Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органівСкачати 170.81 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір170.81 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

_____________ №_____ПОРЯДОК

проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення Держпраці України та її територіальними органами контролю за додержанням законодавства у межах повноважень, визначених Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386 (далі – з питань праці), а саме:

1.1.1. Державного контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – роботодавці) законодавства про працю з питань трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, нормування праці, оплати праці, надання гарантій і компенсацій, пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням, дотримання трудової дисципліни, умов праці жінок, молоді, інвалідів, надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням; проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій; дотримання режимів праці та інших норм законодавства.

1.1.2. Державного контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці (щодо застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці, а також надання працівникам підприємств пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці; проведення атестації робочих місць за умовами праці).

1.1.3. Державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

1.1.4. Державного контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

1.1.5. Державного контролю за додержанням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу).

1.1.6. Державного контролю за дотриманням роботодавцями, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів.
2. Організація здійснення державного контролю
2.1. Посадові особи Держпраці України та її територіальних органів – державні інспектори з питань праці (далі - Інспектори) здійснюють державний контроль (в межах визначених повноважень) шляхом проведення перевірок роботодавців, суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, безперешкодного відвідування адміністративних, виробничих допоміжних та інших приміщень роботодавців, де може використовуватися або використовується наймана праця, робочих місць працівників, розташованих поза цими приміщеннями, а також аудіовізуального вивчення змісту реклами про вакансії (прийом на роботу).

2.2. Перевірки поділяються на планові та позапланові. Планові та позапланові перевірки проводяться у робочий час роботодавців, робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, роботодавців, які використовують працю іноземців або осіб без громадянства (далі – об’єкт контролю).

2.3. Для здійснення планової або позапланової перевірки видається наказ, який має містити повне найменування об'єкта контролю, щодо якого буде здійснюватися захід, предмет перевірки, період, за який проводиться перевірка, виконавець (виконавці), треті особи.

2.4. На підставі наказу оформлюється направлення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника Держпраці України або її територіального органу (із зазначенням прізвища, ініціалів) і засвідчується печаткою цього органу.

2.5. У направленні на проведення перевірки зазначаються:

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює перевірку;

найменування об’єкта контролю;

місцезнаходження об’єкта контролю;

номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

підстави для проведення перевірки;

предмет перевірки;

інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і строк її проведення).

2.6. Направлення є чинним лише упродовж зазначеного в ньому строку проведення перевірки.

2.7. Перед початком проведення перевірки Інспектор зобов'язаний пред'явити посадовим особам об’єкта контролю направлення на перевірку, службове посвідчення, що засвідчує посадову особу Інспектора, і надати керівнику або уповноваженій особі об’єкта контролю копію направлення.

2.8. Перевірки проводяться шляхом документального дослідження фактів додержання об’єктом контролю вимог законодавства з питань, що належать до компетенції Держпраці України.

Перевірка складається з таких етапів:

2.8.1. Робота з документами, наданими для перевірки посадовими особами об’єкта контролю:  • ознайомлення з установчими документами для встановлення легітимності підприємства і повноважень його керівника. Для підтвердження повноважень керівника необхідно ознайомитися з контрактом, наказом про його призначення;

  • вивчення документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, зайнятість, охорону праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування (колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку; трудові книжки; накази по кадрах, особові картки, особові справи; штатні розписи; документи, що засвідчують повноту і своєчасність нарахування та виплати заробітної плати; табель обліку використання робочого часу; дотримання гарантій та пільг щодо окремих категорій працівників: жінок, неповнолітніх, інвалідів, дозволи на працевлаштування іноземців, дозвіл на провадження діяльності з наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; ліцензії на провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відомості про працевлаштованих суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, осіб; копії документів, що підтверджують громадянство найманих працівників; документи, пов’язані із розміщенням реклами про послуги із працевлаштування тощо);

  • вивчення наказів про проведення атестації робочих місць з умов праці, карток умов праці та інших матеріалів щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці;

  • отримання пояснень посадових осіб та найманих працівників з питань, які стосуються предмета перевірки.

2.8.2. Оформлення акта перевірки та документів реагування (припис, протокол про адміністративне правопорушення, постанова про накладення адміністративного стягнення) за результатами перевірки і ознайомлення з ними посадових осіб об’єкта контролю. У разі виявлення порушень законодавства про зайнятість населення розглядаються справи про накладення штрафу відповідно до Закону України „Про зайнятість населення“ та Закону України „Про рекламу“.

2.8.3. Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства з питань праці.

2.9. Планові перевірки:

2.9.1. Планові перевірки проводяться з періодичністю, яка визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), визначених Кабінетом Міністрів України. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які складаються та затверджуються головою Держпраці України за пропозиціями начальників територіальних органів Держпраці України та керівників структурних підрозділів Держпраці України до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.9.2. Під час проведення планової перевірки вивчаються питання, визначені у наказі та направленні на проведення перевірки.

2.9.3. Інспектор має право проводити планові перевірки за умови письмового повідомлення об’єкта контролю про проведення перевірки не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

2.9.4. Повідомлення повинно містити:

- дату початку та дату закінчення перевірки;

- найменування об’єкта контролю, щодо діяльності якого проводиться перевірка;

- найменування органу державного нагляду (контролю).

2.9.5. Повідомлення надсилається рекомендованим листом, факсом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі об’єкта контролю під розписку.

2.9.6. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва (середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро) - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.10. Позапланові перевірки.

2.10.1. Позапланові перевірки проводяться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності підстав, визначених законодавством України. Позапланова перевірка здійснюється без попереднього повідомлення об’єкта контролю.

2.10.2. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

2.11. Під час проведення перевірок Інспектори мають право:

- ознайомлюватися з документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працевлаштування інвалідів тощо, одержувати належним чином завірені копії та витяги з них, пояснення посадових осіб об’єкта контролю;

- здійснювати фото- або відеофіксацію порушень законодавства;

- вносити обов’язкові до виконання приписи про усунення виявлених порушень законодавства з питань, що належать до їх повноважень;

- складати протоколи про адміністративну відповідальність;

- приймати рішення про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб об’єктів контролю;

- накладати, у межах повноважень, штрафні (фінансові) санкції;

- вільно спілкуватися з працівниками об’єкта контролю з метою одержання інформації, необхідної для проведення перевірки.

2.12. Інспекторам під час перевірки забороняється:

- підміняти працівників об’єкта контролю при проведенні розрахунків або перерахунків розміру належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність вимогам нормативно-правових актів тих чи інших локальних актів об’єкта контролю з метою їх подальшої передачі працівникам (у тому числі звільненим), роботодавцям або іншим органам;

- вимагати від об’єкта контролю будь-які документи для наступної передачі іншим особам (крім випадків, визначених законами);

- перевіряти та приймати рішення з питань, які підлягають безпосередньому розгляду у судах;

- розглядати та перевіряти питання, відносно яких набрало чинності рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність та повноту виконання таких рішень.


3. Порядок оформлення документів за результатами перевірки
3.1. За результатами здійснення планової або позапланової перевірки Інспектор складає акти за формами, що додаються (додаток 1). У разі відсутності порушень законодавства з питань праці та зайнятості складається довідка про результати перевірки, за формою, що додається (додаток 2).

3.2. Інспектор зазначає в акті невиконання вимог законодавства об’єктом контролю та описує виявлені порушення з посиланням на відповідні вимоги законодавства, а також на наявні аудіо- та відеодокази (у разі наявності).

3.3. В останній день перевірки два примірники акта підписуються Інспектором, який проводив перевірку (у разі проведення перевірки робочою групою – усіма членами такої групи), та посадовою особою об’єкта контролю або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

3.4. У разі відмови посадової особи об’єкта контролю від підписання акта перевірки Інспектор вносить до акта відповідний запис.

3.5. Об’єкт контролю має право надати зауваження (заперечення) до акта перевірки протягом 3 робочих днів, про що вносить запис до акта перевірки у розділі про ознайомлення з актом. Зауваження (заперечення) є невід’ємною частиною акта.

3.6. Один примірник акта вручається посадовій особі об’єкта контролю або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі, Інспектор якого проводив перевірку.

У разі неможливості особистого вручення акта перевірки або відмови у його одержанні про це робиться відмітка і надсилається керівнику або іншій уповноваженій особі об’єкта контролю рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

3.7. На підставі акта протягом п'яти робочих днів з дня завершення перевірки складається припис про усунення порушень (додаток 3), виявлених під час проведення перевірки.

3.8. Припис – обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога щодо усунення порушень вимог законодавства, яка вноситься об’єкту контролю. Припис не може містити вимоги щодо поновлення трудових прав працівників, проведення виплат або доплат, скасування дії наказів або розпоряджень об’єкта контролю. Припис видається та підписується Інспектором, який проводив перевірку.

3.9. Припис щодо усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається (надсилається) об’єкту контролю чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом посадової особи об’єкта контролю, суб'єкта або уповноваженої ним особи залишається в органі Держпраці України.

3.10. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання припису щодо усунення порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на примірнику припису, який залишається в Держпраці України (її територіальних органах), проставляються номер і дата направлення.

3.11. Припис щодо усунення порушень вимог законодавства може бути оскаржений до вищої посадової особи або до суду в установленому законом порядку.

3.12. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання припису Інспектора до дати її розгляду.

3.13. Після оформлення акта перевірки та припису щодо усунення виявлених правопорушень Інспектором аналізуються результати перевірки з метою визначення подальшого реагування згідно з нормами чинного законодавства та повноважень Держпраці України.

3.14. У разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про зайнятість уповноваженим особам Держпраці України або її територіальних органів надаються необхідні документи для прийняття рішення про накладення штрафу.

3.14. Якщо за матеріалами перевірки в діях посадових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України (далі – КК України): 172 (грубе порушення законодавства про працю); 173 (грубе порушення угоди про працю) або 175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат), матеріали перевірки передаються до правоохоронних органів (в копії – органам прокуратури) із супровідним листом, який підписується керівником Держпраці України (її територіальних органів), його заступниками або Інспектором (у разі делегування йому права підпису відповідних документів).

3.15. У разі відсутності передбачених КК України ознак злочинів вирішується питання про притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.

3.16. Після закінчення терміну усунення виявлених правопорушень, встановлених приписом про усунення порушень, у Інспектора виникає право на проведення перевірки з питань контролю за виконанням вимог припису щодо усунення виявлених правопорушень. Перевірка виконання внесеного припису є позаплановою і повинна бути проведена упродовж місяця з дати закінчення терміну, встановленого для виконання припису.

3.17. У разі якщо під час проведення перевірки з питань контролю виконання вимог припису про усунення виявлених правопорушень Інспектором встановлено факт його повного виконання, акт перевірки не складається.

3.18. У разі повного або часткового невиконання вимог припису щодо усунення виявлених правопорушень, Інспектором складається акт перевірки, де зазначається стан виконання кожного пункту припису. Припис про усунення виявлених порушень за результатами перевірки виконання раніше внесеного припису не вноситься. Після закінчення перевірки і складання акта вирішується питання щодо притягнення посадових осіб об’єкта контролю до адміністративної відповідальності за статтею 188-6 КУпАП. Порядок оформлення, розгляд та облік матеріалів про адміністративні правопорушення встановлений Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державної інспекції України з питань праці та її територіальними органами.


4. Особливості проведення перевірок стану додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування як страховиків
4.1. Проведення перевірок робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - робочі органи фондів), оформлення документів за результатами перевірки, застосування заходів впливу до порушників законодавства, оскарження прийнятих за результатами перевірки рішень здійснюється відповідно до встановленого порядку проведення перевірок додержання законодавства з питань праці за винятком нижченаведених особливостей.

4.2. На перевірки робочих органів фондів як страховиків не розповсюджується дія Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

4.3. Планові тематичні перевірки робочих органів фондів проводяться не частіше ніж один раз на рік за планом-графіком, який щороку затверджується Держпраці України.

Планові тематичні перевірки доводяться Держпраці України до відома її територіальних органів після затвердження вказаного плану-графіка.

При здійсненні планового тематичного заходу перевірці підлягають документи за період з моменту проведення останньої планової тематичної перевірки. Якщо така перевірка не проводилась, а також у разі необхідності перевіряються документи як за поточний, так і за минулі роки. Програма перевірки визначається Держпраці України залежно від її тематики.

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються ті (а також пов’язані з ними) питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

4.4. Перевірки робочих органів фондів здійснюються Інспекторами за місцезнаходженням робочого органу фонду або в приміщенні Держпраці України (її територіальних органів) за пропозицією робочого органу фонду та за умови надання ним всіх необхідних для проведення перевірки документів.

4.5. Перевірки робочих органів фондів здійснюються без попереднього повідомлення, в робочий час цього органу, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, з відома керівника та у його присутності або у присутності інших уповноважених ним осіб.

4.6. Тривалість проведення перевірки встановлюється з урахуванням обсягу робіт, які належить виконати під час її проведення.

У разі виявлення під час проведення перевірки робочого органу фонду обставин, які вплинули або можуть вплинути на виплату матеріального забезпечення, страхових виплат і надання соціальних послуг застрахованим особам та виникнення необхідності звернення до відповідних органів для їх з’ясування або проведення зустрічних перевірок на підприємствах, установах, організаціях, пов'язаних із призначенням та виплатою вказаних виплат, що унеможливлює подальше проведення перевірки, перевірка призупиняється за рішенням Інспектора, що проводить перевірку.

Про призупинення проведення планової чи позапланової перевірки Інспектор подає доповідну записку керівнику Держпраці України (її територіального органу), в якій обов'язково зазначаються причини призупинення перевірки, дата, з якої її призупинено, та зазначається обставина, після настання якої призупинена перевірка продовжиться. Про призупинення перевірки повідомляється керівник робочого органу фонду.

Після отримання даних, необхідність яких була підставою для призупинення перевірки робочого органу фонду, перевірка продовжується.

4.7. За результатами перевірки складається акт за формою, що додається (додаток 4).
5. Особливості проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення
5.1. Перевірки з питань додержання законодавства про зайнятість населення проводяться на загальних підставах, встановлених для проведення планових та позапланових заходів.

5.2. У разі виявлення порушень законодавства про зайнятість населення з об’єктів контролю стягуються штрафи відповідно до статті 53 Закону України „Про зайнятість населення” у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.3. Рішення про накладення штрафу оформлюється постановою про накладення штрафу за порушення законодавства про зайнятість населення за формою, що додається (додаток 5).

5.4. Для підтвердження факту сплати штрафу рекламодавець (роботодавець, суб’єкт господарювання) надає до Держпраці України або її територіальних органів належним чином завірену копію розрахункового документу (платіжного доручення або корінця прибуткового документу з позначкою установи банку, підприємства зв’язку про списання коштів з розрахункового рахунку рекламодавця (роботодавця, суб’єкта господарювання) чи приймання платежу готівкою.


6. Особливості здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законодавством вимог до змісту реклами про вакансії (прийом на роботу)
6.1. Перевірка дотримання вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (про прийом на роботу) проводиться шляхом аудіовізуального вивчення змісту реклами на телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті.

6.2. У разі виявлення невідповідності змісту реклами про вакансії (про прийом на роботу) вимогам статті 24¹ Закону України “Про рекламу” Інспектор здійснює її фото- або відеофіксацію та складає довідку за формою, що додається (додаток 6).

6.3 Одночасно з довідкою про невідповідність змісту реклами про вакансії (про прийом на роботу) вимогам статті 24¹ Закону України „Про рекламу” Інспектор складає у двох примірниках припис рекламодавцю про зупинення розповсюдження реклами про вакансії (про прийом на роботу), зміст якої не відповідає вимогам статті 24¹ Закону України „Про рекламу” (додаток 7), та сплату у тридцятиденний термін штрафу, передбаченого частиною третьою статті 24¹ Закону України „Про рекламу”.

6.4. Один примірник припису вручається під підпис керівнику (посадовій особі) рекламодавця або направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6.5. Обчислення строку добровільної сплати рекламодавцем штрафу, передбаченого частиною третьою статті 24¹ Закону України “Про рекламу”, починається з дня одержання одного примірника припису.

6.6. Про сплату штрафу рекламодавець протягом 5 днів з дня сплати повідомляє Держпраці України чи її територіальний орган із наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів.

6.7. Несплачені у добровільному порядку штрафи стягуються у судовому порядку Державною службою зайнятості України або її територіальними органами на підставі матеріалів справи, переданих від Держпраці України чи її територіальних органів.

6.8. Держпраці України та її територіальні органи ведуть облік справ та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.


7. Особливості проведення перевірок при здійсненні державного контролю щодо додержання законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів
7.1. Порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю щодо додержання законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів відповідно до статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” визначається Кабінетом Міністрів України.

Директор Департаменту

заробітної плати та умов праці О.ТовстенкоБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка