Пояснювальна записка Навчальний матеріал дисципліни Цивільний захист розділено на 5 темСкачати 317.49 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір317.49 Kb.
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра фізичного виховання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Для спеціальностей «правознавство» (7.03040101; 8.03040101)

та «психологія» (7.03010201; 8.03010201)

КИЇВ 2013
Пояснювальна записка

Навчальний матеріал дисципліни Цивільний захист розділено на 5 тем.

Основними видами навчальної роботи є: лекції, семінари, практичні та індивідуальні заняття, самостійна робота.

На лекційних заняттях особлива увага приділяється вивченню сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вмінню визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків.

На семінарських та практичних заняттях поглиблюються, закріплюються та систематизуються теоретичні знання.

На самостійних заняттях студенти виконують завдання викладача з метою закріплення одержаних навичок, а також формування вміння самостійно планувати, організовувати свою навчальну діяльність.

Для забезпечення наочності навчання для всіх видів занять використовується нормативна документація, плакати, презентації, відеофільми.

Важливим елементом для успішного навчання студентів з дисципліни є самостійне опрацювання. Воно сприяє виробленню у студентів вольових якостей, самостійності у роботі над навчальним матеріалом і забезпечує закріплення знань, отриманих на заняттях, підготовку до сприймання нового навчального матеріалу на наступних заняттях.

Критерієм оцінки рівня підготовки студентів з дисципліни є здатність випускника ефективно вирішувати завдання за призначенням.

Критерії успішності навчання:

За відповідями на питання підсумкового тесту (залік) визначається за рахунок рейтингової оцінки змістовного модуля.

При вивченні дисципліни кафедра використовує такі засоби діагностики успішності студентів: • 5-7 хвилинні письмові летючки по основним (найбільш важливим) питанням пройденої теми;

 • перевірку виконання індивідуальних завдань на кожному семінарському занятті в навчальній групі в цілому і вибірково (у дошки) у деяких студентів;

Все це дозволяє оцінити роботу кожного студента за окремими темами дисципліни і проставити атестацію у контрольні терміни.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за тематикою пройденого матеріалу. Звертається увага на уміння студентів чітко формулювати висновки і пропозиції, витримувати логічну послідовність та на грамотність мови. За обліком результатів цих робіт і відомостей про роботу студента за звітний період виставляється залікова оцінка у відомості.Вивчення навчальної дисципліни “Цивільний захист” завершується здачею заліку.
Плани лекційних занять

Тема 1. Організація та планування заходів з питань цивільного захисту

Навчальна мета: довести до студентів загальні положення з питань цивільного захисту в цілях створення безпечних умов життєдіяльності населення. .

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Цивільний захист», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі.

План лекції:

 1. Організація цивільного захисту в Україні.

 2. Надзвичайні ситуації та їх класифікація

 3. Єдина система цивільного захисту в Україні.

 4. Правове регулювання діяльності населення у надзвичайних ситуаціях.


Література:

 1. Кодекс цивільного захисту України.

 2. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.


Тема 2. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

Навчальна мета: довести до студентів загальні положення з питань цивільного захисту в цілях створення безпечних умов життєдіяльності населення. .

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Цивільний захист», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Основи охорони праці, Цивільний захист.

План лекції:

 1. Стійкість об’єктів народного господарювання.

 2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

 3. Засоби колективного та індивідуального захисту населення.


Література:

 1. Кодекс цивільного захисту України.

 2. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.


Тема 3. Забезпечення заходів і дій в межах ЄС ЦЗ

Навчальна мета: довести до студентів загальні положення з питань цивільного захисту в цілях створення безпечних умов життєдіяльності населення. .

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Цивільний захист», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Охорона праці в галузі.

План лекції:

 1. Оповіщення та евакуація населення у надзвичайних ситуаціях

 2. Державна служба медицини катастроф.

 3. Радіаційний захист населення

норми радіаційної безпеки.

режими радіаційного захисту населення.

4. Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.


 1. Прилади хімічної розвідки.

 2. Організація радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.


Література:

 1. Кодекс цивільного захисту України.

 2. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.


Плани семінарських занять

Не передбаченоПлани практичних занять

Тема 1. Організація та планування заходів з питань цивільного захисту

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції, оволодіти практичними навичками щодо застереження виникнення надзвичайних ситуацій, та надання допомоги постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички дій у кризових ситуаціях.

Обсяг навчального часу: 2 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії «кабінет охорони праці та БЖД» .

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних си-туаціях. – Київ, 2007.
План занять:


 1. Організація цивільного захисту в Україні.

 2. Надзвичайні ситуації та їх класифікація

 3. Єдина система цивільного захисту в Україні.

 4. Правове регулювання діяльності населення у надзвичайних ситуаціях.


Тема 2. Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної системи цивільного захисту.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції, оволодіти практичними навичками щодо застереження виникнення надзвичайних ситуацій, та надання допомоги постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички дій у кризових ситуаціях.

Обсяг навчального часу: 4 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії «кабінет охорони праці та БЖД» .

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

План занять:


 1. Оповіщення та евакуація населення у надзвичайних ситуаціях

 2. Державна служба медицини катастроф.

 3. Радіаційний захист населення

 • норми радіаційної безпеки.

 • режими радіаційного захисту населення.

 1. Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

 2. Прилади хімічної розвідки.

 3. Організація радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.


Тема 2. Протипожежний захист, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж на об’єктах господарювання

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції, оволодіти практичними навичками щодо застереження виникнення надзвичайних ситуацій, та надання допомоги постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички дій у кризових ситуаціях.

Обсяг навчального часу: 2 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії «кабінет охорони праці та БЖД» .

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних си-туаціях. – Київ, 2007.
План занять:


  1. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування

  2. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі.

  3. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

  4. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

  5. Розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного захисту.


Тема 4. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції, оволодіти практичними навичками щодо застереження виникнення надзвичайних ситуацій, та надання допомоги постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички дій у кризових ситуаціях.

Обсяг навчального часу: 2 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії «кабінет охорони праці та БЖД» .

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.План занять:

  1. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження.

  2. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ. Визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості.

  3. Розв’язання типових завдань з оцінки обстановки при затопленнях.


Тема 5. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції, оволодіти практичними навичками щодо застереження виникнення надзвичайних ситуацій, та надання допомоги постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички дій у кризових ситуаціях.

Обсяг навчального часу: 2 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії «кабінет охорони праці та БЖД» .

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, охорона праці в галузі.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних си-туаціях. – Київ, 2007.
План занять:


 1. Стійкість об’єктів народного господарювання.

 2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

 3. Засоби колективного та індивідуального захисту населення.


Завдання для самостійної роботи


 1. Організація цивільного захисту в Україні.

 2. Надзвичайні ситуації та їх класифікація

 3. Єдина система цивільного захисту в Україні.

 4. Правове регулювання діяльності населення у надзвичайних ситуаціях.

 5. Стійкість об’єктів народного господарювання.

 6. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

 7. Засоби колективного та індивідуального захисту населення

 8. Оповіщення та евакуація населення у надзвичайних ситуаціях

 9. Державна служба медицини катастроф.

 10. Радіаційний захист населення

 11. норми радіаційної безпеки.

 12. режими радіаційного захисту населення.

 13. Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

 14. Прилади хімічної розвідки.

 15. Організація радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

 16. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування

 17. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі.

 18. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

 19. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

 20. Розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного захисту.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Тема 2. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

1. Порядок інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

2. Завдання психологічного захисту. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.

3. Своєчасне визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб.

4. Порядок недопущення паніки та недобросовісного розподілу допомоги.

5. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку

6. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС.

7. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень.

8. Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі.

9. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів.

10. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.

11. Гуманітарна допомога у випадках НС. Форми організації гуманітарної допомоги. Послуги і матеріальні ресурси в рамках гуманітарної допомоги, що надаються у вигляді благодійності.

12. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на об'єктах, які становлять національне культурне надбання.
Тема 3. Протипожежний захист, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж на об’єктах господарювання

1. Надати класифікацію вибухо- та пожежонебезпечних зон. Визначити характеристику ступенів руйнування об’єктів господарювання.

2. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі.

3. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

4. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості.

5. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення , площі зон задимлення і часу зберігання диму.

6. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж.

7. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.

8. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа.

9. Розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного захисту:

– оцінки інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що створюються під час техногенних вибухів;

– протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його досягнення;

– загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.
Тема 4. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій

1. Охарактеризувати зони небезпечних геологічних процесів і явищ.

2. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження.

3. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій.

4. Охарактеризувати зони затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ.

5. Визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища.

6. Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі.

7. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості.

8. Розв’язання типових завдань з оцінки обстановки при затопленнях.

9. Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення.

10. Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях.

11. Розрахунок сил і засобів при затопленні (підтопленні) населених пунктів.

12. Порядок розрахунку збитків за типами НС.

13. Розрахунок загального обсягу збитків.

14. Методика оцінки збитків від наслідків НС за основними його видами:

– втрати життя та здоров’я населення;

– руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення;

– вилучення або порушення сільськогосподарських угідь, втрат тваринництва;

– втрати деревини та інших лісових ресурсів;

– втрати рибного господарства;

– знищення або погіршення якості рекреаційних зон;

– забруднення атмосферного повітря;

– забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря.

Тема 5. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

1. Визначити характеристику зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження.

2. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР.

3. Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечних хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі.

4. Методика розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії;

5. Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на картографічну схему (план, карту).

6. Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної обстановки.

7. Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на ОГ та АТО.

8. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно небезпечному об’єкті.

9. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження.

10. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

11. Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань з первинного осередку.

12. Розрахунок сил і засобів з:

– укриття виробничого персоналу в захисних спорудах, визначення коефіцієнту їхнього захисту від дії проникної радіації:

– організації спостережень та дозиметричного контролю;

– проведення робіт з дезактивації ОГ та АТО;

– організації санітарного обслуговування людей та знезаражування одягу і техніки:

– обмеження зони хімічного забруднення створенням рідинних завіс;

– розведення розливу водою;

– локалізації розливу твердими сипучими матеріалами.
Вимоги до оформлення роботи

Наукова робота обов’язково повинна мати вступ, зміст, висновки та список використаних джерел.

На титульному аркуші зазначається: наукова робота на тему: “ ... ” (вказується тема роботи), прізвище, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу.

Текст друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14; з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм); ліве поле – 30 мм, праве поле – 10 мм, верхнє і нижнє поля – 20 мм.

В анотації наукової роботи зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Наукова робота повинна бути виконана та пройти захист до початку підсумкового контролю з дисципліни (як правило, на визначеному викладачем занятті).

Критерії оцінювання роботи визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни (розділ «Критерії оцінювання різноманітних видів навчальної роботи студентів»).

До текстового варіанту наукової роботи розробляється мультимедійна презентація, яка має містити виклад основних положень роботи та відео, аудіо матеріали (за наявності).


12. Методичні вказівки (рекомендації) для студентів
Методичні вказівки по організації самостійної роботи

Студентам:

Вивчити завдання та методичні рекомендації.

Ознайомитись з навчальними питаннями та рекомендованим розрахунком часу для їх засвоєння.

Підібрати необхідну літературу згідно навчальних питань.

Чітко визначити, що являється основним, а що другорядним при вивчені матеріалу, як швидше та простіше його засвоїти, які, та в якому вигляді необхідно відобразити в зошиті записи, викреслити необхідні таблиці і т.д. - це надасть можливість значно зекономити час на занятті.

Для одержання заліку по даній темі, при підготовці необхідно вивчити і законспектувати, використовуючи рекомендовану літературу матеріал теми.

На наступних заняттях бути готовим відповісти на питання викладача та вирішення письмових завдань по питанням теми.


Перелік питань підсумкового контролю

  1. Структурно-функціональна модель протидії НС (попереджувальна, компенсаційна, комплексна тощо).

  2. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої документації.

  3. Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

  4. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків. Вимоги до складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

  5. Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням режиму функціонування системи.

  6. Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму ВНЗ.

  7. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації аварій.

  8. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон.

  9. Характеристика ступенів руйнування.

  10. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

  11. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження.

  12. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР.

  13. Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі. Методика розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії;

  14. Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на картографічну схему (план, карту).

  15. Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на ОГ та АТО.

  16. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно небезпечному об’єкті.

  17. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження.

  18. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

  19. Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань з первинного осередку.

  20. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій.

  21. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ.

  22. Визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища.

  23. Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості.

  24. Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

  25. Завдання психологічного захисту. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги.

  26. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень.

  27. Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів.

  28. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.

  29. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на об'єктах, які становлять національне культурне надбання.


Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 10. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 11. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 12. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 13. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 24.03.1999р).

 14. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 №1709-III, від 16.02.98 №174).

 15. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 16. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

 17. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.

 18. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

 19. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.

 20. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III.

 21. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 22. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 23. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – Ст. 191.

 24. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54.

 25. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 26. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281.

 27. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.

 28. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

 29. Постанова КМ України “ Про порядок формування розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 08.10.97року №1129.

 30. Постанова КМ України “ Про номенклатуру та обсягів продукції Державного матеріального резерву” від 07.08.98 року №1245-46.

 31. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97 року №338-027.

 32. Постанова КМ України “ Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98 року №100-03.

 33. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

 34. Постанова КМ України “ Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98 №1599.

 35. Постанова кабміну України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.

 36. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001.

Основна література

 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К.: , 2004. – 328с.

 2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 3. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.

 4. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

 5. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.

 6. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: навч. посіб./7-е вид. перероб. і допов. – К.: Знання, 2011 – 334 с.

 7. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

 8. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 9. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008, - 158 с.

 10. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.

 11. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с.

 12. Плахтій Д.Б., Савчук А.М., Підгорний В.К. Безпека життєдіяльності та цивільний захист в запитаннях і відповідях: навч. посіб./Камянець-Поділ. нац. ун-т ім.. Огієнка – 2-ге видання: Медоборн – 2010. -247 с.

 13. Протасенко О.Ф. [Текст] : навч. посіб. / Протасенко О. Ф. , Мигаль Г. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. - 162 с. :

 14. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. Підручник – 2-ге вид. перероб. Затверджено МОН – К., 2010.-487 с.

 15. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

 16. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький М.І. Медицина катастроф. Навч. посібник. К.: "Здоров’я". 2001, - 348 с.

 17. Чепкашин О.В. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: навч. посіб. /головне управління МНС України в Луган. обл. Луганськ-2010.-134 с.

 18. Мельничук О.В. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: метод-вказівки з підготов. до семінар. занять: навч. посіб для студ. усіх спец. вищ. навч. зал./ Мельничук О.В., Селиніхін А.В., Шевчук О.Г., Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин: вид-во НДУ ім.. М. Гоголя.-2010. – 78 с.

 19. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

 20. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.

Інформаційні ресурси (Internet-джерела)

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 15. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 16. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 17. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 18. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 19. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 20. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 21. http://www.budinfo.com.ua   Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка