Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»Сторінка4/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.61 Mb.
#787
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   97. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Значення теорії кримінального процесуального доказування
Ключові терміни та поняття до теми: теорія доказів, доказове право, об‘єктивна істина, абсолютна істина, відносна істина, мораль
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:

1. Поняття, суть і значення теорії доказів для кримінального судочинства.

2. Доказове право як предмет теорії доказів.

3. Методи теорії доказів.

4. Теорія доказів в системі правових знань.
Питання для самоконтролю:

1. Що розуміють під теорією судових доказів?

2. В чому полягають мета та завдання теорії судових доказів?

3. Яке значення має теорія доказів для кримінального процесу?

4. Які є методи теорії доказів?

5. Що становить предмет теорії доказів?

6. Які норми входять до системи доказового права?

7. З якими правовими дисциплінами має зв‘язок теорія доказів?Тема 2. Поняття і суть кримінального процесуального доказування
Ключові терміни та поняття до теми: кримінальне процесуальне доказування, мета кримінального процесуального доказування, об’єктивна істина, збирання доказів, перевірка доказів, оцінка доказів, процесуальні гарантії, презумпція.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:

1. Поняття і суть кримінального процесуального доказування. Кримінальне процесуальне доказування як різновид пізнавальної діяльності.

2. Встановлення об’єктивної істини як мета кримінального процесуального доказування.

3. Поняття і суть збирання доказів у кримінальному судочинстві. Елементи процесу доказування та їх характеристика.

4. Перевірка доказів, її поняття, сутність, основні способи і правила.

5. Процесуальні гарантії доказування.


Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає гносеологічна сутність доказування?

2. Як співвідносяться доказування і пізнання?

3. Як риси характеризують доказування?

4. В чому полягає мета кримінального процесуального доказування?

5. Які є шляхи для досягнення мети кримінального процесуального доказування.

6. Зміст об’єктивної істини у кримінальному процесі.

7. Абсолютна істина та її зміст.

8. З яких елементів складається кримінальне процесуальне доказування.

9. Дайте характеристику кожному елементу кримінального процесуального доказування.Тема 3. Предмет, межі і суб'єкти кримінального процесуального доказування
Ключові терміни та поняття до теми: предмет кримінального процесуального доказування, межі кримінального процесуального доказування, суб‘єкти кримінального процесуального доказування.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:

1.Предмет кримінального процесуального доказування і його елементи. Характеристика елементів доказування.

2. Межі кримінального процесуального доказування: поняття та особливості в залежності від етапу кримінального судочинства.

3. Особливості предмету доказування на окремих стадіях кримінального процесу. Специфіка предмету доказування у окремих категоріях кримінальних справ.

4. Суб'єкти кримінального процесуального доказування, їх характеристика та повноваження на етапах кримінального судочинства.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке предмет кримінального процесуального доказування.

2. Які існують види предмету доказування у кримінальному процесі.

3. Які обставини складають предмет кримінального процесуального доказування.

4. Дайте характеристику обставинам, що входять до предмету кримінального процесуального доказування.

5. Визначте межі доказування у кримінальному провадженні.

6. Здійсніть класифікацію суб‘єктів кримінального процесуального доказування.
Тема 4. Поняття, сутність і класифікація доказів в кримінальному процесі
Ключові терміни та поняття до теми: доказ у кримінальному процесі; фактичні дані, факти, відомості про факти; процесуальні джерела доказів; класифікація доказів; допустимість, достовірність, належність, достатність доказів
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:

1. Поняття, сутність і значення доказів у кримінальному процесі.

2. Класифікація доказів та їх процесуальних джерел.

3. Вимоги, яким має відповідати доказ у кримінальному провадженні.

4. Належність та допустимість доказів.

5. Недопустимість доказів. Підстави та порядок визнання доказів недопустимими.
Питання для самоконтролю:

1. Поняття доказів у кримінальному процесуальному законі і теорії судових доказів.

2. Що необхідно розуміти під фактичними даними.

3. Класифікація доказів на підставі притаманних їм властивостей.

4. Характеристика доказів за джерелом відомостей про факти.

5. Характеристика доказів стосовно предмету обвинувачення.

6. Характеристика доказів стосовно обставин, які підлягають доказуванню і способу доказування.

7. Характеристика доказів за механізмом формування і носієм доказової інформації.


Тема 5. Моральні засади кримінального процесуального доказування
Ключові терміни та поняття до теми: мораль, право, норма права, норма моралі, засади кримінального провадження.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:

 1. Поняття моралі та її значення для кримінального судочинства і практики застосування норм КПК.

 2. Відображення норм моралі в нормах КПК України.

 3. Значення норм моралі для визначення порядку проведення слідчих дій під час досудового розслідування.

 4. Співвідношення норм права та моралі під час проведення слідчих (розшукових) дій.


Питання для самоконтролю:

 1. Яке значення моралі для кримінального судочинства.

 2. Як відображені норми моралі у нормах КПК України?

 3. Яке значення моралі для практики застосування норм КПК України?Тема 6. Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у кримінальному процесі.
Ключові терміни та поняття до теми: доказ у кримінальному процесі; процесуальні джерела доказів; класифікація джерел доказів; показання, речові докази, документи, висновок експерта.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:


 1. Поняття джерел доказів та їх види.

 2. Показання учасників кримінального провадження, як джерело доказу.

 3. Речові докази у кримінальному провадженні як джерело доказу.

 4. Документи, як джерело доказів.

 5. Висновки експертів, джерела доказів.


Питання для самоконтролю:

 1. Поняття джерел доказів.

 2. Які види джерел доказів.

 3. Які учасники кримінального провадження мають право давати показання під час кримінального провадження.

 4. Які особливості отримання показань під час досудового розслідування та судового провадження.

 5. Підстави та умови прийняття судом показань учасників кримінального провадження як доказу.

 6. Що таке речові докази у кримінальному провадженні. Умови за яких предмети та документи стають речовим доказом.

 7. Який порядок отримання речових доказів.

 8. Що таке документи, як джерело доказів у кримінальному проваджені.

 9. У чому відмінність документу від речового доказу.

 10. Які підстави для сприйняття судом документів як джерела доказів.

 11. Висновки експертів як джерело доказів у кримінальному провадженні.

 12. Який процесуальний порядок призначення експертизи та отримання висновку експерта.

 13. Порядок дослідження експертом обставин кримінального правопорушення, певної події або явища.

 14. Значення висновку експерта для кримінального процесуального доказування.


Тема 7.Слідчі, негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів у кримінальному процесі.
Ключові терміни та поняття до теми: слідчі дії; кримінальні процесуальні дії; невідкладні слідчі дії; первинні, повторні та додаткові слідчі дії; обов‘язкові слідчі дії, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукова діяльність, допустимість доказу.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:

1. Поняття слідчих дій, їх види і роль в кримінальному процесуальному доказуванні. Класифікація слідчих дій.

2. Загальні правила провадження слідчих дій: характеристика та процесуальні вимоги щодо набуття результатів їх проведення доказового значення.

3. Доказове значення відкритих (гласних) слідчих дій: допиту, огляду, освідування, огляду та ексгумації трупа, експертизи, експерименту.

4. Доказове значення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.

5. Порядок процесуального оформлення перебігу і результатів слідчої (розшукової) дії. Умови використання результатів слідчих (розшукових) дій у доказуванні.Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття слідчих (розшукових) дій.

2. Які існують в процесуальній теорії класифікації слідчих (розшукових) дій.

3. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії.

4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій.

5. Назвіть слідчі (розшукові) дії, передбачені в КПК України.

6. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій з участю неповнолітніх.

7. Поняття негласної слідчої (розшукової) дій та умови проведення. Доказове значення результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

8. Назвіть види огляду.

9. Які існують види обшуку і в чому полягає їх особливість.

10. Що таке допит, які є види допиту. У чому доказове значення інформації, отриманої під час допиту.

11. Які передбачені законом види освідування. Як вони оформлюються.

12. В чому полягають цілі та завдання експерименту. Яких умов треба дотримуватися при проведенні цієї слідчої дії.

13. Що слід розуміти під цілями, підставами, умовами і мотивами затримання особи за підозрою у вчиненні злочину.14. Як оформлюється результати проведення слідчої дії.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:


 1. Поняття негласних слідчих (розшукових) дії. Негласна розшукова діяльність слідчого як вид пізнавальної діяльності та засіб збирання інформації про обставини вивчення кримінального правопорушення.

 2. Співвідношення негласної слідчої розшукової діяльності та оперативно-розшукової діяльності під час кримінального провадження.

 3. Доказове значення результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

 4. Використання результатів, отриманих під час проведення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесуальному доказуванні. Підстави для прийняття результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як доказу в кримінальному провадженні.


Питання для самоконтролю:

 1. Що таке негласна слідча (розшукова) дія?

 2. У чому полягає значення негласної розшукової діяльності слідчого як вид пізнавальної діяльності та засіб збирання інформації про обставини вивчення кримінального правопорушення?

 3. Співвідношення негласної слідчої розшукової діяльності та оперативно-розшукової діяльності під час кримінального провадження.

 4. Який процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дії?

 5. Органи та посадови особи, які мають право збирання інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

 6. Доказове значення результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

 7. Який процесуальний порядок оформлення результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

 8. Використання результатів, отриманих під час проведення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесуальному доказуванні?

 9. Порядок представлення інформації та процесуальних документів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій в судовому засіданні.

 10. Підстави для прийняття результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як доказу в кримінальному провадженні.

Тема 8. Особливі порядки кримінального провадження
Ключові терміни та поняття до теми: особливі порядки кримінального провадження, угода в кримінальному провадженні, приватне обвинувачення, примусові заходи в кримінальному провадженні, провадження за межами України.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:


 1. Поняття особливих порядків (форм) кримінального провадження та їх види. Особливі форми кримінально провадження в кримінальному процесуальному законодавствах зарубіжних країн.

 2. Предмет доказування під час здійснення провадження на підставі угод.

 3. Особливості доказування в кримінальному провадженні на підставі приватного обвинувачення.

 4. Особливості доказування в кримінальному провадженніщодо окремих категорій осіб.

 5. Кримінальне провадженні щодо неповнолітніх.

 6. Особливості доказування в кримінальному провадженніта в кримінальному провадженні щодозастосування примусових заходів медичного характеру.

 7. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій та збирання доказів під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України.


Питання для самоконтролю:

 1. Поняття особливих форм кримінального провадження.

 2. Ознаки, які визначають особливості доказування під час здійснення зазначених форм провадження.

 3. Предмет доказування під час здійснення провадження на підставі угод.

 4. Предмет доказування та особливості доказування під час приватного обвинувачення.

 5. Яких осіб віднесено до категорії «окремих» щодо який здійснюється особлива форма провадження?

 6. У чому полягає предмет доказування під час провадження щодо неповнолітніх?

 7. У чому полягає предмет доказування в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

 8. У чому особливості доказування у разі укладання угоди про визнання винності або примирення під час судового провадження.

 9. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій та збирання доказів під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України.


Тема 9. Особливості доказування під час досудового розслідування
Ключові терміни та поняття до теми: досудове розслідування, предмет та межі доказування, обставини доказування, засоби доказування, допустимість доказу, прийняття доказу.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:


 1. Предмет доказування під час досудового розслідування. Загальні умови доказування в стадії досудового розслідування.

 2. Суб’єкти та обов’язок доказування в стадії досудового розслідування, їх процесуальне становище та повноваження.

 3. Обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Особливості доказування кримінальних правопорушень та кримінальних проступків.

 4. Рішення, в яких знаходять відображення результати доказування в стадії досудового розслідування та їх значення для доказування.

 5. Обвинувальний акт як підсумковий акт доказування під час досудового розслідування.


Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає предмет доказування під час досудового розслідування?

 2. Хто має право доказування під час досудового розслідування?

 3. Хто має право збирати та подавати докази по справі?

 4. Які порядок перевірки та оцінки доказу?

 5. В чому різниця доказування кримінального правопорушення та кримінального проступку?

 6. Які обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування?

 7. В яких процесуальних рішеннях, знаходять відображення результати доказування в стадії досудового розслідування?

 8. В чому полягає значення обвинувального акту для доказування під час досудового розслідування?

 9. Що таке підслідність в кримінальному процесі?

 10. Яке значення підслідності для кримінального процесуального доказування?Тема 10. Доказування в суді першої інстанції.
Ключові терміни та поняття до теми: судовий розгляд, межі доказування, засоби доказування, допустимість доказу, прийняття доказу.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:


 1. Предмет доказування в судовому розгляді та визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню.

 2. Межі доказування під час судового розгляду. Відомості, що містяться в матеріалах досудового розслідування, які суд не має право допускати як доказ.

 3. Учасники доказування в стадії судового розгляду.

 4. Засоби кримінального процесуального доказування під час судового розгляду, їх характеристика та умови проведення і використання в доказуванні.

 5. Судові дебати і їх значення для доказування.

 6. Вирок суду як підсумковий результат кримінального процесуального доказування в суді першої інстанції.


Питання для самоконтролю:

 1. Що складає предмет доказування під час судового розгляду?

 2. Яким чином визначається обсяг доказів, що підлягають дослідженню?

 3. Які межі доказування під час судового розгляду?

 4. Які відомості, що містяться в матеріалах досудового розслідування суд не має право допускати як доказ?

 5. Учасники доказування в стадії судового розгляду.

 6. Які засоби кримінального процесуального доказування може використовувати суд під час розгляду справи?

 7. Які особливості проведення слідчих (розшукових) дій: допиту, пред’явлення для впізнання, дослідження речових доказів і документів, дослідження звуко- і відеозаписів, огляду місця події, роз’яснення спеціаліста.

 8. У чому полягає доказове значення судових дебатів?

 9. Вирок суду як підсумковий результат кримінального процесуального доказування в суді першої інстанції.

 10. У чому полягає законність, обґрунтованість і вмотивованість вироку суду. Обвинувальний і виправдувальний вирок.


Тема 11. Особливості доказуванні під час перегляду судових рішень.
Ключові терміни та поняття до теми: апеляційне провадження,касаційне провадження, провадження у Верховному Суді України, провадження за нововиявленими обставинами.
Семінарське заняття - 2 год.

Питання семінару:


 1. Апеляційний суд як суб’єкт кримінального процесуального доказування.

 2. Особливості доказування в суді апеляційної інстанції, предмет і межі доказування.

 3. Суд касаційної інстанції як суб’єкт кримінального процесуального доказування. Предмет, межі і особливості доказування в касаційній інстанції.

 4. Судові рішення, які можуть бути перевірені Верховним Судом України та особи, які мають право на звернення про перегляд судових рішень. Перевірка відповідності заяви вимогам КПК, допуск справи для провадження.

 5. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами під час перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Доказування нововиявлених обставин у суді.


Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягають особливості доказування під час апеляційного провадження?

 2. У чому полягає предмет і межі доказування під час апеляційного провадження?

 3. Які особливості проведення слідчих (розшукових) дій для перевірки вимог викладених в апеляційній скарзі.

 4. Суд касаційної інстанції як суб’єкт кримінального процесуального доказування.

 5. У чому полягають особливості предмету і меж доказування в касаційній інстанції?

 6. Суб’єкти доказування та особи, які мають права збирання та подання доказів під час касаційного провадження.

 7. Обсяг перевірки справи судом касаційної інстанції та доказування обставин вчинення злочину.

 8. Які судові рішення, які можуть бути перевірені Верховним Судом України?

 9. У чому полягає перевірка заяви Верховним Судом України?

 10. Особливості кримінального процесуального доказування під час перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 11. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

 12. Який порядок встановлення нововиявлених обставин, їх доведення та особливості доказування?

 13. У чому полягає зміст доказування нововиявлених обставин у суді?8. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 2. Поняття і суть кримінального процесуального доказування
Практичне заняття - 2 год.

На практичному занятті студенти обговорюють практичні ситуації:


 1. 10 червня 2012 р. неповнолітній Ж. необережним пострілом із знайденої ним у лісі рушниці часів Великої Вітчизняної війни поранив свого однокласника Е. Лікар, до якого звернувся Е. про допомогу, повідомив 12 червня 2013 р. про факт вогнепального порання міліцію. Цього ж дня, було проведено огляд місця події, освідування потерпілого. У неповнолітнього Ж. вилучено зброю та порушено кримінальне провадження.

З якого моменту кримінального провадження відомості про факт вчинення кримінального правопорушення стають доказами? Які докази є у слідчого станом на 12 червня 2013 р.?


 1. Неповнолітній П. та його двоюрідний брат С., вчинили розбійний напад на К. та після чого були затримані працівниками міліції. С, як підозрюваний, відмовився від послуг захисника. П., як неповнолітньому було запропоновано послуги захисника, але він також відмовився від його участі. Після цього, слідчий допитав П. та С. та протягом доби повідомив їх про підозру.

З якого моменту особа набуває право на захист? Які обставини необхідно встановити слідчому для доказування факту вчинення П. та С. розбійного нападу? Які вимоги до недопустимості доказів? Чи можуть бути показання П. та С. допустимими доказами?


 1. До прокурора району звернулась гр. Т. з заявою щодо притягнення до кримінальної відповідальності сусіда Ш., який під час суперечки побив її чоловіка М., наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. М. у цей час знаходиться в лікарні та не має можливості самостійно звернутися до правоохоронних органів за допомогою. Прокурор вніс відомості до ЄРДР про заподіяння тілесних ушкоджень М., після чого провів огляд місця події, допитав М., та призначив судово-медичну експертизу.

Надайте оцінку діям прокурора. Чи має право прокурор проводити досудове розслідування? Чи є докази зібрані прокурором допустимими?


 1. У провадженні про пограбування слідчий пред'явив потерпілому Ю. для впізнання трьох осіб. Оглянувши зазначених осіб, Ю. вказав на одного з них, як на особу яка вчинила пограбування. При цьому Ю. назвав ознаки, за якими він її впізнає. Після проведення слідчої дії особу, яку було впізнано, повідомлено про підозру та вона заявила клопотання про участь у справі захисника. Після ознайомлення захисником з матеріалами, що є підставою для повідомлення про підозру, захисник заявив клопотання про визнання результатів впізнання недопустимим доказом.

Чи обґрунтована заява захисника та чи підлягає вона задоволенню?


 1. Затриманий за підозрою у вчиненні розбійного нападу Р. під час допиту заявив, що він повністю визнає себе винним, але вчинених ним дій не пам'ятає, тому що під час вчинення злочину перебував в стані сильного алкогольного сп’яніння. Це було зафіксовано у протоколі допиту.

Чи можна вважати, що у результаті допиту Р. були одержані докази по кримінальному провадженню? Які гарантії передбачає КПК щодо самовикриття особи у вчиненні злочину. Чи підлягають такі показання перевірці?


 1. Гр. М., затриманий за підозрою у вчиненні крадіжки колективного майна на підприємстві де він працював. Під час допиту М. зізнався слідчому у вчиненні злочину та дав покази про обставини вчинення злочину. На підставі показань підозрюваного, результатів огляду місця події та заяви керівника підприємства про зникнення майна, слідчий прийняв рішення про закінчення досудового розслідування та направлення матеріалів провадження з обвинувальним актом до суду.

Чи достатньо у слідчого доказів для прийняття рішення про закінчення досудового розслідування та складання обвинувального акту?


 1. Під час судового розгляду матеріалів кримінального провадження щодо факту скоєння дорожньо-транспортної пригоди обвинувачений П. заявив клопотання про проведення автотехнічної експертизи. Своє клопотанні він мотивував тим, що така експертиза є обов’язковою при розслідуванні ДТП та визначає механізм пригоди.

Яке рішення повинен прийняти суд за результатами розгляду клопотання обвинуваченого? Обґрунтуйте свою відповідь.


 1. Визначіть предмет і межі доказування, а також обставини, що підлягають встановленню за складами злочинів, передбачених ч.4 ст. 187 КК України, ч.3 ст. 276 КК України, ч.3 ст.296 КК України, ч.3 ст.307 КК України, ч.2 ст. 342 КК України.


Тема 3. Предмет, межі та суб’єкти кримінального процесуального доказування
Практичне заняття - 4 год.

На практичному занятті студенти обговорюють практичні ситуації:
1. До міліції звернувся гр. К. за заявою про його пограбування. Він повідомив, що приблизно 20 години біля магазину «Сільпо» по вул. О. Гончара в м Києві до нього підішли троє молодих людей, один з яких вдарив його в обличчя, інші погрожуючи побиттям і заподіянням тілесних ушкоджень ножем, відібрали й нього сумку з документами, гаманець, мобільний телефон.

Надійте відповіді щодо значення отриманої інформації для слідчого:

 1. Для початку кримінального провадженні.

 2. Для визначення предмету та меж доказування.

 3. Для визначення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.

Складіть план розслідування та визначить, які слідчі, негласні слідчі (розшукові) дії необхідно провести для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Вкажіть мету проведення кожної слідчі дії.

Визначить обсяг інформації, необхідної для прийняття рішення про повідомлення про підозру осіб, винних у вчиненні злочину.

Яка роль прокурора, як особи яка здійснює загальне керівництво досудовим розслідуванням.


 1. Під час дослідження судового розгляду матеріалів кримінального провадження щодо обвинувачення Р. у вчиненні хуліганства, пов’язані з опором представникам міліції проведено слідчі дії, спрямовані на збирання та дослідження доказів. Так, у судовому засіданні допитано обвинуваченого, який підтвердив, що під час його знаходженні на пл. Майдан Незалежності в м. Києві, де проходило святкування дня міста, посварився в групою осіб, нецензурно висловився щодо одного з них, а з іншим влаштував сварку, яка перейшла в бійку. При цьому, він заперечував здійснення опору працівникам міліції та побиття одного з них.

Допит свідків, довів, що Р. дійсно влаштував сварку з групою осіб, яка перейшла в бійку з одним з них, під час якої Р. заподіяв легкі тілесні ушкодження П.

Допитані як свідки працівники міліції пояснили, що під час охорони громадського порядку на пл. Майдан Незалежності в м. Києві вони побачили, що Р. нецензурно висловлюється відносно певних осіб та влаштував бійку з ними. Вони прийняли міри запобігання хуліганства з боку Р., затримали його та коли прямували з ним до відділку міліції Р. намагався втекти.Яке значення мають показання свідків для встановлення факту вчинення злочину та доведення вини Р.? Які факти необхідно дослідити для встановлення винності Р. у вчиненні хуліганства? Надайте кваліфікації діям Р.
3. Під час судового розгляду кримінальної справи головуючий оголосив, що в матеріалах кримінального провадження є протокол допиту батька обвинуваченого М., який своїми показаннями фактично спростував твердження М, що в день вчинення злочину він знаходився дома. На запитання захисника «Чи було попереджено батька обвинуваченого М. до початку допиту як свідка про право відмовитись від надання показань?», батько М. відповів що «Ні».

Яке рішення повинен прийняти суд щодо допустимості показань батька обвинуваченого М.? Обґрунтуйте своє рішення з посиланням на статті КПК України.
4. У провадженні за обвинуваченням Шаповалова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.186 КК України (грабіж), у суд було викликано свідків. Під час судового слідства були допитані 11 свідків, а також експерти. Сім свідків в судове засідання не з’явилися. Стосовно двох було відомо, що вони хворі, ще один перебував у довгостроковому відрядженні, причина неявки 4 свідків не відома. Головуючий з цього приводу з’ясував думку учасників судового розгляду та прийняв рішення про закінчення дослідження доказів, мотивуючи тим, що всі обставини у справі з’ясовані повно, обвинувачений визнав свою вину, а у матеріалах кримінального провадження є протоколи допитів свідків які не з’явилися та їх можна не допитувати. Захисник обвинуваченого, навпаки, заявив, що без допиту свідків, які не з’явилися в суд, завершити дослідження доказів та заявив клопотання про відкладення розгляду справи для вжиття заходів щодо виклику всіх свідків, а у випадку ухилення їх від явки до суду, застосувати привід.

Надайте оцінку зазначеної ситуації з посиланням на статті КПК України; доведіть правильність позиції судді або захисника.
5. Суддею місцевого суду Личаківського району м. Львова призначено справу до розгляду за обвинуваченням Каспаняка у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 152 КК України (зґвалтування). Під час розгляду справи, після допиту потерпілої, суддя поставив про необхідність здійснення огляду місця події, бо існували протиріччя між показаннями потерпілої і показаннями обвинуваченого, і виніс постанову, якою доручив органу, який розслідував кримінальне прровадження, провести огляд місця події, однак, що конкретно потрібно було з'ясувати під час огляду і в які терміни його виконати, не вказав.

Чи правильне рішення прийняв суддя?
6. Прокурор у промові під час судових дебатів зазначив, що підтвердженням винності обвинуваченого у вчиненні злочину, є данні, що знаходяться в матеріалах кримінальногопровадження про те, що обвинувачений раніше був судимий за такі ж злочини. Крім того, характеристики з місця роботи і мешкання також підтверджують його злочинні наміри. На думку прокурора такі данні є доказами по справі, що підтверджують його вину.

Чи має право суд приймати вищевказані данні про обвинуваченого як доказ по справі?
7. Під час розгляду справи за обвинуваченням Кирпинчука у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, прокурор заявив у судових дебатах, що в ході судового слідства встановлено наступне: з боку обвинуваченого були відсутні порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту, що стали причиною смерті потерпілого Занюка, який був у нетверезому стані, оскільки було грубе порушення ним самим правил дорожнього руху, а тому він, як державний обвинувач, відмовляється від підтримання державного обвинувачення в суді. Батько загиблого, який брав участь у справі, заявив клопотання про надання йому можливості виступати у судових дебатах, однак суд його клопотання відхилив і по справі виніс виправдувальний вирок.

Чи вправі державний обвинувач відмовитися від підтримання обвинувачення? Яке значення судових дебатів у суді? Чи правильно діяв суд?
8. Виступаючи з останнім словом, обвинувачений В. заявив, що після дослідження доказів та дебатів він усвідомив, що уникнути відповідальності йому не вдасться, а тому хоче щиро розповісти про всі свої злочинні дії, а також дії інших співучасників, яких до кримінальної відповідальності не притягнуто.

Як має вчинити суд у даній ситуації?
9. Після завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів розслідування щодо обвинуваченого К., його захисник звернувся до слідчого з клопотанням відновлення розслідування. Клопотання він мотивував тим, що під час розслідування не допитано двох свідків, показання яких є важливими для об’єктивного з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та винності його підзахисного.

Яке рішення повинен прийняти слідчий? Обґрунтуйте свою відповідь нормами КПК.
10. Рязанова затримано за підозрою у вчиненні розбійного нападу. Під час затримання у нього вилучено саморобний вогнепальний пристрій, який він використовував як знаряддя злочину. За висновком експерта саморобний вогнепальний пристрій є вогнепальною зброєю.

Визначить межі доказування в кримінальному провадженні.

Тема 4. Поняття, сутність і класифікація доказів у кримінальному процесі
Практичне заняття - 2 год.


 1. Гр.Т., який був присутнім на місці вчинення вбивства, почув від невідомого чоловіка інформацію про обставини злочину. Йому стало відомо, що злочин вчинив чоловік середнього зросту, вдягнутий в чорну куртку та сині джинси, кавказької зовнішності. На момент прибуття працівників міліції на місце події чоловіка, який розповів про обставини вбивства та особу, якого його вчинила вже не було. Але Т. розповів слідчому про інформацію, яку дізнався на місці.

Чи можна віднести таку інформацію до одного виду доказів? Якщо так, до якого.


 1. Захисник підозрюваного К. надав слідчому пояснення очевидців вчинення злочину, відібрані ним на підставі положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які виправдовують К. та підтверджують, що він не є тією особою, яка вчинила злочин. Слідчий відмовився приймати такі пояснення як доказ у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що їх зібрано не відповідно до вимог КПК.

Надайте оцінку рішення слідчого. Хто має право подання зібраних доказів у кримінальному провадженні? Які вимоги КПК України щодо допустимості доказів?


 1. Підозрюваний у кримінальному провадженні про розкрадання бюджетних коштів надав слідчому копії документів, що підтверджують його невинність у вчиненні злочину. Але слідчий відмовив у їх приєднанні до кримінального провадження мотивуючи тим, що документи не є оригінальними.

Оцінити правильність рішення слідчого. Чи можуть бути копії офіційних документів доказом у кримінальному провадженні?


 1. Під час судового розгляду обвинувачений заявив, що його невинність у вчиненні злочину можуть підтвердити К. та Н., які були очевидцями злочину. Але прокурор виступив проти задоволення такого клопотання посилаючись на те, що КПК визнає, що доказ є недопустимим, якщо їх подає сам обвинувачений.

Які підстави визнання доказу недопустимим? Яке рішення повинен прийняти суд за результатами розгляду клопотання обвинуваченого?


 1. Захисник неповнолітнього підозрюваного заявив слідчому клопотання про проведення судово-психологічної експертизи для дослідження питання про наявність умислу у його підзахисного на вчинення злочину – розбійного нападу для заволодіння мобільним телефоном потерпілого. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що умисел підозрюваного вже доказано та ця обставина не потребує додаткового дослідження.

Оцінить рішення слідчого.


 1. Захисник заявив клопотання слідчому про визнання результатів допиту підозрюваного недопустимим доказом, тому що допит проведено без його участі та, крім того, йому не було надано можливість побачення з підзахисним до проведення допиту.

Яке рішення повинен прийняти слідчий? Чи є в цій ситуації підстави для визнання доказу недопустимим?


 1. Сторона захисту та сторона обвинувачення погодилися про визнання показань свідка К. недопустимим доказом, про що було заявлено в судовому засіданні. Суддя, який здійснював розгляд кримінального провадження, не заперечував щодо рішення сторін та проголосив, що зазначені показання є недопустимим доказом.

Який порядок визнання доказу недопустимим? Оцінить правильність дій судді щодо визнання показань свідка недопустимим доказом.


 1. Захисник підозрюваного надав слідчому висновок експерта, який на його прохання провів судово-медичну експертизу щодо встановлення причин смерті потерпілого. Висновок експертизи відрізнявся від висновку, який надав експерт за результатами проведення експертизи, яку призначив слідчий.

Яке рішення повинен прийняти слідчий в такій ситуації? Чи має доказове значення висновок експерта наданий захисником підозрюваного? Якщо так, до якого виду доказів його можна віднести?


Тема 6. Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у кримінальному процесі.
Практичне заняття - 4 год.


 1. Під час проведення огляду місця події, який проведено на підставі заяви П. про викрадення його майна з квартири, де він мешкає, дільничний інспектор міліції, який входив до складу слідчо-оперативної групи, опитав мешканців цього будинку. За результатами опитування дільничний склав протоколи допиту, які надав слідчому.

Чи може слідчий приєднати протоколи допиту до матеріалів кримінального провадження? Чи можна віднести протоколи до джерела доказів, якщо так, до якого?


 1. Увечері до дому К. зайшов його знайомий М. та після нетривалого спілкування залишив у нього кожану куртку, яку пообіцяв забрати через декілька днів. Наступного дня до дому К. зайшли працівники міліції та після проведення обшуку вилучили куртку залишену М. й пояснили, що останній заволодів нею під час вчинення грабежу П. Відносно М. порушено кримінальне провадження за фактом вчинення пограбування, а відносно К. – зберігання майна здобутого злочинним шляхом.

Чи буде куртка, вилучена у К. доказом по кримінальному провадженні відносно К. або М.? До якого джерела доказів її слід віднести?


 1. У розмові з адвокатом підозрюваний у вчиненні крадіжки С. розповів, що він не причетний до цього злочину, але визнає себе винним, щоб уникнути відповідальності за два вбивства, які він вчинив раніше. Про результати розмови з підзахисним адвокат розповів слідчому. Слідчий запропонував адвокату надати показання як свідок у справі про вбивство, вчинене С.

До якого джерела доказу слід віднести показання адвоката?


 1. Журналіст Р. зняв на відео фрагмент хуліганських дій, вчинених на вулиці групою підлітків.

Чи є відеозапис вказаної події самостійним джерелом доказів? Як оформити його залучення до процесу доказування у кримінальному провадженні?


 1. Слідчий отримав рапорт оперуповноваженого, в якому вказувалось, що згідно з наявною оперативно-розшуковою інформацією, підозрюваний має намір шляхом погроз примусити двох свідків змінили свої показання. На підставі вимог ч.2 ст. 256 КПК, слідчий допитав оперуповноваженого як свідка та на підставі його показань прийняв рішення про винність особи у вчиненні злочину та направлення матеріалів до суду з обвинувальним актом.

Чи може ця обставина вплинути на рішення слідчого про закінчення досудового розслідування? Чи є показання оперуповноваженого доказом?


 1. Слідчий районного відділу міліції прийняв заяву від Климчика про скоєння відносно нього розбійного нападу. З метою перевірки заяви начальник райвідділу надав доручення оперуповноваженому карного розшуку провести оперативно-розшукові заходи, допитати потерпілого і очевидців.

Результати яких дій оперуповноваженого будуть доказами в кримінальному проваджені?


 1. Слідчій СБУ України дізнавшись про факт контрабанди, перевірив документи, що його підтверджували, вніс відомості до ЄРДР та розпочав кримінальне провадження. З метою отримання доказів слідчий виніс постанову про вилучення документів, які підтверджують факт поставки контрабандного товару. Начальник митного органу, на території якого вчинено злочин, направив слідчому копії зазначених документів.

До якого джерела доказів можна віднести отримані слідчим документи?


 1. Директор приватного підприємства В. зробив відеозапис факту вимагання від нього грошей за здійснення послуг постійної охорони його бізнесу. Під час цієї розмови невідомі В. особи залякували та погрожували йому фізичною розправою, якщо він не буде щомісячно сплачувати 1000 дол. за послуги безпечного бізнесу. Після цієї розмови, В. звернувся до міліції із заявою про факт погроз і вимагання та надав копію відеозапису його розмови з невідомими особами.

Чи є у слідчого підстави для початку досудового розслідування за фактом вимагання? Які докази та яким засобами можна отримати для доведення обставин вчинення злочину?


 1. Гр-ку А. допитано як свідка у справі про хуліганство. Вона розповіла, що сама хуліганських дій не бачила, але чула про їх вчинення від сусідки Ч. Проте вона впевнена, що злочин скоїв К., який раніше був двічі судимий та навеладекілька фактів, які негативно його характеризують.

Чи є джерелом доказу показання гр. А.?


Тема 7. Слідчі, негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів у кримінальному провадженні.
Практичне заняття – 2 год.
1. Слухачі Інституту МВС після закінчення третього курсу проходили навчальну практику в слідчих органах. Визначивши, що слухач Ширковець правильно складає процесуальні документи, може самостійно проводити слідчі дії, слідчий доручив йому допитувати свідків і проводити обшук та всі документи в справі оформляти від імені слідчого.

У прокурора району дізнався про це та провів розслідування та виніс постанову …Яку постанову повинен винести прокурор? Яке рішення повинен прийняти прокурор до результатів збирання доказів?
2. Розслідуючи кримінальне провадження, слідчий дійшов висновку, що свідок К. дає неправдиві показання, тому що свідчення, що повідомляються їм, суперечать зібраним у кримінальному провадженні доказам, у тому числі, показанням самого підозрюваного. У результаті такого висновку слідчий прийняв рішення про початок досудового розслідування поданому факту.

Дайте оцінку діям слідчого.

Яким чином проводиться перевірка показань допитаної особи?
3. Добровольцев обвинувачувався в незаконному придбанні і зберіганні вогнепальної зброї - пістолета. У ході судового розгляду, Добровольцев заявив, що придбаний пістолет, який зберігався у нього, він здав працівникам міліції добровільно, як тільки дізнався, що, можливо, з цього пістолета була вбита людина. У підтвердження своїх слів він послався на протокол обшуку в його будинку, у якому був відображений факт і процедура вилучення пістолета, що знаходився в його будинку. Однак, прокурор заявив клопотання про визнання протоколу обшуку в квартирі Добровольцева недопустимим доказом, вказуючи на грубе порушення, допущене слідчим, а саме: як понятий при цьому обшуку брав участь сам Добровольцев. Захисник Добровольцева заперечив проти задоволення клопотання, вказавши на те, що даний протокол засвідчує невинуватість підзахисного, а також на те, що зазначене порушення допущене стороною обвинувачення, за помилки якого захист відповідати не повинен.

Яке рішення повинен прийняти суд у даній ситуації?


 1. За клопотанням захисника підозрюваного В. слідчий призначив проведення слідчого експерименту. До участі в слідчому експерименті були запрошені: підозрюваний, свідок, поняті. Захиснику, який прибув також на місце проведення експерименту, слідчий відмовив в участі, посилаючись на ч.3 ст.240 КПК, яка категорично не визначає необхідність участі захисника в таких слідчих діях.

Оцінить правильність рішення слідчого. Чи можна розглядати результати проведення слідчого експерименту як доказ у даному кримінальному провадженні?


 1. Рано-вранці у розташованому неподалік від свого будинку сквері була виявлена в несвідомому стані з численними слідами побоїв Смирнова. По дорозі в лікарню дівчина, не приходячи у свідомість, померла. Установивши, що Смирнова пізно ввечері в сквері була зі своїм знайомим Дьоміним, слідчий запропонував останньому зізнатися в скоєнні злочину. Дьомін відповів, що, ввечері вони були разом, але після сварки він пішов до дому, а вона залишилася. Результати огляду місця події довели, що на місці вчинення злочину дійсно був Дьомін.

Чи є у слідчого підстави щоб розпочати досудове розслідування та повідомити Дьоміна про підозру у вчиненні кримінального правопорушення? Які у слідчого є докази у кримінальному провадженні? Які дії можна провести для спростування чи підтвердження показань Дьоміна?
6. У справі громадянки Курочки, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 КК України, було проведено дві експертизи. Відповідно до першого висновку експерта, який проводив судово-біологічну експертизу, плями крові, виявлені на одязі Курочки, могли належати як потерпілому, так і їй самій (у них була одна й та сама група крові). Згідно висновку фізико-технічної експертизи волокна, виявленого на віконному прорізі в будинку потерпілого (було встановлено, що злочинець проник у будинок через вікно), «однорідні відповідним волокнам шуби Курочки по кольору, відтінку квітів, фарбуванню, зігнутості, розмірним співвідношенням, поверхневому рельєфу і видимій внутрішній структурі».

Дайте оцінку результатам проведених у кримінальному провадженні експертиз. Чи можна на їх основі зробити висновок про причетність Курочки до вчинення злочину?
7. Розслідуючи кримінальне провадження про крадіжку особистого майна, яку вчинив раніше судимий і тривалий час не працюючий Хаїн, слідчий приєднав до матеріалів провадження: його характеристику, підписану начальником ЖЕО; рапорт оперуповноваженого ВКР про результати розшукових дій, яким встановлено факт причетності Хаїна до крадіжки, довідку про судимості Хаїна, протоколи слідчих (розшукових) дій. Після ознайомлення з матеріалами провадження, Хаін заявив клопотання: про витребування характеристики з технікуму, у якому він навчався 12 років тому; про допит його друзів Валькова і Силкова, які можуть характеризувати його позитивно, про витребування довідки про стан його здоров’я.

Чи є джерелами доказів матеріали, зібрані слідством?

Чи будуть належними докази, зібрані за клопотанням обвинуваченого?
8. До міліції звернувся Р. із заявою про погрози його життю та майну з боку його знайомого К. На підтвердження заяви, Р. надав слідчому мобільний телефон, на якому було записано зміст загроз Р. З метою збирання доказів слідчий провів огляд мобільного телефону та скопіював запис розмови Р. і К. на електронний носій, про що було складено протокол. Після закінчення розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, захисник Р. заявив клопотання про вилучення з матеріалів справи протоколу копіювання інформації на електронний носій тому, що він є неналежним доказом.

Надайте оцінку зазначеної ситуації. Яке рішення повинен прийняти слідчий щодо належності доказу протоколу копіювання інформації на електронний носій? Які вимоги щодо визнання доказу належним?
 1. Під час судового розгляду кримінального провадження, прокурор заявив клопотання про виклик як свідків двох працівників оперативного підрозділу, які чули розмову обвинувачених О. та Л., коли вони домовлялися про розподіл грошей, отриманих під час розбійного нападу на інкасатора.

Під час допиту працівники оперативного підрозділу повідомили, що за дорученням слідчого вони здійснювали спостереження за О. та Л. та коли останні знаходилися біля зупинки громадського транспорту по вул. Саксаганського в м Києві, чули їх розмову про обставини вчинення розбійного нападу і розподіл грошей. При цьому, працівники оперативного підрозділу знаходилися за дерев’яним парканом, але розмову О. та Л. їм було чутно. Запис розмови не було зроблено з причини відсутності необхідної техніки.

Чи мають доказового значення показання працівників оперативного підрозділу? Яке рішення повинен прийняти суд на підставі їх допиту?


 1. Під час досудового слідства на кореспонденцію, яка надходить на ім'я підозрюваного Ш., накладено арешт. Незабаром з поштового відділення слідчий, якій здійснює досудове слідство щодо злочину, у вчиненні якого підозрюється Ш., одержав повідомлення про те, що на ім'я Ш. надійшли і затримані декілька листів та бандероль.

Як повинен діяти слідчий для отримання доказів для кримінального провадження?


 1. Керівник оперативного підрозділу, що здійснює контроль за незаконним обігом наркотичних засобів передав слідчому матеріали проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів у гр. Н (протокол оперативної закупівлі, протокол огляду місця події під час якого у гр. Н. вилучено пакет з великою кількістю пігулок, які за результатами попереднього дослідження є наркотичними засобами).

Як повинен діяти слідчий. Чи будуть отримані документи та предмети доказами в кримінальному провадженні, якщо «так», якими?


 1. Досудове розслідування з приводу розбійного нападу на громадянку А. було зупинено. Внаслідок оперативно-розшукових заходів стали відомі нові обставини, які свідчили про причетність до цього злочину М., що перебував у місцях позбавлення волі за злочин, який вчинив на 2 місяці пізніше розбійного нападу на А.

Яке рішення повинен прийняти слідчий? Чи будуть результати оперативно-розшукових заходів доказами по справі?


 1. Під час проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» візуального спостереження за гр. Ш, здійснено аудіо- запис його розмови з невідомою особою під час якої вони домовлялися про продаж великої партії зброї. При цьому Ш. передав невідомої особі пістолет «ТТ», як один із зразків. Після передачі зброї, зазначені особи були затримані працівниками міліції. Матеріали до результатів проведення оперативно-розшукових заходів, аудіо- запис розмови та вилучену зброю було передано слідчому.

Яке рішення повинен прийняти слідчий за результатами розгляду матеріалів? Які з зазначених предметів і документів можуть отримати статус доказу та якого?


 1. Під час підготовчого провадження в суді першої інстанції прокурор заявив клопотання про виклик до суду працівників оперативного підрозділу які проводили негласні слідчі (розшукові) дії для допиту як свідків та залучення до матеріалів кримінального провадження документів, які вилучено в житлі обвинуваченого під час таємного проникнення до нього на підставі ухвали слідчого судді. Прокурор наполягав про надання документам статусу доказу. Захисник обвинуваченого заперечив проти цього, посилаючись на те, що про проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій його та обвинуваченого не було повідомлено при відкритті матеріалів кримінального провадження після закінчення досудового розслідування.

Яке рішення повинен прийняти суд щодо доказового значення зазначених обставин? Чи можуть отримати статус доказу показання працівників оперативного підрозділу та документи, вилучені обвинуваченого під час таємного проникнення до житла обвинуваченого?


 1. Прокурор підтримав клопотання слідчого та звернувся до слідчого судді для отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: обстеження публічно недоступних місць (житла гр. Н., якого підозрюється у злочині, передбаченого ч.1 ст.186 КК України) та зняття інформації з електронних інформаційних систем, яки користується гр. Н. В клопотанні було вказано, що отримання такої інформації в інший спосіб неможливо.

Яке рішення повинен прийняти слідчий суддя?


 1. Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії – аудіо-, відео- контролю особи, було зафіксовано розмову підозрюваного з гр. Р., під час якої останній розповів, що вчинив розбійний напад на відділення банка та внаслідок пограбування отримав 160 000 грн., які зараз зберігає у власному житлі. Матеріали, отримані під час проведення негласної слідчої дії передано слідчому та він прийняв рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Чи може слідчий використовувати інформацію, отриману під час проведення негласної слідчої дії для початку досудового розслідування та як доказ у провадженні про розбійний напад на відділення банка?


Тема 8. Особливі порядки кримінального провадження
Практичне заняття - 4 год.


 1. Щербакова було притягнуто до кримінальної відповідальності за замах на вбивство, крадіжку особистого майна, особливо злісне хуліганство та викрадення вогнепальної зброї. Судово-психіатричною експертизою у Щербакова було виявлено тимчасову психічну хворобу у формі реактивного психозу, що настав після вчинення остатнього злочину. Ухвалою суду Щербакова було направлено на примусове лікування до психіатричної лікарні з посиленим наглядом.

Потерпілі Куй і Мірошниченко подали скаргу до апеляційного суду та просили про скасування ухвалу суду першої інстанції про направлення Щербакова на примусове лікування до психіатричної лікарні з посиленим наглядом, вважаючи його хворобу тимчасовою.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд та обґрунтуйте його прийняття?


 1. Під час досудового розслідування щодо Палія, який підозрювався у вчинення крадіжок особистого майна громадян, судово-психіатричною експертизою було встановлено, що він страждає тимчасовим розладом душевної діяльності, внаслідок чого він підлягає направленню на примусове лікування до психіатричної лікарні із загальним наглядом. Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру було надіслано до суду.

Суддя, розглянувши матеріали запропонував прокурору змінити обвинувачення, зазначивши, що психічний розлад у обвинуваченого тимчасовий, а тому питання про направлення його на лікування не підлягає розгляду в суді.

Оцініть рішення суду.


 1. Гр-н. Н. під час допиту як підозрюваного заявив, що хворіє психічною хворобою та при вчиненні злочину не усвідомлював своїх дій і не керував ними. Слідчій вніс заяву Н. до протоколу допиту та продовжив допит. Слідчий керувався тим, що під час розслідування не встановлено факту наявності у гр-н Н. психічного захворювання. Після закінчення розслідування та ознайомлення Н. з матеріалами кримінального провадження, його було направлено до прокурора з обвинувальними актом. Прокурор, затвердивши обвинувальний акт, направив його до суду.

Під час проведення підготовчого провадження захисник обвинуваченого заявив клопотання про звільнення свого підзахисного від кримінальної відповідальності, тому що він під час вчинення злочину не усвідомлював своїх дій і не керував ними.

Оцініть ситуацію та дії слідчого, прокурора. Яке рішення та на підставі яких норм КПК повинен прийняти суд?


 1. До неповнолітнього Тешенко було застосовано запобіжний захід у вигляді передачі його під нагляд батьків. Наступного дня слідчий мав намір повідомити Тешенко про підозру, але виявилося, що той зник і невідоме місце його перебування. Слідчий склав протокол про ухилення Тещенко від явки, повідомивши батькам, що судом їх буде притягнуто до майнової відповідальності за незабезпечення явки сина за викликом слідчого. Батьки Тешенко звернулися до прокурора із скаргою на незаконність рішення слідчого, посилаючись на те, що немає законних підстав для стягнення з них грошей.

Оцінить правильність дій слідчого? Яке рішення повинен прийняти прокурор та підставі яких статей КПК?
5. Батько неповнолітнього обвинуваченого Ц. заявив клопотання суду про те, щоб йому, як законному представникові, дозволили бути присутнім протягом усього судового розгляду справи. Прокурор заперечував проти задоволення клопотання на тій підставі, що батько Ц. допитаний як свідок, і до того ж він погано впливає на сина.

Яке рішення повинен прийняти суд?
6. Слідчий суддя обрав щодо 16-річного Ч., який вчинив крадіжку великої суми грошей у своїх батьків, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали батько Ч. і викладач школи, де неповнолітній вчився. Крім того, на Ч. було покладено особисте зобов’язання не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Дайте оцінку рішенню слідчого судді.
7. Під час розгляду в суді справи про крадіжку цінностей з магазину було встановлено, що 15-річний Д. проник через кватирку до приміщення торгового залу, звідки передав цінності своєму дорослому родичу Х. На автомашині Х. відвіз крадене на ринок у інше місто і збув його невстановленим особам.

Які слідчі дії необхідно провести слідчому для отримання доказів?
8. Капітан морського судна, під час знаходження за межами України, в територіальних водах Норвегії, викрив одного з членів екіпажу матроса П. у крадіжках коштів в іноземній валюті, які знаходилися в спеціально обладнаному приміщенні судна. Капітан затримав матроса Н. за підозрою у вчиненні злочину та провів обшук його особистих речей, під час якого було знайдено частину викраденої валюти. За результатами проведеного обшуку було складено протокол до якого залучено знайдені гроші.

Через два місяці судно прибуло до морського порту м. Одеси, де капітан судна звернувся до прокурора міста з заявою про факт крадіжки, внесення відомостей до ЄРДР, передав затриманого матроса П. та вилучені у нього гроші.Які повноваження є у капітана морського судна, яке знаходиться за межами України щодо початку кримінального провадження? Які процесуальні дії має право провести капітан з метою встановлення факту кримінального правопорушення, початку кримінального провадження, встановлення обставин вчинення злочину? Яке доказове значення для кримінального провадження мають результати проведеного капітаном судна обшуку та затримання?


Тема 9. Особливості доказування під час досудового розслідування
Практичне заняття - 2 год.
1. Слідчий вніс відомості до ЄРДР щодо факту вчинення кримінального правопорушення відносно Плотнікова за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

Які слідчі дії необхідно провести для встановлення обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні для доказування умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень?


 1. Громадянин С., знайдений на привокзальній площі Києва з важкою травмою голови. У лікарні він повідомив, що двоє незнайомців напали на нього в поїзді по дорозі з Одеси до Києва. Один із них ударив його металевим патрубком по голові, після чого він впав, а злочинці, погрожуючи що вдарять ще, якщо він буде чинити опір чи кричати, забрали з кишень його брюк мобільний телефон і гаманець, зняли з руки годинник і злоту обручку та зникли.

Визначте початкові кримінальні процесуальні дії і підслідність кримінального провадження? Які слідчі дії необхідно провести для отримання доказів розбійного нападу?
3. Під час допиту підозрюваний Проценко заявив клопотання про виклик для допиту як свідка його знайомого М., який може повідомити інформацію щодо непричетності його до вчинення злочину. Слідчий відмовив Проценку в задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що в матеріалах провадження достатньо доказів, які підтверджують його винність у вчинені злочину.

Надайте оцінку діям слідчого. Які права має підозрюваний під час досудового розслідування щодо надання та отримання доказів?
4. Свідок Н. у кримінальному провадженні про вбивство звернувся до слідчого з заявою про те, що його шантажують по телефону невідомі особи, вимагаючи відмовитися від показань та погрожують підпалом автомобіля. Н. просив слідчого вжити заходи для забезпечення його безпеки. Слідчий відмовив йому у застосуванні заходів безпеки, та запропонував тимчасово виїхати з міста. Свідок Н. погодився на пропозицію слідчого, але попередив, що не буде присутнім під час судового розгляду справи.

Чи можна суд прийняти як доказ показання свідка, які він надав під час досудового розслідування?


 1. Двоє неповнолітніх зірвали з голови гр. Л. шапку і кинулися тікати. На крик Л. вискочив з будинку її чоловік, і, наздогнавши хлопців, затримав їх. Завівши грабіжників до свого будинку, він примусив їх написати пояснення про обставини вчиненого ними злочину. Після цього він відвів їх до міліції і та передав черговому разом з письмовими поясненнями.

Чи можуть ці пояснення мати доказове значення у кримінальному провадженні?


 1. Захисник підозрюваного заявив слідчому клопотання про проведення судово-психіатричної експертизи, мотивуючи тим, що його підзахисний в дитинстві перебував на обліку у лікаря психіатра у зв’язку з психічним захворюванням. Слідчий відмовив у проведенні експертизи, мотивуючи тим, що немає медичних документів, які б підтверджували факт хвороби, а також немає ознак неадекватної поведінки підозрюваного.

Як діяти захиснику в цієї ситуації? Який порядок збирання та представлення доказів стороною захисту під час досудового розслідування?


 1. Під час допиту підозрюваний повідомив, що знаряддя злочину – пістолет, знаходиться в схованці, яку можна відшукати відсунувши шафу в його квартирі. Під час проведення обшуку схованку не було знайдено. Враховуючи, що в ухвалі слідчого судді на підставі якої було проведено обшук, було зазначено ще достатній строк дій, слідчий вирішив провести повторний обшук на підставі ухвали яку вже мав.

Під час проведення повторного обшук було знайдено схованку, в які знаходився пістолет, який був знаряддям вбивства.

Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження захисник заявив клопотання про визнання результатів повторного обшуку недійсними та вилучення з матеріалів кримінального провадження речового доказу – пістолету, як недопустимого ( на підставі вимог ст. 87 КПК).Оцінить ситуацію. Чи підлягає клопотання захисника задоволенню? Обґрунтуйте відповідь.

 1. Слідчий тривалий час проводив досудове розслідування у кримінальному провадженні про умисне вбивство гр. П., але не міг встановити особу, яка його вчинила.

Рідний брат загиблого, якого визнано в провадженні потерпілим, взявся самотужки розкрити цей злочин. Він знайшов очевидців події, отримав від них письмові показання, в результаті чого зібрав достатню інформацію про вчинення вбивства громадянином З. Всі зібрані і складені ним документи К. разом із своїм поясненням про шляхи пошуків вбивці передав слідчому.

Оцініть доказове значення поданих документів.


Тема 10. Доказування в суді першої інстанції.
Практичне заняття - 2 год.
1. До судді звернувся батько одного з неповнолітніх обвинувачених у кримінальному провадженні. Він просив відкласти попередній розгляд справи на 15 днів, поки захисник його сина, який бере участь у судовому засіданні в іншій справі, не звільниться для участі в процесі.

Як повинен діяти суддя у цій ситуації?
2. До суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням Антошка і Кретова. У ході підготовки справи до слухання з'ясувалося, що обвинуваченому Антошку необґрунтоване обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. До Кретова як міру запобіжного заходу застосовано особисту поруку, але один з поручителів поїхав у тривале відрядження.

Які рішення повинен прийняти суд? За яких умов можливо обрання зазначених запобіжних заходів?
3. До суду надійшлокримінальне провадження за обвинуваченням Голубкіна, Стольника та Охримка у вчиненні розбійного нападу. Вивчивши справу, суддя зробив висновок, що Стольника необґрунтовано притягнуто до кримінальної відповідальності за грабіж тому, що не приймав участь у вчиненні злочину, а лише отримав від інших учасників речі потерпілого та зберігав їх у себе.

Яке рішення може прийняти суддя?
4. Під час судового розгляду кримінального провадження по обвинуваченню К. у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 126 КК України, суддя встановив, що потерпілий П. Не з’явився в судове засідання без поважних причин. Враховуючи зазначену обставину, суддя прийняв рішення про закриття кримінального провадження.

Надайте оцінку рішенню судді по кримінальній справі. У яких випадках та з яких підстав суддя має право закрити кримінальну справу?
5. Під час судового розгляду кримінального провадження обвинувачений заявив клопотання про вилучення з сейфа, що знаходиться в його квартирі документів, які можна використати як доказ. Документи повинні засвідчити його непричетність до дій с приховування прибутку з метою ухилення від сплати податків.

Чи можуть мати такі документі статус доказу в кримінальному провадженні? Як повинен діяти суд для отримання зазначених документів? Складіть ухвали суду для отримання документів?


 1. Під час судового розгляду обвинувачений захворів. З лікарні він направив до суду клопотання про те, щоб справа розглядалась без його участі та свої письмові показання щодо обвинувачення.

Як повинен діяти суд? Чи можуть бути такі показання доказом?


 1. Захисник обвинуваченого заявив клопотання, про те, щоб були оголошені початкові показання його підзахисного, які він дав на досудовому слідстві. Мотивував він своє клопотання необхідністю переконати учасників судового розгляду в тому, що підсудний з самого почату щиросердечне покаявся у скоєному злочині.

Чи підлягає таке клопотання задоволенню?Чи можуть бути показання підозрюваного доказом під час судового розгляду?


 1. До слідчого звернувся потерпілий та попередив, що він не може бути присутнім під час судового розгляду, тому що через два тижня виїжджає в тривале відрядження за кордон. У зв’язки тим, потерпілий написав заяву, в якій просив суд провести судове засідання без його участі та оголосити в судовому засіданні його показання, що надані під час досудового розслідування.

Чи може суд прийняти показання потерпілого, які надано під час досудового розслідування як доказ? Як повинен діяти слідчий в цієї ситуації?


Тема 11. Особливості доказуванні під час перегляду судових рішень.
Практичне заняття - 2 год.


 1. Г., П. і Ч. були засуджені за шахрайство. Захисник засудженого Г. подав апеляційну скаргу. Вивчаючи у зв'язку з цим справу, суд зробив висновок, що Ч., на відміну від Г. і П., засуджений без достатніх на те підстав.

Як повинен діяти суд?Чи має право апеляційний суд проводити дослідження доказів? Які дії може провести суд під час апеляційного провадження для з’ясування зазначених підстав?

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка