Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір0.52 Mb.
#274
ТипПояснювальна записка
  1   2   3
1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної програми курсу “ПСИХОДІАГНОСТИКА”

Навчальний програма курсу «Психодіагностика» розроблена з урахуванням вимог щодо удосконалення підготов­ки психологів та соціальних працівників, які повинні вміти здійснювати психодіагностичну роботу у всіх сферах їх практичної діяльності.Мета курсу: забезпечення майбутніх психологів та соціальних працівників теоретичними знаннями з основ психодіагностики та озброєння умінням застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій, використовуючи загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики.

Завдання курсу:

  1. Ознайомити слухачів з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики.

  2. Проаналізувати специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик.

  3. Розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного обстеження, а також наукового експериментального психологічного дослідження.

  4. Висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер особистості.

  5. Охарактеризувати використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики.

  6. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

Програма є модульною та містить 4 модулі.

В результаті засвоєння модулю студенти повинні знати:

теоретико-методологічні принципи та психометричні основи психодіагностики; специфіку використання різних методів психодіагностики; теоретичні основи організації і проведення психодіагностичного обстеження, його основні етапи; використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики та особливості психодіагностики різних сфер особистості.

В результаті засвоєння модулю студенти повинні вміти:

- відбирати методи для проведення певного типу дослідження, усвідомлювати їх доцільність, обмеження та переваги; чітко визначати, які структурні компоненти особистості діагностує кожна конкретна методика;

- у процесі відбору методик для конкретного психодіагностичного обстеження, вміти визначати їх точність, надійність та валідність;

- застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики; забезпечити дотримання всіх вимог до проведення психодіагностичного обстеження, запобігати помилки, які можуть бути допущені непрофесіоналами;

- самостійно вести картотеку методик, за необхідності поставити задачу програмісту;

- проводити науково-методичну роботу: чітко визначати проблему, висувати гіпотезу, проводити науковий експеримент;

- вміти правильно сформулювати та оформити психологічне заключення;

- самостійно визначати появу високої похибки в результатах, відсіювати недостовірні протоколи; використовувати прийоми та способи для запобігання можливих викривлень та отримання найбільш повної інформації;

- систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, робити висновки та прогнози щодо психологічного діагнозу та запобігати помилок у його встановленні;

- підбирати методики для діагностичного обстеження представників різних вікових груп;

- встановлювати степінь розвитку психічних властивостей та процесів, їх якісний і кількісний показник;

- визначати методи та специфіку психодіагностичної роботи з особами, які мають порушення психічного розвитку та відхилення у поведінці;- визначати якою мірою стандартизовані самозвіти, тестові норми можна застосовувати в певному культурному середовищі, з даним контингентом;

- оволодіти методами, специфікою, особливостями психолого-педагогічної психодіагностики;

- здійснювати психодіагностику основних соціально-психологічних характеристик групи, проблем лідерства та управління з метою подальшої їх оптимізації.

Обєм курсу «Психодіагностика» - 108 години, з них лекційний курс становить – 36 годин, семінарських та практичних занять – 18 годин, самостійна робота – 54 години.

Засоби контролю: усне опитування, бесіда, індивідуальна робота, аналіз рефератів, дискусії, тестування, контрольні роботи.

Форма кінцевого контролю – екзамен.

Форми навчальних занять: лекційні, практичні.

Курс “Психодіагностика” передбачає тісний зв’язок з дисциплінами: загальна, соціальна, вікова та педагогічна психологія, історія психології, психокорекція, психологія особистості.

Навчальна програма курсу “Психодіагностика” розроблена та затверджена кафедрою соціальної та організаційної психології.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за модулями з деталізацією їх змісту та визначення орієнтовної кількості годин на їх вивчення

Назва модулів і тем

лекції

семінарські

практичні

Самостійна робота

Всьо

го

аудиторних

Модуль 1. Психодіагностика як наука


26

14

Тема 1.

Вступ до психодіагностики.


2


2

4

2

Тема 2.

Класифікація психодіагностичних методів


2


4

6

2

Тема 3.

Психометричні основи психодіагностики. Характеристика тестів.


2

2
2

6

4

Тема 4.

Стандартизовані самозвіти.


2


2

4

2

Тема 5.

Проективні методики


2

2
2

6

4

Модуль 2. Психодіагностика як практична діяльність


20

10

Тема 5.

Загальна характеристика психодіагностичної практики або практичної психодіагностики


2


2

4

2

Тема 6.

Організація і проведення психодіагностичного обстеження


2


2

4

2

Тема 7.

Етапи психодіагностичного процесу


2

2
4

8

4

Тема 8.

Особливості проведення наукового експериментального психологічного дослідження


2


2

4

2

Модуль 3. Психодіагностика особистості


38

18

Тема 10.

Діагностика інтелектуально-пізнавальної сфери особистості


2

2
4

8

4

Тема 11 .

Типологічна діагностика та діагностика рис особистості


2

2
4

8

4

Тема 12 .

Діагностика мотиваційної сфери та саморегуляції.2


4

6

2

Тема 13.

Діагностика емоційно-вольової сфери особистості


2

2
4

8

4

Тема 14

Діагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості.


2

2
4

8

4

Модуль 4. Психодіагностика в різних сферах соціальної практики


24

12

Тема 15.

Особливості застосування психодіагностичного інструментарію в умовах соціальних служб.


2


2

4

2

Тема 16.

Психолого-педагогічна діагностика


2

2
4

8

4

Тема 17.

Соціально-психологічна діагностика


2

2
4

8

4

Тема 18.

Діагностика порушень розвитку та емоційно-особистісної дезадаптації


2


2

4

2

Загальна кількість годин

36

18
54

108

54


3. Зміст програми курсу

ПСИХОДІАГНОСТИКА”Модуль1. Психодіагностика як наука

Тема 1. Вступ до психодіагностики.

Предмет психодіагностики як наукового знання.

Структура, завдання та стан сучасної психодіагностики.

Елементи поняття "психодіагностика": суб’єкт, методики, взаємодія діагноста і досліджуваного, діагноз.

Задачі психодіагностики.

Основні складові теоретичної психодіагностики: предметні галузі психології, диференційна психометрика, практичні сфери застосування психологічного знання.

Практична психодіагностика. Зв'язок психодіагностики з іншими науками.

Виникнення і етапи розвитку психодіагностики. Тенденції становлення сучасних напрямів у психодіагностиці. Критика тестів. Розвиток вітчизняної психодіагностики.

Психодіагностична література: наукові повідомлення, довідково-
методичні та популярні видання, інструктивні матеріали.

Професійні та популярні методики психодіагностики.Основні понятя: психодіагностика, діагноз, диференційна психометрика, номотетичний та ідеографічний підходи в психодіагностиці, наукові повідомлення, довідково-методичні видання, інструктивні матеріали.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Охарактеризувати основну психодіагностичну літературу.

2. Розкрити тенденції становлення сучасних напрямів у психодіагностиці.

3. Проаналізувати основні структурні елементи психодіагностики.Теми доповідей і рефератів

1. Історія виникнення та становлення психодіагностики.

2. Психодіагностика як наука та практична діяльність.

3. Становлення вітчизняної психодіагностики.

4. Номотетичний та ідеографічний підходи в психодіагностиці.

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Додаткова література: 94, 95, 96. 97, 98, 99, 100.
Тема 2. Класифікація методів психодіагностики

Онови класифікації пиходіагностичних процедур.

Класифікації методів за Й.Шванцара (за матеріалом, що використовується; за кількістю показників; тести з "правильним рішенням" і тести з можливістю різних відповідей; за психічною активністю досліджуваних).

Класифікації психодіагностичних методів за В.К.Гайде, В.П.Захаровим (за якістю; за призначенням; за матеріалом, яким оперує досліджуваний; за кількостю обстежуваних; за формою відповіді; за провідною орієнтацією; за ступенем однорідності задач; за комплексністю; за характером відповідей на задачі; за сферою прояву психічного; за характером розумових дій).

Класифікації психодіагностичних методів за О.О.Бодальовим, В.В.Століним (за характеристикою того методичного принципу, який встановлений в основу даного прийому: об'єктивні тести, стандартизовані самозвіти, проективні техніки, діалогічні техніки; за мірою включеності в діагностичну процедуру самого психодіагноста: обєктивні і діалогічні).

Основні понятя: об'єктивні тести, стандартизовані самозвіти, проективні техніки, діалогічні техніки, шкальні техніки, індивідуально-зорієнтовані техніки, інтроспективні та екстроспективні методи, стандартизовані та нестандартизовані методи, бланкові, наочні та апаратурні методи, вербальні і невербальні методи, усні і письмові методи, індивідуальні і групові методи.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Дайте оцінку класифікації психодіагностичних методів за О.О.Бодальовим, В.В.Століним.

2. Зупиніться на одній із класифікацій психодіагностичних методів. Обґрунтуйте доцільність такої класифікації.

3. Виділіть основи класифікації психодіагностичних методів.Теми доповідей і рефератів

1. Характеристика психодіагностичних методів за мірою включеності в діагностичну процедуру психодіагноста.

2. Характеристика психодіагностичних методів за матеріалом, яким оперує досліджуваний.

3. Підходи до класифікації психодіагностичних методів.

4. Особливості індивідуально-зорієнтованих технік в психодіагностиці.

5. Істотні відмінності стандартизованих та нестандартизованих методів.Основна література: 2, 11, 16.

Додаткова література: 22, 25, 28, 40, 58, 76, 79, 82, 83, 85, 109, 119, 125, 130.

Тема 3. Психометричні основи психодіагностики. Характеристика тестів

Допсихологічні тести. Визначення поняття психологічного тесту. Переваги та проблеми використання тестового методу в психодіагностиці.

Види тестів в психодіагностиці. Теорія розвитку тестів.

Психологічний тест як об'єктивне вимірювання. Умови об’єктивності. Етапи стандартизації. Норми виконання тесту.

Психометричні вимоги до методики: репрезентативність, надійність, валідність, достовірність.

Репрезентативність. Необхідність статистичного відношення репрезентативності в практичній психодіагностиці. Репрезентативність тестових норм. Тематична репрезентативність.

Надійність. Фактори надійності. Методи оцінки надійності
(ретестова надійність, еквівалентна надійність, "розщіплення" тесту).

Валідність. Типи валідності. Первинна валідність: зовнішня і внутрішня.

Вторинна валідність: практична (прогностична і співпадаюча); теоретико-емпірична (валідність за об’ємом; оцінна; конструктивна).

Достовірність. Прийоми забезпечення достовірності тесту.

Основні типи даних в психодіагностиці (L-дані, Q-дані, Т-дані).
Рівні і шкали вимірів. Види вимірів.

Основні понятя: тести професійної придатності, тести спеціальних здібностей, тести досягнень, тести інтелекту, тести креативності, тести критеріально-орієнтовані, репрезентативність, валідність: прогностична, співпадаюча, теоретико-емпірична, оцінна, конструктивна, достовірність.

Семінарське заняття

План


1. Визначення поняття психологічного тесту. Теорія розвитку тестів.

2. Види тестів в психодіагностиці.

3. Психометричні вимог до методики: репрезентативність, надійність, валідність, достовірність.

1. Дайте оцінку класифікації психодіагностичних методів за О.О.Бодальовим, В.В.Століним.

2. Зупиніться на одній із класифікацій психодіагностичних методів. Обґрунтуйте доцільність такої класифікації.

3. Виділіть основи класифікації психодіагностичних методів.Теми доповідей і рефератів

1. Характеристика психодіагностичних методів за мірою включеності в діагностичну процедуру психодіагноста.

2. Характеристика психодіагностичних методів за матеріалом, яким оперує досліджуваний.

3. Підходи до класифікації психодіагностичних методів.

4. Особливості індивідуально-зорієнтованих технік в психодіагностиці.

5. Істотні відмінності стандартизованих та нестандартизованих методів.

. Історія виникнення та становлення психодіагностики.

2. Психодіагностика як наука та практична діяльність.

3. Становлення вітчизняної психодіагностики.

4. Номотетичний та ідеографічний підходи в психодіагностиціПрактична частна: робота з методиками
Конструювання тестів. Побудова первинної форми тесту.

Оцінка об’єктивності запитань. Встановлення емпіричної валідності.Завдання для самостійної роботи студентів:

  1. Підібрати банк комп’ютерних тестів (тематика на вибір студента).

  2. Обґрунтуйте переваги використання тестового методу в психодіагностиці.

  3. Проаналізуйте проблеми використання тестового методу.

  4. Обґрунтуйте, якими психометричними знаннями повинен володіти практичний психолог.

Теми доповідей і рефератів

1.Тести в шкільній психодіагностиці.

2. Західні тестологічні концепції.

3. Адаптація іноземних тестів.

4. Комп'ютерні тести в роботі соціального працівника.

Основна література: 3, 5, 9, 13.

Додаткова література: 18, 19, 24, 25, 43, 45, 50, 67, 74, 86, 111, 136, 139.
Тема 4. Стандартизовані самозвіти

Типи стандартизованих самозвітів.

Методичний принцип стандартизованих самозвітів.

Характеристика тестів-опитувальників (одновимірні та багатовимірні опитувальники, опитувальники рис особистості (конституційних, індивідуальних, особистісних), типологічні опитувальники, опитувальники мотивів, інтересів, цінностей, установок особистості.

Характеристика відкритих опитувальників.

Особливості шкальних технік.

Характеристика ідеографічних технік.

Чинники, від яких залежить достовірність самозвіту.

Причини невірогідності самозвітів: відсутність чіткого уявлення про те, про що його запитують; на респондента впливає чинник соціальної бажаності; респондент не здатний оцінити ті риси, про які його запитують; позиційний стиль відповідей; респондент відповідає випадковим чином.

Способи "захисту" від фальсифікації даних: питання, які дублюють один одного (дуже близькі синоніми); прямі і зворотні питання; шкали неправди.Основні понятя: стандартизовані самозвіти, тести-опитувальники, одновимірні та багатовимірні опитувальники, опитувальники рис особистості, типологічні опитувальники, опитувальники мотивів, інтересів, цінностей, установок особистості, чинник соціальної бажаності, позиційний стиль відповідей, шкала неправди.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Охарактеризувати чинники від яких залежить достовірність самозвіту.

2. Розкрити способи "захисту" від фальсифікації даних при використанні опитувальників.

3. Дати класифікацію стандартизованих самозвітів.Теми доповідей і рефератів

1. Характеристика відкритих опитувальників.

2. Особливості шкальних технік.

3. Специфіка конституційних, індивідуальних та особистісних опитувальників рис особистості.

4. Характеристика найвідоміших типологічних опитувальників.

5. Причини невірогідності самозвітів, способи їх усунення.Основна література: 2, 11, 15,16, 17.

Додаткова література: 29, 31, 57, 70, 90, 99, 101, 112.

Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі
books -> Єжи Брошкевич Брати Кошмарик, Магістр і я Розділ І


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка