Потьомкіна Н. П. ф-т економіки та управління, магістрантСкачати 40.97 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір40.97 Kb.

http://cs5580.vk.me/u6731102/-6/y_59879a55.jpg

Потьомкіна Н. П.ф-т економіки та управління, магістрант

miss-natali@ukr.net

Особливості формування та використання Інтернет-ресурсів в контексті інноваційної діяльності підприємств

Анотація Інновації в сучасному світі відіграють важливу роль. Інноваційніпроцесипритаманні кожному етапуісторичногорозвиткусуспільства. Сьогоднівженіхто не сумнівається в тому, щовсіосновнісферижиттєдіяльностісуспільстварозвиваються за рахунокіноваційнихтехнологій.

Інтернет все більше входить в різнісферинашогожиття. Практично кожналюдина з різною частотою вдається до йогопослуг, аджеВсесвітня мережа володіє такими незаперечнимиперевагами як доступність, оперативність та інформативність. Тому для веденняуспішногобізнесу в даний час необхідноюумовоюстаєнаявність сайту в мережіІнтернет.SummaryInnovations play an important role in the world. Innovative processes are inherent in each stage of the historical development of society. Today, noone doubts that all the main spheres of society are developing by innovative technologies.

Internet is increasingly included in various spheres of our lives. Almost everyone with a different frequency resorts to his services because global network has undeniable advantages such as availability, responsiveness and informative. Therefore, now for successful business is essential to have an Internet web site.
Актуальність теми зумовлена ​​тим, що нові комунікативні характеристики мережі Інтернет вимагають нового погляду на процеси комунікації та перегляду використовуваних раніше підходів до споживачів. Як і будь-який інший засіб комунікації, Інтернет має властиві тільки йому особливості і характеристики, на яких і слід зосередити увагу.

Мета даної роботи - обгрунтувати важливість використання Інтернет-ресурсів для успішного ведення бізнесу і роз'яснити принципи просування продукції підприємств, у тому числі підприємств сфери послуг, засобами Інтернет-комунікацій.

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання: розглянути необхідність і переваги створення Інтернет ресурсу; дослідити особливості створення Інтернет сайтів, визначити особливості використання сайтів підприємствами, виявити відмінності реклами в комп'ютерних мережах у порівнянні з рекламою в традиційних засобах масової інформації;

Сьогоднініхто не сумніваєтьсявже в тому, щовсіосновнісферижиттєдіяльностісуспільстварозвиваються за рахунокінноваційнихтехнологій, причому, чимдалі, тимзалежністьекономікивід науки стаєсильнішою і очевидніше. Інноваціїнабувають все більшогозначення для підвищенняконкурентоспроможності та сталогозростанняпідприємств, в тому числі і торговельноїгалузі.[1]

Логікарозвиткуінформаційногосуспільстваневблаганнодиктуєсвої правила: у будь-якійорганізаціїчи установи, якіпрагнутьматисучаснийімідж і стати успішними у своїйсфері, повинен бути свій сайт, іншими словами - представництво в мережіІнтернет.[2]

На перший погляд, призначення сайту - інформуватиклієнтів про роботу установи, товари і послуги. Однак сайт можеслужити не тількизасобомінформування, вінможе стати ефективнимінструментомвирішеннявиробничихзавдань. Сайт інноваційногопідприємстваможе стати потужнимінформаційнимінтерактивним ресурсом, якийвиконуєосвітню, комунікаційну та організаційнуфункції, ресурсом, якийвиводитькомпанію на новийрівеньрозвитку на різнихетапахінноваційноїдіяльності.

Сучасний сайт - цезасібінтерактивногоспілкування з клієнтом.

Огляди використанняІнтернету показали, щоякщокомпаніястворюєсвій сайт в Інтернеті, то цедаєїйтакіможливості (впорядковано за частотою використання):

1. Відстеження статистики відвідувань сайту (хтовідвідує, звідки, якірозділи, як часто і т.п.);

2. Створенняяскравогомультимедійного образу компанії (порівнянно з поширеннямбуклетів про компанію);

3. Створеннябазиданихзамовників (якщозамовникивзаємодіють з компанією через її сайт, то цеспрощуєкомунікації і дозволяєзробитиїхобслуговуваннябільшкомплексним);

4. Здійсненняонлайновихплатежів (продукція і послугикомпаніїможепродаватися через її сайт, платежітакожможутьповністюабочастковоздійснюватися через сайт);

5. Створеннябазиданихпостачальників (якщопостачальникимаютьможливістьвстановлювати контакт з компанією через її сайт, цесуттєворозширюєїхнє коло і спрощуєкомунікації з ними);

6. Створення центру реагування на запитиклієнтів (замовники і постачальникиможутьотримуватинеобхіднуінформацію з сайту компанії, абозапитуватиїїелектронноюпоштою, щопідвищуєоперативністьобслуговування);

7. Здійсненнярізноманітнихметодів оплати продукції та послуг (сайт можеміститидані про всіхможливих способах оплати продукції та послугкомпанії).[3]

Від того наскількиякісно і неординарно зробленийкорпоративний сайт залежитьформуванняіміджукомпаніїсередпотенційнихклієнтів. Фірмовий стиль такого сайту повинен повністювідповідатиконцепціїкомпанії, представляти яку він буде. Завдякизастосуваннюновітніхтехнологій, досягаєтьсяінтерактивність і високапривабливість сайту.[4]

З точки зоруфірми, інтернет-майданчик - цедоситьнедорогийспосібзапропонуватисвоїпослугибільш широкому колу споживачів.[5]

Процесстворення сайту складний і трудомісткий. Йогоможнастворитисамостійноабозвернутися до фахівців, якіпропонуютьоптимальніваріантиреалізації проекту та впроваджуютьїх.[4]

Якийби шлях не обралакомпанія, головне – щоб результатом стало створеннядійснопривабливого, зручного і зрозумілого сайту. Це стане запорукоюдосягненняуспіху у веденнібізнесу і сприятимезміцненнюконкурентноїпозиціїкомпанії.


Література:


  1. Валєєва. Ю. С. канд. экон. наук. “Роль инноваций в деятельности торговых предприятий” Вісник СумДУ. Економіка'. №3'2011

  2. Дикова Ф.А., Массальская Д.О., Куницын М.В. “Информационный веб-сайт инновационного предприятия” --Материалы Международной научно-технической конференции «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в промышленности и наноиндустрии», г. Уфа 23 августа 2011

  3. Значение web-сайта для успешного развития бизнеса, Ropnet information system, http://www.ropnet.ru/info/articles/?id=460

  4. Значимость сайта для бизнеса

StroGo.net http://www.strogo.net/stat-i/znachimost-sajta-dlja-biznesa

  1. Паринов Сергей Иванович, “Интернет для предприятий: "будь готов или умри"” http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/eco99.htmБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка