Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»Сторінка4/12
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Рекомендуються наступні теми семінарських занять:

1. Предмет, система і нормативно-правові джерела дисципліни «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності

3. Адвокатське самоврядування

4. Етика адвокатської діяльності

5. Гарантії адвокатської діяльності

6. Адвокат у кримінальному судочинстві

7. Участь адвоката у цивільному судочинстві

8. Участь адвоката у господарському і адміністративному судочинстві
САМОСТІЙНА РОБОТА

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних семінарських занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення дисципліни є вироблення особистісно-практичного відношення студентів до проблем адвокатської діяльності в правозастосовній практиці на основі осмислення навчальної і наукової літератури. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни може слугувати опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, насамперед першоджерел, а також підготовка схем і порівняльних таблиць.

При вивченні діяльності адвокатури в Україні варто виробляти навички самостійного формулювання питань за підсумками опрацювання матеріалу, питань до можливих опонентів. Крім того, ефективним є вивчення дисципліни на основі аналізу типових і нестандартних проблемних ситуацій сфері адвокатської діяльності та їх осмислення.

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Адвокатура України» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної форми навчання готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферат, тема якого враховує специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що студент самостійно опрацював обрану проблему.

Самостійна та індивідуальна робота студентів покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед навчальною дисципліною. Приступаючи до самостійної роботи, студент має усвідомити мету дисципліни та ті завдання, які стоять перед ним.

Завдання для самостійної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем дисципліни. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, аналізувати типові і нестандартні ситуацій.


ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Адвокатура України»


Контроль за засвоєнням знань з навчальної дисципліни здійснюється декількома способами: застосовуються різні форми опитування і написання контрольних робіт на семінарських заняттях, а також систематичне проведення модульного контролю, складання заліку.

При виставленні оцінок враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї, а не особисте відношення до них тих, хто відповідає.

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань студентів заснована на індивідуально-диференційованому, компетентнісно-орієнтованому навчанні.

Для оцінки якості засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і в процесі самостійної роботи, передбачено поточний та підсумковий контроль успішності, який здійснюється шляхом опитування, написання контрольних робіт на семінарських заняттях, виконання реферативних завдань, модульних контрольних робіт і складання заліку. Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою ухваленої шкали оцінювання.УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Всі види занять навчальної дисципліни «Адвокатура України» повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати інноваційні завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності студентів.


VI. Плани-конспекти лекційних занять
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІя внутрішніх справ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедри

кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

В. Я. Горбачевський

«___» ___________ 2014 р.ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №1 Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури

З навчальної дисципліни: «Адвокатура України».

Категорія слухачів: студенти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Правознавство» ННІПП НАВС.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.
Навчальний час: 2 години.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.
Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.
План лекції (навчальні питання):

 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

 2. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури. Адвокатура Греції та Риму.

 3. Організація адвокатури за Литовськими статутами.

 4. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым судится малороссийский народ».

 5. Адвокатура у період судової реформи 1864р.

 6. Розвиток адвокатури в радянський період.

 7. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.


Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 5. Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 7. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 8. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 9. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

 10. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 11. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с. Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы: К пятидесятилетию Судебных Уставов. / А.Ф. Кони. – М.: Статут, 2003. – 352с.

 12. Святоцький О. Д. Адвокатура: історія і сучасність / О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук. – К., Ін Юре, 1997.

 13. Никифорак М.В. Адвокатура на Буковині в період її входження до Австрії // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. - Чернівці, 1997. - Вип. 14: Правознавство. - С. 73-83.

 14. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права / М. Ф. Владимирский-Буданов. – Ростав-на-Дону, 1995. – 640 с.

 15. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

 2. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури. Адвокатура Греції та Риму.

 3. Організація адвокатури за Литовськими статутами.

 4. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым судится малороссийский народ».

 5. Адвокатура у період судової реформи 1864 р.

 6. Розвиток адвокатури в радянський період.

 7. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.Укладач

Доцент кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка