Постанова загальних зборівСкачати 450.11 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір450.11 Kb.
  1   2   3


ПОСТАНОВА

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА НАН УКРАЇНИ
м. Київ 14 квітня 2015 р.
Заслухавши та обговоривши доповідь академіка-секретаря Відділення академіка НАН України О.С. Онищенка про підсумки наукової діяльності установ Відділення у 2009–2014 роках та їх завдання щодо розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, Загальні збори Відділення історії, філософії та права НАН України

в і д з н а ч а ю т ь :

Упродовж 2009–2014 рр. вченими установ Відділення історії, філософії та права НАН України отримано вагомі теоретичні й прикладні здобутки у комплексних міждисциплінарних дослідженнях сучасних глобалізаційних і трансформаційних викликів, розробці моделей глибокого і всебічного реформування державних і суспільних інститутів, обґрунтуванні шляхів розв’язання регіональних, міжетнічних та міжконфесійних суперечностей, підвищення ефективності конституційно-правового регулювання суспільних відносин. За результатами цих досліджень розроблено системні пропозиції щодо оптимізації взаємодії у тріаді "особа – суспільство – держава" в Україні як одного з головних індикаторів розвитку країни та її соціуму з урахуванням історичного досвіду взаємовідносин державних і суспільних інститутів, підготовлено рекомендації щодо ефективного застосування наукового потенціалу вітчизняної соціогуманітаристики в процесах модернізації держави і суспільства в Україні, забезпечення національних інтересів в умовах глобалізації та співпраці з міжнародними інтеграційними структурами.

Досліджено вектори суспільних трансформацій в Україні в період незалежності в політичній, економічній, соціальній, культурній і духовній сферах, вплив змін суспільно-політичного устрою та форм власності на соціальну структуру українського суспільства, проаналізовано суспільні настрої та соціальне самопочуття населення України, сучасну мережу засобів суспільної комунікації. Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування нових просторово-часових підходів до аналізу регіональної специфіки Сходу і Півдня України, досліджено історичні витоки диспропорцій і асиметрій у розвитку цих регіонів, процеси формування політичних орієнтацій, ментальності та історичної пам'яті місцевого населення. Досліджено шляхи розвитку конституційного процесу в Україні на сучасному етапі, проаналізовано проблеми правового регулювання конституційно-правових інститутів, розроблено пропозиції щодо напрямів удосконалення конституційного законодавства України.

Значна увага приділялася аналізу проблем національної безпеки, збереження цілісності Української держави, забезпечення консолідації українського суспільства. У фокусі досліджень перебували суспільно-політичні зрушення і трансформації в Україні, пов’язані з Революцією гідності, розгортанням процесів європейської інтеграції України, кризою українсько-російських відносин, зумовленою анексією Росією Криму й російською агресією на Донбасі. Зокрема, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інститут соціології НАН України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України системно досліджували складні історичні, етнополітичні, етноконфесійні та соціокультурні процеси в Криму i на Донбасі та готували на цій основі ґрунтовні аналітичні матеріали і пропозиції для органів влади і управління. Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського здійснюється формування спеціалізованих електронних ресурсів, підготовка серійних наукових документальних довідкових видань з історії та сучасного стану суспільства в Криму і на Донбасі.

Інститут археології НАН України продовжує у нових умовах започатковані Кримським філіалом цього інституту дослідження старожитностей давнього та середньовічного Криму у контексті соціально-економічних та етнополітичних процесів у Євразії, розроблення проблематики міжетнічних та міжконфесійних відносин у Криму в античну добу та середньовіччя. Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України зосереджує увагу на дослідженні етнокультурної історії Півдня України, тенденцій трансформації ідентичностей етноконфесійних громад Криму та їх інституціалізації у сучасному соціумі, що були предметом часткового вивчення Кримського відділення інституту. Зазначеними установами здійснено заходи з працевлаштування співробітників колишніх кримських структурних підрозділів, які залишилися вірними українській науці і державі. Так, у структурі Інституту археології НАН України під керівництвом чл.-кор. НАН України В.П.Чабая створено й успішно функціонує відділ археології Криму. Інститутом сходознавства ім. А.Ю.Кримського розроблено пропозиції щодо створення відділу історії та культури Криму, проте цей задум на разі не реалізовано через значне скорочення бюджетного фінансування НАН України загалом і ВІФП НАН України зокрема.

Упродовж звітного періоду установи Відділення брали активну участь у розробці за дорученням органів державної влади низки проектів програмних і концептуальних документів: Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р., Концепції державної етнонаціональної політики України, Концепції Загальнодержавної програми охорони культурної спадщини на 2012–2022 рр., Концепції Державної програми популяризації історичного знання на 2012–2017 рр., Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013–2017 рр., Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю.

Провідні вчені Відділення підготували для органів державної влади України ґрунтовні аналітичні матеріали, експертні висновки, пропозиції і рекомендації щодо: реалізації заходів із всебічної підтримки та розвитку української ідентичності; реалізації заходів Програми досліджень Голодоморів першої половини ХХ ст.; спорудження у м. Києві Монумента борцям за незалежність України; створення державної структури для вирішення питань з міжнаціональних відносин і мовної політики; забезпечення реалізації прав кримськотатарського народу; виконання програм та заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС; приведення вітчизняного законодавства у відповідність до міжнародних антикорупційних стандартів; проекту Концепції реформування правоохоронних органів України; заходів у зв’язку зі 100-річчям початку Першої світової війни 1914-1918 рр. та вшанування пам`яті загиблих у ній; відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі.

Підготовлено експертні висновки на проекти нормативних актів: Кримінального процесуального кодексу України, Інноваційного кодексу України, Законів України "Про вищу освіту", "Про засади державної мовної політики", "Про національні меншини в Україні", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення соціальних і трудових гарантій населення, забезпечення умов оплати праці", "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення конституційного контролю стосовно проектів конституційних законів України», «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України», «Про Національну службу боротьби з корупцією», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини».

Важливим результатом роботи провідних фахівців Відділення є підготовлений за їхньою участю проект Закону України "Про Національну академію наук України", що має на меті законодавче врегулювання усього комплексу відносин між Державою та Академією. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького підготував пропозиції щодо надання НАН України офіційного статусу головної науково-експертної організації України.Загалом органам державної влади надано 175 аналітичних матеріалів, експертних висновків, пропозицій та рекомендацій з актуальних проблем державного і суспільного розвитку.

НБУВ щороку видається понад 600 випусків інформаційно-аналітичних і оглядово-прогностичних видань, електронні версії яких надаються 2 тис. корпоративних користувачів, серед яких органи державної влади України (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, РНБО України, обласні, міські та районні управлінські структури), Національна академія Служби безпеки України, Український союз промисловців і підприємців.

Провідні вчені Відділення відповідно до Указу Президента України від 17.05.2012 № 328/2012 "Про Конституційну Асамблею" брали участь у роботі відповідних комісій Конституційної Асамблеї з розробки пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації Основного Закону України (академіки НАН України Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, Ю.А. Левенець, О.С. Онищенко, В.Я. Тацій, П.П. Толочко, Ю.С. Шемшученко, члени-кореспонденти НАН України О.Л.Копиленко, В.Ф. Опришко, В.Ф. Сіренко, В.М. Шаповал, М.О. Шульга та ін.).

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України спільно з Інститутом законодавства Верховної Ради України, Національною академією правових наук України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка продовжували здійснювати науково-консультативне, а Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – науково-інформаційне забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї. Зокрема, за участю провідних фахівців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України розроблено проект Концепції внесення змін і доповнень до чинної Конституції України. Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського у 2012–2013 р. підготовлено 21 випуск бюлетеня інформаційно-аналітичних матеріалів "Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності". На сайті НБУВ успішно функціонувала електронна бібліотека "Конституційна Асамблея" – інформаційний ресурс, створений з метою забезпечення інформаційного супроводу діяльності Конституційної Асамблеї України, сприяння утвердженню і розвитку національної конституційної традиції, якісному вдосконаленню чинної Конституції України.

Провідні вчені Відділення розробили ґрунтовні пропозиції і рекомендації до парламентських слухань на тему "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (11 січня 2012 р.), взяли активну участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції "Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України" (22–23 березня 2012 р.), у парламентських слуханнях на тему «Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя від дня народження)» (5 березня 2014 р.), підготували інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

Основні зусилля вчених установ Відділення традиційно зосереджувалися на підготовці узагальнюючих комплексних праць, розробці концептуальних, прогностичних, компаративних, моніторингових і експертних досліджень суспільно-політичних, соціально-економічних і культурно-цивілізаційних процесів в Україні і світі. Всього за звітний період видано 872 монографії, 779 підручників і довідників, 29721 статтю, у т.ч. 69 монографій (7,9 % від загальної кількості) та 2048 статей (6,8 % від загальної кількості) – за кордоном.

Відносно високою є цитованість монографічних та інших робіт провідних учених Відділення у системі Google Академія. Станом на березень 2015 р. у ній міститься 924 посилання на праці акад. НАН України М.В. Поповича (найбільш цитована "Нарис історії культури України" – 242 посилання), 928 посилань на праці акад. НАН України П.П. Толочка  (найбільш цитована "Київська Русь" – 109 посилань), 730 посилань на праці акад. НАН України Ю.С. Шемшученка (найбільш цитована "Правовые проблемы экологии" – 82 посилання), 522 посилання на праці акад. НАН України В.А. Смолія (найбільш цитована "Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації" – 44 посилання), 2228 посилань на праці акад. НАН України В.Г. Кременя (найбільш цитована "Освіта і наука України: шляхи модернізації" – 278 посилань), 1944 посилання на праці акад. НАН України В.Я. Тація (найбільш цитована "Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар" – 701 посилання).

Результати аналізу бібліометричних показників періодичних видань Відділення свідчать, що найбільш цитованими є: "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" (5-ти річний індекс Хірша – 13, кількість посилань на статті часопису – 1297), "Політичний менеджмент" (5-ти річний індекс Хірша – 9, кількість посилань на статті часопису – 1069), "Бібліотечний вісник" (5-ти річний індекс Хірша – 8, кількість посилань на статті часопису – 290). Ці три видання входять до числа 100 найбільш рейтингових українських часописів. Значні бібліометричні показники мають також "Український історичний журнал" (5-ти річний індекс Хірша – 4, кількість посилань на статті часопису – 63), "Українська біографістика" (5-ти річний індекс Хірша – 4, кількість посилань на статті часопису – 61), "Філософська думка" (5-ти річний індекс Хірша – 3, кількість посилань на статті часопису – 58), "Археологія" (5-ти річний індекс Хірша – 3, кількість посилань на статті часопису – 44).

Водночас викликає певне занепокоєння тенденція до зменшення бібліометричних показників цитування наукових журналів Відділення в цілому. Така ситуація пояснюється передусім недостатньою увагою до якості представлення електронних версій журналів у мережі Інтернет, що унеможливлює індексування всіх наявних у них статей.

Установи відділення успішно реалізували низку масштабних дослідницьких і видавничих проектів. За активної участі Відділення Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України під керівництвом академіка НАН України В.М. Гейця підготовлено щорічні Національні доповіді НАН України: "Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави" (2009), "Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015" (2010), "Національний суверенітет України в умовах глобалізації" (2011), "Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості" (2012), колективну працю “Влада і суспільство в Україні: Історія і сучасність” (2013).

Спільним для багатьох установ Відділення став фундаментальний загальноакадемічний проект з відзначення 150-річного ювілею видатного вченого і громадського діяча, першого президента Української академії наук В.І. Вернадського "Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського" у 10 томах 16 книгах (голова редакційної ради – акад. НАН України Б.Є.Патон). Сім томів були підготовлені вченими Відділення (акад. НАН України О.С. Онищенко, акад. НАН України В.А. Смолій, чл.-кор. НАН України Г.В. Боряк. чл.-кор. НАН України В.М. Даниленко, чл.-кор. НАН України Л.А. Дубровіна, В.Ю. Омельчук, Л.М. Яременко, С.М. Кіржаєв та ін.). До 110-річчя від дня народження визначного вченого, президента АН СРСР академіка А.П.Александрова видано книгу "А.П. Александров та українська наука"; до 100-річчя від дня народження іншого визначного вченого, також президента АН СРСР М.В. Келдиша надруковано книгу "М.В. Келдиш та українська наука". До ювілею президента НАН України академіка НАН України Б.Є.Патона Інститут історії України НАН України видав грунтовне історико-генеалогічне дослідження “Рід Патонів” (акад. НАН України В.А. Смолій, М.Ф.Дмитрієнко, В.В.Томозов).

В Інституті історії України НАН України започатковано нову науково-видавничу серію «Студії з регіональної історії України», опубліковано перший том двотомної колективної монографії «Схід і Південь України: час, простір, соціум» (акад. НАН України В.А.Смолій, чл.-кор. НАН України Г.В.Боряк, Л.Д.Якубова та ін.), колективну працю «Крим від античності до сьогодення: історичні студії» (акад. НАН України В.А.Смолій, чл.-кор. НАН України О.П.Реєнт, О.І.Гуржій, Я.В.Верменич, Л.Д.Якубова та ін.), довідкове видання «Крим: шлях крізь віки: історія у запитаннях і відповідях» (акад. НАН України В.А.Смолій, чл.-кор. НАН України Г.В.Боряк, С.В.Кульчицький та ін.), а також низку науково-популярних брошур з історії Донбасу і Степової України у рамках спеціальної підсерії “Степова Україна”.

Наближається до 100 кількість опублікованих томів у науково-документальній серії книг "Реабілітовані історією" – безпрецедентного за масштабністю академічного проекту, що розробляється головною редколегією цієї серії та під егідою Інституту історії України НАН України. За звітний період опубліковано 38 книг по 19 областях України та Автономній Республіці Крим (акад. НАН України В.А.Смолій, акад. НАН України П.Т.Тронько, О.С.Рубльов, Р.Ю.Подкур та ін.), зокрема, в 2014 р. видано вісім книг – чергові томи по АР Крим, Волинській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Опрацьовано й опубліковано електронну версію чергового тому матеріалів до багатотомного “Зводу пам’яток історії та культури України” – довідник по місту Севастополю. На основі зазначених матеріалів створено електронну базу даних про жертви політичних репресій в Україні радянської доби, в якій вміщено 207172 записи

Інститутом соціології НАН України під керівництвом академіка НАН України В.М.Ворони за результатами чергових етапів моніторингового дослідження "Українське суспільство" надруковано матеріали соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України «Українське суспільство. 1992–2014. Стан і динаміка змін» (акад. НАН України В.М.Ворона, чл.-кор. НАН України М.О.Шульга та ін.).

У Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка підготовлено фундаментальне наукове видання «Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів 1840–2014» (В.Ю.Омельчук та ін.), в якому вперше з максимальною повнотою розкрито бібліографічні дані майже всіх публікацій творів Шевченка мовою оригіналу і в перекладах багатьма мовами світу. Створено та представлено на порталі НБУВ меморіальну електронну колекцію «Т.Г.Шевченко». Практичним результатом ґрунтовних розробок, в яких реалізовано новітні тенденції розвитку електронного інформаційного простору, є розгортання в НБУВ фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка» (В.І.Попик), що максимально повно відображатиме рукописні документи та друковані видання, інформаційні ресурси про Україну, її територію, народ, історію, культуру, науку, освіту, суспільно-політичне життя.

Вагомим здобутком є формування на базі веб-сайту Інституту історії України НАН України Національного історичного порталу з потужним сегментом академічних мережевих ресурсів історичного профілю. Гідне місце в сучасному інформаційному просторі зайняв цифровий археографічний архів Інституту історії України НАН України під назвою "Е-Джерела: Електронний корпус публікацій документів і пам’яток" (містить бл. 2,5 тис. томів, виданих у ХІХ–ХХІ ст.); (акад. В.А. Смолій; чл.-кор. НАН України Г.В. Боряк).

В Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України здійснено підготовку та видання чергових томів (т. 4 (кн. 2), 9, 12, 13, 15, 16, 23) багатотомного видання «Михайло Грушевський. Твори у 50-ти томах» (чл.-кор. НАН України П.С.Сохань, Г.В.Папакін, О.О.Маврін та ін.), трьох томів серії «Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр.» (Ю.А.Мицик, В.А.Брехуненко та ін.), надруковано 12-23 томи «Літопису УПА. Нова серія» (В.І.Мороз, О.Д.Вовк та ін.), т. 8, 9 серії «Український голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив.» (Ю.А.Мицик, І Ю.Тарасенко та ін.). Львівським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського видано перший том «Атласу українських історичних міст», присвячений Львову (М.М.Капраль та ін.).

Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України завершено видання серій «Історія релігії в Україні» в 10 т. (А.М.Колодний, Л.О.Филипович, В.В.Климов та ін.), «Богослови-мислителі української діаспори» в 5 т. (А.М.Колодний, В.В.Климов, В.В.Шевченко).

Серйозним є доробок у сфері підготовки фундаментальних енциклопедичних видань. Спостерігається розширення репертуару та жанрового розмаїття цієї категорії праць. Без перебільшення можна сказати, що знаковим для української гуманітаристики став вихід у світ останніх томів (тт. 6–10) десятитомної "Енциклопедії історії України", підготовленої Інститутом історії України НАН України під керівництвом академіка НАН України В.А. Смолія. Уже за рамками десятомника продовжено роботу над зведеним томом ‘ЕІУ” “Україна–Українці” та над двома додатковими томами, в яких, зокрема, мають бути представлені складні перипетії звитяжної боротьби українського народу за свободу і державну незалежність в останніх півтора року. В Інституті історії України завершено роботу над чотиритомним енциклопедичним довідником "Україна в міжнародних відносинах".

В Інституті енциклопедичних досліджень НАН України видано 9-15 томи «Енциклопедії Сучасної України» (акад. НАН України І.М.Дзюба, М.Г.Железняк та ін.), 1-й том «Енциклопедії Наукового товариства ім. Тараса Шевченка» (О.А.Купчинський). Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України під керівництвом академіка НАН України Ю.А. Левенця видано "Політичну енциклопедію". Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України під керівництвом академіка НАН України Ю.С. Шемшученка підготовлено друге, перероблене і доповнене, видання "Великого енциклопедичного юридичного словника", розпочато підготовку тритомної «Енциклопедії міжнародного права». В Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України під керівництвом академіка НАН України М.В. Поповича підготовлено працю "Культура: Ілюстративна енциклопедія України". У Київському університеті права НАН України під керівництвом Ю.Л. Бошицького продовжено публікацію енциклопедичних видань “малих форм”: побачили світ: "Мала енциклопедія конституційного права", "Мала енциклопедія кримінального права", "Мала енциклопедія господарського права", "Мала енциклопедія міжнародного права".

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України здійснюють науково-методичне забезпечення реалізації фундаментального науково-видавничого проекту щодо створення «Великої української енциклопедії» (ВУЕ). Цей проект виконується Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво», що знаходиться у віданні Держкомтелерадіо України, відповідно до Указу Президента України від 2 січня 2013 р. № 1 "Про підготовку Великої української енциклопедії" НАН України спільно з НАН України, національними галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами. У звітний період спільними зусиллями підготовлено Словник енциклопедії, на сайті ВУЕ представлено його мережеву версію. Разом з тим у сучасних умовах необхідним є пошук нових форм координації діяльності наукових установ, що здійснюють підготовку універсальних енциклопедичних видань загальнонаціонального значення, досягнення більшої ефективності їх взаємодії.

Побачили світ грунтовні праці з історії та сучасного розвитку академічної науки в Україні та світі. Зокрема, Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського під науковим керівництвом академіка НАН України О.С. Онищенка надруковано збірник документів і матеріалів "Історія НАН України: 1951–1955. У двох книгах" (загалом на сьогодні видано 9 томів у 12 книгах цієї серії), колективну монографію "Академії наук країн Європи. У двох книгах". Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України опубліковано колективну монографію "Правовий статус Національної академії наук України: історія та сучасність". Фахівцями Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України видано праці "Національна академія наук України. 1918–2013. Хронологія", "Національна академія наук України. 1918–2013. Персональний склад".

За участі провідних вчених Відділення побачили світ монографії «Синергетика і творчість», «Синергетика і освіта» (за ред. акад. НАН України В.Г.Кременя), біографічний довідник «Кафедра філософії гуманітарних наук філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка: історія і сучасність» (за ред. акад. НАН України Л.В.Губерського). За редакцією акад. НАН України В.Я.Тація опубліковано праці «Проблеми правової відповідальності», «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 1804-2014». Чл.-кор. НАН України О.Л.Копиленко видав (у співавторстві) праці «Конституція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного конституційного процесу). Кн. 1, 2», «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. Т. 6, 7», «Європейські стандарти законотворчої діяльності». Чл.-кор. НАН України В.Ф.Опришко видав монографію «Міжнародне економічне право і процес». Чл.-кор. НАН України В.Б. Євтух опублікував довідники "Етнічність: енциклопедичний довідник", «Центри етнічної проблематики». Чл.-кор. НАН України В.С.Пазенок підготував до друку монографію «Людина та всесвіт: до проблеми формування сучасної світоглядної культури».

Серед інших важливих видавничих проектів, завершених у звітний період – фундаментальні праці "Історія державної служби в Україні. В 5-ти т., 6-ти кн.", "Історія українського парламентаризму. В 3-х т.", тритомник С.В.Кульчицького "Червоний виклик: Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі", двотомники "Економічна історія України", "Україна у Другій світовій війні. Погляд з ХХІ століття", "Нариси історії Української революції 1917–1921", перший том двотомника "Велика війна 1914–1918 рр. і України", «Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938 рр.)», документальне видання "Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914)" (Інститут історії України НАН України), "А.Ю. Кримський. Вибрані сходознавчі праці. В 5-ти т." (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України), "Григорий Сковорода. Полное собрание починений в 2-х т.", "Інокентій Ґізель. Вибрані твори у 3-х т." (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України).

В Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України видано 7-й том багатотомного видання «Галичина: історія, політика, культура» (М.Р.Литвин, І.Г.Патер та ін.). За участі фахівців інститутів історії України та археології завершено науково-популярне видання "Україна: хронологія розвитку. У 6-ти тт.", опубліковано "Атлас історії України", "Ілюстровану історію Києва". Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського надруковано унікальну рукописну пам’ятку національної культури "Пересопницьке Євангеліє. 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик".

Впевнено розширюється академічний сегмент мережевих ресурсів сучасної соціогуманітаристики. Успішно проведено системну реконструкцію веб-порталу Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, значно покращено навігацію та його користувацький інтерфейс, енергійно формуються власні електронні ресурси бібліотеки, особливо – колекційних фондів. Завершено підготовку пілотної версії "Електронного архіву В. І. Вернадського" на порталі НБУВ (акад. О.С. Онищенко; К.В. Лобузіна). Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України відкрили доступ до нових електронних ресурсів: “Кримський архів: Джерела з історії Криму та кримських татар”, “Кримська бібліотека: Кримознавчі ресурси Інтернету та порталу Інституту історії України НАН України”, “Джерела з історії Криму” (чл.-кор. Г. В. Боряк, Г.В.Папакін). Інститут історії України НАН України удоступнив у Мережі понад 35 тис. бібліографічних записів, повнотекстовий електронний архів "Українського історичного журналу" за 1994–2014 рр., електронний архів Голодомору в Україні 1932–1933 рр. Зростають обсяги мережевих ресурсів Інституту політичних i етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Інституту соціології НАН України (останній активно представляє мультимедійні матеріали). Електронні бібліотеки систематично поповнюються сучасними академічними періодичними, серійними та монографічними виданнями, повнотекстовими базами, електронними архівами.

Переважна більшість установ Відділення мають власні веб-сайти і веб-сторінки. З різних причин не мають веб-сайтів: Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського (сайт перебуває в процесі відновлення), Одеський археологічний музей, Державне підприємство “Центр археології Києва Інституту археології НАН України”, Науково-дослідний центр “Рятівна археологічна служба Інституту археології НАН України”. Майже усі веб-сайти є оновлюваними ресурсами, мають удоступнені в Мережі електронні бібліотеки з монографіями і науковою періодикою, онлайнові бази даних, інші профільні цифрові ресурси. Разом з тим сайти більше половини установ не мають англомовних версій, що суттєво знижує можливості поширення інформації про їх діяльність у світовому науково-інформаційному просторі.

Інститути Відділення мають вагомий доробок в основних галузях соціогуманітарної науки.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка