Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»


Етичні норми адвокатської діяльності, не закріплені в офіційних документахСторінка10/12
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#10071
ТипПояснювальна записка
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Етичні норми адвокатської діяльності, не закріплені в офіційних документах


 • Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики.

 • Проблеми порушення правил адвокатської етики.


  Література

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

  2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

  3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

  4. Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

  5. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

  6. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

  7. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.: ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

  8. Гловацький I.O. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / I.O. Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

  9. Головань І.В. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури / І.В. Головань // Адвокат. – 2004. – №5.

  10. Гончаренко В.Г. Про призначення судової експертизи адвокатом / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 3 (13). – С. 5-10.

  11. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

  12. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

  13. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд.  2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

  14. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

  15. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

  16. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

  17. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №3. – С. 257-260.

  18. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

  19. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.


  ХІД ЗАНЯТТЯ:

  1. Привітання (2 хв)

  2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

  3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

  4. Розгляд основних питань (30 хв)


  1. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

  2. Суспільне призначення адвокатури. Загальні право-етичні вимоги до адвокатів.

  3. Основні принципи адвокатської етики: принцип пріоритету інтересів клієнта або принцип адвокатської справедливості; принцип незалежності; принцип конфіденційності; принцип компетентності та добросовісності; принцип відповідальності за недотримання правил адвокатської етики.

  4. Етика укладення угоди про надання правової допомоги. Відносини адвоката з клієнтом.
  5. Етичні норми адвокатської діяльності, не закріплені в офіційних документах


  6. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики.

  7. Проблеми порушення правил адвокатської етики.


  5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

  1. Проблема відповідності чинного національного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність міжнародним стандартам.

  2.Основні засади організації роботи адвоката в провідних європейських країнах.

  1. Психологічні проблеми адвокатської діяльності.


  6. Завдання для самостійного вивчення: (20 хв)

  1. Етичні аспекти відносин адвоката з органами досудового розслідування.

  2. Розірвання угоди про надання правової допомоги.

  3. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками процесу.

  4. Етичні засади відносин адвоката з судом.

  5. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката.

  6. Відповідальність за порушення правил адвокатської етики.

  7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

  8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

  9. Оголошення про закінчення заняття.

  Доцент кафедри

  кримінально-правових дисциплін

  кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

  _______________В.Я. Горбачевський

  «___» __________ 2014 року  ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

  СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

  ТЕМА № 5. Гарантії адвокатської діяльності
  Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.
  Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.
  Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.
  Обсяг навчального часу: 4 год.
  Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

  Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.
  Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

  Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

  Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

  Навчальні питання:

  1. Поняття та функції гарантії адвокатської діяльності.

  2. Система гарантії адвокатської діяльності.

  3. Адвокатська таємниця.

  4. Механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката.

  5. Суб’єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката.

  6. Міжнародні стандарти організаційних засад адвокатської діяльності.

  7. Порядок діяльності й права адвокатів іноземних держав в Україні.


  Література:

   1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

   2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

   3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

   4. Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

   5. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

   6. Гловацький I.O. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / I.O. Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

   7. Головань І.В. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури / І.В. Головань // Адвокат. – 2004. – №5.

   8. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

   9. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

   10. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд.  2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

   11. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

   12. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

   13. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

   14. Варфоломеєва Т.В. Деякі аспекти впровадження Закону «Про адвокатуру

  та адвокатську діяльність» // Адвокат. – 2012. – № 6. – С.4-5.

  1. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.


  ХІД ЗАНЯТТЯ:

  1. Привітання (2 хв)

  2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

  3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

  4. Розгляд основних питань (30 хв)

  1. Поняття та функції гарантії адвокатської діяльності.

  2. Система гарантії адвокатської діяльності.

  3. Адвокатська таємниця.

  4. Механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката.

  5. Суб’єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката.

  6. Міжнародні стандарти організаційних засад адвокатської діяльності.

  7. Порядок діяльності й права адвокатів іноземних держав в Україні.


  5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

  1.Нормативно-правове закріплення гарантій адвокатської діяльності.  1. Гарантії адвокатської діяльності в кримінальному та цивільному процесі.

  2. Гарантії адвокатської діяльності – їх застосування на практиці.

  3. Межі адвокатської таємниці: нормативний та етичний аспекти.


  6. Завдання для самостійного вивчення: (20 хв)

  1. Дайте визначення поняття гарантій адвокатської діяльності.

  2. Які складові елементи структури та системи правових гарантій адвокатської діяльності?

  3. У чому полягає співвідношення між гарантіями-умовами та гарантіями засобами?

  4. Які функції виконують гарантії адвокатської діяльності?

  5. Надайте загальну характеристику механізму реалізації гарантій адвокатської діяльності.

  6. Визначте коло суб’єктів реалізації гарантій адвокатської діяльності


  7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

  8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

  9. Оголошення про закінчення заняття.

  Доцент кафедри

  кримінально-правових дисциплін

  кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

  _______________В.Я. Горбачевський

  «___» __________ 2014 року  ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

  СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

  ТЕМА № 6. Адвокат в кримінальному судочинстві

  Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.
  Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.
  Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.
  Обсяг навчального часу: 4 год.
  Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

  Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.
  Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

  Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

  Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.

  Навчальні питання:

  1. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

  2. Діяльність захисника на досудовому розслідуванні.

  3. Особливості діяльності захисника в суді.

  4. Участь захисника в апеляційному та касаційному провадженні.


  Література:

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

  2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

  3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

  4. Алейников Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок? / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 99-101.

  5. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.

  6. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

  7. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

  8. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

  9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

  10. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

  11. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів– К., 2011. – 18 с.

  12. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

  13. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

  14. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

  15. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

  16. Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.

  17. Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.

  18. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

  19. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

  20. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

  21. Титов А. М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: Монографія / А. М. Титов. – Донецьк, 2005. – 267 с.

  22. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.


  ХІД ЗАНЯТТЯ:

  1. Привітання (2 хв)

  2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

  3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

  4. Розгляд основних питань (30 хв)


  1. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

  2. Діяльність захисника на досудовому розслідуванні.

  3. Особливості діяльності захисника в суді.

  4. Участь захисника в апеляційному та касаційному провадженні.


  5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв)

  1. Порядок та умови надання безоплатної правової допомоги.

  2. Етичні правила поведінки адвоката з колегами та клієнтами.

  3. Етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, органами досудового розслідування і судом.

  6. Завдання для самостійного вивчення (20 хв)

  1. Визначте процесуальний статус адвоката в кримінальному процесі.

  2. Особливості забезпечення участі адвоката у кримінальному провадженні.

  3. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі.

  4. Організаційно-процесуальна діяльність адвоката у кримінальних провадженнях, що розглядаються за участю суду присяжних.

  5. Які особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних?

  7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

  8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

  9. Оголошення про закінчення заняття.

  Доцент кафедри

  кримінально-правових дисциплін

  кандидат юридичних наук, доцент Л.Г. Шарай


  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

  _______________В.Я. Горбачевський

  «___» __________ 2014 року  ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

  СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

  ТЕМА № 7. Участь адвоката у цивільному судочинстві
  Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.
  Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.
  Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.
  Обсяг навчального часу: 2 год.
  Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

  Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.
  Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

  Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальне право.

  Забезпечувані дисципліни: теорія судових доказів; кримінальний процес; цивільний процес; господарський процес, адміністративний процес, кримінально-виконавче право.
  Навчальні питання:

  1. Організація роботи адвоката в цивільному процесі.

  2. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

  3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

  Література:

  1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

  2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

  3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

  4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

  5. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

  6. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

  7. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

  8. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

  9. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII

  10. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

  11. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

  12. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі /
   Фурса С.Я., Фурса Є.І. – науково-практичний посібник, КНТ. – 2008. – 451 с.

  13. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України [Текст] : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Павлуник Ігор Анатолійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 252 с.

  14. Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб [Текст] : монографія / І. П. Тимошевська ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Еспада, 2014. - 174 с.

  15. Фіолевський Д. П.Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2014. – 624 с.


  Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
  navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
  navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
  navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
  navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка