Пояснювальна записка до навчальної програми курсу «Організація психологічної служби»Скачати 371.54 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір371.54 Kb.
#926
ТипПояснювальна записка
1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальної програми курсу «Організація психологічної служби»

Розв’язання практичних завдань соціальними працівниками не можливе без знання основ організації психологічної служби, її завдань, структури та функцій. Тому конкретною метою курсу «Організація психологічної служби» є забезпечення майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями з основ організації психологічної служби, озброєння студентів уміннями забезпечити необхідні соціально-психологічні умови підвищення ефективності діяльності людини в усіх сферах суспільного життя, сприяти розвитку і захисту психічного здоров’я особистості.

Основні завдання курсу:

1. Ознайомити слухачів з основами загальнотеоретичні питаннями організації психологічної служби, її завданнями, структурою та функціями.

2. Висвітлити специфіку основних видів та напрямків діяльності психологічної служби.

3. Проаналізувати особливості психологічної служби системи освіти, промислових підприємств та організацій малого бізнесу, специфіку роботи практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді.


4. Детально розкрити специфіку діяльності основних видів психологічної служби системи освіти.

5. Виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

- основи організації психологічної служби: завдання, структуру, функції;

- особливості основних видів та напрямків діяльності психологічної служби;

- специфіку діяльності складових системи психологічної служби

-вимоги до особистості та професійних характеристик практикуючого психолога.

Курс покликаний формувати у студентів такі уміння:

- застосовувати отримані теоретичні знання для організації психологічної служби, яка функціонує у різних відомствах; забезпечення культури роботи з основними законодавчими та інструктивними документами організації психологічної служби;

- засвоїти техніки творчої професійної діяльності практикуючого психолога у різних структурних складових системи психологічної служби;

- забезпечити належний рівень психічного здоров’я, соціально-психологічний захист і підтримку індивідуального розвитку громадян, з урахуванням їх здібностей, особливостей життя та праці.

Програма є модульною та містить 3 модулі.

Об’єм курсу «Організація психологічної служби» 81 година, з них лекційний курс становить – 20 годин, семінарських та практичних занять – 16 годин, самостійна робота – 45 годин.

Засоби контролю: усне опитування, бесіда, індивідуальна робота, аналіз рефератів, дискусії, тестування, контрольні роботи.

Форма кінцевого контролю – екзамен.

Форми навчальних занять: лекційні, практичні.

Курс «Організація психологічної служби» передбачав тісний зв’язок з дисциплінами: загальна психологія, соціальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія особистості, психодіагностика, основи психоконсультування та психокорекції.

Навчальна програма курсу «Організація психологічної служби» розроблена та затверджена кафедрою соціальної та організаційної психології.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за модулями з деталізацією їх змісту та визначення орієнтовної кількості годин на їх вивчення

Назва модулів і тем

лекції

семінарські

практичні

Самостійна робота

Всього

аудиторних

Модуль1. Загальнотеоретичні питання організації психологічної служби


6

6
12

24

12

Тема 1.Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу, її завдання, структура та функції


2

2
4


Тема 2.

Основні види та напрямки діяльності психологічної служби


2

2
4


Тема 3.

Особистісні та професійні якості працівника психологічної служби


2

2
4


Модуль 2. Характеристика складових системи психологічної служби


6

6
15

27

12

Тема 4.

Психологічна служба системи освіти

2

2
5Тема 5.

Психологічна служба промислових підприємств та організацій малого бізнесу


2

2
5Тема 6.

Робота практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді


2

2
5


Модуль 3. Основні види психологічної служби системи освіти
8

4
18

30

12

Тема 7.

Психологічна служба дошкільного навчально-виховного закладу2

2
4тема 8.

Психологічна служба в системі середньої освіти


2

2
5Тема 9.

Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом як напрями діяльності психологічної служби в системі освіти


2


4Тема 10.

Психологічна служба в закладах інтернатного типу


2


5


разом

20

16

4

45

81

36


3. Зміст програми

курсу “Організація психологічної служби”
Модуль 1. Загальнотеоретичні питання організації психологічної служби

Тема 1. Законодавчі акти України про соціально-психологічну службу, її завдання, структура та функції

Основі законодавчі акти, нормативні документи, які регламентують та забезпечують діяльність Національної системи соціально-психологічної служби України. Концепція державної системи психологічної служби.

Національна система соціально-психологічної служби: психологічні та соціально-психологічні служби і підрозділи, які функціонують у різних відомствах; соціально-психологічні служби державної адміністрації; територіальні (муніціпальні) структури (об’єднання), які надають соціально-психологічні послуги населенню.

Мета та завдання Національної системи соціально-психологічної служби. Центральний, обласний, районний (міський) рівні діяльності органів служби.

Функції та специфіка діяльності науково-методичного центру, Ради з практичної психології, головного психолога області, обласних, районних та міських центрів Національної системи соціально-психологічної служби, порядок їх атестації, акредитації.

Законодавчі акти України, що стосуються діяльності окремих складових Національної системи соціально-психологічної служби України.

Психологічна служба в галузі освіти. Закон “Про освіту”, «Про загальну середню освіту України». Положення “Про психологічну службу системи освіти України”. Мета діяльності практичного психолога в школі.

Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України. Положення про психологічну службу установ покарання. Специфіка діяльності практичного психолога, основні види та напрямки його діяльності. Головні завдання, обов’язки психолога виправної колонії та функції психологічної служби системи виконання покарань.

Психологічна служба у Збройних силах України. Діяльність практичного психолога.

Практичний психолог в організації малого бізнесу та на підприємстві.

Законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”. Соціальні служби для молоді.

Основні поняття: психологічна служба, національна система соціально-психологічної служби, концепція державної системи психологічної служби, науково-методичний центр, практичний психолог, соціальна служба для молоді.

Семінарське заняття


 1. Основні положення концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України.

 2. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти, в силових структурах та збройних силах України.

 3. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби економіки і бізнесу.

 4. Документи, які регламентують діяльність соціальної служби для молоді.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Проаналізувати Положення “Про психологічну службу системи освіти України”.Теми доповідей та рефератів

1. Історія становлення державної системи психологічної служби.

2. Концепція державної системи психологічної служби.

3. Характеристика завдань Національної системи соціально-психологічної служби.

4. Теоретичні узагальнення зарубіжного досвіду діяльності психологічних служб.

Основна література: 3, 4, 5, 8.

Додаткова література: 16, 17, 20, 23, 25, 26, 36, 38, 40, 9, 42, 44, 54, 61, 62.

Тема 2. Основні види та напрямки діяльності психологічної служби


Перспективні та актуальні цілі діяльності практичного психолога. Завдання, пов’язані з вирішенням зазначених цілей.

Основні види діяльності практичного психолога: просвітницько-пропагандисьтська; пропедевтична і профілактична робота; психодіагностика, психологічне консультування; психодіагностика і прогностика; психокорекція, психотерапія та соціально-психологічна реабілітація.

Просвітницька робота серед населення (у широкому і вузькому розумінні). Завдання просвітницької роботи. Основні форми просвітницької діяльності. Основні моменти просвітницька робота: пропаганду діяльності психологічної служби; ознайомлення певного контингенту людей із психологічними знаннями, які відповідають їх актуальним потребам і запитам; вибір таких форм просвіти, які полегшують сприймання психологічної інформації, викликають інтерес до психологічних знань, формують потребу користуватися ними у житті.

Форми просвітницької діяльності шкільної психологічна служба. Просвітницька діяльність психологічної служби у вищих навчальних закладах, її форми. Форми просвітницької роботи у Збройних Силах.

Найважливіші напрямками психопрофілактичної роботи: профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із природними та технічними катастрофами; попередження виникнення надмірної психологічної напруги в суспільстві, що переживає кризові явища (економічні та політичні кризи, міжетнічні, міжконфесійні конфлікти тощо); психологічна підтримка найбільш вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди війни, праці, безробітні та інші); робота з попередження розпаду сім’ї, сімейних дисгармоній, відхилень у психічному розвитку дитини, які пов’язані з сімейними проблемами; профілактика порушень у психічному та особистісному розвитку вихованців дитячих будинків та учнів шкіл-інтернатів; профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія).

Профілактична робота служби сім’ї, служб профорієнтації та працевлаштування в закладах освіти.

Психологічна корекція. Завдання психокорекції залежно від адресату та змісту корекційної роботи. Психоконсультування.

Основні поняття: просвітницько-пропагандисьтська робота, пропедевтична і профілактична робота, психодіагностика, психоконсультування, прогностика, психокорекція, психотерапія, психологічна підтримка, соціально-психологічна реабілітація, девіантної поведінка, правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія. дисгармонія, відхилення у психічному розвитку.

Семінарське заняття


 1. Основні цілі та види діяльності практичного психолога.

 2. Просвітницько-пропагандистська і профілактична робота практичного психолога.

 3. Поняття психологічного консультування. Основні підходи до психологічного консультування.

 4. Індивідуальна та групова психокорекція та психотерапія.

практична частина заняття

Проведення круглого столу: зустріч психологів з вчителями.

Тема: Профілактика порушень у особистісному розвитку підлітків.

Завдання для самостійної роботи студентів:


 1. Описати основні напрямки просвітницько-пропагандистської діяльності шкільної психологічної служби.

 2. Підготувати психологічну статтю до газети за обраною студентами темою.

Теми доповідей та рефератів

 1. Просвітницька діяльність психологічної служби у вищих навчальних закладах.

 2. Профілактична робота служби сім’ї.

 3. Профілактика девіантної поведінки молоді.

 4. Особливості групової психокорекції.

 5. Соціально-психологічна реабілітація як напрямок діяльності практичного психолога.

 6. Особливості психологічної підтримки пенсіонерів.

Основна література: 1, 2, 6, 7, 9.

Додаткова література: 11, 2, 4, 25, 30, 32, 37, 38, 47, 50, 51, 60.
ТЕМА 3. Особистісні та професійні якості працівника психологічної служби

Практичний психолог як професія. Кваліфікаційні характеристики і вимоги до практичного психолога. Обов'язки і права практичного психолога. Етичний кодекс в роботі психологічної служби. Сфери діяльності, що регламентуються нормами етичного кодексу. Основні нормативно-законодавчі документи в роботі психологічної служби. Вимоги до практичного психолога.

Принципи роботи практичного психолога. Індивідуальний підхід як основний принцип діяльності практичного психолога.

Основні документи в роботі практикуючого психолога: декларація прав людини; декларація прав дитини; етичний кодекс психолога.

Посадова інструкція психолога.

Документація в роботі працівника психологічної служби: план роботи на рік; тижневий графік роботи; журнал обліку роботи; журнали спостережень, корекційної роботи та протоколи індивідуальних консультацій.

Проблема особистісної і професійної підготовки психолога-практика в сучасних умовах.

Основні поняття: етичний кодекс психолога; особистісна, професійна підготовка психолога;практичний та теоретичний компоненти підготовки психолога; особистісна готовність психолога; декларація прав людини; декларація прав дитини; принципи роботи; професійна компетенція; конфіденційність.

Семінарське заняття

1. Обов'язки і права практичного психолога. Етичний кодекс психолога.

2. Принципи роботи практичного психолога.

3. Основні документи в роботі практикуючого психолога.

4. Проблема особистісної і професійної підготовки психолога-практика.

Практична частина заняття

Ознайомлення з основною документацією працівника психологічної служби.Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Написати узагальнену характеристику моделі особистості спеціаліста.Теми доповідей та рефератів

 1. Основні принципи і проблеми в діяльності сучасного психолога-практика.

 2. Основні аспекти професійної підготовки працівників психологічної служби.

 3. Етична концепція психологічної служби.

 4. Особистісне і професійне самовизначення вітчизняного психолога-практика.

Основна література: 1, 2, 8, 9, 10.

Додаткова література: 12, 15, 20, 26, 28, 41.
Форми контролю: наукова конференція: законодавча та правова база психологічної служби, концепція державної системи психологічної служби; індивідуальна співбесіда кожного студента з викладачем, аналіз рефератів.
Модуль 2. Характеристика складових системи психологічної служби

Тема 4. Психологічна служба системи освіти


Історія розвитку психологічної служби системи освіти.

Структура психологічної служби системи освіти: психологічна служба навчально-виховного закладу; центри практичної психології відповідного рівня (районного, обласного, державного).

Робота обласних, районних (міських) центрів практичної психології. Проведення семінарів, організаційно-навчаючих ігр, тренінгів для шкільних психологів, педагогічного колективу шкіл, адміністрації. Психологічна просвіта: лекції, семінари для вчителів, батьків. Формування банку методик для шкільних психологів. Забезпечення науково-методичною літературою

Роль шкільної психологічної служби (ШПС) у вирішенні проблем школи. Обумовленість ефективності навчально-виховного процесу психологічним чинником. Основні групи шкільних проблем, що потребують участі психолога.

Головна мета ШПС. Функції ШПС Завданнями ШПС. Форми роботи. Вимоги до організації служби. Моделі ШПС. Рівні та напрямки функціонування ШПС.

Права та обов’язки шкільного психолога. Професійні дії працівників ШПС.

Основні види діяльності. Діагностика: соціальне і психолого-педагогічне обстеження всіх учасників навчального процесу; моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку дітей та підлітків, визначення причин, що утруднюють розвиток та навчання.

Профілактика: попередження відхилень у розвитку особистості, профілактику виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках.

Психологічна експертиза: визначення психічних якостей, здібностей та перспектив розвитку особистості, структури та змісту спілкування в колективі на запити різних органів управління системи освіти, оцінка психолого-педагогічної ефективності нових технологій навчання та виховання.

Психологічна прогностика: проектування змісту та напрямків індивідуального розвитку дитини, визначення тенденцій розвитку групи, міжгрупових процесів, освітньої ситуації в цілому.

Консультативно-методична допомога.

Психолого-педагогічна корекція: усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, у міжособистісних та міжгрупових взаєминах, формування адекватної життєвої перспективи, подолання різних форм девіантної поведінки.

Психологічна просвіта: підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

Соціально-психологічна реабілітація: надання психолого-педагогічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу з метою адаптації до нових умов.Основні поняття: психологічний фактор; психологічна прогностика; психологічна експертиза; шкільна психологічна служба; науковий, прикладний, практичний рівні ШПС; актуальний, перспективний напрямки ШПС; центр практичної психології; банк методик; науково-методична література; семінари; тренінги.

Семінарське заняття

 1. Історія розвитку шкільної психологічної служби. Роль ШПС у вирішенні проблем школи.

 2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

 3. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Розробити тематику циклу лекцій для вчителів (на вільний вибір студента).Теми доповідей та рефератів

  1. Организація психологічної служби в школі.

  2. Сучасні проблеми шкільної психологічної служби.

  3. Способи організації консультаційного процесу в школі.

  4. Особливості роботи районних (міських) центрів практичної психології.

Основна література: 2, 3, 9.

Додаткова література: 20, 29, 35, 36, 45, 46.
Тема 5. Психологічна служба промислових підприємств та організацій малого бізнесу

Історія виникнення психологічної служби на підприємстві та в бізнес-організаціях.

Основні завдання психологічної служби: соціально-психологічне навчання людей, які починають працювати у нових швидкозмінних економічних умовах; створення найбільш ефективної структури управління підприємством, навчання доцільним прийомам діяльності управлінців; визначення стратегії розвитку соціального партнерства або розв’язання різного роду конфлітних ситуацій та розробка заходів щодо попередження непорозумінь у майбутньому; у сфері реклами — застосування психологічних механізмів актуалізації потреб людини.

Основними функціями цієї галузі практичної психології: психологічне забезпечення процесів управління, рекламної діяльності; ведення переговорів; створення умов комунікаційних процесів (обміну інформації) на ринку товарів та послуг; вивчення психологічних аспектів приватизації та пост приватизації; розробка проблем охорони і наукової організації праці; аналіз трудової діяльностї; участь у розробці стратегії розвитку підприємтсва та його кадрової політики.

Основні напрямки діяльності служби. Сприяння розв’язанню проблем, які безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю: удосконалення структури, форм і методів управління; стабілізація кадрів; оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі (профорієнтація, профвідбір, атестація і оптимізація робочих місць, забезпечення навчання різних категорій працівників). Допомога підприємству в розв’язанні проблем, які не пов’язані з трудовою діяльністю працівників (розв’язання сімейних проблем, включаючи взаємини батьків і дітей, організація дозвілля, підвищення рівня психологічного здоров’я, оптимізація психофізіологічного стану тощо).

Рівні функціонування психологічної служби на промислових підприємствах: на рівні основного колективу; на рівні вторинного і первинного колективу; на рівні окремої особистості.

Основні форми організації діяльності психологів на підприємстві: психологічні бюро, лабораторії, відділи, підрозділи в кадровій службі, у відділі НОП тощо; спеціалізовані психологічні служби окремих підприємств або в системі психологічних служб галузі.

Моделі діяльності психолога (кадрова робота, надання психотерапевтичної допомоги співробітникам, психологічний супровод працівників у процесі їх трудової діяльності).

Основні вимоги до знань, умінь та навичок практичного психолога.

Семінарське заняття


 1. Необхідність створення психологічної служби в різних сферах соціальної практики.

 2. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві.

 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу.

 4. Вимоги до психологічної служби у бізнес-структурі.

Основні поняття: посадова інструкція психолога фірми; відбір, оцінка, атестація персоналу; ділові та міжособистісні конфлікти; соціально-психологічний клімат; ефективність управлінських рішень; психологічні бюро; стабілізація кадрів; психологічне здоров’я, наукова організації праці.

Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Скласти програму роботи психолога щодо підвищення рівня психологічного здоров’я працівників підприємства.

 2. Підібрати методики для діагностики соціально-психологічного клімату трудового колективу.

Теми доповідей та рефератів

1. Проблема оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі.

2. Психологічне забезпечення рекламної діяльності.

3. Тренінги персоналу в роботі психолога компанії.

4. Психологічні тести в роботі практикуючого психолога організації.

5. Участь психолога у розробці стратегії розвитку підприємтсва та його кадрової політики.Основна література: 4, 5.

Додаткова література: 11, 14, 17, 21, 22, 27, 58.

Тема 6. Робота практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді.

Психологія сім’ї та соціально-психологічного захисту населення. Служби знайомств, консультативно-діагностичні служби для тих, хто вступає в шлюб, клуби “Молода сім’я”. Основні завдання психолога: забезпечення регуляції подружніх стосунків; надання допомоги щодо виховання дітей у сім’ї (терапія взаємин); діагностично-корекційна робота з соціальним оточенням сім’ї; попередження суїцидів, стабілізація емоційного стану, зняття тривожності, активізація механізмів психологічної підтримки та розвиток навичок взаємодопомоги, формування позитивної життєвої перспективи; прищеплення нових форм поведінки в оточенні та сім’ї, які б сприяли реабілітації та збереженню психічного здоров’я в сім’ї.

Служби негайної психологічної допомоги – “Телефони довіри”. Підлітковий телефон довіри як форма роботи практичного психолога.

Соціально-реабілітаційний центр для неповнолітніх. Реабілітаційна робота психолога з різними категоріями клієнтів з метою адаптації молоді після кризової життєвої ситуації.

Юнаки та дівчата "групи ризику". Можливі варіації поведінки. Адиктивна поведінка. Соціально-психологічний аспект профілактики адитивної поведінки підлітків та молоді. Психологічна допомога дітям із сімей, узалежнених від алкоголю. Психокорекційна робота.

Юнацька сексуальність. Асоціальна поведінка в юнацькому віці. Психологічна допомога юнацтву у саморозвитку та самоактуалізації.

Робота психолога в агенстві зайнятості. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками.

Основні поняття: психологія сім’ї, служба знайомств, терапія взаємин, суїциди, тривожність, взаємодопомога, “телефони довіри”, кризові життєві ситуації, групи «ризику», адиктивна поведінка, асоціальна поведінка, юнацька сексуальність, саморозвиток, самоактуалізація.

Семінарське заняття


 1. Основні напрямки роботи практичного психолога при центрах соціальних служб для молоді.

 2. Служби негайної психологічної допомоги.

 3. Соціально-психологічний аспект профілактики адитивної поведінки підлітків та молоді.

 4. Робота психолога в агенстві зайнятості.

Практична частина заняття

Ознайомлення з методиками виявлення підлітків «групи ризику».Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Написання програми профілактики вживання психоактивних речовин.

2. Підбір методик для проведення профорієнтаційної робота зі старшокласниками.

Теми доповідей і рефератів

1. Позитивне мислення. Формування позитивної життєвої перспективи.

2. Психокорекція сімейних відносин.

3. Проблеми професійної роботи зі старшокласниками в сучасних уиовах.

4. Основні стратегії психокорекційного втручання в сімейне виховання, що формує проблемних дітей.

5. Схильність до саморуйнівної поведінки у делінквентних підлітків.Основна література: 1, 5, 8, 9.

Додаткова література: 11, 19, 24, 30, 32, 37, 47, 48, 50, 59, 60, 61
Форми контролю: усне опитування, аналіз рефератів, творчих робіт студентів, контрольна робота.

Модуль 3. Основні види психологічної служби системи освіти


Тема 7. Психологічна служба дошкільного навчально-виховного закладу

Практичний психолог у дошкільному закладі. Основні напрямки роботи практичного психолога з дітьми дошкільного віку.

Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку дошкільників. Особливості організації, методики, види та форми проведення корекційно-розвивальних занять з дошкільниками. Розвиваюча робота з дітьми від 1 до З років. Розвиваюча робота з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку. Розвиваюча робота з дітьми старшого дошкільного віку. Напрямки та форми превентивної та консультативної роботи практикуючого психолога з батьками, вихователями з питань проблемної поведінки дошкільника. Участь психолога у медико-психолого-педагогічній комісії.

Програми психокорекційної допомоги дітям із порушеннями емоційної сфери, дитячої гіперактивності, агресивності, асоціальності. Відставання у психічному розвитку, причини відставань та засоби їх корекції.

Види та основні характеристики документації практикуючого психолога в дошкільному навчально-виховному закладі. Кабінет психологічного розвантаження в дитячому садку.

Основні поняття: корекція афективної поведінки, довільна психічна саморегуляція, симптоми ізоляції, фіксації ролей, дефекти ігрової діяльності, програми психокоррекційної допомоги, відставання в психічному розвитку, гіперактивність, агресивність, асоціальність.

Семінарське заняття


 1. Основні напрямки роботи практичного психолога з дітьми дошкільного віку.

 2. Специфіка діагностичної роботи на різних вікових етапах розвитку дошкільників.

 3. Психологічні девіації у дошкільників, методи їх корекції.

практична частина заняття

Ознайомлення з методиками діагностики пізнавальної сфери дошкільника.Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Самостійне опрацювання (конспектування): Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. – М., 1990.

 2. Розробити корекційно-розвивальної програму для роботи з дітьми дошкільного віку (тематика, напрямок на вибір студента).

Теми доповідей і рефератів

1. Проблематика та засоби психологічної роботи з дошкільнятами.

2. Виховання у дітей почуттів за методом Монтессори.

3. Дитяча агресивність. Теоретичні підходи.

4. Організація психологічної служби дошкільних закладів.

5. Напрямки роботи практикуючого психолога з батьками та вихователями.Основна література: 6.

Додаткова література: 18, 29, 59, 60, 65.
Тема 8. Психологічна служба в системі середньої освіти

Молодший шкільний вік. Компоненти готовності дитини до школи. Сутність, критерії та методи діагностики. Інтелектуальна пасивність молодших школярів: причини, способи виявлення та подолання. Робота з обдарованими дітьми у початковій школі. Шкільна дезадаптація учнів молодших класів: причини, шляхи подолання, психопрофілактика.

Підлітковий вік. Загальна вікова характеристика. Особливості психічного розвитку. Специфіка навчальної діяльності в цей період. Криза підліткового віку. Технології психологічної роботи з підлітками. Завдання та зміст психологічної профілактики. Проблеми самооцінки у підлітковому віці. Акцентуації характеру як вид роботи психолога з підлітками. Внутрішні конфлікти підлітків: психодіагностика та корекція. Проблеми міжособистісного спілкування у підлітковому віці.

Основні напрямки роботи практичного психолога з молодшими підлітками. Основні напрямки роботи практичного психолога з учнями середнього та старшого підліткового віку.

Рання юність. Загальна характеристика віку. Особливості психічного розвитку періоду ранньої юності. Проблеми особистісного розвитку на етапі ранньої юності. Перспективи професійного самовизначення. Життєві цілі та психологічне здоров'я. Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віці. Характеристика основних проблем міжособистісної взаємодії юнацтва (конфлікти, боротьба за лідерство тощо). Розвиток цілеспрямованості. Цілепокладання та професійне самовизначення. Технології психологічної роботи з учнями раннього юнацького віку. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками. Психологічна підтримка процесу становлення особистої ідентичності юнаків та дівчат як напрямок діяльності психолога в освіті.

Основні поняття: психологічна готовність до навчання в школі, інтелектуальна пасивність, шкільна дезадаптація, криза підліткового віку, акцентуації характеру, міжособистісне спілкування, внутрішні конфлікти, лідерство, професійне, особистісне самовизначення, технології психологічної роботи, профорієнтаційна робота.

Семінарське заняття


 1. Основні напрямки роботи практичного психолога з молодшими школярами.

 2. Характеристика роботи практичного психолога з підлітками.

 3. Особливості роботи практичного психолога з старшокласниками.

Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Підібрати методики для дослідження особливостей шкільної дезадаптації першокласників.

 2. Скласти діагностичну програму з визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання.

 3. Розробити основні напрямки роботи шкільного психолога зі старшокласниками.

Теми доповідей і рефератів

1. Психологічна характеристика підліткової кризи.

2. Врахування вікових особливостей юнацтва в роботі практичного психолога в школі.

3. Корекцію основних типів акцентуацій у підлітків.

4. Визначення сфери професійних інтересів юнацтва.

Основна література: 1, 2, 3, 7.

Додаткова література: 29, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 10, 53.
Тема 9. Робота з сім'ями учнів та педагогічним колективом як напрями діяльності психологічної служби в системі освіти.

Психологічна робота з сім'ями учнів різного віку. Основні концепції психологічної роботи з батьками учнів. Діагностичні засоби вивчення особливостей сімейного виховання учнів. Методики психологічної допомоги батькам учнів. Психологічна підтримка дитини: практичні рекомендації. Розвиток ефективного стилю спілкування з дитиною. Рефлексивне слухання. Мистецтво побудови повідомлення із застосуванням методу рефлексивного слухання. Деякі стратегії подолання конфліктів між дітьми та дорослими.

Робота з педагогічним колективом як напрям діяльності психологічної служби в системі освіти. Оцінка професійної діяльності викладача. Психологічні вимоги до особистості педагога. Загальні та спеціальні здібності викладача. Психологічний портрет педагога: позитивні та негативні аспекти. Особисті якості викладача, які вимагають психологічної корекції. Експертиза професійної компетентності педагога. Психологічні особливості педагогічного колективу. Оцінка психологічного клімату у педагогічному колективі. Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи вирішення. Індивідуальний стиль викладацької діяльності: психологічна допомога у становленні та корекції.

Основні поняття: моделі виховання батьків; педагогічна, діагностична, соціальна, медична, психологічна моделі допомоги сім‘ї; групова дискусія; рольова гра; відео-корекція; метод спільних дій; метод аналізу вчинків; сімейна терапія; педагогічний колектив; психологічний портрет педагога; експертиза; професійна компетентність педагога; педагогічний конфлікт; індивідуальний стиль педагогічної діяльності.

Завдання для самостійної роботи студентів:


 1. Проаналізувати схему психологічного аналізу уроку та виховного заходу.

 2. Підібрати методики проведення експертизи професійної компетентності педагога.

 3. Розробити одну із форм психологічної роботи з батьками (на вибір студента).

Теми доповідей і рефератів

 1. Проблематика психологічної роботи з педагогічним колективом.

 2. Діяльність психолога зі становлення та корекції індивідуального стилю діяльності педагогів.

 3. Методики психологічної допомоги батькам учнів.

 4. Психологічний портрет педагога.

 5. Проблема професійного вигорання.

 6. Психологічні засоби розв'язання педагогічних конфліктів.

 7. Психокорекція неадекватних відносин батьків та дітей.

Основна література: 2, 3, 7, 10.

Додаткова література: 11, 24, 31, 35, 56, 59, 60, 64.
Тема 10. Робота в закладах інтернатного типу

Специфіка розвитку дитини з дитячих будинків у період немовлят та ранньому дитинстві. Спілкування з дитиною як фактор розвитку психіки дитини. Особливості материнської депривації. Сенсорна, рухова та соціальна деривація, її наслідки. Типи депривованої особистості дитини. Затримка предметно-маніпулятивної діяльності і ситуативно-ділового спілкування через незадоволену потребу в увазі і доброзичливості дорослого. Дефіцит емоційного спілкування. Прагнення дитини до фізичного контакту. Невміння чітко розпізнавати емоції дорослого. Розвиток пізнавальної діяльності немовлят. Затримка становлення потреби у співробітництві з дорослим, проблема особистісно-зорієнтованого спілкування з дорослими.

Ранній вік. Відставання у розвитку мови, втрата самостійності через спрощені контакти з дорослими.

Готовність дітей до навчання в школі. Нерозвинутість наочно-образного мислення. Низький рівень саморегуляції поведінки. Порівняльна характеристика психічного розвитку вихованця школи-інтернату і масової школи. Відмінності розвитку інтелекту, мотивації, довільності психічних процесів, самосвідомості, спілкування. Особливості спілкування з ровесниками та дорослими.

Основні напрями роботи психолога у закладах інтернатного типу: діагностична, корекційна, розвивальна діяльність. Специфіка роботи. Фактори ефективності психічного розвитку дітей у закладах інтернатного типу. Збагачення досвіду дитини.

Оптимізація процесу розвитку самосвідомості. Формування далекої перспективи. Розвиток інтересів. Підготовка до сімейного життя. Оптимізація спілкування підлітка з ровесниками, дорослими.

Сімейний дитячий будинок. Робота психолога з «матерями»- вихователями. Основні методи корекції.

Дослідження проблеми дитини школи-інтернату у зарубіжній психології. Адаптація підлілітків, позбавлених батьківства, в структурі АЛБД. Сім’я Фостера. Система усиновлення. Система соціально-реабілітаційних програм.Основні поняття: материнська, сенсорна, рухова та соціальна деривації; типи депривованої особистості дитини; емоційне спілкування; потреба у співробітництві з дорослим; сімейний дитячий будинок; затримка психічного розвитку; предметно-маніпулятивна діяльність; довільність психічних процесів; ситуативно-ділове спілкування.

Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Описати фактори підвищення ефективності психічного розвитку дітей у закладах інтернатного типу.

 2. Розкрити специфіку роботи психолога в школах-інтернатах.

Теми доповідей і рефератів

 1. Психологічні проблеми усиновлення.

 2. Загальна модель материнства.

 3. Типи депривованої особистості дитини.

 4. Оптимізація спілкування підлітка школи-інтернату з ровесниками та дорослими.

 5. Порівняльна характеристика психічного розвитку вихованця школи-інтернату і масової школи.

 6. Дослідження проблеми дитини школи-інтернату у зарубіжній психології.

 7. Проблема сімейних дитячих будинків.

Література:

Основна література: 1, 10.

Додаткова література: 11, 16, 18, 35, 37, 38, 53, 60.

Форми контролю: фронтальне опитування, аналіз конспектів першоджерел, творчих завдань та рефератів студентів, колоквіум.

Рекомендована література


основна

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. — М., 1995.

 2. Бажутина С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П. Практическая психология в вузе и школе — Луганск, 2000.

 3. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.,: Совершенство, 1998.- 298 с.

 4. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі: навчальний посібник / "Відродження", ред. В.П.Недашківський риска" - М 1999 - К.:Лібра, 1998.-270 с.

 5. Забродин Ю.М. Становление психологии и проблемы психологической службы // Тенденции развития психологической науки / Отв. ред. Б.Ф.Ломов, Л.И.Анцыферова. — М.:Наука, 1989. — С.255-269.

 6. Кузьменко В. І. Зміст та організація роботи психолога в дошкільному закладі. - К., 1999.

 7. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: Сфера, 1996 - 240 с.

 8. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби // Педагогіка і психологія. — 1994. — №2.

 9. Положення про психологічну службу системи освіти України // Практична психологія та соціальна робота — № 2. — 2000. — С.

 10. Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. И.В.Дубровиной. — М., 1995.

додаткова

 1. АбрамоваГ.С. Практикум по психологическому консультированию. — Екатеринбург, 1995.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания — М.: Наука, 1977. —С.17-39.

 3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания// Избранные психологичекие труды: В 2-х т. — М.: Педагогика, 1980. — Т.1. — С.16-178.

 4. Андреева Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. — М.: МГУ, 1988. — С.91-109.

 5. Біла О.Г. Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення психолога-практика // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. пр. Інституту психології Ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред С.Д.Максименка.— К., 2003. — Т.V. — Ч.6. — С. 18-22.

 6. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. — Харків, 1996.

 7. Верко С.С. Психолог в організації: “за” і “проти” // Актуальні проблеми психології: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. — Т. Ч. — К., 2002, С.207-211.

 8. Воспитание у детей чувств по методу Марии Монтессори: Дидактические материалы. - К., 1995.

 9. Годфруа Ж. Что такое психология. — В 2-х кн.. — Т.1. — М.: Мир, 1996. — С. 64 — 128.

 10. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования: 540000. Педагогические науки. — Санкт-Петербург, 2000.

 11. Жіночі права: крок за кроком. — М., 1999.

 12. Климов Е.А. Введение в психологию труда.— М., 1988. — 175—186.

 13. Конвенція про захист прав та гідностей людини у зв’язку з використанням досягнень медицини та біології: Конвенція про права людини та біомедицину. — ETS — Коротка інформація щодо діяльності системи центрів соціальних служб для молоді // Практична психологія і соціальна робота — 1999. — № 7.

 14. Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2000.

 15. Ломов Б.Ф. Система наук о человеке //Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. — М.: Педагогика, 1991. — С.30-50.

 16. Ломов Б.Ф. Человеческий фактор и прикладная психология //Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии. — М.:Педагогика, 1991. — С.51-61

 17. Лоос В.Г. Промышленная психология. — К., Техніка, 1980. — 184 с.

 18. Максименко С.Д., Ільїна Т.Б. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога // Практична психологія та соціальна робота. — 1999. — № 1. — С. 2-6.

 19. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога: Методичні рекомендації. — Кам’янець-Подільський, 2001.

 20. Мей Р. Искусство психологического консультирования. — М., 1994.

 21. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. - М., 1998.

 22. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. — М.: Владос, 1999.

 23. Немов Р.С. Психология. — Т.2.—М., 2001.

 24. Общая психология/ Под ред. А.В.Петровского. — М.: Просвещение, 1989.

 25. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М.: Просвещения, 1996. - 352 с.

 26. Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням: 6.0401 Психологія (сукупність норм обов’язкового мінімуму змісту і рівня підготовки бакалавра і магістра психології). — Запоріжжя, 1997.

 27. Основи консультативної психології: Аналіз сучасних концепцій: Методичні рекомендації для студентів педінститутів спеціальності “Практичний психолог в закладах народної освіти” / Укладач О.Ф.Бондаренко. — К., 1992.

 28. Основи практичної психології / В.Панок, Н.Чепелева, Т.Титаренко. — К., 2001.

 29. Основи психології/За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця — К., 1995.

 30. Панок В.Г. Українська практична психологія: визначення, структура і завдання // Практична психологія і соціальна робота. — 1997. — №10; 1998. — №1.

 31. Пов’якель Н.І., Блохіна І.О. Психологічні передумови становлення позитивної Я-концепції як базової компоненти професійного самовизначення психолога // Психологія: Зб.наук. пр. — Вип. 2 (5). — К., 1999. — 177— 183.

 32. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К., 1992.

 33. Права людини: Основні міжнародно-правові документи/ Упоряд. Ю.К.Качуренко.— К., 1989.

 34. Права человека / Сост. Л.Н.Шестаков. — М.:МГУ, 1990.

 35. Практическая психология образования. / Под ред. И. В. Дубровиной: Учебник для студентов высших и средних учебных заведений. - М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 528 с.

 36. Практична психологія в системі освіти: Питання організації та методики/ За ред. В.Г.Панка. — К.,1995.

 37. Профессиональное консультирование. Профориентация. / Под ред. В.Хохликова. - М., 2000.

 38. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б. А. Федоришина. - К., 1980.

 39. Психология современного подростка. / Под ред. Д. И. Фельдштейна. - М., 1987.

 40. Психологічне консультування учнів старших класів. - К., 1997,

 41. Психологічне консультування (психологічна служба — молоді) / Укладач Федорчук В.М. — Кам’янець-Подільський, 1996.

 42. Работа психолога в начальной школе /Под ред. М.Р.Битянова. - М.:Совершенство, 1998. - 352.

 43. Рогов Е. Н. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2 кн. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРОГРЕСС, 2002. - Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. - С. 154-270.

 44. Рубинштейн С.Л. Вопросы психологической теории //Вопросы психологии. — 1955. — №1. — С.5-17.

 45. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. — М., 1976.

 46. РуденскиЙ Е. В. Социально-психологические деформации личности учителя//Мир психологии.- 1999. -№ 2. С. 168-174.

 47. Савчин М. Загальна психологія. — Дрогобич, 1998.

 48. Сидоренко І.С. Актуальні напрямки роботи психолога в організаціях малого бізнесу // Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. — Т. Ч. — К., 2002, С.211-213.

 49. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического консультирования. - М., 1989.

 50. Синягина Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. - М., 2001.

 51. Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія і соціальна робота — 2002. — № 6.

 52. Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Пер. с франц. — М., 1965.

 53. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. — М.: Прогресс 1990. — 368 с.

 54. Чернышев Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К., 1993.

 55. Чиркова Т. И. Психологическая служба в детском саду. - М., 1998

Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі

Скачати 371.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка