Пояснювальна записка конституційне право України займає головне місце в системі національного права. Це пов’язано не лише з його значенням для правової системи України, а й з тим, що конституційне правоСкачати 270.09 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір270.09 Kb.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Конституційне право України займає головне місце в системі національного права. Це пов’язано не лише з його значенням для правової системи України, а й з тим, що конституційне право відкриває студенту вивчення галузевих правових наук і виступає сполучною ланкою між загальнотеоретичними юридичними навчальними дисциплінами та подальшим вивченням галузей права України.

Як навчальна дисципліна «Конституційне право України» має суттєве значення у підготовці майбутніх юристів, оскільки, з одного боку, формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як суверенної, демократичної, правової та соціальної держави, правового становища людини і громадянина в державі, системи органів державної влади та місцевого самоврядування, з іншого – розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства. Навчальна дисципліна «Конституційне право України» вивчається на основі знань, які були отримані студентами з «Теорії держави і права», «Історії держави та права» «Логіки», «Римського права» та «Судових і правоохоронних органів». Знання з конституційного права лежать в основі вивчення наступних навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки фахівців в галузі права. В особливих структурно-логічних зв’язках конституційне право перебуває з такими базовими навчальними дисциплінами, як «Державне право зарубіжних країн», «Міжнародне публічне право», «Муніципальне право України».

Конституційне право як наука досліджує основоположні суспільні відносини, що виникають з приводу політико-територіальної організації суспільства, функціонування його соціально-економічної системи. А це означає, що воно формулює наукові засади українського державотворення, без яких останнє не може бути оптимально прогнозованим.

Паспортом спеціальності конституційне право – 12.00.02 передбачено теоретичне вивчення джерел конституційного законодавства, його системи і структури; предмета, форм і методів конституційно-правового регулювання суспільних відносин; дослідження конституційних засади побудови держави та суспільства, основних прав, свобод й обов`язків людини та громадянина, інститутів безпосередньої демократії, конституційних основ організації та діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, а також Конституції як Основного Закону держави та суспільства.
Змістом конституційного права є:
Загальна частина навчального курсу «Конституційне право України» включає матеріал щодо тем: предмет та характеристика конституційного права як галузі правової системи, законодавства юридичної науки та навчальної дисципліни; методологія конституційної науки і практики; конституційно-правові норми та інститути конституційного права; джерела конституційного права України; конституційні відносини; конституційно-правова відповідальність; конституційний розвиток України ().
Особлива частина навчального курсу «Конституційне право України» включає матеріал щодо тем: конституційний лад України; конституційні форми народовладдя в Україні; конституційні основи громадянського суспільства в Україні; конституційний статус людини і громадянина в Україні; громадянські стани особи; конституційно-правове становище об'єднань громадян в Україні; державний лад України; державний устрій і територіальна організація України; конституційна система органів державної влади в Україні; Верховна Рада України; Президент України; виконавча влада в Україні; конституційні основи судової влади; контрольно-наглядові та правоохоронні органи в Україні; конституційна юстиція в Україні; місцеве самоврядування в Україні; сучасний етап конституційних перетворень в Україні.
Метою є формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.
Абітурієнти повинні знати:

а) на понятійному рівні основні категорії, поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст предмету «Конституційного права України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та інститутів;

б) на фундаментальному рівні основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення людини і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної організації України;

в) на практично-творчому вимоги, які ставляться до юриста який працює в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, юриста, який здійснює правове забезпечення діяльності політичних партій та громадських організацій, проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування на рівні дільничних та окружних виборчих комісій, правове забезпечення діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад тощо.Абітурієнти повинні вміти використовувати положення науки конституційного права та правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій) при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі конституційного законодавства та правової практики; інтерпретувати чинне конституційне законодавство; правильно застосовувати норми конституційного права та інших правових актів; на творчому рівні використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, формувати наукові пошуки.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ
Тема 1. Конституційне право – провідна галузь національного права України
Поняття конституційного права України. Історія конституційного права України.

Предмет конституційного права як галузі права. Конституційне право – профілююча і фундаментальна галузь права. Особливості предмета конституційного регулювання в умовах формування громадянського суспільства та правової держави.

Принципи конституційного права України.

Особливості методу конституційного регулювання. Функції конституційного права. Структуроутворююча роль конституційного права в правовій системі України на сучасному етапі політичного та правового реформування в країні.

Предмет конституційного права як галузі законодавства.

Поняття норми конституційного права. Основні (загальні) властивості конституційно-правових норм. Особливості конституційно-правових норм.

Критерії класифікації конституційно-правових норм. Види конституційно-правових норм.

Дія конституційно-правових норм у часі, у просторі та по колу осіб.

Інститути конституційного права України: поняття, закономірності формування і розвитку.

Класифікація і характеристика інститутів конституційного права України.

Поняття й склад джерел конституційного права. Класифікація джерел конституційного права України. Види джерел конституційного права. Конституція – основне джерело конституційного права.

Поняття й особливості конституційно-правових відносин. Склад конституційних відносин.

Суб'єкти конституційно-правових відносин: загальна характеристика та класифікація.

Зміст конституційно-правових відносин.

Підстави виникнення і динаміки конституційно-правових відносин.

Поняття й функції конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності.


Тема 2. Конституційне право як юридична наука і навчальна дисципліна
Поняття, предмет і система науки конституційного права. Джерела науки конституційного права. Завдання та функції науки конституційного права.

Історичні етапи розвитку науки конституційного права. Дореволюційний період розвитку науки конституційного (державного) права. Радянський період розвитку науки конституційного (державного) права.

Сучасний період розвитку науки конституційного права. Тенденції розвитку науки конституційного права України на сучасному етапі. Актуальні напрями наукових конституційно-правових досліджень в Україні.

Поняття і завдання навчальної дисципліни конституційного права. Структура та зміст навчального курсу конституційного права. Роль (значення) навчального курсу конституційного права в професійній підготовці юриста.


Тема 3. Методологія конституційної науки і практики
Поняття і принципи методології конституційної науки і практики. Структура методології конституційної науки і практики. Методи і методики конституційної науки і практики. Антропологічний методологічний підхід до конституційної науки і практики.

Загальнонаукові методи пізнання в конституційному праві. Проблема використання методологічного інструментарію філософських систем у конституційному праві. Новітні методологічні засоби міждисциплінарного синтезу в конституційно-правовій науці.

Приватно-наукові (конкретні) методи наукового дослідження конституційних процесів: системний, структурно-функціональний, порівняльно-правовий, історичний, конкретно-соціологічний, статистичний, формально-юридичний, метод правового моделювання. Значення компаративістського дослідження в конституційному праві. Апробування конституційно–правових новацій в експериментальному режимі.
Тема 4. Конституція - Основний Закон держави і суспільства
Основні історичні етапи розвитку конституцій (XVIII-XXI ст.).

Поняття конституції. Основні підходи до розуміння сутності конституції. Конституція як центр сучасної правової системи. Роль (функції) конституції. Класифікація конституцій.

Конституція України (1996 р.) як акт установчої влади українського народу.

Юридичні властивості Конституції України.

Конституція України: структура, основні соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.

Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

Історичний досвід і сучасна організація правової охорони Конституції України.

Конституційний контроль і нагляд. Суб’єкти та об’єкти конституційного контролю.

Класифікація і види конституційного контролю. Парламентський контроль як різновид конституційного контролю. Конституційний контроль глави держави та уряду. Судовий конституційний контроль.


Тема 5. Основи конституційного ладу України
Поняття і зміст конституційного ладу.

Принципи конституційного ладу України.

Гуманістичні, економічні та політичні основи конституційного ладу України.

Проблема конституційної та правової держави. Сучасні ідеї про правову державу, їх відображення в конституційному законодавстві та реалізація на практиці державного будівництва.

Конституційна характеристика України як демократичної, правової, соціальної держави.
Тема 6. Конституційні основи громадянського суспільства в Україні
Історія становлення громадянського суспільства. Формування і розвиток теорії громадянського суспільства.

Поняття громадянського суспільства. Структура і принципи самоорганізації громадянського суспільства. Взаємодія держави і громадянського суспільства. Особистість і громадянське суспільство.

Соціально-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства. Конституційні основи формування і розвитку громадянського суспільства в Україні. Основні інститути громадянського суспільства і конституційні засоби забезпечення їх функціонування в Україні.
Тема 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
Поняття і види громадянських станів особи.

Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Набуття громадянства України. Умови прийняття до громадянства України. Поновлення у громадянстві України. Припинення громадянства України. Вихід з громадянства України. Втрата громадянства України. Громадянство дітей.

Поняття іноземця. Основи правового статусу іноземців. Права, свободи та обов'язки іноземців. Режими проживання іноземних громадян.

Особи без громадянства: поняття й особливості правового стану. Проблема полігромадянства.

Поняття й особливості правового статусу біженців. Умови і порядок набуття та втрати статусу біженця. Права та обов'язки біженця. Проблеми вимушених переселенців.

Особливості правового статусу осіб, які отримали право притулку.


Тема 8. Конституційні права, свободи та обов’язки

людини і громадянина в Україні
Людина, особистість, громадянин в сучасному конституціоналізмі. Понятійні засоби, що визначають правовий статус особистості. Принципи правового стану особистості.

Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод людини і громадянина. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Законні інтереси. Співвідношення індивідуальних і колективних прав. Конституційні обов'язки людини і громадянина.

Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод людини та громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Міжнародно-правові стандарти і конституційне законодавство України про правове становище людини і громадянина.


Тема 9. Конституційні форми народовладдя в Україні
Поняття й сутність народовладдя. Суверенітет народу: гносеологічні витоки і сучасне розуміння. Конституційні основи народовладдя. Український народ – носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні.

Теоретичні та конституційно-правові основи демократії. Безпосередня демократія: поняття, конституційна природа, форми.

Поняття і конституційно-правова регламентація референдумів. Види референдумів. Всеукраїнський і місцевий референдуми. Порядок призначення, організації і проведення референдумів.

Концепція народного представництва. Поняття й форми представницької демократії. Український парламентаризм: історія становлення й сучасний етап розвитку.

Виборче право і виборча система: поняття та принципи. Правове регулювання і порядок формування представницьких органів держави і місцевого самоврядування. Вибори Президента України. Вибори народних депутатів України. Місцеві вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.
Тема 10. Державний лад України
Поняття державного устрою України. Державний лад і форма держави: поняття й співвідношення.

Принципи державного устрою України: загальна характеристика. Суверенітет держави. Україна – суверенна і незалежна держава. Зміст і практична реалізація принципу поділу влади в Україні.

Принцип децентралізації державного управління і деконцентрації публічної влади в Україні.

Принцип республіканської форми правління в Україні. Парламентарна і президентська республіки: особливості організації та функціонування державної влади, управління та місцевого самоврядування. Проблема парламентсько-президентської і президентсько-парламентської республіки.

Конституційна організація державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

Поняття, система і функції державних символів України. Конституційне закріплення і правовий порядок використання державних символів України.


Тема 11. Конституційно-правові основи організації і функціонування

державної влади в Україні
Поняття та юридична природа державної влади. Структура конституційно-правового інституту державної влади в Україні.

Поняття органу держави, його ознаки та конституційний статус. Класифікація (види) органів державної влади.

Структура чинного законодавства щодо державних органів України.

Принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні. Демократизація організації і діяльності державного апарату.

Система органів державної влади в Україні.

Проблеми взаємовідносин органів державної влади в Україні.


Тема 12. Верховна Рада України
Законодавча влада в Україні. Конституційна природа парламенту ‒ Верховної Ради України.

Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Принципи діяльності Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради України.

Організація і порядок роботи Верховної Ради України. Сесія – основна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України.

Парламентські процедури: законодавча, установча, процедура здійснення парламентського контролю.

Акти Верховної Ради України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Конституційно-правовий статус народного депутата України і правові гарантії його діяльності. Природа депутатського мандата.
Тема 13. Конституційно-правовий статус Президента України

Інститут президентства в Україні: історія становлення й сучасний етап розвитку. Роль і місце Президента України в системі органів державної влади.

Конституційно-правовий статус Президента України. Порядок вступу на посаду Президента України.

Повноваження Президента України. Акти Президента України.

Підстави та порядок припинення повноважень Президента України. Процедура імпічменту.

Адміністрація Президента України.

Інститут Представника (уповноваженого) Президента України. Постійний Представник Президента України у Верховній Раді України. Постійний Представник Президента України в Кабінеті Міністрів України. Представник Президента України в Конституційному Суді України. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Тема 14. Виконавча влада в Україні
Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система виконавчої влади в Україні.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі виконавчої влади. Порядок формування Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: склад і компетенція. Прем'єр-міністр України: порядок призначення, статус, повноваження і політична роль. Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Відставка Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

Система центральних органів виконавчої влади. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування, принципи діяльності, статус, структура, основні завдання, повноваження, акти.

Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях. Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок формування, структура, принципи діяльності, компетенція, акти.


Тема 15. Судова влада та прокуратура в Україні.

Конституційний Суд України
Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика. Поняття конституційної юстиції. Становлення і розвиток конституційної юстиції в Україні.

Конституційний Суд України орган конституційної юрисдикції. Правова природа Конституційного Суду України. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

Принципи конституційного судочинства. Суб'єкти й форми звертання до Конституційного Суду України. Учасники конституційного судового процесу. Поняття й характеристика стадій конституційного судочинства. Процесуальні строки.

Поняття і правова природа актів Конституційного Суду України. Види, порядок прийняття та виконання актів Конституційного Суду України. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття й значення.

Проблеми запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги.

Сучасний етап розвитку конституційної юстиції: проблеми і тенденції.
Тема 16. Державний устрій і територіальна організація України

Державна територія: поняття й склад.

Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими. Засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони.

Поняття і принципи державного устрою. Державно-правові (юридичні) ознаки унітарної держави.

Проблема територіальної автономії і національно-територіальних утворень в місцях компактного проживання національних меншин (національних груп), корінних народів.

Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України. Проблеми становлення Автономної Республіки Крим. Політико-правові засоби вдосконалення і гармонізації міжнаціональних відносин у країні.

Порушення територіальної цілісності України в результаті окупації частини території (АРК) Російською Федерацією та її політико-правові наслідки.

Проблеми адміністративно-територіального устрою України та порядок вирішення питань територіального розподілу.


Тема 17. Місцеве самоврядування в Україні
Поняття і правова природа публічно-самоврядної влади.

Поняття і принципи місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування. Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування.

Способи формування органів місцевого самоврядування. Конституювання органів місцевого самоврядування, формування кадрового складу.

Проблема трансформації суверенних прав держави в самоврядні повноваження територіальних громад. Відносини органів місцевого самоврядування з центральними органами державної влади. Конституційні принципи й види взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади.

Конституційно-правовий статус депутата місцевої ради і правові гарантії його діяльності.

Реформа місцевого самоврядування в Україні. Проблеми децентралізації державної влади.

Проблеми здійснення місцевого самоврядування на тимчасово не контрольованих державною владою України територіях Донецької та Луганської областей.ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 1. Конституційне право України як галузь права.

 2. Предмет регулювання конституційного права та його особливості.

 3. Конституційно-правові відносини, їх специфіка.

 4. Структурна характеристика галузі конституційного права як системи.

 5. Джерела галузі конституційного права України.

 6. Міжнародний договорів як джерело конституційного права України.

 7. Конституційна відповідальність як різновид юридичної відповідальності.

 8. Місце конституційного права в системі національного права України.

 9. Конституційне право України як наука, її об’єкт та зв’язок з галуззю конституційного права.

 10. Методи науки конституційного права.

 11. Поняття «проблема науки конституційного права». Причини породження проблем, їх зміст та передумови вирішення.

 12. Основні функції науки конституційного права.

 13. Взаємна обумовленість науки конституційного права та конституційної практики.

 14. Конституційне право як навчальна дисципліна.

 15. Поняття конституції як основного закону суспільства і держави.

 16. Сутність конституції. Співвідношення понять «сутність конституції» і «сутність держави», «конституція» і «основний закон».

 17. Соціальне призначення та функції конституції.

 18. Конституція як система, її основні елементи, структура.

 19. Конституційна ідея – основа побудови конституції.

 20. Суб’єкти прийняття конституції.

 21. Поняття конституційного процесу та етапи його розвитку в Україні.

 22. Конституційні принципи, їх роль у формуванні змісту та логічних зв’язків структурних елементів тексту конституції.

 23. Порядок внесення змін до Конституції України.

 24. Тлумачення Конституції України.

 25. Конституційний лад. Співвідношення понять «конституція» і «конституційний лад».

 26. Гуманістичні засади конституційного ладу України.

 27. Конституційні принципи – засади конституційного ладу.

 28. Суверенітет як конституційний принцип.

 29. Верховенство і незалежність – основні ознаки державного суверенітету. Внутрішній і зовнішній суверенітет.

 30. Конституційний принцип: народ –джерело влади.

 31. Конституційно-правові ознаки України як суверенної держави.

 32. Конституційно-правові ознаки України як демократичної держави.

 33. Конституційно-правові ознаки України як правової держави.

 34. Конституційний принцип розподілу влади та принцип єдності влади, їх взаємозв’язок.

 35. Верховенство права як конституційний принцип.

 36. Обов’язки і відповідальність держави перед людиною як конституційний принцип.

 37. Форма державного правління за Конституцією України.

 38. Проблема вибору форми державного правління в Україні.

 39. Конституційне закріплення державного статусу української мови та забезпечення розвитку інших мов в Україні.

 40. Конституційні засади політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

 41. Конституційно-правове регулювання державних символів України.

 42. Поняття «громадянство» та його співвідношення з поняттям «підданство». Громадянство – конституційний принцип правової держави.

 43. Набуття громадянства України.

 44. Підстави припинення громадянства України.

 45. Державні органи, що вирішують питання, пов’язані з громадянством.

 46. Правовий статус іноземців, біженців та осіб без громадянства.

 47. Розмежування понять «права, свободи, обов’язки людини» і «права, свободи, обов’язки громадянина».

 48. Загальна характеристика основних принципів конституційно-правового інституту прав, свобод людини і громадянина.

 49. Конституційне закріплення прав і свобод людини, встановлених нормами міжнародного права.

 50. Природні права людини, їх невідчужуваність та непорушність.

 51. Принцип рівноправності прав і свобод людини і громадянина.

 52. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

 53. Конституційний принцип єдності прав і обов’язків людини і громадянина.

 54. Загальна характеристика основних міжнародно-правових документів, щодо захисту прав людини.

 55. Імплементація міжнародно-правових норм, що регулюють інститут основоположних прав і свобод людини і громадянина, до законодавства України.

 56. Національні та міжнародні гарантії прав і свобод людини і громадянина.

 57. Політичні права і свободи громадян України.

 58. Громадянські права і свободи.

 59. Екологічні, соціальні і культурні права і свободи.

 60. Форма державного устрою в Україні. Статус адміністративно-територіальних одиниць. Порядок утворення та змін.

 61. Державний кордон: поняття, види, порядок встановлення, режими. Засоби захисту державного кордону в умовах миру, війни, територіальної оборони.

 62. Автономна Республіка Крим: територіальна автономія у складі України.

 63. Конституція Автономної Республіки Крим: порядок прийняття, затвердження та співвідношення з Конституцією України.

 64. Конституційно-правові засади організації та функціонування органів Автономної Республіки Крим.

 65. Проблема територіальної автономії і національно-територіальних утворень в місцях компактного проживання національних меншин (національних груп), корінних народів.

 66. Порушення територіальної цілісності України в результаті окупації частини території (АРК) Російською Федерацією та її політико-правові наслідки.

 67. Проблеми адміністративно-територіального устрою України та порядок вирішення питань територіального розподілу.

 68. Проблеми взаємовідносин органів державної влади в Україні.

 69. Основні форми безпосередньої демократії.

 70. Конституційні принципи виборчого права.

 71. Активне і пасивне виборче право.

 72. Види виборів за Конституцією України.

 73. Виборчі системи. Тенденція змін виборчих систем в Україні.

 74. Конституційно-правовий статус референдумів в Україні: предмет референдумів та суб’єкт їх проголошення.

 75. Відповідальність за порушення виборчого законодавства та законодавство про референдум.

 76. Імперативний та загальний депутатський мандат. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Процедура позбавлення депутатського мандату в разі невиконання вимог щодо несумісності.

 77. Правовий статус народного депутата України.

 78. Депутатський імунітет та індемнітет.

 79. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в України.

 80. Конституційний склад, порядок формування і структура Верховної Ради України.

 81. Функції і повноваження Верховної Ради України.

 82. Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади.

 83. Суб’єкти законодавчої ініціативи та законодавчий процес.

 84. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

 85. Правовий статус Уповноваженого Президента України з прав дитини.

 86. Місце і роль Президента в системі державних органів України.

 87. Становлення інституту президенства в Україні.

 88. Повноваження Президента України. Їх класифікація.

 89. Акти Президента України. Інститут контрасигнатури.

 90. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони.

 91. Підстави та процедура усунення з поста Президента України.

 92. Поняття виконавчої влади і система її органів.

 93. Кабінет Міністрів – вищий орган в системі органів виконавчої влади, порядок формування та повноваження.

 94. Контрольні функції Верховної Ради за діяльністю Кабінету Міністрів.

 95. Взаємовідносини Кабінету Міністрів з Верховною Радою та Президентом України.

 96. Місцеві державні адміністрації: порядок утворення, структура та функції.

 97. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції.

 98. Порядок формування, діяльності і структура Конституційного Суду України.

 99. Повноваження Конституційного Суду.

 100. Суб’єкти подання та звернення до Конституційного Суду.

 101. Порядок організації, діяльності та процедури розгляду справ Конституційним Судом. Акти Конституційного Суду та їх юридичні наслідки.

 102. Проблема запровадження в Україні інституту індивідуальної конституційної скарги.

 103. Конституційне закріплення основних засад судочинства в Україні.

 104. Система судів загальної юрисдикції в Україні.

 105. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні, її повноваження.

 106. Механізм призначення та звільнення з посади Генерального прокурора України.

 107. Конституційний статус Вищої ради юстиції.

 108. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування.

 109. Органи і посадові особи місцевого самоврядування, їх функції і компетенція.

 110. Реформа місцевого самоврядування в Україні. Проблеми децентралізації державної влади.

 111. Проблеми здійснення місцевого самоврядування на тимчасово не контрольованих державною владою України територіях Донецької та Луганської областей.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Зараховано

Студент показав глибокі знання теоретичного матеріалу, вивчив і може самостійно проводити порівняльний аналіз нормативно-правових актів, вивчив рекомендовану навчальну й наукову літературу, розбирається в конституційно-правових питаннях, має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і розв'язувати проблеми, володіє понятійним апаратом.

студент показав високий рівень знань теоретичного матеріалу, вивчив і може самостійно проводити аналіз нормативно-правових актів, вивчив рекомендовану навчальну й наукову літературу, розбирається в конституційно-правових питаннях сучасного життя, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, володіє понятійним апаратом.

Студент вивчив і розбирається в усіх теоретичних питаннях курсу, володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у практичній діяльності; може визначати тенденції та суперечності процесів; робить аргументовані висновки; критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знає навчальну й монографічну літературу, але висловлює вибіркове знання нормативно-правового матеріалу й уміння його аналізувати, володіє понятійним апаратом.

студент показав знання теоретичного матеріалу, уміння проаналізувати одну-дві теми, винесені на самостійне вивчення, володіє понятійним апаратом, вивчив рекомендовану навчальну літературу, вміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки, але слабко володіє нормативно-правовим матеріалом.

Студент вивчив окремі теми навчального курсу, володіє понятійним апаратом і нормативно-правовими актами, але не вміє погоджувати свої знання з конституційною практикою, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при аналізі.


Не зараховано

Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між ними.

студент не володіє понятійним апаратом, не знає предмета, не володіє нормативно-правововими актами, мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса

Веб-сайти наукових установ

Веб-сайт міжнародної асоціації юридичних наук (МАЮН) / International Association of Legal Science

Англ.,
фр.

http://aisj-ials.org

веб-сайт Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії)

Англ.

http://www.venice.coe.int

веб-сайт Європейської мережі конституційного права / European Constitutional Law Network

Англ.

http://www.ecln.net

веб-сайт Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами / European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO)

Англ.

http://www.enemo.eu

веб-сайт Європейської організації публічного права

Англ.

http://www.eplo.eu

веб-сайт Інституту громадянського суспільства

Укр., рос., англ.

http://www.csi.org.ua

веб-сайт Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України

Укр., рос., англ.

http://www.idpnan.in.ua

веб-сайт Інституту законодавства Верховної Ради України

Укр., англ.

http://instzak.rada.gov.ua

веб-сайт Інституту права і публічної політики

Рос., англ.

http://www.ilpp.ru

веб-сайт Конференції Європейських Конституційних Судів

Англ.

http: //www.confcoconsteu.org

веб-сайт Міжнародної асоціації конституційного права

Англ.

http://www.iacl-aidc.org

веб-сайт Центру європейського конституційного права

Англ.

http://ww.cecl2.gr

веб-сайт Центру Моніторингу демократичних процесів «Кворум»

Рос., англ.

http://www.cmdp-kvorum.org

Конституції країн світу

Рос.

http://icpo.at.tut.by/consru.html

офіційне інтернет-представництво Президента України

Укр., рос., англ.

http://www.president.gov.ua

офіційний веб-сайт Верховної Ради України

Укр., англ.

http://portal.rada.gov.ua

Електронні журнали

веб-сайт електронного журналу «Східноєвропейське конституційне ревю» / East European Constitutional Review

Англ.

http://wwwl.law.nyu.edu/eecr

веб-сайт журналу «Представительная власть — XXI век: законодательство, комментарии, проблемы»

Рос., англ., итал.

http://www.pvlast.ru

веб-сайт Міжнародного журналу конституційного права

Англ.

http://icon.oxfordjournals.org

«Конституционное правосудие» (Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии)

Англ.

http://www.concourt.am/russian/ con_right/index.htm


Повнотекстові бібліотеки

(у тому числі, юридичні, підручники, книги та ін.)


http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних текстів

http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp=30 – енциклопедії та словники

http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека

http://www.slovari.org – різні словники (у тому числі, юридичні)

http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ ім. В.І.Вернадського (включаючи юридичні науки)

http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-інформаційні ресурси НБУ ім. В.І.Вернадського

http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).

http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)

http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)

http://www.vuzlib.net/ -економіко-правова бібліотека (оцифровані підручники)

http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська бібліотека юридичних ресурсів

http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста

http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html - правова бібліотека

http://urka.ru/catalog.php?parent=57 – каталог юридических ресурсів

http://www.nap.edu/ - 3000 книг   National Academies Press  (США)

http://onlinebooks.library.upenn.edu/ -  20 000 книг The Online Books Page (США)


Періодичні видання с безкоштовним доступом до повних текстів

http:// uamedia.visti.net/link /  -  українська преса в інтернеті

http:// www.nbuv.gov.ua/portal/per.html - вибрані газети та Інтернет-видання

їhttp:// www.nbuv.gov.ua/e-journals / - електронні наукові видання НБУ ім.В.І.Вернадського

http:// yaca.yandex.ru/yca/cat/Media/Periodicals / - каталог російських газет і журналів (електронні видання й електронні версії паперових видань)

http:// list.mail.ru/10966/1/0_1_0_1.html - газети Росії (повнотекстові аналоги)

http:// www.doaj.org / - 2000 загальнодоступних закордонних електронних журналів (включаючи 53 юридичних журнали) Duke university.

http: // rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en¬ation=ALL - англомовні електронні безкоштовні журналиhttp:/ / rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ - електронна бібліотека журналів (Німеччина).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка