Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»Сторінка11/12
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)


 1. Організація роботи адвоката в цивільному процесі.

 2. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.


5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

 1. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі України.

 2. Види представництва у цивільному процесі України.

6. Завдання для самостійного вивчення (20 хв)

 1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

 2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 3. Участь адвоката у вирішенні цивільних спорів у Вищих судах України.

 4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві.

 5. Міжнародні стандарти адвокатської професії.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.
Доцент кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я. Горбачевський

«___» __________ 2014 рокуПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 8. Участь адвоката у господарському і адміністративному судочинстві
Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.
Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.
Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.
Обсяг навчального часу: 4 год.
Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.
Навчальні питання:

 1. Організація роботи адвоката в господарсткому процесі.

 2. Процесуальний статус адвоката адміністративному судочинстві.

 3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду господарських та адміністративних справ.

 4. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 5. Участь адвоката у вирішенні адміністративних та господарських спорів у Вищих судах України.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 3. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Закон України «Кодекс адміністративного судочинства України» : від 06.07.2005 р., № 2747-ІV // ВВР України. – 2005. – № 35–36. – Ст. 446.

 5. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 6. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 7. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 8. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 9. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII

 10. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 11. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 12. Задніпровський О. Здійснення представництва у суді адвокатами і іншими особами /О. Задніпровський // Юридична практика. – 2003. – № 32 (294). – С. 89–101.

 13. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.


ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)


 1. Організація роботи адвоката в цивільному процесі.

 2. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

 1. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі України.

 2. Види представництва у цивільному процесі України.

6. Завдання для самостійного вивчення (20 хв)

 1. Визначте особливості участі адвоката у господарському судочинстві;

 2. Розкрийте зміст роботи адвоката з юридичного обслуговування суб 'єктів

підприємницької діяльності.

 1. Функції адвоката у адміністративному процесі.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.
Доцент кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай


VIII. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.


Запитання та завдання для самостійного контролю. Дайте розгорнуту відповідь на наступні запитання:
До теми 1.

 1. Охарактеризуйте організацію діяльності адвокатури у період судової реформи 1864 р.

 2. Визначте особливості розвитку адвокатури в радянський період.

 3. З’ясуйте, в чому полягає розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

 4. Назвіть нормативні документи, що становлять правову основу діяльності адвокатури в Україні.

 5. Які Вам відомі міжнародно-правові документи, що стосуються здійснення адвокатської діяльності в Україні


До теми 2.

 1. Як набувається право на зайняття адвокатською діяльністю.

 2. Визначте правовий статус помічника адвоката.

 3. В чому полягає дисциплінарна відповідальність адвокатів.

 4. Яким чином здійснюється оплата праці адвоката.

 5. Визначте особливості оподаткування адвокатських об’єднань та індивідуальної адвокатської діяльності.

 6. Що таке безкоштовна правова допомога, у яких випадках вона надається?


До теми 3.

 1. Порядок розгляду кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури заяви про видачу свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю.

 2. Порядок розгляду кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури справи про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності.

 3. Підстави відповідальності адвоката. Види відповідальності.

 4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: склад і повноваження.

 5. Рішення, які вправі приймати Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України.

 6. Кваліфікаційний іспит на право зайняття адвокатською діяльністю: порядок допуску та складання.


До теми 4.

 1. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування.

 2. Розірвання угоди про надання правової допомоги.

 3. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.

 4. Етичні засади відносин адвоката з судом.

 5. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

 6. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.


До теми 5.

 1. Дайте визначення поняття гарантій адвокатської діяльності.

 2. Які складові елементи структури та системи правових гарантій адвокатської діяльності?

 3. У чому полягає співвідношення між гарантіями-умовами та гарантіями засобами?

 4. Які функції виконують гарантії адвокатської діяльності?

 5. Надайте загальну характеристику механізму реалізації гарантій адвокатської діяльності.

 6. Визначте коло суб’єктів реалізації гарантій адвокатської діяльності

:

До теми 6.

 1. Визначте процесуальний статус адвоката в кримінальному процесі.

 2. Особливості забезпечення участі адвоката у кримінальному провадженні.

 3. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі.

 4. Організаційно-процесуальна діяльність адвоката у кримінальних провадженнях, що розглядаються за участю суду присяжних.

 5. Які особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних?


До теми 7.

 1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

 2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 3. Участь адвоката у вирішенні цивільних спорів у Вищих судах України.

 4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному судочинстві.

До теми 8.

 1. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду господарських справ.

 2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 3. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

 4. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в господарському та адміністративному судочинстві.

 5. Міжнародні стандарти адвокатської професії.

Відповідь аргументуйте та поясніть.

IX. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 1. Визначте роль Єдиного реєстру адвокатів України. Які відомості вносяться до нього?
 1. Поясніть вимоги, що пред’являються до адвокатського запиту?
 1. Дайте характеристику зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 1. Поясніть, яким чином здійснюється фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування?
 1. Охарактеризуйте порядок створення, реорганізації, ліквідації адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.
 1. Визначте особливості статусу адвоката іноземної держави.
 1. Наведіть підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 1. Дайте характеристику порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.
 1. Охарактеризуйте етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування.
 1. В чому полягає сутність представництва в кримінальному процесі.
 1. Визначте особливості організації роботи адвоката в цивільному, господарському та адміністративному процесах.


x. Навчально-методичні матеріали для контролю

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1. У якому з варіантів найбільш повно зазначено перелік документів, що посвідчують повноваження адвоката щодо надання правової допомоги?

а) договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, подання;

б) договір про надання правової допомоги, протест, ордер, доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

в) договір про надання правової допомоги,довіреність, подання,доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

г) договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
2. Адвокату забороняється:

а) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

б) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

в) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, коли адвокат не впевнений у самообмові клієнта;

г) відмовлятися від надання правової допомоги.
3. Протягом якого терміну може бути оскаржено рішення про відмову у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України:

а) 25 днів з дня його отримання;

б) 20 днів з дня його отримання;

в) 30 днів з дня його отримання;

г) 31 день після його отримання.
4. У які строки зупиняється право на заняття адвокатською діяльністю?

а) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката;

б) з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;

в) з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення;

г) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката.
5. Якими нормативно-правовими документами передбачені гарантії адвокатської діяльності:

а) Конституцією України;

б) Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими законодавчими актами України;

в) Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року;

г) Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
6. Представник ради адвокатів регіону має бути присутній:

а) під час проведення обшуку, будь-якого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей адвоката;

б) під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката;

в) під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження;

г) під час проведення обшуку чи огляду будинку, квартири, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей, які становлять адвокатську таємницю.
7. Адвокату гарантується право на:

а) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості;

б) забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом;

в) втручання у правову позицію клієнта;

г) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості; забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом; втручання у правову позицію клієнта.
8. З яких стадій складається дисциплінарне провадження щодо адвоката?

а) перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

б) збирання та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

в) перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

г) збирання, перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі.
9. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі:

а) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

б) надання недостовірних відомостей, на підставі яких особа стала адвокатом, повідомлення про які унеможливили б отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України;

в) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним;

г) накладення на адвоката кримінального стягнення у вигляді відсторонення від посади.
10. Єдиний реєстр адвокатів України створений з метою:

а) збирання, перевірки, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

б) отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації про адвокатів іноземних держав;

в) збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

г) обробка персональних даних адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.
11. Адвокат здійснює представництво щодо:

а) інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

б) інтересів потерпілого при розгляді справи про кримінального правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

в) інтересів фізичних і юридичних осіб у третейських судах при здійсненні цивільного, господарського та кримінально судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

г) інтересів фізичних в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
12. Які види безоплатної адвокатської правової допомоги Вам відомі?

а) конституційна;

б) первинна і вторинна;

в) правова;

г) конституційна та правова..
13. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням:

а) центрів з надання безоплатної ї правової допомоги;

б) комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів;

в) органів місцевого самоврядування;

г) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
14. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність:

а) письмово та усно;

б) індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання;

в) індивідуально або в організаційних формах адвокатського бюро чи місцевими, всеукраїнськими, міжнародними об’єднаннями;

г) на всій території України та за її межами, якщо це передбачено ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
15. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть:

а) не більше п’яти захисників одного потерпілого;

б) не більше трьох захисників одного обвинуваченого;

в) не більше п’яти захисників одного підозрюваного;г) не більше п’яти захисників одного обвинуваченого.

ХІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Предмет, система і нормативно-правові джерела навчальної дисципліни «Адвокатура України».

 2. Історичні аспекти становлення адвокатури та адвокатської діяльності.

 3. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури та адвокатської діяльності.

 4. Адвокатура Греції та Риму.

 5. Організація адвокатури за Литовськими статутами.

 6. Впорядкування адвокатської професії у «Правах, по которым судится малороссийский народ».

 7. Адвокатура у період судової реформи 1864 р.

 8. Розвиток адвокатури в радянський період.

 9. Розвиток демократичних засад організації адвокатури та адвокатської діяльності в Україні.

 10. Адвокатура та адвокатська діяльність в контексті Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових документів.

 11. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

 12. Верховенство права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури.

 13. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

 14. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально.

 15. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності.

 16. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні.

 17. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.

 18. Види адвокатської діяльності.

 19. Професійні права та обов’язки адвоката.

 20. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.

 21. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 22. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

 23. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

 24. Засади та завдання адвокатського самоврядування.

 25. Національна асоціація адвокатів України.

 26. Організаційні форми адвокатського самоврядування.

 27. Конференція адвокатів регіону.

 28. Рада адвокатів регіону.

 29. Склад та повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 30. Ревізійна комісія адвокатів регіону.

 31. Склад та повноваження Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 32. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 33. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

 34. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

 35. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі.

 36. Оскарження рішення у дисциплінарній справі.

 37. Вища ревізійна комісія адвокатури.

 38. З’їзд адвокатів України: структура та функції.

 39. Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України.

 40. Повноваження голови Ради адвокатів України.

 41. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування.

 42. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування.

 43. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

 44. Поняття та характеристика основних принципів адвокатської етики.

 45. Принцип конфіденційності у діяльності адвоката.

 46. Етичні аспекти відносин між адвокатами, а також майнові особливості відносин між адвокатами при рекомендації клієнта.

 47. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики.

 48. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування.

 49. Розірвання угоди про надання правової допомоги.

 50. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.

 51. Етичні засади відносин адвоката з судом.

 52. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

 53. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.

 54. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.

 55. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України.

 56. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

 57. Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді.

 58. Надання правової допомоги свідку.

 59. Представництво в кримінальному процесі.

 60. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 61. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії.

 62. Відмова від захисника або його заміна.

 63. Подання захисником скарг та клопотань.

 64. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 65. Захист підозрюваного.

 66. Захист потерпілого.

 67. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій.

 68. Участь адвоката в апеляційному та касаційному провадженні.

 69. Механізм забезпечення права на захист.

 70. Система безоплатної правової допомоги в Україні.

 71. Організація роботи адвоката в цивільному, господарському та адміністративному процесах.

 72. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 73. Права та обов’язки адвоката в господарському процесі.

 74. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.

 75. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 76. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних та господарських справ.

 77. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 78. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

 79. Здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 80. Міжнародні стандарти адвокатської професії.

 81. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.

 82. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

 83. Проблема відповідності чинного національного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність міжнародним стандартам.

 84. Основні засади організації роботи адвоката в провідних європейських країнах.

 85. Адвокатська діяльність за законодавством Німеччини.

 86. Характеристика діяльності адвокатури Франції.

 87. Організація адвокатської діяльності у США.

 88. Особливості здійснення адвокатської діяльності за законодавством Великобританії.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка