Повна назва центруСкачати 125.99 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір125.99 Kb.
#1129

Повна назва центру: Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Поштова адреса, контактні телефони: 73000, м.Херсон, пл.Свободи,1

т./ф. 32-14-09, тел. 22-53-29, Е-mail: cppk@list.ru

web-сторінка: http://www.oda.kherson.ua

короткі біографічні відомості про директора Центру

Білорусов Сергій Георгійович, кандидат технічних наук, доцент, магістр державного управління. Очолює колектив Центру з дня його заснування. Творчий керівник, викладач високої кваліфікації, науковець, сучасний менеджер, має більше 100 наукових публікацій, в тому числі 60 з питань державного управління та державної служби.

За досягнення у справі керівництва Центром, впровадження інноваційних освітніх технологій у галузі післядипломної освіти, нагороджений почесними грамотами Головного управління державної служби України та Національної Академії державного управління при Президентові України.Історія створення та становлення Центру

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації створений на виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 року № 398 “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня 1996 року. Центр є навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування. У березні 2006 року Центру виповнюється 10 років.

На даний час рівень освітньої діяльності Центру підтверджує ліцензія, видана у жовтні 2005 року Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України за напрямом “Державне управління” з ліцензійним обсягом навчання 2500 осіб на рік.

За 10 років у Херсонському обласному центрі підвищили кваліфікацію понад 20 тис. посадовців, у тому числі близько 10 тис державних службовців органів виконавчої влади, більше 6 тис. посадових осіб органів місцевого самоврядування та понад 5 тис. працівників державних підприємств, установ і організацій.

Навчання здійснюється за професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів, програмами стажування та самоосвіти.

Прискорення темпів оновлення інформації призводить до швидкого застарівання раніше отриманих знань і загострює проблеми професійної придатності фахівців державної служби. Враховуючи зазначене, Центром забезпечується безперервність освіти кадрів як єдиний можливий шлях у вирішенні складних завдань економічного, суспільно-політичного, соціального і культурного розвитку України. Застосовуються інноваційні технології, елементи дистанційного навчання, впроваджуються активні форми, такі як засідання “круглих столів”, тренінги, ділові та рольові ігри, практичні та науково-практичні конференції, фахові майстерні тощо, які сприяють кардинальним змінам у підходах до навчання фахівців. Підвищення кваліфікації спрямовується також на різнобічний гармонійний розвиток особистості посадовців, тому постійно спостерігається позитивна динаміка підвищення кваліфікації за професійними програмами.

Вивчення потреб у підвищенні кваліфікації кадрів проводиться у тісній взаємодії з апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, виконавчим апаратом обласної ради, міськрайвиконкомами, територіальними органами міністерств і відомств та ін.

Слід відзначити надзвичайно відповідальне відношення працівників Центру до виконання плану-графіка підвищення кваліфікації як до документу державної ваги, реалізація якого значною мірою впливає на розвиток професіоналізму кадрів, їх здатність компетентно та відповідально виконувати функціональні обов’язки.

Підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців є важливою складовою соціально-правового інституту, яким є державна служба України. Від професіоналізму, фахової компетентності, інформаційної культури державних службовців залежить успіх державотворення, хід і якість здійснюваних реформ, міжнародний авторитет держави. Європейські підходи визначають мету підвищення кваліфікації: всебічно сприяти якісному кадровому забезпеченню системи державного управління в умовах європейської інтеграції, удосконалювати адміністративну культуру посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування, розвивати професіоналізацію державної служби, формувати нову генерацію державних службовців – високопрофесійних, компетентних, патріотично налаштованих, готових забезпечувати реалізацію реформ, проголошених в нашій державі.

Пріоритетні напрямки діяльності Центру:


  • надання державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування нових знань випереджувального характеру, пов’язаних з динамікою інтеграційних, інноваційних процесів щодо започаткованих в Україні соціально-економічних реформ, розуміння їх стратегічних напрямків, шляхів реалізації, очікуваних результатів та впливу на регіональний розвиток;

  • удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації з впровадженням в навчально-методичну роботу інноваційних освітніх технологій;

  • розвиток професіоналізму державних службовців у межах професіоналізації державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу;

  • здійснення наукових розробок для вирішення проблем підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб, інтеграція з наукою та практикою державного управління, регіонального розвитку;

  • удосконалення навчально-методичного забезпечення професійного навчання, розробки фахових рекомендацій, рецензування, проведення моніторингу громадської думки щодо основних суспільно-політичних подій в державі та області, соціологічних досліджень з використанням наукового потенціалу працівників Центру, науковців Південного регіону, магістрантів, аспірантів та докторантів НАДУ при Президентові України та Одеського регіонального інституту державного управління;

  • залучення талановитої молоді до державної служби, роботи в органах місцевого самоврядування, підготовка нової генерації управлінців з використанням досвіду країн Європейського союзу.

Організатори навчання, працівники, викладачі Центру

Належний рівень навчання забезпечується працівниками Центру, членами науково-методичної ради, науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів, керівниками та спеціалістами місцевих органів влади.

Колектив Центру нараховує 10 працівників. Це команда творчих, ініціативних, відповідальних фахівців високої кваліфікації, які вболівають душею за свою справу.

Фото 2.

Колектив Центру

Нинішній склад викладачів Центру формувався з часів заснування. Серед них: 13 докторів наук, 46 кандидатів наук, 20 старших викладачів вищих навчальних закладів Південного регіону, більше 200 працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.Наукова діяльність

Удосконаленню навчально-методичної роботи сприяє значна наукова діяльність, яка проводиться в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Виступи, повідомлення на конференціях, наукові розробки працівників Центру опубліковані більше ніж у 60 тематичних наукових збірниках, фахових журналах.Фото 3.

Наукові публікації

Широко застосовується практика співпраці на договірних умовах з вищими навчальними закладами м.Херсона та Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, з яким укладено договори: “Про науково-технічне співробітництво” та “Про науково-методичну співпрацю з питань наукової діяльності”. В межах реалізації зазначених договорів Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій брав участь у проведенні 6 науково-дослідних робіт з наступних питань: кадрова політика в органах державного управління і місцевого самоврядування щодо залучення, закріплення та адекватного використання на службі молодих спеціалістів; організація та здійснення дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації державних службовців; системний розвиток професійних якостей державних службовців; дослідження динаміки кар’єрного просування молодих державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; застосування технологій проектного менеджменту; наукове супроводження регіональних перетворень: виявлення та задоволення потреб з вдосконалення професійної діяльності службовців місцевої влади. Результати зазначених наукових досліджень висвітлено у 23 наукових публікаціях.

При Центрі протягом чотирьох років працює дистанційне навчально-наукове відділення для координації науково-методичного супроводу роботи з кадрами, підготовки та цільового стажування магістрів державного управління для регіону в межах договору про співробітництво між Херсонською обласною державною адміністрацією та Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України

З метою подальшого визначення актуальних напрямків наукової діяльності та використання їх у підвищенні кваліфікації кадрів і визначення нових підходів до державного управління Центр співпрацює з Національною Академією державного управління при Президентові України, а також з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України.

Спільно з вищими навчальними закладами м. Херсона та в межах навчання проводяться щорічно наукові та науково-практичні конференції з найбільш актуальної тематики, всього їх проведено 36 за роки існування Центру.

Міжнародне співробітництво

З метою вивчення міжнародного досвіду, нових підходів до розвитку державного управління, економіки та агропромислового комплексу Центр плідно співпрацював з Міжнародною фінансовою корпорацією, Федеральною Академією громадського управління (Німеччина) та представництвом Фонду Ганнса Зайделя в Україні, Південноукраїнським регіональним навчальним центром Фундації “Україна-США” тощо. У межах зазначеної співпраці було реалізовано проекти з питань розвитку агробізнесу, приватизації землі та реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств, підтримки інституційного розвитку та інш. Також в межах технічної допомоги Європейського Союзу (Програма Тасіs) Центр взяв участь у проекті "Реформа та розвиток державного управління в Україні".

Два роки Центр був активним учасником проекту Шведського Агентства Міжнародного Розвитку “Підтримка реформи державного управління в Україні”, співпрацював із Шведським інститутом державного управління, в рамках якого було проведено роботу щодо підготовки фахівців-експертів, які мають забезпечити системний підхід до реалізації регіональних програм.

Інтеграція України до об’єднаної Європи сприяє пошуку ефективних форм європейського виміру освіти посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування. Центром проводиться широка роз’яснювальна робота щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України: розробленіота впроваджено в навчальний процес програми відповідних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань “круглих столів”. Видано методичну розробку “Європейський вибір України”. У рамках навчання проводяться соціологічні опитування. Ця робота направлена на пошук та утвердження норм, цінностей, стандартів управлінської діяльності з використанням досвіду країн ЄС.Підготовка нової генерації державних управлінців

На виконання Комплексної програми підготовки державних службовців пріоритетним напрямком діяльності Центру є пошук та використання нових, ефективних форм і методів роботи з талановитою молоддю, молодими державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування, підготовка їх до участі у соціально-економічному розвитку регіону, управлінської діяльності.

Створюються нові інноваційні проекти, один із них – Молодіжна школа регіонального державного управління, робота якої з 2002 року набула широкого резонансу і дала плідні результати. За ці роки здійснено п’ять випусків Молодіжної школи з числа студентської молоді, молодих фахівців та лідерів молодіжних організацій, які виявили бажання в подальшому працювати в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Частина випускників вже працюють на відповідних посадах, близько 100 чоловік зараховано до кадрового резерву.

Організовано випуск серії “Молодіжна школа регіонального державного управління”, друкуються матеріали конференцій за результатами навчання.

За результатами роботи кожного потоку здійснюється глибокий аналіз та вживаються заходи щодо вдосконалення форм і методів проведення занять, в тому числі і дистанційних.

Фото 4.

Молодіжна школа регіонального державного управління

Робота школи стала справжньою лабораторією апробації нових форм і методів професійної освіти, а також сприяє підготовці кадрового резерву, нової генерації кадрів.

Центром здійснюється комплекс заходів науково-методичного супроводження. Так, за відпрацьованою методикою щорічно проводяться соціологічні опитування з питань мотивації вибору кар’єри державного службовця, визначення фахових знань та здібностей, дослідження динаміки залучення молоді, просування молодих державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, розроблено методичні вказівки з питань стажування, написання рефератів і творчих робіт, виступів на конференції. У 2004 році проведено соціологічне дослідження динаміки кар’єрного просування молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за участю науковців Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

Навчально-методичне забезпечення

Для розгляду актуальних питань щодо змісту, форм, методів і засобів навчання та з метою удосконалення підвищення кваліфікації кадрів створено навчально-методичну раду. Її члени – працівники Центру, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідні науковці, викладачі вищих навчальних закладів м.Херсона. З метою формування та удосконалення практичних навичок ведення навчального процесу у закладі післядипломної освіти в сучасних умовах, ознайомлення з новими освітніми технологіями в теорії та практиці підготовки фахівців державного управління та державної служби Центром спільно з міжрегіональним інститутом бізнесу та Херсонським державним аграрним університетом проведено три постійно-діючих науково-методичних семінари для викладачів вищих навчальних закладів, які задіяні під час проведення занять в Центрі.

Науково-методична діяльність Центру ґрунтується на принципах науковості, наступності та безперервності надання освітніх послуг з використанням досвіду країн Європейського Союзу та здійснюється працівниками навчально-методичного відділу, методичного кабінету, бібліотеки Центру.


Фото 6. Методичний кабінет

Фото 5. Комп’ютерний клас

Бібліотека Центру надає можливість користуватись фондом фахової літератури у кількості близько 2 тис. примірників, який постійно поповнюється, паперовими та електронними інформаційно-довідковими матеріалами.

Позитивно зарекомендувала себе практика співпраці на договірній основі з Херсонською обласною науковою універсальною бібліотекою ім. О.Гончара. для працівників, викладачів, слухачів Центру забезпечено доступ до електронних бібліотек Національної Академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.

У Центрі створено необхідні умови для навчання та самоосвіти слухачів. Відповідно до сучасних вимог обладнані навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, конференц-зал, методичний кабінет з комп’ютеризованими робочими місцями. Працівники, викладачі, слухачі Центру мають можливість користуватись мережею Інтернет, електронною поштою, сучасними технічними засобами навчання та аудіо-відео апаратурою.

Значна увага приділяється інформаційно-методичному забезпеченню підвищення кваліфікації. З метою постійного інформування організаторів навчання, викладачів, слухачів Центру систематично видаються методичні рекомендації з найбільш актуальних питань державного управління, державної служби, місцевого самоврядування, інформаційно-методичні збірники, інформаційні листки “Адреси досвіду”, методичні розробки за серіями: “На допомогу державному службовцю”, “на допомогу викладачам та організаторам навчання”, “На допомогу слухачам Молодіжної школи регіонального державного управління”, “З досвіду роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, “На допомогу керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування” тощо.

Комплекти методичних розробок надаються в структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськрайвиконкоми, апарат обласної ради, обласні управління та відділи.За десять років наполегливої, творчої праці Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації став авторитетним закладом професійного навчання управлінських кадрів регіону, який не зупиняється на досягнутому, чітко усвідомлює необхідність подальшого вдосконалення усіх напрямків роботи відповідно до сучасних завдань.
Скачати 125.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка