Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатикиСкачати 192.16 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір192.16 Kb.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної і практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики, визначення відповідності його навчальних досягнень освітньому стандарту. Пропоновану програму фахового випробовування з інформатики та методики її викладання складено з урахуванням цілей, вимог та змісту навчання циклу дисциплін з інформатики студентів освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у ВНЗ України. Вступний іспит передбачає перевірку знань, практичних умінь й навичок з інформатики та методики її викладання.

Під час фахового випробування мають перевірятися такі знання, уміння та навички:знання:

 1. поняття інформації та способів її вимірювання та кодування;

 2. структури сучасної обчислювальної системи;

 3. архітектури та принципів ідентифікації в комп’ютерних мережах;

 4. загроз і ризиків роботи в мережі Інтернет та шляхів їх подолання;

 5. поняття та сутності обчислювальних методів;

 6. основних понять програмування;

 7. поняття, класифікації та функцій інформаційних систем;

 8. концептуальних засад шкільної освіти в галузі інформатики;

 9. основних складових методики навчання інформатики в загальноосвітній школі;

уміння:

 1. розробляти та аналізувати алгоритми;

 2. застосовувати системне програмне забезпечення для організації роботи обчислювальної системи;

 3. обирати та застосовувати програмне забезпечення загального призначення для розв’язання прикладних задач;

 4. виконувати адміністрування та обслуговування комп’ютерних мереж;

 5. використовувати служби глобальної мережі Інтернет;

 6. використовувати мову розмітки гіпертексту;

 7. впроваджувати засоби та методи захисту інформації та безпеки в мережі Інтернет;

 8. розв’язувати задачі з використання базових обчислювальних методів;

 9. складати та налагоджувати програмні додатки в середовищах об’єктно-орієнтованого програмування;

 10. проектувати бази даних та їх створювати і модифікувати у СУБД;

 11. обирати та застосовувати методичне забезпечення викладання шкільного курсу інформатики;

 12. обирати відповідні форми, способи та методи організації навчальної діяльності учнів з інформатики;

 13. організовувати роботу шкільного кабінету інформатики.

навички:

 1. кодування та вимірювання інформації

 2. використання засобів опису алгоритму;

 3. використання операційних систем, сервісних програм, текстових, табличних процесорів, програм редагування графічних зображень з освітньою метою;

 4. користування електронною поштою та World Wide Web;

 5. використання базових тегів мови розмітки гіпертекстів;

 6. захисту від основних загроз та ризиків роботи в мережі Інтернет;

 7. обчислення похибок;

 8. використання типів даних при розробці програм мовами програмування;

 9. реалізації управляючих структур мовами програмування;

 10. роботи в середовищах розробки об’єктно-орієнтованих програм;

 11. створення баз даних у СУБД;

 12. аналізу стандартів та програм шкільного курсу інформатики

 13. використання підручників і методичних посібників з шкільного курсу інформатики;

 14. підготовки навчальних занять з інформатики;

 15. забезпечення техніки безпеки та здоров’язбереження під час роботи учня на комп’ютері.

Програма вступного іспиту складається з вибраних питань із таких розділів: «Теоретичні основи інформатики», «Апаратне та програмне забезпечення ПК», «Комп’ютерні мережі», «Програмування», «Методи обчислень», «Інформаційні системи та бази даних», «Методика навчання інформатики у загальноосвітній школі».


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ
Розділ «Теоретичні основи інформатики»

Предметна галузь інформатики та її складові.

Інформація. Поняття інформації в різних науках. Класифікація інформації. Знакові системи. Кодування числової, текстової, звукової, графічної інформації в цифрових технічних системах.

Підходи до вимірювання інформації.

Принципи стискання інформації.

Алгоритм. Види алгоритмів. Технологія проектування алгоритму. Аналіз складності алгоритму.

Комбінаторні алгоритми. Класичні задачі комбінаторики. Основні поняття теорії графів. Види графів й способи їх подання. Шляхи у графі. Дерева та двочасткові графи.

Моделі та моделювання. Класифікація моделей. Моделювання як метод пізнання. Етапи побудови комп'ютерної моделі та проведення комп'ютерного експерименту.


Розділ «Апаратне та програмне забезпечення ПК»

Структура обчислювальної системи. Принципи фон Неймана побудови і функціонування обчислювальної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових.

Апаратна складова обчислювальної системи. Основні компоненти та їх характеристика.

Програмна складова обчислювальної системи. Програмне забезпечення ПЕОМ: види та їх загальна характеристика.

Операційні системи, їх функції та складові.

Сервісні програми та їх функції. Програми-архіватори. Програмні засоби захисту інформації.

Програмне забезпечення масового використання. Текстовий процесор. Табличний процесор. Програми створення презентацій і публікацій.

Програми редагування графічних зображень. Призначення та основні поняття комп’ютерної графіки. Апаратні засоби уведення графічного зображення, їх параметри. Основні прийоми створення і редагування растрових і векторних зображень. Програми створення анімаційних зображень. Принципи створення 3-D зображень. Програми створення й редагування 3-D зображень.


Розділ. «Комп’ютерні мережі»

Локальні мережі

Класифікація і основні характеристики локальних мереж. Топологія та архітектура локальних мереж. Принципи функціонування локальної мережі: протоколи й адресація. Адміністрування локальної мережі. Віддалене адміністрування. Обладнання локальної мережі. Віртуальні машини.


Глобальні мережі

Глобальна мережа Інтернет, принципи функціонування, принципи ідентифікації комп’ютерів в Інтернет. Основні служби глобальної мережі Інтернет і їх коротка характеристика. Принципи функціонування електронної пошти, World Wide Web, особливості використання відповідних клієнтських програм. Використання файлових архівів. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації.

Підтримка колективної роботи над документом у мережі.
Мова гіпертекстової розмітки тексту НТМL

Основні поняття та елементи мови розмітки гіпертексту. Поняття „тегу”. Визначення структури HTML-документу, форматування документу. Визначення гіпертекстових посилань та закладок. Використання графічних зображень у HTML-документі. Оформлення списків і таблиць. Особливості використання каскадних таблиць стилів. Використання мови сценаріїв у гіпертекстових документах. Вбудовані об’єкти та інтерактивні форми JavaScript.


Безпека в мережі

Загрози і ризики під час роботи в мережі Інтернет і шляхи їх подолання. Програмні засоби захисту інформації в мережі. Анонімайзери, анонімні проксі-сервери, спам-фільтри. Розподілена мережа Tor. Захист інформації в мережі I2P. Способи захисту електронної пошти, Захист інформації від вірусів і вірусних програм. Системи виявлення вірусних атак. Засоби криптографічного захисту інформації.


Розділ «Обчислювальні методи»

Поняття обчислювального методу. Похибки, що виникають при чисельному розв’язуванні задачі, їх джерела і класифікація.

Апроксимація функцій. Інтерполяційні многочлени. Інтерполяція сплайнами. Наближення методом найменших квадратів.

Методи розв’язання нелінійних рівнянь. Порівняльна характеристика основних методів (умова збіжності, порядок збіжності, сфера застосування).

Методи чисельного інтегрування. Порівняльна характеристика основних методів.

Метод Рунге-Кутта розв‘язування диференціальних рівнянь.

Загальна характеристика методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод простої ітерації. Метод Зейделя.

Загальна характеристика методів розв’язування систем нелінійних рівнянь.


Розділ «Програмування»

Основні поняття програмування

Поняття програми і мови програмування. Класифікація мов програмування. Інтерпретація та компіляція. Інтегровані середовища програмування. Технології програмування. Технологія обробки виключень.


Типи даних у мові програмування та операції обробки даних

Структура типів даних у мові програмування. Прості типи даних й операції над ними. Масиви. Операції над масивами. Рядкові типи даних. Функції та процедури обробки рядкових даних. Записи. Об’єктні типи даних. Тип даних клас. Основні принципи. Складові класу. Динамічні типи даних. Стеки, деки, черги, зв’язні списки.

Файл як структура даних. Файли прямого і послідовного доступу. Створення, читання, модифікація файлів. Операції з файлами у мові програмування.

Комп‘ютерна графіка у мові програмування. Базові процедури і функції створення зображень у мові програмування.Управляючі структури мови програмування

Базові алгоритмічні структури. Підпрограми у мові програмування. Алгоритми пошуку та сортування. Модуль і його структура. Рекурсивні процедури і функції. Рекурсивні алгоритми.


Середовища об’єктно-орієнтованого програмування

Середовища розробки об’єктно-орієнтованих програм. Використання класів загального призначення. Використання компонентів - стандартних, компонентів оформлення додатка, компонентів вибору, компонентів-контейнерів у середовищах об’єктно-орієнтованого програмування.Розділ «Інформаційні системи та бази даних»

Поняття, класифікація та функції інформаційних систем. Поняття бази даних, класифікація і функції систем управління базами даних. Моделі даних в інформаційних системах. Основні поняття реляційних баз даних.

Проектування реляційних баз даних. Нормалізація бази даних.

Характеристика об’єктів системи управління базами даних. Створення, модифікація і видалення таблиць у СУБД. Організація запитів у СУБД. Створення і модифікація форм і звітів у СУБД. Призначення і створення макросів у СУБД. Імпорт та експорт даних у СУБД.

Історія та сфера застосування структурованої мови запитів SQL. Оператори маніпулювання даними мови запитів SQL. Оператори визначення даних мови запитів SQL. Створення таблиць та індексів мовою SQL.

Бази знань. Експертні системи. Загальна структура експертної системи. Використання експертних систем в освіті.Розділ «Методика навчання інформатики у загальносвітній школі»

Концептуальні засади шкільної освіти в галузі інформатики

Інформатика як наука: предмет і поняття. Сучасна структура предметної галузі інформатики. Інформатика як навчальний предмет загальноосвітньої школи. Етапи становлення шкільного курсу інформатики. Стандарт основної загальної освіти з інформатики: характеристика цілей навчання і обов'язкового мінімуму основних освітніх програм, вимоги до рівня підготовки випускників. Концепція наскрізного курсу інформатики для загальноосвітньої школи. Сутність інформатичної компетентності випускника загальноосвітнього навчального закладу.


Цілі і завдання навчання інформатики в середній школі

Загальні цілі навчання інформатики в загальноосвітній школі.

Програма з інформатики для 11-річної школи: стандартний, академічний, профільний та поглиблений рівні. Концепція профільного навчання інформатики на старшій ступені загальної освіти. Основні функції і варіанти елективних курсів з інформатики.
Засоби, форми і методи навчання інформатики

Інформаційне предметне середовище навчання інформатики. Підручники і методичні посібники з шкільного курсу інформатики. Електронні ресурси навчання інформатики та їх класифікація. Інструментарій сучасного вчителя інформатики. Інтернет-технології у навчанні інформатики. Автоматизовані засоби оцінювання результативності навчального процесу і педагогічної діагностики.

Особливості навчальних занять з інформатики. Організація групових та колективних форм навчальної діяльності школярів. Організація позакласної та позашкільної роботи з інформатики. Організація роботи з обдарованими дітьми з інформатики у загальноосвітній школі.

Характеристика основних методів навчання інформатики. Метод проектів у навчанні інформатики. Основні підходи до навчання інформатики - особистісно-орієнтований, компетентністний, діяльнісний, їх реалізація у практиці навчального процесу. Метод проектів у навчанні інформатики. Ситуативні методи у навчанні інформатики. Використання ресурсів дистанційної освіти у навчанні інформатики.

Шкільний кабінет інформатики, його облаштування та обладнання. Санітарні норми і правила влаштування і обладнання кабінету. Правила техніки безпеки та здоров’язбереження під час роботи учня на комп’ютері.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали

Критерії оцінювання

2

Знання, вміння і навички студента не відповідають вимогам Державної програми.

Студент:


 1. демонструє незнання основних понять всіх розділів курсу інформатики;

 2. не виконує запропоновані завдання.

3

Знання, вміння і навички студента повністю відповідають вимогам Державної програми.

Студент:


 1. ознайомлений з основними поняттями всіх розділів курсу інформатики;

 2. самостійно виконує запропоновані завдання з усіх розділів курсу;

 3. використовує засоби ІКТ у навчальній діяльності.

4

Студент:

 1. володіє матеріалом усіх розділів курсу інформатики;

 2. раціонально і аргументовано обирає спосіб виконання завдань з усіх розділів курсу;

 3. аргументовано обирає засоби программного забезпечення для розв'язування запропонованих завдань;

 4. має навички самостійного опанування засобів ІКТ у начальній діяльності.

5

Студент:

 1. має стійкі системні знання з усіх розділів курсу інформатики та продуктивно їх використовує;

 2. обирає продуктивні методи розв’язування задач підвищеної складності;

 3. оцінює ефективність обраних методів розв’язування задач;

 4. уміє використовувати засоби ІКТ як у навчальній, так і у професійній діяльності.

ЛітератураАндрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б. Вступ до дискретної математики. Центр навчальної літератури, 2004.Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия / М. Гук, - СПб.: Питер, 2004. – 573 с.: ил.Архитектура компьютерных систем и сетей: Учеб. пособие / Т.П. Барановская, В.И. Лойко и др.; под ред. В.И. Лойко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.: ил.Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access 2003. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2004. – 752 с.Белоусова Л. И., Карпова В. А., Прокопенко А. И., Столяревская А. Л., Средства и методы обработки разнотипной информации (36 уроков по Microsoft Office). Учебное пособие /Под ред. проф. Л. И. Белоусовой. - К.: 1997. - 178 с.Белоусова Л.И., Веприк С.А., Муравка А.С. Сборник задач по курсу информатики /Под ред.. Л.И. Белоусовой. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 253 с. (Серия «Учебно-методический комплект»)Белоусова Л.И., Гризун Л.Э. Visual Basic: от простого к сложному. Х.: Консум, 1999.Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Лабораторний практикум з програмування на Visual Basic. – ХНПУ імені Г.С. Сковороди, - 2004. – 103 с.Бобровский С. Delphi 5: учебный курс- СПб: Питер, 2001.- 640 с.Бондаренко М.Ф. Операційні системи : Навч. посіб . / М.Ф. Бондаренко., О.Г.Качко. Харків : Компанія СМІТ, 2008.Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В. Руткас А.Г. Дискретна математика (комп’ютерна). Компанія СМІТ, 2004.Бородіна І.Л., Матвієнко О.В., Практичний курс з комп’ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 448с. с.329 – 336Веприк С.А., Белоусова Л.И. Текстовый редактор Microsoft Word: Практикум /Под общ. ред. Л.И.Белоусовой. – Х.: ООО «Компания СМИТ», 2007. – 172 с.Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч.для учнів 10-11 кл. загальноосвтітніх серед.Виленкин Н.Я. Комбинаторика. М.: Наука, 1969 г., 328 с.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко; Под ред. А. П. Пятибратова – М.: Финансы и статистика, 2004. – 512с.: ил.Гаєвський О.Ю. Інформатика: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., – 2005. 512с.Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навч. Посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. 2-е вид. – Львів: "Деол", 2002. – 256 с.Григоренко Я.М., Панкратова Н.Д. Обчислювальні методи в задачах прикладної математики. – К.: Либідь, 1995.Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Шевченко Л.С. Застосування мультимедійних засобів навчання та глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях. – Вінниця, 2004.Демкин В.П., Можаева Г.В. Технологии дистанционного обучения. – Томск, 2002.Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття». -К.: Райдуга, 1994.-61 с.Дьюхарст С., Старк К. Язык программирования С++. - К.: Диасофт, 1993.Дьяконов В. П. Maple 8 в математике, физике и образовании. М.: Солон, 2003.Дьяконов В. П. Mathcad: Учебный курс. СПб.: Питер, 2000.Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика 7: Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. — К.: ДіаСофт, 2000.~207 с.Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г. Програма для середніх закладів освіти "Основи інформатики та обчислювальної техніки". Рекомендовано Міністерством освіти України. – Київ. Перун. – 1996.Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г. Програма шкільного курсу «Інформатика» для базової школи (7-9 класи) // Інформатика, 2003. -26 с.Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г., Мостіпан О.І. Програма курсу з основи інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Шкільний світ, 2001.-63 с.Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь "Математика". Проект. – Київ. Генеза. 1997.Жалдак М.І., Рамський Ю.С. Чисельні методи математики. К., Радянська школа, 1984, 206с.Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика. Навчальний посібник для учнів 7-х класів. Київ, 2001р.Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: Підручник. – К.: Вища шк.., 2001.Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика: Навч.посібник: в 2 ч. – Харків:Факт, 1999.Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. А. Ю. Щеглов. – СПб.: Издательство «Наука и Техника», 2004. – 384 с.: ил.Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 656 с.Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики./ Навчальний посібник: В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк, науковий редактор М.І.Жалдак. – Кривий Ріг, 2009, 324с.Капітонова Ю.В., Кривий С.Л. та ін. Основи дискретної математики. – К., Наукова думка, 2002.Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування : 750 задач з рекомендаціями та прикладами К.: Форум, 2002Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 76 с.Карпова Т.С. Базы данных модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.Колмогоров А.Н. Теория информации и теория алгоритмов. – М.: Наука, 1987. – 304с.Компьютерные коммуникации. Учебный курс. Иванов В. – СПб.: Питер 2002. – 224 с.: ил.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы . 3-е изд./ В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил.Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл //Комп'ютер у школі та сім'ї.-2000. - №3.- С. 3-10.Корриган Дж. Компьютерная графика: Секреты и решения. Пер. с англ. - М.: Энтроп, 1995. - 352 с.Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0 в примерах. СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1997.Лабораторний практикум з чисельних методів на базі пакету MathCAD. Навчальний посібник./ Білоусова Л.І., Бєлявцева Т.В., Колгатін О.Г., Пономарьова Л.С. За ред. проф. Білоусової Л.І.. – К.1998. – 199с.Львов М.С., Співаковський О.В. Основи алгоритмізації та програмування. Навч. посібник. – Херсон: Айлант. 2000. – 214 с.Ляшенко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи: Підручник.- К., Либідь, 1996 - 228с.Малярчук С.Н. Основы информатики в определениях, таблицах и схемах: Справочно – учебное пособие /Под. ред. Н.В. Олефиренко – Х.: Веста: Издательство “Ранок”, 2005. – 112с. с.88Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна методика навчання інформатики. - К.: Навчальна книга, 2003. - 254 с.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій. - К.: Навчальна книга, 2003. - 287 с.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика навчання основним послугам глобальної мережі Інтернет. - К.: Навчальна книга, 2003. - 230 с.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика навчання основам алгоритмізації і програмування. - К.: Навчальна книга, 2003.-250 с.Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Інформатика. Державна підсумкова атестація. 11 клас. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. - 104 с.Назаров С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/.NET: Учебное пособие.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 480 с.: ил.Огневюк В.О., Биков В.Ю., Дорошенко Ю.О, Жалдак М.І., Жук Ю.О, Науменко Г.Г., Руденко В.Д., Самсонов В.В. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, компютеризації сільських шкіл (проект)/ Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 23, 2000 р.Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. Уч. пос. М., Наука. - 1989.Поляков Д.В., Круглов И.Ю. Программирование в среде Турбо Паскаль (версия 5.5). М., МАИ, 1992. - 576 с.Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації. – Київ, Iбрис, 1999Пфаффенбер Б., Linux: специальный справочник. Питер - 2001, 576 стр.Разработка Web-скриптов. Библиотека программиста. Хефлин Д., Ней Т. – СПб.: Питер, 2001. – 496 с.: ил.Руденко В.Д., Макарчук О.М. Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.:Фенікс, 2000.Рудометов Э.А. Архитектура ПК, комплектующие, мультимедия. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с.Самарский А.А., Михайлов А.П., Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: Наука, Физматлит, 1997. – 321с.Симонович С.В. и др. Информатика: Базовый курс. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.: ил.Современные операционные системы. 2-е изд. /Э. Таненбаум – СПб.: Питер, 2004 – 1040 с.: ил.Стивенс Р. Delphi.Готовые алгоритмы. – М.:ДМК Пресс, 2001. – 384 с.Теплицький І.О. Елементи комп’ютерного моделювання: Навчальний посібник. Кривий Ріг: КДПУ, 2005. - 208 с, іл.Томашевський В.М. Моделювання систем: Підручник. – К.: Вид. група BHV, 2007.Трохимчук Р.М.. Теорія графів. Навчальний посібник для студентів факультету кібернетики - К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. - 43 с.Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А. Чисельні методи в інформатиці. К.: BHV, 2006. – 480 с.Шевцов В.А. Операційні системи : Підруч. К.: Вид. група BHV, 2008.Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 830с.Шлеер C., Мэллор С.. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояниях: пер. с англ. - Киев: Диалектика, 1993. – 240 с. ил.Эйткен П. Разработка приложений на VBA в среде Office XP.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.Intel Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005.JavaScript 1.5: учебный курс. Кингсли-Хью Э., Кингсли-Хью К. – СПб.: Питер, 2002 – 272 с.: ил.Mandriva Linux. Полное руководство пользователя. - СПб.:БХВ-Петербург, 2006. - 544 с.: ил.Microsoft Windows XP Professional/ Учебный курс MCSA/MCSE/ Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2003. – 1008 стр.: ил.MySQL. Справочник по языку. Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, – 2005. – 432 с.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка