Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»Сторінка3/12
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Адвокатура України»
ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль І. Організація та діяльність адвокатури в Україні.
Тема 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела навчальної дисципліни «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури.

Предмет, система і нормативно-правові джерела дисципліни «Адвокатура України». Історичні аспекти становлення адвокатури та адвокатської діяльності. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури та адвокатської діяльності. Адвокатура Греції та Риму. Організація адвокатури за Литовськими статутами. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым судится малороссийский народ». Адвокатура у період судової реформи 1864 р. Розвиток адвокатури в радянський період. Розвиток демократичних засад організації адвокатури та адвокатської діяльності в Україні. Адвокатура та адвокатська діяльність в контексті Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових документів.

Професійна складова. Розуміння сутності, системи і нормативно-правових джерел дисципліни «Адвокатура України», історії становлення адвокатури. Оволодіння понятійним апаратом. З’ясування особливостей розвитку адвокатури в різні історичні періоди,окреслення демократичних засад організації адвокатури України.

Тема 2. Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності

Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі. Верховенство права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Особливості статусу адвоката іноземної держави. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.Професійна складова. Розуміння сутності адвокатури її функцій і принципів діяльності. Оволодіння понятійним апаратом. Закріплення знань щодо з’ясування видів адвокатської діяльності, зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Змістовий модуль ІІ. Адвокатське самоврядування, етика та гарантії адвокатської діяльності адвокатури України.


Тема 3. Адвокатське самоврядування.

Органи адвокатського самоврядування. Засади та завдання адвокатського самоврядування. Національна асоціація адвокатів України. Організаційні форми адвокатського самоврядування. Конференція адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону. Голова ради адвокатів регіону. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Ревізійна комісія адвокатів регіону. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі. Оскарження рішення у дисциплінарній справі. Вища ревізійна комісія адвокатури. З’їзд адвокатів України: структура та функції. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України. Повноваження голови Ради адвокатів України. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.Професійна складова. Розуміння організаційних форм адвокатського самоврядування. З’ясування сутності і місця Ради адвокатів України та ради адвокатів регіонів в сучасній системі діяльності адвокатури в Україні. Вміння орієнтуватись у питаннях компетенції та реалізації повноважень органами адвокатського самоврядування.

Тема 4. Етика адвокатської діяльності

Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури. Поняття та характеристика основних принципів адвокатської етики. Принцип конфіденційності у діяльності адвоката. Практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні. Етичні засади прийняття доручення на здійснення посередництва між клієнтами. Етичні аспекти відносин між адвокатами, а також майнові особливості відносин між адвокатами при рекомендації клієнта. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування. Винагорода за надання правової допомоги клієнту. Розірвання угоди про надання правової допомоги. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу. Етичні засади відносин адвоката з судом. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.Професійна складова. Оволодіння правилами адвокатської етики   зводом етичних засад діяльності адвокатури. Здатність розуміти практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні. Закріплення знань, що стосуються планування адвокатської діяльності.

Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції. Право на захист та його зміст. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Права та обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді. Документи, що підтверджують повноваження захисника. Надання правової допомоги свідку. Представництво у кримінальному процесі. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії. Відмова від захисника або його заміна. Клопотання захисника. Подання захисником скарг. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Участь захисника у проведенні слідчих (розшукових) дій. Участь адвоката в апеляційному та касаційному провадженнях. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Участь адвоката-захисника та адвоката-представника у перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами й Верховним судом України.Професійна складова. Вміння орієнтуватись у механізмі реалізації права на захист фізичних та юридичних осіб у кримінальному процесі. Здатність аналізувати і розуміти норми КПК України, як регулюють питання залучення захисника до участі у кримінальному провадженні, здійснення представництва прав потерпілого, цивільного позивача, відповідача, а також надання правової допомоги свідку. З’ясування особливостей безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі.

Змістовий модуль ІІІ. Адвокат у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві

Тема 6. Адвокат у кримінальному судочинстві

Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції. Право на захист та його зміст. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Права та обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді. Документи, що підтверджують повноваження захисника. Надання правової допомоги свідку. Представництво у кримінальному процесі. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії. Відмова від захисника або його заміна. Клопотання захисника. Подання захисником скарг. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Участь захисника у проведенні слідчих (розшукових) дій. Участь адвоката в апеляційному та касаційному провадженнях. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Участь адвоката-захисника та адвоката-представника у перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами й Верховним судом України.Професійна складова. Вміння орієнтуватись у механізмі реалізації права на захист фізичних та юридичних осіб у кримінальному процесі. Здатність аналізувати і розуміти норми КПК України, як регулюють питання залучення захисника до участі у кримінальному провадженні, здійснення представництва прав потерпілого, цивільного позивача, відповідача, а також надання правової допомоги свідку. З’ясування особливостей безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі.
Тема 7. Участь адвоката у цивільному судочинстві.
Організація роботи адвоката в цивільному процесі. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі. Права та обов’язки адвоката в цивільному процесі. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ. Сутність надання правової допомоги під час оскарження судових рішень. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України. Міжнародні стандарти адвокатської професії. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

Професійна складова. Вміння орієнтуватись у питаннях участі адвоката в цивільному судочинстві. Здатність аналізувати і розуміти нормативно-правові документи, що регулюють цю діяльність. Визначення напрямків удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.
Тема 7. Участь адвоката у господарському і адміністративному судочинстві

Організація роботи адвоката в господарському процесах. Процесуальний статус адвоката в господарському та адміністративному процесі. Права та обов’язки адвоката в господарському процесі. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в господарському та адміністративному судочинстві. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду господарських справ. Сутність надання правової допомоги під час оскарження судових рішень. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в господарському та адміністративному судочинстві. Міжнародні стандарти адвокатської професії. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.Професійна складова. Вміння орієнтуватись у питаннях участі адвоката в господарському та адміністративному судочинстві. Здатність аналізувати і розуміти нормативно-правові документи, що регулюють цю діяльність. Визначення напрямків удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.
V. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни

«Адвокатура України»
Робоча програма навчальної дисципліни «Адвокатура України» укладається профільною кафедрою для користування науково-педагогічними працівниками і містить загальний опис дисципліни, прогнозовані цілі та результати навчання, структуру навчальної діяльності студента, засоби діагностики (критерії, методи і шкалу оцінювання); перелік методичного й інформаційного забезпечення.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни – закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства.

Основні завдання: засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, договір про надання правової допомоги тощо.); розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката та його помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення адвокатської діяльності; визначення структури й повноважень органів адвокатського самоврядування; з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління.
В результаті вивчення дисципліни «Адвокатура України» студенти повинні

знати:

 • поняття адвокатури;

 • принципи та засади, на яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні;

 • організаційні форми та види адвокатської діяльності;

 • права та обов’язки адвоката;

 • гарантії адвокатської діяльності;

 • випадки зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

 • правила адвокатської етики;

 • види й повноваження органів адвокатського самоврядування.

вміти:

 • правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють організацію та діяльність адвокатури;

  • використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують адвокатську діяльність.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Номер змістовного модулю, номер і назва тем

Кількість годин за видами занять

Всього годин

годин з викла-дачем

Лек-

ція

Семі-

нар

Прак-

тичне

Самост.

работа

Модул. контр.

Змістовний модуль 1.
Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури


16

4

2

2

0

12
Тема 2. Поняття адвокатури та її завдання, організаційні форми та принципи діяльності.

20

8

4

2

2*

12

*

Разом за змістовний модуль 1

36

12

6

4

2

24
Змістовний модуль 2.
Тема 3. Адвокатське самоврядування

12

8

4

4

0

4
Тема 4.. Етика адвокатської діяльності


12

6

2

4

0

6
Тема 5. Гарантії адвокатської діяльності

12

6

2

4*

0

6

*Разом за змістовний модуль 2.

36

20

8

12

0

16
Змістовний модуль 3.
Тема 6. Адвокат в кримінальному судочинстві

12

8

4

4

0

4
Тема 7. Участь адвоката у цивільному судочинстві

10

4

2

2

0

6Тема 8. Участь адвоката у господарському і адміністративному судочинстві

14

10

4

4

2*

4

*


Разом за змістовний модуль 3.

36

22

10

10

2

14
Разом:

108

56

24

26

4

541   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка