Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»Сторінка1/12
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.5 Mb.
#8133
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»
Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»

галузь знань 0304 ,,Право”
Автор:

Мацишин В.С., професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС 15.01.2015 року,

протокол № 11

Київ 2015

ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»

6. Плани-конспекти лекційних занять

7. Плани семінарських і практичних занять

8. Завдання для самостійної роботи

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

10. Навчально-методичні матеріали для лекцій

11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки до семінарських занять

12. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

13. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу ступеня вищої освіти «спеціаліст», що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Прогностична

1.1. Оцінювання та обґрунтоване прогнозування розвитку адвокатської діяльності в України, їх взаємодії з фізичними та юридичними особами.

2.

Прикладна

2.1. Застосовування норм законодавства, яке регулює адвокатську діяльність щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту

3.

Комунікаційна

3.1. Пізнання та удосконалення знань про адвокатську діяльність у правозастосовчій практиці

Здатності випускника вищого навчального закладу ступеня вищої освіти «спеціаліст», що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
№ з/п

Здатності вирішувати проблеми і задачі

Зміст уміння

1.

Здатності у професійній діяльності


1.1. Вміння тлумачити положення норм Конституції України, чинного законодавства щодо здійснення адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці в Україні

1.2. Знання організаційно-правового змісту, сутності та значення функцій адвокатської діяльності в Україні та гарантій її забезпечення

1.3. Вільна орієнтація в чинному законодавстві, що регулює адвокатську діяльність у правозастосовчій практиці, у тому числі на підставі міжнародно-правових актів


2.

Здатності у науково-дослідній діяльності

2.1. Готовність застосовувати сучасні методи наукових досліджень й аналізу напрямів адвокатської діяльності в Україні

2.2. Здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження проблем, що стосуються адвокатської діяльності в Україні3.

Здатності в організаційно-управлінській діяльності

3.1. Вміння враховувати положення сучасної реформи адвокатської діяльності та на її основі розробляти необхідні пропозиції у правозастосовчій практиці

3.2. Здатність правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що стосуються адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці

3.3. Вміння формулювати власну позицію з питань, пов’язаних з адвокатською діяльністю в УкраїніАнотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Мета: є закріплення, розширення та поглиблення знань студентами щодо організації адвокатської діяльності в Україні та напрямків її удосконалення, правового статусу адвоката, форм та видів надання юридичної допомоги суб’єктам правовідносин, а також оволодіння необхідними практичними навичками для надання правової допомоги.
Предмет дисципліни: теоретичні та практичні проблеми адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці; правові та організаційні аспекти забезпечення діяльності адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; особливості залучення адвоката; загальні засади відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління; проблемні питання здійснення адвокатом захисту та представництва у кримінальному процесі, а також представництва інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному, господарському та адміністративному процесах, інші питання організації адвокатської діяльності в Україні.
Змістовий модуль 1: Актуальні питання адвокатської діяльності в Україні
Форма підсумкового контролюзалік.
Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

«Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»

Адвокатура в Україні

Цивільний

процес


Адміністративний процес

Кримінальний процес

Господарський процес

Судові та

правоохоронні

органи України

Теорія держави

та права


Конституційне право

України


АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ

Правозастосовча практика

Права людини у правозастосовчій практиці

Актуальні проблеми кримінального права і процесу

Юстиція в Україні

Конституційна реформа в Україні


Адміністративна

реформа в Україні


Прокурорський нагляд
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» розроблена з урахуванням того, що студенти ступеня вищої освіти «спеціаліст» засвоїли головні положення нормативних навчальних дисциплін: «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України», «Кримінальне право», «Господарське право», «Кримінальний процес», «Цивільний процес», «Господарський процес», «Адміністративний процес».

Вона передбачає вивчення актуальних питань адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці України.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» у навчальних планах підготовки студентів ступеня вищої освіти «спеціаліст» становить 72 академічні години.

Одним з основних обов’язків нашої держави є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Цьому сприяє діяльність адвокатури України, основні напрями діяльності якої зазначені в ст. 59 Конституції України: «Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у суді та інших державних органах в Україні діє адвокатура».

Метою дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» є закріплення, розширення та поглиблення знань студентами щодо організації адвокатської діяльності в Україні та напрямків її удосконалення, правового статусу адвоката, форм та видів надання юридичної допомоги суб’єктам правовідносин, а також оволодіння необхідними практичними навичками для надання правової допомоги.

Адвокатура як важливий інструмент демократії повністю відповідає вимогам спеціального правового інституту громадянського суспільства. Без існування інституту адвокатури просто неможливі створення правової держави, забезпечення гарантій захисту прав людини.

Засвоєння дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» дозволить більш глибоко усвідомити завдання, які поставлені перед адвокатськими формуваннями, сприятиме зміцненню законності і правопорядку у всіх сферах суспільного життя, забезпеченню прав і законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб.

Діяльність адвокатури пов’язана з діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України. Саме тому дана дисципліна має взаємозв’язок з такими дисциплінами як: «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Адвокатура України», «Кримінальний процес», «Господарське право», «Господарський процес», «Адміністративний процес»,«Цивільний процес» тощо.

Завданням навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» є: засвоєння теоретичних та практичних проблем адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці, визначення рівня її законодавчого врегулювання в Україні; формування у студентів навиків до всебічного і повного аналізу завдань сучасної адвокатури, видів та форм адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; розширення кола знань про правове та організаційне забезпечення адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; ознайомлення з механізмом реалізації правових гарантій адвокатської діяльності, порядком та умовами залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги; з’ясування стратегії і тактики здійснення захисту в кримінальному провадженні, визначення проблемних питань реалізації прав захисника за КПК України; поглиблення знань про структуру й повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також про відповідальність адвоката та підстави припинення адвокатської діяльності; розширення кола знань про основні засади організації роботи адвоката в цивільному та господарському процесах; розробка на науковому підґрунті відповідних рекомендацій на основі порівняльного аналізу міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного законодавства України.

Засвоєння студентами цих положень повинно відбуватись з врахуванням новацій, які містить Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Кримінальний процесуальний кодекс України.Структурно-логічна схема викладання навчальної дисципліни

«Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Проблемні питання організації та функціонування адвокатури в УкраїніПравові гарантії адвокатської діяльності


Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженніАктуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб


Адвокатська таємниця та проблеми її збереження

Загальною методичною вимогою до вивчення дисципліни є вироблення особистісного ставлення студентів до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Семінарські заняття розраховані як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу студентів. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу повинен розгляд на семінарських заняттях тих питань, які безпосередньо стосуються організаційно-правових засад адвокатської діяльності.

Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення адвокатської діяльності є ознайомлення з першоджерелами, працями відомих науковців, законодавчими актами у галузі кримінального процесу, цивільного процесу, господарського процесу та ін. Звертаємо увагу студентів на вивчення публікацій у періодичних виданнях, зокрема, наукових статей з кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесу, в яких аналізуються проблемні питання діяльності адвоката.Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка