Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому доСкачати 169.28 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір169.28 Kb.

Пояснювальна записка
Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін спеціальності в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.Зміст програми
«Соціальна робота»
Тема 1. Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності.

Сутність соціальної педагогіки як науки і сфери практичної діяльності. Особливості розвитку соціальної педагогіки в Україні та за кордоном. Соціальна педагогіка і соціальна робота.


Тема 2. Основні поняття соціальної педагогіки.

Сутність поняття „соціалізація”. Теорії і концепції соціалізації людини. Особливості впливу на соціалізацію людини мікро-, мезо-, макро-, мегафакторів. Виховання і соціальне виховання. Сутність поняття «соціальне середовище». Роль соціального середовища у соціальному становленні дитини.Тема 3. Професійна діяльність соціального педагога.

Особистісна характеристика соціального педагога. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. Особливості організації виховної діяльності соціального педагога. Сфери професійної діяльності соціального педагогаТема 4. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації.

Теорії девіацій. Причини та наслідки протиправної поведінки неповнолітніх.Тема 5. Форми і методи роботи соціального педагога.

Особливості соціально-педагогічної діяльності. Поняття «методика роботи соціального педагога». Форми соціально-педагогічної діяльності. Поняття методу в соціально-педагогічній діяльності. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності.Тема 6. Соціально-педагогічні технології. Діагностичні технології в роботі соціального педагога.

Соціально-педагогічні технології. Діагностичні технології в роботі соціального педагога. Технологія соціальної паспортизації класу.Тема 7. Технології профілактичної соціально-педагогічної діяльності. Технології соціальної реабілітації.

Соціальна профілактика. Соціальна дезадаптація. Технології профілактики наркоманії серед неповнолітніх. Технології соціальної реабілітації.Тема 8. Технологія консультування.

Технології посередництва, волонтерства. Технології організації дозвілля.Тема 9. Методика роботи соціального педагога в різних типах освітніх установ.

Методика роботи у загальноосвітньому закладі. Особливості соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів. Методика роботи в оздоровчих таборах.Тема 10. Технологія роботи соціального педагога з сім’єю.

Типи сімей. Характеристика батьківства. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальне сирітство в Україні.

Тема 11. Робота соціального педагога з соціально незахищеними категоріями дітей.

Робота соціального педагога з дітьми, позбавленими батьківського піклування. Соціально-педагогічна робота з бездоглядними дітьми.Тема 12. Робота соціального педагога з дітьми з особливими потребами.

Сутність сучасної соціальної моделі інвалідності. Соціально-педагогічний супровід сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами. Специфіка соціальної реабілітації дітей з особливими потребами. Особливості роботи з обдарованими дітьми.


«Історія соціальної роботи»

Тема 1. Методологія і теоретичні основи “Історії соціальної роботи”.


“Історія соціальної роботи” та її значення для професійної діяльності. Предмет, завдання курсу. Джерела “Історії соціальної роботи”. Методологічні основи дисципліни.

Тема 2. Суспільна допомога в давніх суспільствах.

Прояви суспільної допомоги у Вавілоні, Давньому Єгипті, Давньому Китаї, Греції та Римі. Система допомоги в давніх іудейських та перших християнських общинах. Общинні принципи життєдіяльності і язичницький світогляд як основа взаємодопомоги у давніх слов'ян. Основні форми допомоги у давніх слов'ян.Тема 3. Практика суспільної підтримки на Русі у Х-ХІІ ст.

Княже піклування і церковно-монастирська допомога в Київській Русі. Особливості приходської допомоги. Розвиток питань суспільної допомоги в християнській літературі і звичаєвому праві давньоруської держави. Статус особи, яка потребує допомоги.Тема 4. Розвиток соціальної допомоги в ХІІІ-ХVІІІ ст.

Основні тенденції у сфері соціальної допомоги європейських країн. Зміна статусу особи, яка потребує допомоги. Національно-самобутні форми суспільної допомоги українського народу. Утвердження державно-адміністративної, розвиток громадської і приватної форм допомоги в Російській імперії.Тема 5-6. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ ст.

Суспільно-економічні фактори, що сприяли розвитку соціальної допомоги в XIX — поч. XX ст. Роль органів самоуправління у розширенні рамок соціальної допомоги. Діяльність благодійних товариств і громадських організацій. Становлення пенсійного забезпечення, кредитної справи та кооперації. Наукові дослідження соціальних проблем та їх роль у розробці питань суспільної допомоги.Тема 7. Зародження професійної соціальної роботи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Передумови становлення професійної соціальної роботи. Суть процесу професіоналізації. Основоположники соціальної роботи за кордоном. Перші вітчизняні спроби професіоналізації соціальної роботи.Тема 8. Історичні тенденції підготовки соціальних працівників та розвитку системи соціальних служб за кордоном.

Тенденції підготовки соціальних працівників у Європі. Специфіка підготовки соціальних працівників в Австрії. Розвиток соціальної роботи в США. Історичні тенденції підготовки соціальних педагогів та розвитку системи соціальних служб у Німеччині. Особливості підготовки соціальних працівників у Франції. Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Ізраїлі. Модель підготовки соціальних працівників в Іспанії та Італії.Тема 9. Становлення наукових основ соціальної роботи (методи, теорії і моделі).

Становлення індивідуального методу соціальної роботи. Особливості практичної роботи на індивідуальному рівні згідно з концепціями діагностичної та функціональної шкіл. Виникнення групового та общинного методу. Взаємозв'язок американських і європейських традицій соціальної роботи. Обґрунтування практики соціальної роботи в основ­них теоретичних моделях.Тема 10. Моделі соціальної політики і соціальна робота.

Основні положення концепції «держави загального добробуту» («соціальної держави»). Моделі соціальної політики і соціальної практики та їх вплив на соціальну роботу. Соціальна робота як інструмент контролю у фашистській Німеччині. Сучасні тенденції розвитку ідей «держави загального добробуту».Тема 11-12. Розвиток вітчизняної системи соцзабезпечення у ХХ ст.

Основні напрямки соціального забезпечення населення у довоєнний період. Особливості соціальної роботи в період Великої Вітчизняної війни. Система соціального забезпечення в 1950-1991 рр. Реформування соціальної політики України в сучасних умовах.Тема 13. Особливості становлення системи підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні.

Становлення та розвиток професії “соціальний педагог”, “соціальний працівник” у вітчизняній практиці. Вимоги суспільства до рівня професійної підготовки соціального педагога, соціального працівника. Українська Асоціація соціальних педагогів і соціальних працівників (зміст, форми, методи роботи).Тема 14. Досвід волонтерської роботи в Україні і за кордоном.

Розвиток волонтерського руху в Україні і за кордоном. Мотивація волонтерської діяльності. Специфіка діяльності волонтерських загонів центрів соціальних служб для молоді та громадських організацій в Україні. Досвід роботи волонтерів “Корпусу Миру”. Перспективи розвитку волонтерського руху в Україні і за кордоном.Тема 15. Розвиток недержавних організацій соціальної сфери.

Визначення поняття “недержавна організація”. Характеристика законодавчої бази діяльності недержавних організацій соціальної сфери. Особливості діяльності НДО в Україні (на прикладі груп самодопомоги). Роль НДО у розв’язанні соціальних проблем територіальної громади та форми співпраці з органами місцевого самоврядування.Тема 16-17. Державно-правові основи соціальної роботи в Україні.

Нормативно-правові аспекти і соціальні гарантії захисту прав і свобод особистості. Основні принципи Державної молодіжної політики. Правові норми соціального захисту життя і охорони здоров’я населення. Реалізація державних і галузевих програм соціальної підтримки різних категорій населення в Україні.


«Соціальна антропологія»

Тема 1. Основні етапи розвитку антропологічного знання. Антропологізм сучасної культури

Смисложиттєва проблематика в античній філософії й етиці. Проблема людини в теологічній думці Середньовіччя. Відродження: “приватний інтерес” і “спільне благо”. Утопічний комунізм. Новий час: активізм суб’єкта пізнання й буття у філософії І. Канта, І.-Г. Фіхте, Ф. Шеллінга. Проблема самосвідомості у вченні Г. Гегеля. Соціально-філософська концепція К. Маркса. Антропологізм як провідна складова культури ХХ ст. та загальна характеристика філософського світогляду. Загальні особливості сучасного антропологізму, його основні етапи упродовж ХVIII — початку ХХ ст. Цілісна природа людини. Філософський розгляд цілісності та структури людини як біосоціокультурної системи. Проблематичність побудови універсальної соціально-філософської системи. Антропологія ХХ ст. (М. Шелер, А. Гелен, О. Больнов, Г. Плеснер, Г. Маркузе, М. Бубер). К. Леві-Строс: структуралістська версія антропології.Тема 2. Статус соціальної антропології. Антропологія і соціологія.

Варіативність підходів до вивчення людини в науці ХХ ст. Специфіка соціальної антропології, дискусії про її предмет і місце в сучасному людинознавстві. Складна системна цілісність сучасного антропологічного знання, виникнення соціальної антропології як результат його диференціації. Об’єктивація продуктів духовного світу людини як основна проблема соціальної антропології.

Міждисциплінарність соціально-антропологічного знання. Співвідношення соціальної антропології і соціології (Ф. Боас, Б. Маліновській, А. Радкліф-Браун, Е. Дюркгейм, Л. Уайт, К. Леві-Строс, Т. Парсонс). Соціальна антропологія та історія. Соціальна антропологія і психологія. Методологічні проблеми сучасної соціальної антропології. Трирівневий характер категорій понятійного забезпечення соціально-антропологічного пізнання: філософські, загальнонаукові, спеціальні.

Методи соціально-антропологічного дослідження, співвідношення раціоналізму та емпіризму. Особливості та місце спостереження, опису, порівняння, класифікації й експерименту в соціально-антропологічному пізнанні. Системно-історичний підхід до вивчення людини і проблема інтеграції природничо-наукового, технічного й соціогуманітарного знання. Співідношення наукових і позанаукових пізнавальних процедур.Тема 3. Антропологія та історія. Діалектика пізнання життя

Присутність “іншого” у свідомості та бутті. Соціальний вимір інтерсуб’єктивності. Конституювання самосвідомості та рефлексії в інтерактивному досвіді. Самосвідомість і взаємовизнання. Культура (“унов сформована природа”) як процес “упорядкування” “надлишкових” спонук людини. Право, мораль, наука як об’єктивовані форми самосвідомості. Антропологічний ефект інституалізації. Стабілізуюча роль норм та інститутів у людській життєдіяльності. Формально-раціональні чинники саморегуляції інституціоналізованої поведінки. Ціннісно-раціональна складова орієнтації в мікросоціальних групах. “Габітуалізація” соціальних інститутів. Людина як істота історична й “символічна”. Історія об’єктивована та інкорпорована.Тема 4. Вікова антропологія. Біологічний вік.

Проблема індивідуалізації (К.-Г. Юнг, А. Адлер, І. С. Кон). Індивідуалізація та рефлексія. Феномен соціального. Соціалізація. Соціальне й індивідуальне. Г. Маркузе: походження подавленого індивіда (онтогенез), антропологічний ефект репресивної цивілізації (філогенез). Проблема меж індивідуалізації (П. Тейяр де Шарден). Індивідуальність та егоцентризм: етичний вимір проблеми. Індивідуація досвіду в контексті історичності. Темпоральність та історичність людського існування. Фактичність і проективність у переживанні історичного. Історичне самосприйняття та самопереживання через історичне переживання долі спільнот та єдність історично пережитої долі. “Тотальність” часо-просторового сприйняття. Людина як істота історична та “символічна”.Тема 5. Сутнісні риси антропосоціогенезу: родова неспеціалізованість, індивідуалізація, рефлективність

Вихідна неспеціалізованість людини та проблема її компенсації. Природна “недостатність” людини, її трансцендентність, “відкритість” світові. Г. Плеснер: “ексцентрична” позиція людини, її “неукоріненість” у бутті (“закон утопічного місця”), основні антропологічні закони. Свідомість як інструмент компенсації. Культура як інтегральний механізм підтримки цілісності й стабільності суспільства. Онтогенез та його роль у розвитку людини. Значення ідеї плюральності буття людини для розуміння структури внутрішнього духовного світу. Проблема індивідуалізації як змісту процесу антропогенезу. Уявлення про рефлексивність людської свідомості як специфічної родової особливості людини. Виникнення рефлексивної свідомості, її основні види та форми.Тема 6. Діяльність як засіб існування соціального. Інституціональність діяльності. Людське буття на перетині інструментального, емансипативного й комунікативного інтересів.

Діяльність як рушій формування соціальності. Інституціональність як чинник “стабілізації” людини (А. Гелен: “розвантаження” через інститути). Інтерес як конституант життєдіяльності істоти розумної. Людина як суб’єкт діяльності та інтересів. Інструментальний інтерес. Опредмечення й розпредмечення діяльності. Суб’єкт-об’єктна парадигма інструментальної діяльності в науці, технології, управлінні. Установка на оволодіння дійсністю. Цілераціональність. Емансипативний інтерес практичного розуму. Емансипація та рефлексія. Особливості прояву емансипативного інтересу, пов’язаність його із інтересом інструментальним. Протистояння “мати” та “бути” у фрейдо-марксистській антропології. Комунікативний інтерес і комунікативна діяльність. Розмежування інструментальної й комунікативної діяльності. Комунікативний інтерес і розуміння. Відкритість комунікації та громадський стан сучасного суспільства. Інструментальний інтерес і критерії наукової раціональності. Витоки сцієнтистського світосприйняття. Своєрідність прояву емансипативного інтересу в царині філософської й наукової рефлексії. Здійснення комунікативного інтересу в методології гуманітарних наук.Тема 7. Соціальність та інтерсуб’єктивність досвіду людського існування.

Присутність “іншого” у свідомості та бутті. Соціальний вимір інтерсуб’єктивності. Конституювання самосвідомості та рефлексії в інтерактивному досвіді. Самосвідомість і взаємовизнання. Культура (“унов сформована природа”) як процес “упорядкування” “надлишкових” спонук людини. Право, мораль, наука як об’єктивовані форми самосвідомості. Антропологічний ефект інституалізації. Стабілізуюча роль норм та інститутів у людській життєдіяльності. Формально-раціональні чинники саморегуляції інституціоналізованої поведінки. Ціннісно-раціональна складова орієнтації в мікросоціальних групах. “Габітуалізація” соціальних інститутів. Людина як істота історична й “символічна”. Історія об’єктивована та інкорпорована.Тема 8. Свобода як характеристика родової природи людини. Свобода і детермінізм. Гра, творчість, ризик як основні форми вияву свободи

Визначення свободи в соціальній антропології. Свобода і необхідність. Свобода і волюнтаризм. Проблема вільного вибору. Фаталізм і волюнтаризм. Інтерпретація діалектки необхідності та свободи у філософсько-антропологічних концепціях ХХ ст. (Н. Бердяєв, Е. Фромм, М. Гайдеггер, А. Камю, М. Мамардашвілі). Психологічні аспекти проблеми свободи (Л. Рубінштейн, З. Фрейд, В. Франкл, А. Маслоу). Проблема суб’єкта свободи. Проблеми реалізації свободи в різноманітних видах людської діяльності: економічній, політичній, духовній. Антропологічний сенс гри як виду вільної діяльності людини. Основні функції гри: виховна, соціологічна, компенсаторна, естетична. Творчість як вияв людської свободи. Творчість у різноманітних видах людської діяльності та її місце у смисложиттєвому пошукові людини. Антропологічний сенс ризику. Засадничі параметри ризикованої діяльності та її відмінності від авантюризму. Ризик у різних видах діяльності. Ризик та успіх.Тема 9. Сенс життя та шляхи його пошуку.

Сенс життя як інтегроване відображення свободи людини. Проблема сенсу життя у філософсько-антропологічних коцепціях марксизму, російської релігійної філософії кінця ХIХ — початку ХХ ст., філософії життя, персоналізмі, екзистенціалізмі. Екзистенціально-антропологічна редукція філософського знання в українській культурі. С. Л. Франк про сенс життя та співвідношення його загальнолюдських й індивідуально-буденних характеристик. Сенс життя та смисложиттєві цінності. В. Франкл про класифікацію цінностей як шляхів пошуку сенсу життя. Структура смисложиттєвого пошуку. Психологічні концепції сенсу життя (К. Обуховський, І. С. Кон). О. М. Леонтьєв про проблему мотивів — цілі — результату діяльності — сенсу життя.Сенс життя людини як проблема опанування нею конкретної життєвої ситуації. Принципова “наповненість” сенсом людського життя. Відсутність беззмістовних життєвих ситуацій. Індивідуальність та соціальність сенсу життя. Характеристика соціальних умов буття як детермінант пошуку й віднайдення життєвого сенсу. Об’єктивні та суб’єктивні “перешкоди” набуття сенсу життя. Статевовікові особливості смисложиттєвого пошуку. Пошук сенсу життя та фізіологічна смерть людини.

Список рекомендованої літератури


 1. Андрущенко  В. П. Історія соціальної філософії: Підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Тандем, 2000. — 416 с.

 2. Басов Н.Ф. Практикум по истории социальной работы в России: Учебное пособие. — М.: СТИ, 1999. — 250 с.

 3. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 208 с.

 4. Боденко Б.Н. Социальный работник: миссия, профессия, должность // Работник социальной службы. — 1997. - № 1/1. — С. 27-31.

 5. Гончаров П.К. Социальное государство: сущность, мировой опыт, российская модель // Социально-гуманитарные знания. — 2000. - №2. — С. 18-37.

 6. Історія соціальної роботи: Курс лекцій / А. Г. Горілий. – Т., 2001. – 66 с.

 7. Історія соціальної роботи : Опорні конспекти лекцій / Н. М. Івченко. – К., ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 60 с.

 8. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.

 9. Козлов А. А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сб. науч. очерков. — М.: Флинта, 1998. — 224 с.

 10. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы: Учеб пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. – 440 с.

 11. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе. — Амстердам — Киев, 1997. — 199 с.

 12. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник / Л. В. Мардахаєв. — М.: Гардарики, 2005. — 269 с.

 13. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред. І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 402 с.

 14. Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності). — Ужгород: Патент, 1997. — 190 с.

 15. Мигович І.І. Соціальна робота: наука і практика // Віче. — 1998. - №5.

 16. Мигович І.І. Становлення соціальної роботи як науки в Україні // Соціальна політика і соціальна робота. — 1998. - №1-2. — С. 68-78.

 17. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей, обучающихся по специальности «Соц. педагогика» / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 399 с. — (Для средних специальных учебных заведений). Основы социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М., 1997. – 368 с.

 18. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. — К., 2000. — 456 с.

 19. Попов В.Г., Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебно-методическое пособие. — М.: СТИ, 1998. — 218 с.

 20. Попович Г.М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: Навч.-метод. посібник. – Ужгород: Гражда, 2000. – 134 с.

 21. Практична соціальна робота / За ред. П. Картер та ін. – Амстердам-Киев, 1996. — 184 с.

 22. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 23. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.

 24. Социальная работа / Под общ. ред. В. И. Курбатова. — Ростов н/Д: «Феникс», 1999. — 576 с.

 25. Социальная работа: Учеб пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2003. – 440 с.

 26. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під ред. В. Полтавця. — К: Видавничий дім «КМ Асаdemіа», 2000. — 236 с.

 27. Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посіб. / А. Й. Капська, М. М. Барахтян, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, З. Г. Зайцева, Р. І. Короткова, О. А. Кузьменко, Ж. В. Петрочко, І. М. Пінчук, Н. П. Пихтіна; Ред.: А. Й. Капська; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К., 2000. — 372 с.

 28. Україна: Поступ у XXI століття: Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. — 2000. — 93 с.

 29. Фирсов М. В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.—246 с.

 30. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М., 2000. – 320 с.

 31. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. — М., 1995.— 85 с.

 32. Холостова Е.И. Становление теории социальной работы. — М.: СТИ МГУС,1999. — 57 с.

 33. Циткилов П.Я. История социальной работы: Учеб пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 448 с.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА
Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі Фахового вступного випробування.


Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

Відмінно

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка