Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»Сторінка2/12
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Поточний контроль за засвоєнням знань здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати у професійній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності.


Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань з адвокатської діяльності, а також уміння застосовувати ці знання.

ІV. Навчальна програма дисципліни «Адвокатура України»
Навчальна програма підготовки фахівця юридичного профілю передбачає вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України», що присвячена дослідженню норм права, які регламентують основи діяльності та визначають права та правовий статус адвоката в Україні, а також систему органів адвокатури, чий державно-правовий розвиток має істотне значення для юридичної думки в Україні зокрема та у світі загалом.

Згідно з освітньо-професійною програмою, «Адвокатура України» є нормативною навчальною дисципліною обов’язкового вибору, вивчається протягом одного семестру. Структурно навчальна дисципліна складається 3-х змістовних модулів, рівень засвоєння якого визначається за результатами заліку.

Вивчення дисципліни сприяє досягненню конкретних цілей, на основі яких виділено функції цієї дисципліни.

Прогностична функція полягає в тому, що дисципліна «Адвокатура України» виробляє здатність оцінювати та обґрунтовано прогнозувати розвиток такого недержавного самоврядного інституту, як адвокатура України. Вивчення цієї дисципліни дозволяє передбачити зміни в системі взаємодії адвокатури з державними органами і установами, а також фізичними особами, моделювати діяльність адвокатів, що здійснюють захист, представництво та надання інших видів правової допомоги на професійній основі.

Прикладна функція. Конституційна реформа в Україні, являє собою більшою мірою процес побудови адвокатури нового типу, на яку покладена функція здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. Поінформованість у сфері діяльності органів адвокатури є практично корисною у тому розумінні, що вона дає можливість набуті знання використовувати у правозастосовчій діяльності.

Комунікаційна функція полягає у вивченні закономірностей організації, шляхів реформування органів адвокатури в умовах побудови соціальної, правової держави, її правового статусу, як недержавного самоврядного інституту. Ця спрямованість дисципліни дає можливість поряд з загальнонауковими та окремими методами широко використовувати такий підхід як сучасну методологію пізнання та удосконалення соціально-правової діяльності, яка дає змогу вичленити та системно описати систему органів адвокатури у єдності та взаємообумовленості елементів що її складають. У зв’язку з цим курс можна вважати комплексною теоретико-практичною та прикладною дисципліною, яка вивчає у межах єдиної системи юридичної підготовки самостійну, в сучасних умовах недостатньо розроблену галузь, суспільних відносин – відносин щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі.

Вивчення навчальної дисципліни «Адвокатура України» передбачає з’ясування загальнотеоретичних питань, що дозволяють одержати бачення теми, постановку проблемних питань і методичну основу для їхнього вивчення, включаючи аналіз нормативно-правових джерел, спеціальної літератури. Подальше вивчення та засвоєння матеріалу будується на основі самостійного опрацювання рекомендованих матеріалів.

Зміст запропонованої навчальної програми відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та у першу чергу спрямований на розробку з кожної теми індивідуальних завдань.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Адвокатура України» студенти мають бути здатними володіти такими основними професійними компетенціями щодо даного виду роботи:у професійній діяльності:

  • вміння тлумачити положення норм Конституції України, чинного законодавства щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги, а також правового статусу адвокатів;

  • знання організаційно-правового змісту, сутності та значення функцій адвокатури в Україні та гарантій їх забезпечення;

  • вільна орієнтація в системі чинного законодавства, що регулює адвокатську діяльність в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-правових актів;

у науково-дослідній діяльності:

  • готовність студентів застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу напрямів діяльності адвокатських об’єднань;

  • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з проблем, що стосуються організації та діяльності адвокатури в Україні;

в організаційно-управлінській діяльності:

  • здатність враховувати положення сучасної реформи органів адвокатури та готовність на її основі розробляти необхідні пропозиції у сфері адвокатської діяльності;

  • здатність правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що встановлюють порядок діяльності адвокатури в Україні;

  • вміння формулювати власну позицію з питань, пов’язаних з діяльністю адвокатури в Україні;

у консультаційній діяльності:

  • надання роз’яснень студентам з проблем, що стосуються діяльності адвокатури;

у педагогічній діяльності:


РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для денної форми навчання наведений у таблиці 1.
Таблиця 1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Денна

Семестр

4

Кількість годин, всього

108

Лекції, годин

24

Семінарські заняття, годин

26

Практичні заняття, годин

4

Самостійна робота студентів, годин

54

Підсумковий контроль

залік
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка