Пояснювальна записка до випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Експортний потенціал України та шляхи його реалізації»Скачати 149.52 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір149.52 Kb.
#39935
ТипПояснювальна записка
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

Пояснювальна записка

до випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


на тему «Експортний потенціал України та шляхи його реалізації»

Виконав: студент IV курсу, групи МЕ-01

напряму підготовки (спеціальності)

6.030503 Міжнародна економіка

Недбай Л.О.

Керівник: Костюк О.В.

Рецензент: Копилов Є.М.
Суми – 2014 року

РЕФЕРАТ


випускної роботи на тему:

«Експортний потенціал України та шляхи його реалізації»

студента Недбай Людмили Олександрівни

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом підготовки 6.030503«Міжнародна економіка»

Експортний потенціал країни є підсистемою зовнішньоекономічної діяльності країни, метою якої є забезпечення та підвищення конкурентних переваг національної продукції, а також збільшення її присутності на світових ринках. Отже, за таких умов, дослідження експортного потенціалу країни та пошук шляхів його реалізації є необхідним, а тема роботи доволі актуальною.

Мета випускної роботи полягає у вивченні теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення експортного потенціалу України.

Об’єктом дослідження виступає система економічних відносин в процесі формування експортного потенціалу України.

Предметом дослідження є пошук шляхів підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу Українина рівні національної економіки та підприємств галузі машинобудування на світовому ринку.

Для досягнення поставленої мети та завдань були використані загальнонаукові методи дослідження: систематизація та узагальнення (при теоретичному обґрунтуванні поняття експортний потенціал), методи індукції та дедукції (при дослідженні факторів впливу на експортний потенціал на різних рівнях), метод аналізу та синтезу (у процесі аналізу експортного потенціалу країни, галузі та підприємства), а також були використані графічний та діаграмний прийоми.

Інформаційну базу під час дослідження складали: статистична база Державного комітету статистики, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, законодавство України, річні звіти та внутрішня документація АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», а також наукові праці наступних вчених: Н. Колесникова, Е. Попов, В. Самофалов та інші.

Основний результат роботи полягає у наступному:  • систематизовано основні підходи до визначення сутності поняття «експортний потенціал», методи його оцінки, фактори впливу та запропоновано власне визначення поняття;

  • визначено основні проблеми реалізації експортного потенціалу України на рівні національної економіки, галузі та підприємства машинобудування;

  • обґрунтовано напрямки підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу України у контексті положень вітчизняного законодавства, визначено основні засади інституційного забезпечення експортного потенціалу України та сформовано рекомендації щодо використання зарубіжного досвіду підтримки національного експорту.

Окремі положення дослідження були презентовані на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє» ДВНЗ «УАБС НБУ» (Україна, м. Суми, 20 лютого 2014 р.) у форматі тез доповіді на тему: «Проблеми і перспективи реалізації експортного потенціалу України».

Ключові слова: ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЕКСПОРТ, ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ, НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТУ.

Основний зміст випускної роботи викладено на 84 сторінках, у тому числі список використаних джерел з 57 найменувань, який розміщено на 7 сторінках. Робота містить 11 таблиць, 21 рисунок,а також 6 додатків, які розміщені на 14 сторінках.

Рік виконання випускної роботи – 2014 рік

Рік захисту роботи – 2014 рік

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Кафедра міжнародної економіки

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки6.030503 «Міжнародна економіка»

(шифр і назва)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

____________ М.І. Макаренко

“____” ___________2014 року

ЗАВДАННЯ


НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Недбай Людмилі Олександрівні


1. Тема роботи «Експортний потенціал України та шляхи його реалізації» ________________________________________________________________

керівник роботи Костюк Олена Володимирівна,канд. екон. наук, доцент

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ДВНЗ «УАБС НБУ» від “14травня2014 року № 192-с

2. Строк подання студентом роботи “20”червня2014 року

3. Вихідні дані до випускної роботи:

Мета дослідження: вивчення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення експортного потенціалу України

Об’єкт дослідження: система економічних відносин в процесі формування експортного потенціалу України

Предмет дослідження: пошук шляхів підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу України на рівні національної економіки та підприємств галузі машинобудування на світовому ринку
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

1розділ: дослідити науково-теоретичні підходи у визначення поняття експортного потенціалу країни та механізмів його реалізації, визначити підходи до оцінки експортного потенціалу, дослідити фактори впливу на експортний потенціал.

2 розділ: дослідити експортний потенціал України та експортний потенціал машинобудівного комплексу, як пріоритетної галузі розвитку експорту, здійснити аналіз та оцінку діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» на зовнішньому ринку в контексті експортного потенціалу України.

3 розділ: визначити напрямки підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу України у контексті положень вітчизняного законодавства, розробити рекомендації щодо удосконалення інституційних засад удосконалення експортного потенціалу України на основі використання досвіду зарубіжних країн щодо підтримки національного експорту.

4 розділ: дослідити правові та організаційні основи охорони праці, здійснити аналіз санітарно-гігієнічних умов праці, виявити заходи щодо профілактики професійних захворювань на об’єкті практики.
5. Перелік графічного матеріалу

Випускна робота повинна: 1) містити цифровий (статистичний ) матеріал у вигляді таблиць; 2) бути проілюстрована схемами, графіками, діаграмами.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


I

Костюк О.В., доц. кафедри міжнародної економіки

24.01.2014

24.01.2014

II

Костюк О.В., доц. кафедри міжнародної економіки

30.04.2014

30.04.2014

III

Костюк О.В., доц. кафедри міжнародної економіки

30.04.2014

30.04.2014

IV

Дутченко О.О., асистент кафедри менеджменту

30.04.2014

30.04.2014

7. Дата видачі завдання “30 квітня2014 року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів випускної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Вибір, узгодження теми випускної роботи та бази проходження практики з керівником

до 1 грудня 2014 року
2.

Складання і затвердження плану-графіку випускної роботи

до 17 грудня 2014 року
3

Отримання завдання з написання 1 розділу

до 24 січня 2014 року
4.

Подання 1 розділу випускної роботи на перевірку

до 4 березня 2014 року
5.

Отримання завдання з проходження переддипломної практики

29-30 квітня 2014 року
6.

Проходження переддипломної практики

5 травня - 1 червня 2014 року
7.

Подання звіту про проходження переддипломної практики

2-3 червня 2014 року
8.

Захист звіту про проходження переддипломної практики

4 червня 2014 року
9.

Подання 2 розділу випускної роботи на перевірку

до 6 червня 2014 року
10.

Подання 4 розділу роботи на кафедру менеджменту

до 9 червня 2014 року
11.

Подання 3 розділу випускної роботи керівнику на перевірку

до 16 червня 2014 року
12.

Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

до 18 червня 2014 року
13.

Попередній захист випускної роботи

19 червня 2014 року
14.

Подання студентом випускної роботи для проходження нормоконтролю. Подання деканату про допуск Голові ДЕК щодо захисту випускної роботи

до 19 червня 2014 року
15.

Подання готової випускної роботи на кафедру

до 20 червня 2014 року
16.

Захист випускної роботи

23 червня – 29 червня 2014 року
Студент _____________ Л.О.Недбай( підпис ) (ініціали, прізвище)
Керівник випускної роботи _____________О.В. Костюк

( підпис ) (ініціали, прізвище)

Консультант розділу з охорони праці__________О.О. Дутченко

(підпис)(ініціали, прізвище)

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки

ВИПУСКНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Виконав студент 4 курсу, група МЕ-01 ____________ Л. О. Недбай

“___” ____________ 20__ р.

Керівник випускної роботи ____________ О. В. Костюк

“___”____________ 20__ р.

Консультант розділу «Охорона праці» ___________ О. О. Дутченко

“___”____________ 20__ р.

Суми – 2014ЗМІСТВСТУП…….…………………………………………………………………

10

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ………………….

13

1.1

Сутність, інституційні засади та механізми реалізації експортного потенціалу країни……………………………….

13

1.2

Підходи до оцінки експортного потенціалу країни…………

18

1.3

Фактори впливу на експортний потенціал країни та рівні його реалізації………………………………………………….

24
Висновки до розділу 1…………………………………...……

27

РОЗДІЛ 2

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ……………………

29

2.1

Аналіз експортного потенціалу України…………………….

29

2.2

Машинобудівна галузь в контексті реалізації експортного потенціалу України……………………………………………

34

2.3

Експортний потенціал підприємства (на прикладі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш») в умовах стимулювання національного експорту……………………...

39
Висновки до розділу 2…….………………………………..…

46

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУУКРАЇНИ…………………

48

3.1

Напрямки підвищення ефективності реалізації експортного потенціалу України у контексті положень вітчизняного законодавства………………………………………………….

48

3.2

Використання зарубіжного досвіду підтримки національного експорту у процесі формування інституційних засад реалізації експортного потенціалу України……………….

56
Висновки до розділу 3………………………………………...

63

РОЗДІЛ 4

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ»…………..

66


4.1

Правові та організаційні основи охорони праці на підприємстві……………………………………………….......

66

4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці на підприємстві….

69

4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань на виробництві……………………………………………………

72
Висновки до розділу 4………………………………………...

74

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….

75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………

80

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

87

Додаток А


Summary
Nedbai L. O. The export potential of Ukraine and ways of its implementation. - Bachelor’s thesis. State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine» Sumy, 2014.

Bachelor’s thesis is devoted to studying of the export potential of Ukraine. The situation and dynamics of exports of Ukraine were analyzed to find out its problems and shortcomings. Determined the main ways of improving the state export support for effective implementation of export potential of Ukraine.

Keywords: export potential, export, state export support, national export strategy.

Анотація
Недбай Л.О. Експортний потенціал України та шляхи його реалізації. – Випускна робота бакалавра. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Суми, 2014.Випускна робота присвячена дослідженню експортного потенціалу України. Проведено аналіз стану та динаміки експорту України і виявлено його проблеми та недоліки. Визначено основні напрямки удосконалення державної підтримки експорту України для ефективної реалізації експортного потенціалу України.

Ключові слова: експортний потенціал, експорт, державна підтримка експорту, національна стратегія експорту.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Євген Бойко, Володимир Шпортій
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8

Скачати 149.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка