Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»Сторінка2/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3
Тема 5. Проективний метод як діагностична процедура

Теоретичні джерела проективного методу: психоаналіз, холістична психологія, експериментальні дослідження New Look.

Проективний підхід до вивчення особистості: проективна
психологія; проекція; контроль і когнітивний стиль; принципи, що лежать в основі проективного дослідження особистості.

Проблеми реалізації проективного підходу.

Проективні методики і дослідження позасвідомого.

Класифікація проективних методик: конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, патаретичні, експресивні, імпресивні, адитивні.

Загальна характеристика проективних методик: особливості, що відрізняють їх від інших методик (особливості стимульного матеріалу, поставленої перед респондентом задачі, обробки і інтерпретації результатів); переваги і недоліки.

Діагностичне значення проективних методик.Основні понятя: психоаналіз, проективний метод, проекція, когнітивний стиль, позасвідоме, стимульний матеріал, методики: конститутивні, конструктивні, інтерпретативні, патаретичні, експресивні, імпресивні, адитивні.

Семінарське заняття

План


1. Теоретичні джерела проективного методу.

2. Класифікація проективних методик.

3. Характеристики проективних методик: переваги і недоліки.

Практична частна: робота з методиками


 1. Ознайомлення з методикою "Неіснуюча тварина".

 2. Ознайомлення з методикою "Незакінчені речення".

3. Ознайомлення з методикою "Дім-дерево-людина''.

Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Проблеми психометричної розробки проективних
  методик.

 2. Провести діагностичне дослідження особистості за допомогою проективної методики.

Теми доповідей і рефератів

  1. Малюнок як засіб психологічного аналізу.

  2. Дослідження особистості в клінічній психології.

  3. Графічні методи в практичній психодіагностиці.

  4. Піктограма як метод вивчення особистості.

Основна література: 2, 6, 8, 10.

Додаткова література: 30, 41, 53, 77, 78, 91, 108, 109, 116, 118.
Форми контролю: перевірка рефератів, аналіз банку методик студентів та обмін матеріалами, тестування, контрольна робота.
Модуль 2. Психодіагностика як практична діяльність

Тема 6. Загальна характеристика психодіагностичної практики або практичної психодіагностики

Задачі практичної психодіагностики. Практична психодіагностика в різних сферах соціальної практики: профвідбір і профорієнтація, прогнозування соціальної поведінки, оптимізація навчання і виховання, консультативна і психотерапевтична допомога, судова психологічна і психіатрична експертиза.

Ситуації психодіагностики: ситуація клієнта; ситуація експертизи; ситуації, обумовлені використанням психодіагностичних даних.

Нормативні положення до використання психодіагностичних


методик.

Вимоги до користувачів.

Професійно-етичні принципи в психодіагностиці: збереження таємниці, наукового обґрунтування, благополуччя клієнта, об’єктивності висновків, ефективності рекомендацій, відповідальності, етичної і юридичної відповідності.

Основні понятя: профвідбір і профорієнтація, судова психологічна і психіатрична експертиза, ситуація клієнта, ситуація експертизи, професійно-етичні принципи в психодіагностиці, етична і юридична відповідність.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Описати модель фахівця-психодіагноста.

2. Описати основні ситуації психодіагностики.

3. Розкрити задачі психодіагностики в різних сферах соціальної практики.Теми доповідей і рефератів

1. Загальна характеристика практичної психодіагностики.

2. Професійно-етичні принципи в психодіагностиці.

3. Особливості психодіагностики в різних сферах соціальної практики.

4. Психодіагностика в психоконсультативній практиці.

5. Використання методів психодіагностики в психотерапевтичній допомозі.Основна література: 1, 8, 12.

Додаткова література: 44, 57, 60, 82, 94.
Тема 7. Організація і проведення психодіагностичного обстеження

Ситуативна змінна психодіагностичного обстеження.

Емоційні і поведінкові бар'єри в ситуації психодіагностичного обстеження.

Умови попередження негативного впливу ситуативної змінної на результати психодіагностичного обстеження: комфортні фізичні і соціально-психологічні параметри обстеження; попередження чуток і загальних уявлень про суть, процедури і наслідки психодіагностики; конфіденційність обстеження.

Змінна мети обстеження: наукове дослідження, інформування,
психологічна корекція.

Зміст інструкції.

Змінна тестового психодіагностичного завдання. Діагностичний
експеримент в психології: орієнтуючий ("пілотажний"), критичний, методичний.

Змінна особистості досліджуваного. Типи досліджуваних.

Змінна особистості психолога в дослідженні. Особисті і професійні якості психолога.

Основні понятя: психодіагностичне обстеження, емоційні і поведінкові бар'єри, ситуативна змінна процедури психодіагностики, наукове дослідження, соціально-психологічні параметри обстеження, інформування, психологічна корекція, експерименти: ("пілотажний"), критичний, методичний.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Охарактеризувати основні типи досліджуваних.

2. Розкрити основні умови організації психодіагностичного обстеження.

3. Розкрити специфіку організації групового психологічного обстеження.Теми доповідей і рефератів

1. Вплив особистості психолога на успішність проведення психологічного обстеження.

2. Діагностичний експеримент в психології.

3. Умови попередження впливу негативних чинників на результати психодіагностичного обстеження.

4. Основні процедури психодіагностичного обстеження.

Основна література: 9, 14, 16.

Додаткова література: 22, 27, 34, 44, 48, 56, 66, 71, 85.
Тема 8. Етапи психодіагностичного процесу

Загальна характеристика психодіагностичного процесу. Діагностичні ознаки. Діагностичні категорії.

Основні етапи психодіагностичного процесу: емпіричний, етап
переробки і інтерпретації, етап прийняття рішення (постановка діагнозу).

Помилки психодіагноста на емпіричному етапі (помилка


спостереження, реєстрації, інструментальні помилки).

Способи переробки даних: клінічний, статистичний. Інтеграція отриманих даних: емпірична, теоретична. Помилки на етапі інтерпретації даних.

Психологічний діагноз. Предмет психодіагностичного діагнозу. Рівні психологічного діагнозу: симптоматичний діагноз, етіологічний діагноз, типологічний діагноз.

Специфіка формулювання та оформлення психологічного заключення.

Прогноз та розробка програми дій. Дотримання етичних норм психодіагностики.

Основні понятя: діагностичні ознаки; діагностичні категорії; етапи психодіагностичного процесу: емпіричний, переробки і інтерпретації даних, прийняття рішення; психологічний діагноз; рівні психологічного діагнозу: симптоматичний, етіологічний, типологічний; помилки спостереження, реєстрації; інструментальні помилки; психологічне заключення.

Семінарське заняття

План


  1. Емпіричний етап психодіагностичного процесу.

  2. Етап переробки і інтерпретації даних.

  3. Етап прийняття рішення (постановка діагнозу).

Практична частна: робота з методиками

Дослідження особистості за допомогою модифікованої форми В опитувальника FPI:

- Проведення дослідження.

- Отримання первинних оцінок.

- Переведення первинних оцінок в стандартні.

- Інтерпретація отриманих результатів. Профіль особистості.Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розкрити особливості чинників від яких залежить достовірність психологічного діагнозу.

2. Провести за допомогою методики (на вибір студента) дослідження. Здійснити інтерпретацію отриманих даних.

Теми доповідей і рефератів

1. Рівні та види психологічного діагнозу.

2. Способи захисту від фальсифікації даних.

3. Методи математичної обробки в психодіагностиці.

4. Особистість психолога в психодіагностичному обстеженні.

5. Досліджуваний як чинник впливу на результати дослідження.

6. Особливості планування психодіагностичного дослідження.

7. Врахування вікових особливостей досліджуваного.

8. Дитячий малюнок: діагностика та інтерпретація.

Основна література: 4, 5, 14, 16.

Додаткова література: 34, 46, 48, 53, 54, 56, 67, 82, 86, 111, 117, 120, 122.
Тема 9. Особливості проведення наукового експериментального психологічного дослідження

Поняття про експериментальну психологію. Виникнення та розвиток експериментальної психології. Основні ознаки експериментального психологічного дослідження: наявність проблеми, наявність наукової гіпотези, підготовка і проведення наукового експерименту, використання методів математичної статистики.

Проблеми експериментальної педагогічної психології. Моделі експериментів в соціальній психології і прикладних дослідженнях.

Види наукових психологічних досліджень: оглядово-аналітичне, оглядово-критичне, теоретичне, емпірично-описове, емпірично- пояснювальне, методичне.

Поняття про актуальність, новизну і практичну значущість експериментального вирішення психологічної проблеми.

Підготовка і проведення наукового експериментального дослідження.

Основні елементи наукового доведення: аргументи, факти, демонстрація висновків.

Статистичний аналіз експериментальних даних і способи наочного представлення результатів.Основні понятя: експериментальна психологія, наукова гіпотеза, науковий експеримент, методи математичної статистики, елементи наукового доведення: аргументи, факти, демонстрація висновків, актуальність, новизна, практична значущість, види наукових психологічних досліджень: оглядово-аналітичне, оглядово-критичне, теоретичне, емпірично-описове, емпірично- пояснювальне, методичне.

Завдання для самостійної роботи студентів:

      1. Обрати тему наукового дослідження. Обґрунтувати її актуальність.

      2. Обрати тему наукового дослідження. Визначити об’єкт, предмет, цілі дослідження.

3. Підбір і апробація необхідних психодіагностичних методик за обраною студентом темою наукового дослідження. Складання програми дослідження.

Теми доповідей і рефератів

1. Виникнення та розвиток експериментальної психології.

2. Моделі експериментів в соціальній психології і прикладних дослідженнях.

3. Види наукових психологічних досліджень.

4. Підготовка і проведення наукового експериментального дослідження.

5. Методологічні проблеми психологічного експерименту.

6. Типологія наукових психолого-педагогічних досліджень.

7. Характеристика теоретичного наукового дослідження.

8. Прикладні напрямки досліджень у педагогічній психології.

9. Прикладні напрямки досліджень у віковій психології.Основна література: 5, 6, 9.

Додаткова література: 27, 44, 56, 59, 95, 96, 102, 109, 122.

Форми модульного контролю: аналіз творів «Портрет фахівця», перевірка програм наукового експериментального дослідження студентів, тестування.
Модуль 3. Психодіагностика особистості

Тема 10. Типологічна діагностика та діагностика рис особистості

Феноменологія, структура та динаміка особистості.

Види описів особистості: теорії рис, теорії типів, теорії інстанцій.

Психодіагностика особистості в системі диференціації. Складові структури особистості (мотиваційно-смислова, емоційно-вольова, конституційна, актуалізаційно-діяльнісна, когнітивна), їх взаємодія. Карта особистості.

Групи методів вивчення особистості: спостереження, вивчення біографії, бесіда, інтерв’ю, експериментальні методи, проективні методи.

Хараткеристика теорії особистісних рис.

Діагностика рис особистості. Конституційні, індивідуальні, особистісні риси. Опитувальник рис особистості.

Характеристика теорії кліничних типів особистості.

Типологічна діагностика. Типологічні питальники (питальник Айзенка, Питальник Шмишека).

Проблема індивідуально-типологічних відмінностей особистості.Основні поняття: теорії рис, теорії типів, теорії інстанцій, спостереження, вивчення біографії, бесіда, інтерв’ю, експериментальні методи, проективні методи, типологічна діагностика, типологічні питальники, індивідуально-типологічних відмінності особистості, складові структури особистості: мотиваційно-смислова, емоційно-вольова, конституційна, актуалізаційно-діяльнісна, когнітивна.

Семінарське заняття

План


 1. Структура особистості та специфіка її аналізу в різних психологічних теоріях.

 2. Теорія типів особистості.

 3. Теорія рис особистості.

Практична частна: робота з методиками

1. Ознайомлення з 16-факторний опитувальнико Р.Кеттела (комп'ютерний варіант діагностики).

2. Аналіз методики Шмішека.

3. Аналіз патохарактерологічного діагностичного опитувальника (А.Е.Лічко).Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Проведення наукової конференції: Проблема діагностики особистості. Нові підходи.

2. Провести самостійне обстеження особистості за допомогою методики Шмішека.

3. Поясніть поняття «індивідуально-типологічні відмінності особистості», обґрунтуйте їх наявність.Теми доповідей і рефератів

1. Психодіагностика особистості в системі диференціації.

2. Методика багатофакторного дослідження особистості.

3. Акцентуації особистості та проблема їх діагностики.

4. Експериментальна психологія особистості.

5. Інтегральне вивчення індивидуальності.

6. Принцип відображеної суб’єктивності в психологічному дослідженні особистості.

7. Методи вивчення особистості.

8. Типи особистості, специфіка діагностики.

9. Психологічні дослідження індивідуальних відмінностей.Основна література: 5, 16, 17.

Додаткова література: 31, 35, 37, 72, 80, 91, 101, 102, 110, 114, 117, 125, 131, 132.
Тема 11. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості

Поняття « інтелект». Інтелект, спадковість, соціальне середовище.

Функції інтелекту. Особистість і інтелект.

Теорії структури інтелекту. Структура інтелекту за Дж. Гільфордом. Роботи Айзенка.

Позиція визначення інтелекту Ч.Спірмена.

Позиція Л.Терстоуна.

Інтелект людини за Р.Мейлі (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено-спрямований).

Найбільш відомі методики діагностики інтелекту. Тести інтелекту Векслера.

Психометричні методи виміру інтелекту, їх діагностичне значення.

Оцінка інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.

Психодіагностика здібностей. Об’єкт і методи. Тест Амтхауера. Тест «Штур». Сфери застосування тестів здібностей.

Параметри творчої обдарованості.

Діагностика креативності.

Діагностика пізнавальної сфери особистості (індивідуальні якості, перцептивні, мнемічні, імаженативні, атенційні здібності, розумовий розвиток).Основні поняття: інтелект, спадковість, соціальне середовище, коефіцієнт інтелекту, структура інтелекту, тести інтелекту, діагностика креативності, діагностика пізнавальної сфери, тест Амтхауера, тест «Штрр», інтелект людини: логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено-спрямований.

Семінарське заняття

План

1. Поняття «інтелект» та його структура у різних психологічних теоріях.

2. Характеристика найбільш відомих методик діагностики інтелекту.

3. Діагностика креативності.Практична частина: робота з методиками:

1. Ознайомлення з шкільним тестом розумового розвитку (ШТРР)

2. Ознайомлення з тестом Векслера.

3. Ознайомлення з тестом Г.Айзенка. комп'ютерний варіант.Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Провести дослідження молодшого школяра за допомогою теста Векслера, проаналізувати результати.

2. Проаналізувати тест креативності Торранса, дати йому оцінку.

3. Самостійне опрацювання тесту: рівень персональних досягнень (Вандерлік В.Ф.)

4. Прогресивні матриці Равена. Аналіз методики з наступним груповим обговоренням.

Теми доповідей і рефератів

1. Інтелект як психічна реальність.

2. Діагностика інтелекту методом малюнкового тесту.

3. Нетрадиційні методи оцінки якості знань школярів.

4. Діагностика інтелектуального розвитку дошкільників.

5. Діагностика пізнавальної сфери молодшого школяра.

6. Діагностика особливостей мислення підлітка.

7. Альтернативні підходи до діагностики інтелектуально-пізнавальної сфери собистості.

8. Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості і профорієнтація.

Основна література: 2, 3, 7, 19.

Додаткова література: 20, 21. 24, 32, 33, 52, 64, 69, 81, 85, 89, 106, 107, 121, 128.
Тема 12. Діагностика мотиваційної сфери та спрямованості особистості

Концептуальний опис мотиваційної сфери особистості. Різні схеми аналізу мотивації.

Мотив і мотивація. Моделі мотивації: змістовні та процесуальні.

Мотиви і потреби.

Індикатори мотивації. Операційні індикатори, що
опосередковують процеси, та критерії мотивації.

Основні підходи до класифікації мотивів діяльності.

Прямі методи психодіагностики мотиваційної сфери особистості.

Проективні методи діагностики потреб та мотивів. Малюнковий тест фрустрації Розенцвейга. Методика мотиваційної індукції Ж.Ньютена.

Тест гумористичних фраз.

Вимірювання мотивації досягнення. Опитувальник для вимірювання потреби в досягненні. Тест-питальник А. Мехрабіана для вимірювання мотивації досягнення: мотив прагнення до успіху і мотив уникнення невдачі (запропонована М.Ш. Магомед-Бміновим).

Шкала оцінки мотивації схвалення (Д.Крауна, Д.Маслоу).

Визначення рівня домагань ."Моторна проба Шварцландера".Основні поняття: мотив, мотивація, змістовні та процесуальні моделі мотивації, операційні індикатори мотивації, потреби, малюнковий тест, мотивація досягнення, тест гумористичних фраз, мотив прагнення до успіху, мотив уникнення невдачі, рівень домагань, методика мотиваційної індукції.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Робота з методикою В.К.Гербачевського та методикою"Моторна проба Шварцландера", спрямованими на визначення рівня домагань.

2. Ознайомлення з тестом-питальником А.Мехрабіана для вимірювання мотивації досягнення (запропонованим М.Ш.Магомед-Бміновим).

3. Робота з методикою мотиваційної індукції Ж.Ньютена.

4. Провести дослідження за допомогою методики вивчення фрустраційних реакцій (С.Розенцвейга) та проаналізувати результати.

5. Провести дослідження в студентський аудиторії за допомогою методики діагностика ціннісних орієнтацій (М.Рокича). Проаналізувати результати, написати висновки.

6. Ознайомитися з шкалою оцінки мотивації схвалення (Д.Крауна, Д.Маслоу).

Провести дослідження, проаналізувати результати.Теми доповідей і рефератів

1. Вивчення мотивації поведінки дітей і підлітків.

2. Проблеми діагностики мотиваційної сфери дитини.

3. Специфіка дослідження рівня домагань.

4. Особливості дослідження мотивації учбової діяльності школярів.

5. Мотиваційна саморегуляція особистості.

6. Потреби, інтереси, цінності. Методи діагностики.

7. Проективні методи діагностики потреб та мотивів.

8. Характеристика індикаторів мотивації.

9. Поняття мотивація досягнення, її діагностика.

10. Діагностика мотивації учбової діяльності школярів.

Основна література: 2, 6, 10, 14.

Додаткова література: 38, 65, 84, 105, 123.
Тема 13. Діагностика емоційно-вольової сфери особистості

Емоційна індивідуальність особистості: динамічні особливості


почуттів, емоційні риси характеру, загальна емоційна прямованість
особистості.

Діагностика емоційних властивостей особистості. Темперамент та емоційні прояви особистості. Діагностика темпераменту.

Емоційні риси характеру. Діагностика емпатійності.

Діагностика емоційних станів особистості. Методика Спілбергера (діагностика ситуативної та особистісної тривожності). Методика Філліпса. Опитувальник САН.

Діагностика емоційної спрямованості особистості. Типи загальної емоційної спрямованості (альтруїстичний, комунікативний, праксичний, гностичний, романтичний, пугнічний, естетичний,глоричний, акізитивний, гедонічний).

Стрес, види стресів, динаміка стресового стану, індивідуальний


сценарій стресової поведінки.

Діагностика вольової сфери особистості.Основні поняття: емоційна індивідуальність особистості, динамічні особливості почуттів, емоційні риси характеру, стрес, індивідуальний сценарій стресової поведінки, емпатійність, емоційна спрямованість особистості, типи емоційної спрямованості: альтруїстичний, комунікативний, праксичний, гностичний, романтичний, пугнічний, естетичний, глоричний, акізитивний, гедонічний.

Семінарське заняття

План

  1. Емоційно-вольова індивідуальність особистості.

  2. Діагностика емоційних станів та властивостей особистості.

  3. Діагностика особливостей розвитку волі особистості.

Практична частина: робота з методиками

1. Ознайомлення з методикою самооцінки особистісної та ситуативної тривожності Ч.Спілбергера.

2. Практична робота з опитувальником ЕРI (Г. Айзенка).

3. Ознайомлення з методикою діагностики емпатійності.Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Охарактеризувати ігрові методики для діагностики властивостей темпераменту.

2. Провести самостійне дослідження особливостей діагностики шкільної тривожності учня за допомогою методики Філліпса.

3. Підібрати банк методик для діагностики емоційних станів особистості.Теми доповідей і рефератів

1. Діагностика агресивності. Характеристика методів.


2. Діагностика вольових якостей особистості.

3. Ситуативна та особистісна тривожність. Специфіка діагностики.

4. Діагностика емоційної спрямованості особистості. Особливості використання методики Б.І.Додонова.

5. Основні труднощі при діагностиці емоційної сфери особистості.Основна література: 6, 8, 9.

Додаткова література: 24, 55, 57, 107, 108, 133.
Тема 14. Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості.

Психодіагностика індивідуальної свідомості. Методики, спрямовані на виявлення якісних особливостей індивідуальної свідомості, системи смислових параметрів, що лежать в основі сприйманням людиною себе і інших людей, об’єктів і ставлень. Репертуарні особистісні тести. Тест Келлі.

Особливості ставлення особистості до інших. Типи ставлень до оточуючих. Методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі. Діагностика індивідуально-особистісних властивостей особистості, що впливають на її ставлення до інших людей. Діагностика спрямованості особистості (ОА).

Самосвідомість як об’єкт психодіагностики. Поведінковий, афективний, когнітивний компоненти самосвідомості. Я-концепція особистості. Динаміка самосвідомості.

Діагностика самоставлення особистості. Основні класи методик психодіагностики самосвідомості: стандартизовані самозвіти в формі описів і самоописів, вільні самоописи з наступною обробкою за допомогою контекст-аналізу, ідеографічні методики типу репертуарних матриць, проективні методики.

Шкала «Я-концепції» Теннессі, шкала дитячої «Я-концепції» Пірса-Харріса, шкала самоповаги Розенберга, опитувальнику самоставлення (Столін В.В.). Методика Q-сортування. Методи вимірювання локусу контролю. Проективна методика «Намалюй людину». Методика керованої проекції.Основні поняття: Я-концепція, індивідуальна свідомість, самосвідомість, системи смислових параметрів, спрямованість особистості, поведінковий, афективний, когнітивний компоненти самосвідомості, контекст-аналіз, ідеографічні методики, техніка репертуарних матриць, проективні методики, вільні самоописи, локус контролю, методика керованої проекції.

Семінарське заняття

План


1. Особливості діагностики індивідуальної свідомості.

2. Самосвідомість як обєкт психодіагностики.

3. Класифікація методик психодіагностики самосвідомості.

4. Діагностика самоставлення особистості.Практична частина: робота з методиками

1. Ознайомлення з методикою Келлі (Rep-test).

2. Ознайомлення з методикою Q-сортування.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Провести дослідження за допомогою тесту-питальника рівня суб’єктивного контролю Д.Роттера, оформити результати дослідження.

2. Підібрати та проаналізувати методики діагностики самооцінки.

3. Обґрунтувати необхідність використання проективних методик при діагностиці самосвідомості особистості.

4. Самостійне опрацювання (конспектування): Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Сталина. – с. 395 – 405 (методы измерения локусу контроля) М., 1988.

Теми доповідей і рефератів:

1. Ставлення до себе в структурі самосвідомості особистості.

2. Проективні методики в діагностиці самосвідомості особистості.

3. Техніка репертуарних матриць в експериментальній психології особистості.

4. Специфіка використання опитувальника самоставлення (В.В.Столін).

5. Діагностика особливостей сприймання особистістю інших людей.

6. Діагностика самосвідомості молодшого школяра.

7. Особливості діагностики самосвідомості підлітка та старшокласника.Основна література: 1, 6, 8.

Додаткова література: 24, 26, 42, 43, 53, 90, 92, 93.
Форми модульного контролю: проведення та груповий аналіз психологічного обстеження за допомогою конкретної методики, перевірка діагностичних заключень, аналіз банку методик, перевірка рефератів, контрольна робота.
Модуль 4: Психодіагностика в різних сферах соціальної практики

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка