Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»Скачати 222.2 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір222.2 Kb.
#132
ТипПояснювальна записка
Пояснювальна записка
Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія» передбачає вивчення студентами теоретичних і методичних основ психічної діяльності й поведінки тварин. Загальновідомо, що формування сучасного погляду на людину виходить з того, що вона живе в тісній взаємодії з природою, а світ тварин не є ізольованим від спільности людей і тому розглядається як вагома складова нашого життя.Психологія і психіка тварин не є тотожними психіці і психології людини, але для глибшого розуміння психології людини професійному психологу необхідно добре знати особливості виникнення і розвитку психіки взагалі та специфічні особливості психології тварин зокрема, адже порівняння психології та поведінки тварин з психологією та поведінкою людини дає ґрунтовніші знання про розвиток психіки у філо- та онтогенезі.

Вивчення положень зоопсихології та порівняльної психології сприятиме підвищенню компетентності практикуючих психологів, допоможе знаходити адекватні шляхи розв’язання проблем, що виникають у роботі з клієнтами. Опанування цього навчального курсу сприятиме також вихованню у студентів позитивних моральних якостей сучасної людини, яка має жити у гармонії з оточуючою природою.

Основні завдання вивчення дисципліни:

-оволодіння знаннями про закономірності походження і розвитку психіки у тварин і людини;

-сформувати уміння ставити перед собою завдання, для вирішення яких потрібний науковий пошук;

- оволодіти уміння здійснювати порівняльно-психологічний аналіз;

- уміти розрізняти якісні відмінності людської психіки і тварин.

Вивчення дисципліни неможливе без опанування знань з інших дисциплін: загальна психологія, історія психології, експериментальна психологія, філософія.ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕМА 1. Предмет, методи та завдання порівняльної психології (зоопсихології)

Предмет зоопсихології як науки про закономірності й еволюцію психічного відображення у тварин. Особливості психічної діяльності і поведінки тварин. Обєкт зоопсихологічних досліджень. Проблема зародження і розвитку психіки за О.М.Леонтьєвим. Роль біологічних чинників у поведінці тварин. Предмет та завдання порівняльної психології. Роль вчення І.П.Павлова для становлення і розвитку зоопсихології.

Зв'язок зоопсихології з іншими галузями психології (етологія, фізіологія, дитяча психологія, антропологія, медицина).

Основні методи зоопсихології (спостереження, експеримент). Конкретні методи зоопсихологічних досліджень (метод «лабіринту», обхідного шляху, диференційоване дресирування, метод «проблемної клітки», метод « вибору на зразок»).

Основні поняття: зоопсихологія, еволюційна психологія, порівняльна психологія, чутливість, рефлекс, онтогенез, філогенез, антропоморфізм, психіка, подразливість.

ТЕМА 2. Загальна характеристика психічної діяльності тварин

Особливості вродженої і набутої поведінки у тварин. Фактори, які визначають інстинктивну (вроджену) поведінку. Провідні фактори набутої поведінки тварин. Взаємозвязок і взаємозалежність між вродженими і набутими компонентами поведінки.

Інстинкт як сукупність складних форм поведінки.Зовнішні і внутрішні чинники інстинктивної поведінки.Структура інстинктивної поведінки. Пошукова і завершальна фази інстинктивної поведінки.

Научіння та його роль в розвитку психіки. Типи научіння (облігатне, факультативне).

Основні принципи інструментальної поведінки. Закон ефекту Торндайка. Методика вивчення вільної оперативної поведінки тварин.

Основні поняття: інстинкт, научіння, поведінка, умовний рефлекс, безумовний рефлекс, таксиси, геотаксис, реотаксис, анемотаксис.ТЕМА 3. Розвиток психічної діяльності тварин в онтогенезі

Індивідуальний та історичний аспекти розвитку психічної діяльності у тварин. Пренатальний розвиток психічної діяльності тварин. Особливості ембріональної активності зародків безхребетних, нижчих хребетних, птахів,ссавців.

Роль сенсомоторних здібностей на всіх етапах життя тварин. Сенсорні здібності й елементи спілкування у тварин.Сенсорна стимуляція курячого зародка.

Основні типи розвитку нервової системи як механізму поведінки та психічної діяльності. Ембріогенез і розвиток психічного відображення. Постнатальний період поведінки тварин.Значення турботи про потомство.

Розвиток психічної діяльності в ювеніальному періоді. Маніпуляційні ігри та їх біологічна обумовленість. Інстинктивні основи ігрового пізнання. Вищі форми ігрової діяльності тварин. Роль гри для формування дорослої поведінки тварин.Ігрова сигналізація як ключовий стимул ігрової поведінки.

Основні поняття: ембріон, розвиток, відображення, філогенез, сенсорні здібності, гра, наслідування, дресирування.ТЕМА 4. Загальна характеристика елементарної сенсорної психіки
Початкові форми активного реагування організмів на подразники зовнішнього середовища. Поняття про тропізми й таксиси у найпростіших рослинних і тваринних організмів. Види тропізмів (термотропізми, фототропізми, хемотропізми, топотропізми).

Чутливість як форма відображення на безпосередній вплив біотичних подразників. Безумовні рефлекси як основа інстинкту.

Сенсорні процеси у багатоклітинних організмів. Зародки у одноклітинних організмів аналізаторів. Наявність початкових форм сприймання. Вродженні генетично запрограмовані уявлення у багатоклітинних тварин.

Етапи розвитку нервової системи у тварин. Стадії дифузної, вузлової, ланцюгової, трубчатої нервової системи.

Основні поняття: подразливість, чутливість, відчуття, тропізми, таксиси, нервова система.

ТЕМА 5. Перцептивна психіка тварин

Перцептивна психіка як чутливість тварини до предметів довкілля. Нижчий рівень розвитку перцептивної психіки. Поведінка тварин (безхребетних ) на цій стадії розвитку. Позитивна таксична поведінка. Здатність до научіння. Форми інстинктивної поведінки комах і нижчих безхребетних.

Вищий рівень розвитку перцептивної психіки. Здатність до предметного сприймання у хребетних, комах, молюсків.Спілкування і групова поведінка. Сенсорні здібності. Засоби комунікації. Поведінка вищих хребетних. Особливості памяті тварин перцептивної стадіїї розвитку. Індивідуальна та генетична пам'ять.

Основні поняття: перцептивна поведінка, сприймання, спілкування, індивідуальна пам'ять, научіння.ТЕМА 6. Елементарне мислення тварин

Визначення поняття мислення у тварин.Характерні ознаки проявів мислення у тварин.

Основні напрямки дослідження елементів мислення у тварин. Найпростіші та вищі форми мислення тварин. Здатність до узагальнення, абстрагування та довербального спілкування.

Здатність тварин до передбачення результатів власних дій та виконання нових завдань. «Соціальна свідомість» як особлива форма процесу мислення у тварин.

Застосування знарядь праці шимпанзе. Діяльність з використання знарядь праці у хребетних, які не належать до приматів.

Експерименти з вивчення мислення у тварин. Поняття про емпіричні закони та елементарні логічні задачі.

Основні поняття: мислення, інтелект, інсайт, образне мислення, емпіричні закони, розумові операції,узагальнення, абстрагування.
ТЕМА 7. Основні концепції порівняльної психології
«Мова»тварин та мова людини. Здатність тварини до символізації. Навчання тварин мов-посередників. Проблема походження свідомості.

Знаряддя тварин і знаряддя праці людини. Предметна діяльність мавпи у експериментальному дослідженні Ладигіної-Котс. Виготовлення знарядь праці людиною та особливості трудової діяльності.

Матеріальна культура людини та біологічні закономірності розвитку психіки тварин. Роль демонстраційного маніпулювання у тварин.

Проблема зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення.

Основні поняття: мова, мовлення, сигнальні системи, знарядійні дії, предметна діяльність, свідомість.

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ТЕМА 2.1. Предмет, методи та завдання порівняльної психології (зоопсихології)

План.


 1. Предмет зоопсихології як науки

 2. Історія вчень про становлення зоопсихології.

 3. Предмет та завдання порівняльної психології.

 4. Місце зоопсихології в системі наук.

 5. Характеристика методів вивчення психіки тварин.

 6. Практикум.

Література:1, 2, 4, 7.


ТЕМА 2. 3. Розвиток психічної діяльності тварин в онтогенезі
План.

1.Розвиток психічної діяльності в пренатальний період:

а) порівняльний аналіз рухової активності зародків тварин;

б) розвиток сенсорних здібностей і елементів спілкування.

2.Розвиток психічної діяльності в ранньому постнатальному періоді:

а) інстинктивна поведінка в постнатальному періоді;

б) факультативне раннє научіння та формування спілкування;

в) пізнавальні аспекти постнатальної поведінки. 1. Розвиток психічної діяльності в ювеніальному періоді:

а) маніпуляцій ні ігри;

б) спільні ігри;

в) вищі форми ігрової діяльності.

4. Практикум.


Література: 2,4,5,9.
ТЕМА 2.4. Загальна характеристика елементарної сенсорної психіки

План.


1. Поняття елементарної сенсорної психіки у тварин.

2. Початкові форми активного реагування організмів на подразники зовнішнього середовища.

2. Чутливість як форма відображення у найпростіших тварин.

3. Сенсорні процеси у багатоклітинних організмів.

4. Етапи розвитку нервової системи у тварин.

5.Рівні розвитку елементарної сенсорної психіки .

6. Практикум

Література: 4,6,7,9.


ТЕМА 2.5. Перцептивна психіка тварин

План


 1. Особливості розвитку психіки тварин перцептивної стадії розвитку.
 1. Нижчий рівень розвитку перцептивної психіки. 1. Вищий рівень розвитку перцептивної психіки. 1. Научіння та його роль в розвитку психіки тварин. Типи научіння. 1. Особливості індивідуальної памяті у тварин на перцептивній стадіїї розвитку. 1. Спілкування і групова поведінка вищих хребетних. 1. Філогенетичні рівні памяті.

Література: 6,7,8,9.
ТЕМА 2.6. Елементарне мислення тварин

План.


1.. Мислення людини та розумова діяльність тварин.

2.Форми мислення у тварин. 1. Основні напрямки дослідження мислення у тварин.

 2. «Соціальна свідомість» як особлива форма процесу мислення у тварин.

 3. Особливості застосування знарядь праці тваринами.

 4. Експерименти з вивчення мислення у тварин.

Література: 1,3, 6.


ТЕМА 2. 7. Основні концепції порівняльної психології
План

 1. Мова тварин і мова людини. Порівняльний аналіз.

 2. Здатність тварин до символізації.

 3. Проблема походження свідомості та трудової діяльності.

 4. Предметна діяльність мавп.

 5. Знаряддя тварин і знаряддя праці людини.

 6. Проблема зародження суспільних відносин і розвитку мовлення.

 7. Практикум.

Література: 1,3, 5.

7.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 2.1. Предмет, методи та завдання порівняльної психології (зоопсихології)


 1. Визначте спільне та відмінне у психіці людини і тварин.

 2. Визначте специфіку методів вивчення психіки тварин і людини.

 3. Що практично дають експерименти з вивчення психіки людини та з вивчення психіки тварин.

Теми доповідей та рефератів

1.Історія становлення зоопсихології.


2.Ідеалізм та матеріалізм про психічне як атрибут матерії.

3. Сучасна квантова фізика про пси-функції.
ТЕМА 2.2. Загальна характеристика психічної діяльності тварин 1. Визначте відмінності навички від інстинкту.

 2. Визначте сутність поняття « вроджений пусковий механізм».

 3. Визначте зовнішні чинники інстинктивної поведінки.

Теми доповідей та рефератів

1.Роль наслідування у становленні психіки тварин.

2.І.П.Павлов про почуття допитливості у антропоїдів.

2.Естетичні та моральні почуття тваринного царства.ТЕМА 2. 3. Розвиток психічної діяльності тварин в онтогенезі

1.Визначте функціональне значення гри для психічної діяльності тварин.

2.Сутність маніпуляційної гри тварин.

3.Визначте пізнавальну функцію ігрової активності тварин.


Теми доповідей та рефератів

1.Концепція «тварини- машини» Рене Декарта.

2.Античні філософи й натуралісти про психіку тварин.

3.Концепція антропоморфізму.
ТЕМА 2.4. Загальна характеристика елементарної сенсорної психіки
1.Назвіть початкові форми психічного.

2. Визначте відмінності властивостей подразливість і чутливість.

3. Встановіть чутливість одноклітинних організмів.
Теми доповідей та рефератів

1.Прототипи умовних рефлексів.

2.Память у одноклітинних.

3.Тропізми й таксиси та їх різновиди.


ТЕМА 2.5. Перцептивна психіка тварин

 1. Дайте визначення памяті тварин.

 2. Вродженні рефлекси та інстинкт як генетична родова пам'ять.

 3. Різновтди відчуттів, сприймань, уявлень тварин.

Теми доповідей та рефератів

 1. Методи експериментального вивчення памяті тварин.

 2. Умовнорефлекторні механізми памяті тварин.

 3. Родова пам'ять вугрів як зразок генетичної памяті.


ТЕМА 2.6. Елементарне мислення тварин

1.Дайте визначення мисленню тварин.

2. Визначте різницю між наочно-дійовим і наочно- образним мислення.

3.Охарактеризуйте рефлекс на відношення.


Теми доповідей та рефератів

 1. Дослідження інтелекту тварин Л.В.Крушинським.

 2. Розгортання інтелекту мавп в їхній конструктивній діяльності.

 3. Допитливість антропоїдів як важіль їхнього розумового розвитку.

ТЕМА 2. 7. Основні концепції порівняльної психології

1.Дайте характеристику стадії, на якій залишається психіка більшості ссавців.

2.Назвіть ссавців, дії яких позначені інтелектом.

3.Назвіть найважливіші особливості психічної діяльності людини.


Теми доповідей та рефератів

1.Відмінні ознаки інтелектуальних дій людини на відміну від інтелектуальних дій тварин.

2. Передумови розвитку свідомості людини.

3.Вищий ступінь розвитку психіки тварин.


7. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)Підготовка та проведення в групі психодіагностичної

методики на задану тему та здійснення обробки даних , узагальнення у таблиці

Студент, дотримуючись вимог до роботи експериментатора в психології, має підготувати і провести в групі студентів психодіагностичне дослідження на задану тематику (методику), при цьому попередньо проаналізувавши теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, обробити отриманні дані, узагальнити їх, написати висновки та рекомендації.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: розв’язування психологічних задач; розв’язування творчих завдань, робота в Інтернет; виконання завдань для самостійної роботи теоретичний аналіз досліджуваної проблеми; складання графічних схем тощо.
9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування; оцінка за навчальний проект; підсумковий тест.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ


ОРІЄНТОВНА ОЦІНКА ВИДІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


90% –100% – (7,2-7) – 5 “відмінно” – А

75% –89% – (7 – 6,5) – 4 бали – “добре“ – ВС

50% –74% – (3,6 ) – 3 бали – “задовільно” – DЕ

Менше 50% – 3,6 (0 балів) – “незадовільно” – F


Критерії оцінок:

«Відмінно» - виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками.

«Добре» - виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках).

«Задовільно» - виставляється тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності.

«Незадовільно» - виставляється у разі неготовності студента дати відповідь на поставлені запитання.
п/п

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру

Оціночні бали

Модуль І

Практичний

1

Відповідь на практичному занятті Підготовка висновків у вигляді доповіді, повідомлення

бали

7,2-3,6

Модуль ІІ

Теоретичний

1

Атестація
30

2


Модуль ІІІ

Самостійна робота

1

Робота в модульному середовищі

бали

6

2

Виконання завдань для самостійної роботи

бали

6

3

Участь у наукових конференціях,

перемоги в олімпіадах, конкурсах, публікації тощобали

6

4

Підготовка реферату (із обов’язковим захистом)

бали

2

ОРІЄНТОВНА ОЦІНКА ВИДІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ (П5)

90% –100% – (6,25-5,9) – 5 “відмінно” – А

75% –89% – (5,9 – 4,8) – 4 бали – “добре“ – ВС

50% –74% – (3,1 ) – 3 бали – “задовільно” – DЕ

Менше 50% – 3,1 (0 балів) – “незадовільно” – F
Критерії оцінок:

«Відмінно» - виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками.

«Добре» - виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках).

«Задовільно» - виставляється тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності.

«Незадовільно» - виставляється у разі неготовності студента дати відповідь на поставлені запитання.
п/п

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру

Оціночні бали

Модуль І

Практичний

1

Відповідь на практичному занятті Підготовка висновків у вигляді доповіді, повідомлення

бали

6,25-3,1

Модуль ІІ

Теоретичний

1

Атестація
30

2


Модуль ІІІ

Самостійна робота

1

Робота в модульному середовищі

бали

6

2

Виконання завдань для самостійної роботи

бали

6

3

Участь у наукових конференціях,

перемоги в олімпіадах, конкурсах, публікації тощобали

6

4

Підготовка реферату (із обов’язковим захистом)

бали

2

ОРІЄНТОВНА ОЦІНКА ВИДІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ (П2)

90% –100% – (4,17 – 4) – 5 “відмінно” – А

75% –89% – (3,8 – 3,2) – 4 бали – “добре“ – ВС

50% –74% – (3,2 – 2,1) – 3 бали – “задовільно” – DЕ

Менше 50% – 2,1 (0 балів) – “незадовільно” – F
Критерії оцінок:

«Відмінно» - виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками.

«Добре» - виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках).

«Задовільно» - виставляється тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності.

«Незадовільно» - виставляється у разі неготовності студента дати відповідь на поставлені запитання.
п/п

Вид навчальної роботи

Одиниця виміру

Оціночні бали

Модуль І

Практичний

1

Відповідь на практичному занятті Підготовка висновків у вигляді доповіді, повідомлення

бали

4,17

Модуль ІІ

Теоретичний

1

Атестація2


Модуль ІІІ

Самостійна робота

1

Робота в модульному середовищі

бали

3

2

Виконання завдань для самостійної роботи

бали

3

3

Участь у наукових конференціях,

перемоги в олімпіадах, конкурсах, публікації тощобали

3

4

Підготовка реферату (із обов’язковим захистом)

бали

1


Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам

(вивчення навчального курсу відбувається в одному семестрі)Модуль1

(практичний)


Модуль2

(теоретичний)

Модуль 3

Самостійна робота)

Всього балів

Змістовний

Модуль I

Підсумковий модульний

контроль


Змістовий

модуль II


Всівсь балів
Самостійна робота

Модульне середовище

Наукова робота

реферат

Всього


Заняття 1

Заняття 2

Заняття 3

Заняття 4

Заняття 5

Заняття 6


4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

4,17

-
253

3

3

1

10

35


12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: опорні конспекти практичних занять; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; роздатковий матеріал, психодіагностичних інструментарій, обладнання; ілюстративні матеріали.

13. ЛІТЕРАТУРА

Основна

Зорина З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных / З.А.Зорина, И.И.Полетаева.- М, 2001.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н.Леонтьев.- М., 1981.

Губко О.Т. Основи зоопсихології / О.Т.Губко. – К., 2006.

Туриніна О. Порівняльна психологія / О.Туриніна, Т.Сердюк.- К., 2006.

Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев.- Новосибирск, 2001.

Ладыгина-Котс Н.Н. Предпосылки человеческого мышления / Н.Н.Ладыгина-Котс. – М., 1959.

Чайченко Г . М. Зоопсихологія та порівняльна психологія .- К., 2002.

Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. – М., 1993.
Додаткова

Гороховская Е.А. Этология. – СПб, 2001.

Дембовский Я. Психология животных . – М., 1998.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології .- К., 1998.

Чайченко Г.М. Поведінка та психіка тварин , К., 2000.

Шовен Р. Поведение животных .- М., 1972.14. РЕСУРСИ: нормативна база, джерела Інтернет.
Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 222.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка