого

А

500

700

20

22


Б

1500

1400

30

29


Разом


49. Визначте всі можливі статистичні показники й оцініть роботу підприємства.

Вид продукції

Випуск продукції, тис. грн

Минулий рік

Звіте

шй рікплан

фактично

А Б

5000 3200

5200 3300

5100 3420

Разом

8200

8500

8520

Розв'язання оформте в таблиці.

13

І 50.ГІроведіть групування магазинів за ступенем вико-наншЬшіану товарообороту, виділивши три групи магазинів: ті, що перевиконали план товарообороту, ті, що виконали план товарообороту, ті, що не виконали план.Визначте виконання плану у кожній групі магазинів. Розв'язання оформте в таблиці.

№ магазину

Товарооборот, тис. грн

план

фактично

1

2100

2150

2

1800

1750

3

580

580

4

820

830

5

410

415

6

425

405

7

370

368

8

1200

1200

9

1650

1659

10

950

970

11

600

600

12

720

728

51. Визначте способом абсолютних різниць вплив зміни обсягу використання основних засобів і фондовіддачі на виробництво продукції.

(сума в тис. грн)

Показник

Позначення

Минулий рік

Звітний рік

Випуск продукції

ВП

1800

2100

Основні засоби

03

2600

3000

Фондовіддача

ФВ

0,69

0,70

Модель залежності між показниками

ВП = 03-ФВ.52. Визначте способом абсолютних різниць вплив факторів на обсяг випуску продукції.


Показник

Одиниця

Позна-

Минулий

Звітний

виміру

чення

рік

рік

Кількість відпрацьова-

тис. люди-


них людино-годин

но-год

КВл.-ГОд

4000

3800

Виробіток на 1 люди-

но-годину

грн

в

1,8

2,0

Обсяг продукції

тис, грн

0

7200

7600

С = КВд.-год. * в.

Модель залежності між показниками53. Визначте способом відносних різниць вплив факторів на зміну продуктивності праці одного робітника.

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Позначення

План

Фактично

1

Виробіток продукції на одного робіт-
ника

грн

В

101400

102 816

.2 :

Відпрацьовано од-

ним робітником

дні

д

260

252

3

Тривалість робочо-
го дня

год

Г

7,8

8

4

Середній виробіток

грн

В

50

51

Модель залежності між показниками

В = Д-г - В.54. Визначте способом ланцюгових підстановок вплив факторів на обсяг продукції.

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Позначення

План

Фактично

1

Обсяг продукції

тис грн
2773,8

3002,3

2

Середньооблікова чисе-
льність робітників

осіб

ч

300

295
Закінчення таб.Фактично

2077


4,9

№ з/ц З

Показник


Середня кількість відпрацьованих годин одним робітником за рік Середній виробіток продукції на одну відпрацьовану людино-годину

Одиниця

Позна-

План

виміру

чення
год

ВГ

2010

грн.

В

4,6
Модель залежності між показниками
55. Визначте способом ланцюгових підстановок вплив факторів на обсяг продукції.

з/п

Показник

Одиниця виміру

Позначення

План

Фактично

1

Фонд заробітної плати

тис. грн

ФЗП

68,2

69

2

Середиьооблікова чисельність
персоналу

осіб

ч

20

19

3

Середня річна заробітна плата

тис грн

зп

3,41

3,63

Модель залежності між показниками ФЗП = Ч ■ ЗП.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка