Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»Сторінка1/12
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.27 Mb.
#10071
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ»
Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом 6.030401 «Правознавство»

галузь знань 0304 ,,Право”

Автори:


Шарай Л.Г., доцент кафедри кримінально-правових ННІПП НАВС;

Кубарєва О.В., старший викладач кафедри кримінально-правових ННІПП НАВС.
Затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 19.06.2014 року, протокол № 21

Київ 2014
ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»

6. Плани-конспекти лекційних занять

7. Плани семінарських занять

8. Завдання для самостійної роботи

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

10. Навчально-методичні матеріали для контролю

11. Перелік питань для підсумкового контролю

12. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

13. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

І. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Адвокатура України».


№ з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Прогностична

1.1. Оцінювання та обґрунтоване прогнозування розвитку адвокатури, її взаємодії з фізичними та юридичними особами, судовими та правоохоронними органами

2.

Прикладна


2.1. Застосовування норм законодавства, яке визначає завдання, організаційні форми, види адвокатської діяльності, а також регулює діяльність адвокатури щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту

3.

Комунікаційна


3.1. Пізнання та удосконалення знань про діяльність адвокатури в Україні

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Адвокатура України».№ з/п

Здатності вирішувати проблеми і задачі

Зміст уміння

1.

Здатності у професійній діяльності


1.1. Вміння тлумачити положення норм Конституції України, чинного законодавства, які регламентують діяльність адвокатури в Україні

1.2. Знання організаційно-правового змісту, сутності та організаційних форм діяльності адвокатури в Україні, гарантій забезпечення її функціонування

1.3. Вільна орієнтація в у чинному законодавстві, що регулює діяльність адвокатури в різних формах судочинства


2.

Здатності у науково-дослідній діяльності

2.1. Готовність застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу діяльності адвокатури в Україні

2.2. Здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження проблем, що стосуються діяльності адвокатури в Україні3.

Здатності в організаційно-управлінській діяльності

3.1. Здатність враховувати положення сучасної реформи адвокатури в Україні та на її основі розробляти необхідні пропозиції щодо вдосконалення її функціонування

3.2. Здатність правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що стосуються здійснення та реалізації функцій адвокатури

3.3. Вміння формулювати власну позицію з питань, пов’язаних з функціонуванням адвокатури в УкраїніІІ. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

Мета: є закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства.

Предмет: правове регулювання, призначення, завдання, функції, принципи організації й діяльності адвокатури України, основні види адвокатської діяльності, соціальні права адвоката та його помічника, структура й органів адвокатського самоврядування, відповідальність адвоката та підстави припинення адвокатської діяльності; загальні засади відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління, інші питання організації адвокатської діяльності в Україні.

Змістовий модуль 1: Організація та діяльність адвокатури в Україні

Змістовий модуль 2: Адвокатське самоврядування та гарантії адвокатської діяльності

Змістовий модуль 3: Адвокат в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві
Форма підсумкового контролюзалік.
Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

«Адвокатура України»

ІІІ. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна дисципліни «Адвокатура України» розроблена з урахуванням того, що студенти засвоїли основні положення нормативних навчальних дисциплін: «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Господарське право», «Цивільне право», «Кримінальне право». Вона передбачає вивчення питань, що стосуються організації діяльності адвокатури в Україні.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Адвокатура України» у навчальних планах підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» становить 90 академічних годин.

Одним з основних обов’язків нашої держави є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Цьому сприяє діяльність адвокатури України, основні напрями діяльності якої зазначені в ст. 59 Конституції України: «Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у суді та інших державних органах в Україні діє адвокатура».

Метою дисципліни «Адвокатура України» є закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, вироблення навиків самостійного аналізу та тлумачення законодавства.

Адвокатура як важливий інструмент демократії повністю відповідає вимогам спеціального правового інституту громадянського суспільства. Без існування інституту адвокатури просто неможливі створення правової держави, забезпечення гарантій захисту прав людини.

Засвоєння дисципліни «Адвокатура України» дозволить більш глибоко усвідомити завдання, які поставлені перед вітчизняною адвокатурою, види, форми, гарантії адвокатської діяльності, правила адвокатської етики, правовий статус адвоката та органів адвокатського самоврядування; сприятиме зміцненню законності і правопорядку у всіх сферах суспільного життя, забезпеченню прав і законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб.

Діяльність адвокатури пов’язана з діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України. Саме тому дана дисципліна має взаємозв’язок з такими дисциплінами як: «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Цивільний процес» тощо.

Завданням навчальної дисципліни «Адвокатура України» є: засвоєння теоретичних основ сутності та змісту адвокатської діяльності, а також категоріального апарату, який використовується при викладанні дисципліни (адвокатура України, адвокат, адвокатська діяльність, захист, представництво, договір про надання правової допомоги тощо.); розширення кола знань про завдання сучасної адвокатури, види та форми адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; ознайомлення з правовим та організаційним забезпеченням адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; з’ясування студентами основних соціальних прав адвоката та його помічника, процедури дисциплінарного провадження щодо адвокатів та підстав припинення адвокатської діяльності; визначення структури й повноважень органів адвокатського самоврядування; з’ясування загальних засад відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління.

Засвоєння студентами цих положень повинно відбуватись з врахуванням новацій, які містить Закон України від 05.07.12 р. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.12 р.
Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни

«Адвокатура України»
Змістовний модуль 1. Організація та діяльність адвокатури в Україні


Предмет, система і нормативно-правові джерела курсу «Адвокатура України», історичні аспекти становлення адвокатури

Поняття адвокатури, її завдання, організаційні форми, види і принципи адвокатської діяльності

Адвокатське самоврядування


Етика адвокатської діяльності
прямая соединительная линия 1


Гарантії адвокатської діяльності


Адвокат у кримінальному судочинствіУчасть адвоката у цивільному, господарському і адміністративному судочинстві
прямая соединительная линия 3прямая соединительная линия 2

Загальною методичною вимогою до вивчення дисципліни є вироблення особистісного ставлення студентів до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Дисципліна розрахована як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу студентів. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу повинен розгляд на семінарських та практичних заняттях тих питань, які безпосередньо стосуються адвокатури та організаційно-правових засад її діяльності.

Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення діяльності адвокатури є ознайомлення з першоджерелами, працями відомих науковців, законодавчими актами в галузі кримінального процесу, цивільного процесу, господарського процесу тощо. Звертаємо увагу студентів на вивчення публікацій у періодичних виданнях, зокрема, наукових статей з кримінального, цивільного та господарського процесів, в яких аналізуються проблеми діяльності адвокатури, як самостійної державної інституції.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка