Пояснювальна записка Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі»Скачати 320.28 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір320.28 Kb.
#2575
ТипПояснювальна записка
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів

Іванова Ганна Вікторівна,

вчитель етики та художньої культури,

категорія вища, старший вчитель

Пояснювальна записка
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35 години на рік у кожному класі, 1 урок на тиждень, за рахунок годин варіативної частини робочого плану).

Конфліктологія – це наука про технологію запобігання та подолання конфліктів. Норми поведінки людини, базові правила розв’язання конфліктів сьогодні слід розглядати як елемент загальної культури особистості. У даний час це важливо, особливо для молоді, бо конфлікти, є досить частим явищем у суспільстві, явищем неминучим. Глобальні конфлікти потрясають світ. «Дрібні», повсякденні конфлікти супроводжують нас у побуті, у сім'ї і нерідко як внутрішньоособистісні. Напруженість життя стає все виразнішим.

Особливо відчутно це в шкільному соціумі, який через свою специфіку є конфліктогенним. Конфлікти, що відбуваються у школі, мають стійкий інерційний характер. За статистикою, близько половини учнів страждають на депресію, кожен третій учень має психічні відхилення. Неблагополучний стан психіки дітей провокує їх вирішувати більшість життєвих ситуацій конфронтаційно. Часто суперечки школярі вирішують із позиції сили, тиску, за допомогою крику й образ. Є діти, які тижнями не розмовляють з батьками, «огризаються», зводять стіну непорозуміння у власній сім'ї - і страждають від цього в першу чергу самі. Тривалі конфлікти з учителями, невміння терпляче вислуховувати справедливі зауваження педагога або коректно виправдати себе призводять до відчудження між учителем і учнем. Адже в школі спілкування - не периферійна складова процесу навчання, а його істота і серцевина. Тому нам усім важливо навчитися вирішувати конфлікти, культуризуючи їх, перетворюючи з конфліктів «руйнівників» у конфлікти «творці».

Фахівці з питань конфліктології підкреслюють важливість навчання підростаючого покоління в дусі конфліктологічної парадигми і відповідної їй життєвої позиції, що можливе в результаті здійснення спеціалізованого навчання конфліктології.

Розвиток нашої держави вимагає необхідності оволодіння старшокласниками перед виходом у доросле життя певним мінімумом конфліктологічних знань, формування у них соціальних навичок ненасильницького вирішення конфліктів.

Авторська програма «Конфліктологія у школі» спирається на базові знання старшокласників, сприяє реалізації міжпредметних зв'язків з учбовим матеріалом з етики, практичного права та правознавства, валеології, літератури, історії, охорони і безпеки життєдіяльності, - розширює психологічні знання учнів. При її складанні враховано накопичений досвід конфліктологічної освіти у школах Росії, Японії тощо.Провідна дидактична мета курсу «Конфліктологія у школі» - формування в учнів теоретичних знань та практичних навичок оволодіння формами спілкування, які сприяють конструктивним виходам із конфліктів та активізують творчий потенціал учня за рахунок глибшого пізнання себе, свого внутрішнього світу.

Основними задачами курсу є:

– пізнання загальної структури особистості;

– визначення складових спілкування і взаєморозуміння;

– усвідомлення причин конфліктогенності особистості в соціуму;

– знайомство зі структурою та динамікою конфліктів;

– аналіз конфліктів і пошук шляхів їх розв’язання, корекція стосунків;

– навчання методам самодіагностики соціального та психічного стану особистості;

– оволодіння способами запобігання конфліктам.

Готуючи старшокласників до вступу в самостійне життя, програма орієнтує особистість на розвиток життєвих компетентностей, перш за все, – соціальних, пов'язаних із оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості.

Упродовж двох років школярі знайомляться з вітчизняним і зарубіжним досвідом в області конфліктології, отримують важливі теоретичні знання. Знайомляться з різними видами конфліктів (внутрішньоособистісними, міжособистісними, груповими).

На кінець вивчення курсу учні зможуть відповідати на питання:

- чому виникають міжособистісні конфлікти і як запобігати їхній появі;

- які прийоми вербального та невербального спілкування існують;

- чи можна прогнозувати розвиток конфлікту;

- які методи та стилі поведінки в конфлікті слід використовувати залежно від ситуації.

Особливу увагу приділено не тільки формуванню конфліктологічних знань у старшокласників, а її сприянню переносу набутих ними вмінь і навичок з модельованих сюжетно-рольових ситуацій у реальні життєві, підтвердження (упровадження) їх своїми вчинками. Програма передбачає вироблення в учнів умінь швидко та правильно реагувати на конфлікт, обирати потрібну стратегію поведінки.

Розкриття поданих тем розвиває пізнавальні інтереси, активізує творчий потенціал учня за рахунок оволодіння формами спілкування зі своїм внутрішнім світом, сприяє моральному гартуванню старшокласників.

Курс «Конфліктологія у школі» сприяє вихованню в особистості емпатії, рефлексії, стійкості перед стрес-факторами, комунікабельності. Рекомендована форма проведення занять орієнтує учнів на ефективні результати в життєвих ситуаціях, навчання набуває діяльнісного характеру, тобто навчання через практику, що потребує побудови індивідуальних навчальних траєкторій. Тому при плануванні передбачена обов'язкова практична частина, що складає 2/3 від змісту всього курсу.

Дидактичні форми та методи навчання:

- лекції-співміркування;

- тренінги;

- диспути та дискусії;

- рольові та ділові ігри;

- практичні заняття;

- письмові роботи;

- тестування;

- створення проектів;

- інтерактивні технології навчання;

- метод «кейсів» – ситуаційний семінар, рішення ситуативних задач, що передбачає собою опис конкретної ситуації, яка вимагає практичного розвязання.

Із метою підвищення ефективності занять, сприяння зацікавленості школярів курсом оцінювання проводиться шляхом захисту проектів, обраного кожним індивідуально. У процедуру оцінювання включається рефлексія, збір портфелю доказів, спостережень за діяльністю.

Кожне заняття з конфліктології – це інтегрований урок. Він включає знання з різних областей наук: літератури, етики, історії, психології, педагогіки, соціології, іміджіологіі, ортобіотики, менеджменту та ін.

Основним завданням учителя є надати цим знанням і вмінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах моральної поведінки учнів; виховувати потребу в самовдосконаленні, розвивати самостійність та особисту відповідальність за прийняття рішень. Більшість годин призначена для навчання учнів комунікаціі, старшокласники вчаться ефективним методам, аналізу свого соціального та психологічного стану, технологіям запобігання конфліктам та їх конструктивному вирішенню. Це вимагає від учителя бути помічником, який сам уміє спілкуватися, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, ставити цілі, здійснювати аналіз та самоаналіз, тобто демонструвати свою власну компетентнісну поведінку.


Зміст навчального матеріалу
10 клас

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1.

Введення у конфліктологію. Емоційна саморегуляція особистості.

Засоби спілкування. Складові комунікабель-ності. Саморозкриття. Способи емоційної саморегуляції.

Сварка. Чому ми сваримося. Взаємні інтереси – спільні проблеми. Причини, розвиток, наслідки. Типові помилки сприйняття. Ефект ореолу. Помилки настрою. Можливі виходи із ситуації сварки.
Практичне заняття. Аналіз реальних ситуацій.

Тест «Аукціон цінностей».

Анкетування «Драбина моїх проблем».
Засвоює поняття «конфлікт», «конфліктологія».

Не сприймає конфлікти загрожуючими.

Аналізує різні життєві конфліктні ситуації.

Усвідомлює необхідність конфліктологічної освіти.

Аналізує емоційний стан.

2.

Особистість старшокласника. Внутрішньоособистісні конфлікти.

Поняття «людина», «особистість», «індивідуаль-ність». Чинники, які впливають на формування особистості старшокласника. Вікові особливос-ті. Життєві сценарії, їхня роль у розвитку та самовдосконаленні особистості. Стадії особистісного зростання. Позитивна «Я-концепція».

Практичне заняття. Картограма особистості. Анкетування «Мої інтереси». Міні-тренінг «Автопортрет. Мій образ в очах оточуючих – чи далеко до істини?».
Засвоює поняття «людина», «особистість», «індивідуальність».

Характеризує психо- фізіологічні особливості старших підлітків.

Визначає позитивне «Я» на основі особистого досвіду.

3.

Проблеми спілкування особистості в соціумі. Поняття «взаєморозуміння». Складові взаєморозуміння, елементи вербального та невербального спілкування.

Інтереси та нахили. Необхідність взаємних інтересів при встановленні дружніх стосунків між людьми. Вирішення загальних проблем на основі спільних інтересів.

Риси особистості, які сприяють розвитку взаєморозуміння між людьми. Види сприйняття.

Вправи на розвиток емпатії.

Тренінг спілкування.Засвоює загальні поняття про вербальне та невербальне спілкування.

Виділяє головний предмет суперечки.

Аналізує образ співбесідника.

4.

Роль іміджу в самореалізації старшокласників і входження їх у доросле життя.

Імідж, його роль, функції та шляхи побудови. Технологія самопрезентації. Основи фізіогноміки, кінесики. Уміння «читати людину». Мова рухів тіла. Стиль одягу. Голос і мовлення. Етикет як складова іміджу.

Лідер - хто він? Моделювання ситуації успіху.

Побудова привабливого іміджу людини як умова запобігання конфліктам.

Практичні завдання. Тестування. Сюжетно-рольові ігри. Аналіз своєї поведінки.Осмислює особливості проявів стилю одягу, жестів, міміки, рухів тіла.

Виносить судження про вплив іміджу на вирішення конфліктної ситуації.

Оцінює свій імідж, планує його корекцію.5.

Складові комунікабельності.

Комунікабельність як найважливіша умова ефективної взаємодії з оточуючими. Види вербальних і невербальних комунікацій. Потреба в спілкуванні. Способи саморозкриття особистості в спілкуванні. Подолання психологічних бар'єрів у спілкуванні. Формування етичних норм поведінки, толерантного ставлення до будь-чиїх поглядів, відчуттів.


Самодіагностика потреби в спілкуванні. Вправи на розвиток емпатії. Анкетування «Який я в спілкуванні». Тренінг «Ефективне спілкування і раціональна поведінка в конфлікті».

Формулює та використовує

найважливіші правила бесіди.

Добирає раціональні способи спілкування.

Опановує правила ефективної комунікації.6.

Конфлікти в учнівському середовищі.

Сучасні діти, які вони? Їхні інтереси, цінності. Поняття «інакомислення», «конфлікт», «власна думка». Спілкування в конфліктній ситуації. Плюси і мінуси конфлікту. Емоційна складова конфлікту. Ланцюги позитивних і негативних емоцій.


Тест Томаса на виявлення стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Сюжетно-рольові ігри на розв’язання конфліктних ситуацій з життя школярів. Круглий стіл за проблемою.


Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі.

Визначає свою стратегію поведінки в конфліктній ситуації.

Аналізує свої вчинки та поведінку, ураховуючи їх оцінку однокласниками.

7.

Особливості сучасних молодіжних напрямків та соціальних груп. Вибір друзів і компаній.

Людина і середовище. Система стосунків із навколишніми людьми. Поняття «мікросоціум», «соціум». Знайомство. Вибір друзів. Особливості сучасних молодіжних напрямів, соціальних груп. Орієнтація на розвиток особистості.

Асоціальні компанії та їхній вплив на підлітка. Навчання навикам дружнього спілкування, асертивна поведінка. Уміння вибору здорового способу життя. Формування життєвих компетентностей у нових соціальних умовах.
Тест «Чи я справжній друг».

Дискусії за темами «Дитячі та юнацькі неформальні організації», «Як уникнути поганої компанії або вийти з неї» та ін. Сюжетно-рольові ігри на розвиток асертивності.

Пояснює поняття «мікросоціум», «соціум», «асертивність».

Обґрунтовує свій життєвий вибір.

Робить висновки, як обирати друзів і компанію, як відстоювати свою точку зору.

Відпрацьовує та закріплює асертивні відмови в модельованих ситуаціях.

8.

Види конфліктів Причини виникнення міжособистісних конфліктів і методи їх вирішення.

Теоретичне знайомство з видами конфліктів – внутрішньоособистісні, міжособистісні, групові. Внутрішньоособистісний конфлікт і його структура. Міжособистісні, групові конфлікти і їхні особливості.


Круглий стіл за проблемою.

Рольові ігри - позиції «нападаючий», «захищаючий», «лоб у лоб».
Засвоює загальні поняття про різні види конфліктів.

Характеризує види конфліктів.

Аналізує життєві ситуації.

Оцінює свою поведінку в конфліктах.

9.

Міжособистісні стосунки. Гендерні ролі. Внутрішньоособистісні конфлікти.

Емоційні особливості юнацької дружби і кохання. Ідеалізація друзів і самої дружби.

Гендерні взаємостосунки. Поняття «захоплення», «пристрасть», «статевий потяг». Внутрішньоособистісний конфлікт. Подолання хворобливого сприйняття складних ситуацій.
Диспут «Чим відрізняється романтична закоханість від справжнього кохання».

Тренінг «Допоможи собі сам». Комплекс релаксації.

Опановує вмінням підбадьорювати замість того, щоб принижувати.

Розтлумачує та порівнює поняття «захоплення», «пристрасть», «статевий потяг», виявляє різницю між ними.

Моделює ситуації та розв’язує їх.

10.

Досвід подолання конфліктів.

Конфліктогенний посил. Конфліктна поведінка. Алгоритм поведінки при спілкуванні в конфлікті. Адекватна комунікація. Емпатичне розуміння. Типи реагування на ситуацію. «Саботажники» спілкування.


Практичне заняття Складання своїх правил поведінки в конфлікті. Конструктивна поведінка в ситуації конфлікту: роби “раз”, роби “два”… Чотири чарівні фрази, щоб заспокоїти та заспокоїтися.
Розв’язує важкі модельовані ситуації.

Аналізує різні типи реагування на ситуації та їхні наслідки.

Обґрунтовує свої правила поведінки в конфліктній ситуації.

Формулює та використовує в модельованих ситуаціях свою тактику поведінки в різних видах конфліктів.11 клас


1.

Конфліктологія та її практична значущість.

Роль конфліктології в розвитку особистості, суспільства. Основні задачі вивчення конфліктології. Історія зародження і розвитку конфліктології як науки. Поняття «суперечність», «конкуренція», «суперництво», «ворожість», «конфронтація», «криза», «революція», «напруженість». Зв'язок даних понять з поняттям «конфлікту». Суб'єкт, об'єкт, предмет соціального конфлікту. Конструктивні і деструктивні функції конфлікту.


Практичне заняття. Сюжетно-рольові ігри –перетворення деструктивних виходів з конфліктної ситуації в конструктивні.


Розтлумачує та порів-нює поняття «суперечність», «конкуренція», «суперництво», «ворожість», «конфронтація», «криза», «напруженість», «конфлікт».

Розповідає про необхідність знань конфліктологічної освіти в сучасному світі.

Перетворює конфлікти «руйнівники» в конфлікти «творці» в змодельованих ситуаціях.

2.

Самоорганізація особистості старшокласника.

Самоорганізація життя. Технологія створення позитивної «Я-концепції» старшокласника. Самоаналіз особистісних станів, стереотипів поведінки.


Практичне заняття. Реальні та ідеальні ролі. Визначення своїх життєвих задач.


Аналізує свою поведінку.

Планує шляхи самовдосконалення.

Відстежує і закріплює стан внутрішнього спокою та впевненості в собі.


3.

Динаміка конфлікту.

Причини виникнення конфліктів.

Знайомство з етапами і фазами конфлікту, можливості вирішення конфлікту на кожному етапі. Основні методи розв’язання конфліктів. Ретроспективний аналіз і діагностика причин конфлікту.
Практичне заняття. Визначення етапу і фази конфліктних ситуацій. Алгоритми конструктивного рішення. Практичні вправи на відпрацювання швидкості реакції в конфліктних ситуаціях.Визначає етапи і фази конфлікту.

Пояснює важливість своєчасного запобігання конфлікту, повороту в конструктивне русло.

4.

Поведінка особистості в конфліктній ситуації.

Рівень конфліктності особистості. Основні стратегії та стилі поведінки особистості в конфлікті. Механізм виникнення негативної поведінки особистості в конфлікті. Мотиви поведінки.


Тест фрустраційних реакцій Розенцвейга.

Практичне заняття. Творчий підхід до розв’язання конфліктів. Створення проектів. Рольові ігри.
Виявляє різні стратегії та стилі поведінки особистості в конфлікті. Аналізує емоційні реакції в фрустрацій них ситуаціях.

Моделює різні виходи з однієї ситуації.5.

Підвищення стійкості особистості старшокласника стрес-факторам.

Поняття стресу та дистресу. Шляхи накопичення напруженості. Симптоми стресу. Основні способи зняття напруженості. Шляхи підвищення стійкості стресу: організацією свідомості та розуму; за допомогою роботи з емоціями; через безпосередньо тілесну роботу.


Практичне заняття. Прийоми саморегуляції, швидкого зняття напруженості, релаксаційний комплекс.

Розпізнає природу стресу, причини, ознаки.

Засвоює способи управління своїм емоційним станом.

Відстежує та засвоює збереження внутрішньо- емоційного балансу.

Опановує «мистецтвом бути собою».

6.

Емоції і почуття джерела сили і слабкості.

Свідоме й несвідоме забарвлення подій і людини. Продуктивність емоцій. Стратегія і тактика психологічного захисту (або як зберегти внутрішній емоційний баланс).


Практичне заняття. Світоглядна модель саморегуляції емоційного стану.

Міні-тренінг «Володар емоцій». Релаксаційний комплекс.
Характеризує емоції та почуття, які впливають на нашу поведінку.

Обґрунтовує важливість уміння керувати собою.

Розвиває вміння відстежувати особисті емоції та брати їх під контроль.

7.

Теорії любові. Шляхи вдосконалення любові. Основні складові справжнього кохання - фізичне, дружнє та агапе-любов. Негативні наслідки дошлюбних стосунків. Внутрішньоособистісні конфлікти та шляхи їх подолання.
Тест. «Як я будую свої стосунки».

Практичне заняття. «Як перемогти «розбірки», образи та гіркі розчарування.»

Демонстрація відеофільму «Початок».Обґрунтовує важливість складових кохання.

Осмислює можливість отримання користі від втрат.

Моделює ситуації та розв’язує їх.

8.

Створення шлюбу. Сім'я. Проблеми сімейних конфліктів.

Поняття «індивідуація», «аутетичність», «самоактуалізація», «дисоційований» та «асоційований» стани.

Створення шлюбу. Складові сприятливого клімату в сім'ї. Типи сімейних союзів. Психотерапевтична функція сім'ї. Вплив прабатьківської сім'ї. Психологічна сумісність подружжя. Технологія сімейних стосунків. Принципи оптимального спілкування. Конфлікти в сім'ї. Новий сімейний кодекс, укладання шлюбних контрактів.
Методика «ціннісні орієнтації» М.Рокич.

Міні-тренінг. Сюжетно-рольові ігри.

Диспут «За» та «проти» шлюбних контрактів».
Пояснює поняття «індивідуація», «аутетичність», «самоактуалізація».

Визначає складові сприятливого клімату в сім'ї.

Формує своє ставлення до укладання шлюбних контрактів.

Моделює ситуації та розв’язує їх.

9.

Мої права та обов'язки як громадянина .

Основні права та обов'язки громадян України. Конституція як основний закон у правовому суспільстві. Право на життя, свободу слова, освіту. Цивільний кодекс. Взаємозв'язок прав та обов'язків людини. Делінквентна поведінка (поведінка ухилення, протиправова, злочинна) та її наслідки.


Круглий стіл за проблемою. Сюжетно-рольові ігри міжгрупових конфліктів. Соціальні ролі.


Порівнює поняття «конкуренція», «революція», «ворожість», «конфронтація», «криза», «напруженість», «конфлікт».

Засвоює негативність делінквентної поведінки.

10.

Методи запобігання конфліктам.

Поняття запобігання конфліктам. Самоконтроль у спілкуванні. Монологізована та діалогізована лінії розвитку спілкування. Мистецтво слухати і чути. Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфлікту. Трансактний аналіз як спосіб запобігання конфлікту. Напрями, що творять і руйнують, у спілкуванні та конфліктних ситуаціях.

Складання індивідуальної програми дій, проектів. Мої зобов'язання: що я хочу, можу і робитиму, щоб ефективно вирішувати будь-яку ситуацію.

Тренінг «Конфлікти творці!» J
Розвиває вміння слухати і чути .

Аналізує об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфлікту.

Формулює та використовує свій раціональний стиль поведінки в конфлікті.


Тематичне планування

10 клас
п/п


Тема

Кількість годин

Теор.

занять

Практ.

занять

1.

Введення у конфліктологію. Емоційна саморегуляція особистості

2

1

2.

Особистість старшокласника. Внутрішньоособистісні конфлікти

2

2

3.

Проблеми спілкування особистості в соціумі

1

2

4.

Роль іміджу в самореалізації старшокласників і входження їх у доросле життя

2

1

5.

Складові комунікабельності

1

2

6.

Конфлікти в учнівському середовищі

1

2

7.

Особливості сучасних молодіжних напрямків та соціальних груп. Вибір друзів і компаній

2

2

8.

Види конфліктів. Причини виникнення міжособистісних конфліктів і методи їх вирішення

2

2

9.

Міжособистісні стосунки. Гендерні ролі. Внутрішньоособистісні конфлікти

2

2

10.

Досвід подолання конфліктів

2

2
17

18
Література
1. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М.:

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 – 207 с.

2. Анцупов А.Я. Проблема конфликта: исторический обзор. – М.: Наука,

1992 – 247 с.

3.Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и коментариях. – СПб.: Питер, 2005 – 288 с.

4.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999 –551 с.

5. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков: Ун-т ВД Украины, 1997 – 292 с. 1. Баныкина С.В. Конфликтологическая компетентность педагога. – Астрахань, 1997 – 218 с.

 2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005 – 464 с.

 3. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. К.: Знание, 1989 – 326 с.

 4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2005 – 400 с.

 5. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия /под ред. Левановой Е.А. – СПб,: Питер 2006 – 208 с.

 6. История философии в кратком изложении.- М.; Мысль,1991 – 427с.

 7. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. – Екатеринбург. АРД ЛТД, 1997 - 144 с.

 8. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию.-М.; Владос, 1999 – 273с.

 9. Кон И.С. В поисках себя. – М.: Просвещение, 1984. -335с.

 10. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1982 -207с.

 11. Конфликтология в школе. Часть II. Учебно-методическое пособие для средних общеобразовательных учреждений Под редакцией С.В. Баныкиной. М., 2002 г. – 224 с.

 12. Конфликтология в школе. Часть III. Учебно-методическое пособие для средних общеобразовательных учреждений /Под редакцией С.В. Баныкиной. М., 2002 г. – 168 с.

 13. Кошечко Н.В. Молодь вибирає конструктивний конфлікт» //Практична психологія та соціальна робота» № 7-11, 2005.

 14. Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. – СПб.: Питер, 1997 -162с.

 15. Левин К. Разрешение социальных конфликтов.-СПб.; Речь,2000 – 387 с.

 16. Макаров В.В. Беседа как основной путь понимания и воздействия. Красноярск, 1995-506с.

 17. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг 4-е изд.,испр. и доп., Когито-Центр, 2001, 251с.

 18. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив.-М.,1992-259с.

 19. Практическая психодиагностика и тесты, Учебное пособие /Под редакцией Райгородского Д.Я.-Самара. Издательский дом "Бахрах", 1998-672с.

 20. Программа «Відродження» Навчально-методичний посібник. Формування навичок безпечної поведінки в старших підлітків. Київ 2005-92с.

 21. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под редакцией члена корреспондента РАО Реан А.А.- СПб.: "Прайм ЕВРОЗНАК", 2003-416с.

 22. Самоукиш Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы, М.:1993-210с.

 23. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М.: Просвещение. 1991. – 152 с.

 24. Тимохина А.В. Личностно-ориентированная психотерапия в психологической практике: Учеб. Пособие для студентов психологических специальностей. 2-е изд., испр., доп. – Луганск: Знание, 2005. – 170с.

 25. Я хочу быть тренером: настольная книга начинающего тренера/ Авторы составители Петрович В.С., Закусило О.Ю. – Луцк, 2004 – 70с

 26. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями. Пер. с англ.: ИНТРА-М, 1996-256с..

 27. Уизерс Б. Управление конфликтом. – СПб.: Питер, 2004. – 174.

 28. Хорни К. Ваши внутренние конфликты.-СПб.; Лань,1997-237с.

 29. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис/Под ред. Толстых А.В.-М.:1996-236с.

 30. Web-сайт http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx

 31. Web-сайт http://www.psychology.ru/

Список рекомендованої літератури для учнів.

 1. Анцупов А.Я. Проблема конфликта: исторический обзор. – М.: Наука, 1992 – 247 с.

 2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. – СПб.: Питер, 2005 – 288 с.

 3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999 – 551 с.

 4. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков: Ун-т ВД Украины, 1997 – 292 с.

 5. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.

 6. История философии в кратком изложении.- М.; Мысль, 1991 – 427 с.

 7. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М.; Владос, 1999 – 273 с.

 8. Кон И.С. В поисках себя. – М.: Просвещение, 1984 – 335 с.

 9. Ликсон Ч. Конфликт. Семь шагов к миру. – СПб.: Питер, 1997 – 162 с.

 10. Уизерс Б. Управление конфликтом. – СПб.: Питер, 2004 – 174 с.Додатки.

Визначення свого стилю поведінки в передконфліктних і конфліктних ситуаціях.

На основі тесту К.Томаса (тест адаптований Н.В. Гришиною)

Уважно прочитайте кожне з подвійних висловлювань. Згадайте, як ви звичайно поводитеся в спірних і конфліктних ситуаціях. Виберіть той варіант висловлювань — а) або б), що більшою мірою відповідає тому, як ви звичайно дієте в подібних ситуаціях. Якщо вибір зробити важко, уточніть зміст варіантів висловлювань у того, хто проводить тестування. Свій вибір по кожному з подвійних висловлювань записуйте на чистому аркуші паперу, наприклад: 1.А.;2. Б.

1. А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за


вирішення спірного питання.

Б. Ніж обговорювати те, у чому ми розходимось, я намагаюсь звернути увагу на те, із чим ми обоє згодні.

2. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.

Б. Я намагаюся влагодити справу з урахуванням інтересів іншого та моїх власних.

3. А. Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого.

Б. Я намагаюся заспокоїти іншого й головним чином зберегти наші добрі стосунки.

4. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.

Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.

5. А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку в
іншого.

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.

6. А. Я намагаюсь уникнути виникнення неприємностей для себе.
Б. Я намагаюся домогтися свого.

7. А. Я намагаюсь відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом


вирішити його остаточно.

Б. Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб домогтися іншого.

8. А. Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого.
Б.Я у першу чергу намагаюся ясно визначити те, у чому полягають

порушені інтереси й питання.

9. А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що виникають.

Б. Я вживаю зусилля, щоб домогтися свого.

10. А. Я твердо прагну досягти свого.

Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення.

11. А. У першу чергу я намагаюся ясно визначити те, у чому складаються всі
порушені інтереси й питання.

Б. Я намагаюся заспокоїти іншого й головним чином зберегти наші

стосунки.
12. А. Найчастіше я уникаю займати позицію, що може викликати суперечку.

Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені назустріч.

13. А. Я пропоную посередню позицію.

Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму. 1. А. Я повідомляю іншому свою точку зору й запитую про його погляди.
  Б. Я намагаюся довести іншому логіку й переваги моїх поглядів.

 2. А. Я намагаюся заспокоїти іншого й головним чином зберегти наші
  стосунки.

Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.

16. А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.

Б. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.

17. А. Звичайно я наполегливо намагаюся домогтися свого.

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти на


своєму.

Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені назустріч.

19. А. У першу чергу я намагаюсь ясно визначити те, у чому полягають всі
порушені інтереси й спірні питання.

Б. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб згодом вирішити його остаточно.

20. А. Я намагаюся негайно перебороти наші розбіжності.

Б. Я намагаюся знайти найкраще сполучення вигоди і втрат для нас обох. 1. А. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.
  Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

 2. А. Я намагаюся знайти позицію, що перебуває посередині між моєю
  позицією й точкою зору іншої людини.

Б. Я відстоюю свої переконання.

23. А. Як правило, я турбуюся про те, щоб задовольнити бажання кожного з


нас.

Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення спірного питання.

24. А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я буду намагатися піти назустріч його бажанням.

Б. Я намагаюся переконати іншого досягти компромісу.

25. А. Я намагаюся показати іншому логіку й переваги моїх поглядів.

Б. Ведучи переговори, я намагаюся враховувати бажання іншого.

26. А. Я пропоную середню позицію.

Б. Я майже завжди стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.

27. А. Найчастіше я уникаю позиції, що може викликати суперечку.

Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму.

28. А. Звичайно я наполегливо прагну домогтися свого.

Б. Улагоджуючи ситуацію, я звичайно намагаюся знайти підтримку в

іншого.

29. А. Я пропоную середню позицію.Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що виникли.

30. А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми разом з іншою зацікавленою людиною домоглися успіху.Ключ

до тесту К. Томаса
п/п

Суперництво

Співробітництво

Компроміс

Уникання

Пристосування

1


А

Б

2
Б

А3

А


Б

4А
Б

5
А
Б
6

БА
7Б

А
8

А

Б


9

БА
10

А
Б11
АБ

12Б

А
13

Б
А14

Б

А


15


Б

А

16

Б


А

17

АБ
18Б
А

19
А
Б
20
А

Б21
БА

22

Б
А23
А
Б
24Б
А

25

А


Б

26
Б

А27


А

Б

28

А

Б


29А

Б
ЗО
БА

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату

Скачати 320.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка