Порядок роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постахСкачати 120.61 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір120.61 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України11.01.2011 14

 

 Порядок

роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах

 

 I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю представниками органів державної податкової служби за виробництвом та обігом спирту етилового, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу (далі – спирт), горілки і лікеро-горілчаних виробів на акцизних складах та підприємствах, де використовується спирт, отриманий за нульовою ставкою акцизного податку.Представники органів державної податкової служби діють на акцизних складах – спеціально обладнаних приміщеннях на обмеженій території, де провадиться господарська діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Податковий пост утворюється на території підприємств, де використовується спирт за нульовою ставкою акцизного податку для виробництва:

продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу, та відвантаження спирту виробникам проводиться у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України;

 

лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, та відвантаження спирту виробникам проводиться у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України; 

виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла (далі – виноматеріали і сусло);

 

бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;біопалива.

 

1.2. На акцизних складах постійно діють представники органу державної податкової служби за місцем розташування таких акцизних складів. 

1.3. Орган державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу та податкового поста призначає свого представника (представників) на таких складах та постах.

У наказі про призначення керівник органу державної податкової служби визначає режим роботи представників органу державної податкової служби з урахуванням режиму роботи акцизного складу.

Керівник органу державної податкової служби встановлює режим роботи представників органу державної податкової служби на підприємстві, що здійснює виробництво продукції з використанням спирту, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку (далі – підприємство), з урахуванням особливостей контролю за виробництвом такої продукції, зокрема, представник органу державної податкової служби здійснює контроль за надходженням спирту на підприємство, відпуском його у виробництво, бере участь в інвентаризаціях готової продукції, залишку спирту у спиртосховищі і незавершеному виробництві тощо.

У наказі визначаються заходи щодо матеріально-технічного забезпечення представника органу державної податкової служби, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективності контролю.

У разі припинення діяльності підприємств, що здійснюють виробництво спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, або припинення використання спирту за нульовою ставкою акцизного податку режим роботи представників державної податкової служби на акцизних складах або податкових постах встановлюється індивідуально наказом органу державної податкової служби за місцем розташування таких акцизних складів або податкових постів.

Представники державної податкової служби не призначаються у місцях роздрібної торгівлі суб’єктів господарювання, що виробляють, обробляють (переробляють) горілку та лікеро-горілчані вироби.

Копія наказу про призначення представника (представників) органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення надсилається розпоряднику акцизного складу або керівнику підприємства, який зобов’язаний видати у триденний строк відповідний наказ, передбачивши створення належних умов для ефективної роботи представника органу державної податкової служби.

 

1.4. Представник (представники) органу державної податкової служби здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням установленого порядку відпуску спирту, сплатою акцизного податку та цільовим використанням спирту. 

1.5. У разі виявлення фактів неоприбуткування або неповного оприбуткування спирту органи державної податкової служби вживають відповідних заходів згідно із законом.

 

1.6. У своїй діяльності представники органу державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах керуються положеннями Податкового кодексу України, Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами. 

1.7. Відповідні органи державної податкової служби контролюють роботу акцизних складів та податкових постів та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства щодо цільового використання спирту та обсягів виробництва продукції з його вмістом.

 

1.8. Журнали, які передбачені цим Порядком, повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою органу державної податкової служби. 

1.9. Розпорядник акцизного складу або уповноважена особа підприємства зобов’язаний(а):

 

надавати постійному представнику органу державної податкової служби окреме приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним нормам, обладнане телефоном, а також вжити заходів для запобігання несанкціонованому втручанню в роботу представника органу державної податкової служби і використанню службової та іншої інформації, що зберігається представником органу державної податкової служби на акцизному складі або підприємстві; 

встановлювати та підтримувати у належному стані необхідні замки, пломби, лічильники чи інші подібні пристрої, які можуть бути затребувані постійним представником органу державної податкової служби з метою забезпечення цільового використання спирту та повноти сплати належної суми акцизного податку із спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, що виробляються на акцизному складі або підприємстві;

 

забезпечувати облік наявності та руху сировини, спирту та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, розміщених на акцизному складі або підприємстві; 

надавати постійному представнику органу державної податкової служби достовірну інформацію щодо наявності та руху сировини, спирту та водно-спиртових розчинів у незавершеному виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів і готової продукції, а також відповідні документи первинного, бухгалтерського обліку та звітності для ознайомлення.

 

 

 II. Функції та завдання представників органу державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах

 

2.1. Основним завданням представника органу державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах є здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням установленого порядку виробництва, зберігання, відпуску спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів і сплати податків, а також за цільовим використанням спирту. 

2.2. Представник органу державної податкової служби на акцизному складі та податкових постах відповідно до покладених завдань:

 

2.2.1 здійснює контроль за виробництвом, зберіганням, відпуском та обліком спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла за даними бухгалтерського обліку акцизного складу або підприємства; 

2.2.2 фіксує у Журналі контролю за виробництвом спирту (додаток 1) щоденно на початок роботи першої виробничої зміни на акцизному складі, де виробляється спирт, показники лічильників спиртовимірювальних апаратів, електроенергії, газу (мазуту), води та кількість використаної сировини;

 

2.2.3 контролює облік, зберігання та використання марок акцизного податку і маркування продукції; 

2.2.4 здійснює контроль за обліком надходження, витрачанням сировини, яка використовується для виробництва спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, і кількістю виробленої продукції;

 

2.2.5 контролює додержання установленого порядку обчислення та сплати акцизного податку; 

2.2.6 бере участь у проведенні інвентаризації сировини, спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, продукції, виробленої з використанням спирту, та марок акцизного податку;

 

2.2.7 здійснює контроль за відповідністю обсягів використаного спирту за нульовою ставкою акцизного податку обсягам виготовленої продукції, про що фіксує у Контрольному журналі цільового використання спирту (додаток 2); 

2.2.8 надає (у разі виявлення порушень установленого законодавством порядку ведення обліку, зберігання і відпуску спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, марок акцизного податку, сировини) розпоряднику акцизного складу або керівнику підприємства пропозиції щодо усунення виявлених порушень та контролює їх виконання;

 

2.2.9 вносить пропозиції щодо удосконалення системи контролю за обліком, зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів; 

2.2.10 присутній при опломбуванні місць можливого доступу до спирту (у тому числі лічильників спирту), спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня;

 

2.2.11 бере участь у складанні акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту; 

2.3.12 надає інформацію щодо отримання та використання спирту розпорядником акцизного складу або підприємством для виробництва продукції з його вмістом до регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів центрального органу державної податкової служби для узагальнення.

 

2.4. При відвантаженні спирту представник органу державної податкової служби робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа „Виїзд дозволено” та особистого підпису. 

2.5. Представник органу державної податкової служби на акцизному складі реєструє обсяги відвантаженого спирту у Контрольному журналі відвантаження спирту (додаток 3) та у дводенний строк направляє органу державної податкової служби за місцезнаходженням покупця Довідку про відвантаження спирту (додаток 4) за допомогою засобів зв’язку, які забезпечують контроль за відправленням та отриманням довідки.

 

2.6. Орган державної податкової служби за місцезнаходженням покупця спирту після одержання від представника органу державної податкової служби на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, реєструє Довідку про відвантаження спирту у Контрольному журналі реєстрації довідок про відвантаження спирту (додаток 5), контролює повноту надходження спирту до покупця та інформує представників органу державної податкової служби на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про дату та кількість отриманого покупцем спирту. 

2.7. Під час ввезення спирту представник органу державної податкової служби на акцизному складі та податковому посту:

 

2.7.1 робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження ввезення спирту шляхом проставляння штампа „В’їзд дозволено” та особистого підпису, а також запис у Контрольному журналі реєстрації отримання спирту (додаток 6); 

2.7.2 надсилає протягом трьох діб Довідку про отримання спирту (додаток 7) представнику органу державної податкової служби на акцизному складі підприємства, що відпустило спирт, про що робить відмітку в Контрольному журналі реєстрації отримання спирту.

 

2.8. Під час відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів заповнюється товарно-транспортна накладна, в якій представник органу державної податкової служби на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа „Виїзд дозволено” та особистого підпису, а також запис у Журналі реєстрації відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів (додаток 8). 

2.9. Усі документи, які є підставою для відпуску спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, обов’язково перевіряються представником органу державної податкової служби.

 

2.10. Під час ввезення горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад представник органу державної податкової служби робить відмітку на товарно-транспортній накладній про погодження їх ввезення шляхом проставляння штампа „В’їзд дозволено” та особистого підпису, а також запис у Журналі реєстрації отримання горілки та лікеро-горілчаних виробів (додаток 9). 

2.11. Транспортування спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються спирт, горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортних накладних з відміткою представника органу державної податкової служби на акцизному складі забороняється.

 

III. Порядок проведення спеціального навчання або інструктажу щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів 

3.1. Керівник органу державної податкової служби забезпечує організацію спеціального навчання або інструктажу представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, а також методики користування вимірювальними приладами.

 

3.2. Спеціальне навчання або інструктаж проводиться з представниками органів державної податкової служби при призначенні на акцизний склад або податковий пост, а потім не менше ніж один раз на рік. 

3.3. Про проведення спеціального навчання або інструктажу робляться відповідні записи у Журналі реєстрації проведення спеціального навчання або інструктажу представників органу державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах (додаток 10).

3.4. Представники органу державної податкової служби проходять спеціальне навчання або інструктаж з таких питань:

складського і бухгалтерського обліку спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла;

 

порядку обліку, зберігання, використання марок акцизного податку та дотримання встановленого порядку позначення продукції марками акцизного податку; 

порядку зберігання, відпуску та обігу спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла;

 

порядку обліку надходження, витрачання спирту та сировини, яка використовується для виробництва спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла; 

порядку проведення денатурації спирту;

 

порядку обчислення та сплати акцизного податку; 

порядку проведення інвентаризації спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноматеріалів і сусла, готової продукції та марок акцизного податку;

 

порядку опломбування спиртосховища, цеху розливу та складу готової продукції після закінчення робочого дня; 

порядку заповнення товарно-транспортних накладних;

 

дотримання комерційної таємниці; 

методики користування вимірювальними приладами;

 

переліку документів, які є підставою для відпуску спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів; 

з інших питань, які необхідні для забезпечення якісної та ефективної роботи представників державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах. 

 

Директор Департаменту контролюза виробництвом та обігом спирту,

алкогольних напоїв і тютюнових

виробів ДПА України А.П. Радченко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка