Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України



Скачати 93.76 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір93.76 Kb.
#12119

затверджено


Наказ Міндоходів

від «21» червня 2013 р. № 191



ПОРЯДОК


проведення інструктажів з питань охорони праці

та протипожежних інструктажів

у апараті Міністерства доходів і зборів України
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок є нормативним актом з охорони праці й пожежної безпеки Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів України), розробленим відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009, Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Порядок).
1.2. Порядок визначає види та порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів в апараті Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів), установлює вимоги до змісту й порядку затвердження відповідних програм та інструкцій.
2. Види інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів і організація їх проведення

Інструктажі з питань охорони праці та протипожежні інструктажі за організацією їх проведення й змістом поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.



2.1. Вступні інструктажі
Відповідно до законодавства вступний протипожежний інструктаж може поєднуватися із вступним інструктажем з питань охорони праці (далі – вступний інструктаж).
2.1.1. Вступний інструктаж проводиться:
- з усіма працівниками, що приймаються на роботу до апарату Міндоходів (постійну або тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- з працівниками, що прибули на стажування до апарату Міндоходів та виконуватимуть завдання, покладені на Міндоходів;
- з курсантами та студентами, що прибули до апарату Міндоходів для проходження практики;
- з працівниками інших організацій, які прибули до апарату Міндоходів для виконання будівельно-монтажних, ремонтних та інших робіт.
2.1.2. Проведення вступного інструктажу є обов’язковим в кожному окремому випадку прийняття працівника на роботу, прибуття його на стажування або курсанта чи студента на практику й не залежить від того, чи працювали або проходили практику вони в апараті України раніше.
2.1.3. Кожна особа, яка приймається на роботу, прибуває на вступний інструктаж з Контрольним листом проходження інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, форму якого наведено в додатку до цього Порядку (далі – Контрольний лист), який видається підрозділом з питань кадрової роботи, що здійснює оформлення відповідної особи на роботу; після проходження інструктажів зазначена особа повертає Контрольний лист до підрозділу, що його видав, для зберігання в особовій справі працівника.
2.1.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою, яка розробляється службою охорони праці апарату Міндоходів та затверджується в установленому законодавством порядку.
2.1.5. Вступний інструктаж проводять спеціалісти служби охорони праці апарату Міндоходів, які в установленому законодавством порядку пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, отримали відповідне посвідчення і до функціональних обов'язків яких належить проведення таких інструктажів; зазначені спеціалісти ведуть такі журнали:
- журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці, форму якого визначено в додатку 5 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511;
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, форму якого визначено в додатку 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.
2.1.6. Спеціаліст служби охорони праці, що провів вступний інструктаж, здійснює запис у відповідному журналі реєстрації інструктажів та в Контрольному листі.

2.2. Первинні інструктажі

2.2.1. Первинний інструктаж з охорони праці та первинний протипожежний інструктаж (далі – первинний інструктаж) проводиться:


- з працівниками, новоприйнятими на роботу (постійну чи тимчасову) до апарату Міндоходів;
- з працівниками, переведеними з одного структурного підрозділу апарату Міндоходів до іншого;
- з працівниками, переведеними в структурному підрозділі з однієї посади на іншу, якщо змінюються умови праці;
- з працівниками, які прибули на стажування до апарату Міндоходів та виконуватимуть покладені на Міндоходів завдання;
- з курсантами та студентами, що прибули до апарату Міндоходів на стажування або для проходження практики.
2.2.2. Первинний інструктаж проводить керівник підрозділу, до якого прибули працівники, курсанти та студенти, визначені в пункті 2.2.1 цього Порядку (далі – працівники), безпосередньо на робочих місцях цих працівників до початку виконання робіт цими працівниками.
2.2.3. Під час проведення Первинного інструктажу з охорони праці працівники вивчають Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за № 293/17588, та інструкції з питань охорони праці відповідно до виконуваних працівниками робіт, що діють в апараті Міндоходів.
2.2.4. Під час проведення Первинного протипожежного інструктажу працівників ознайомлюють із стислою характеристикою щодо пожежної небезпечності устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються під час роботи у певному приміщенні (будівлі); можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них; правилами (інструкціями) з питань пожежної безпеки, встановленими для працівників певного приміщення (будівлі) із зазначенням місць для паління (якщо воно не забороняється); наявними в приміщенні (будівлі) засобами зв’язку; правилами утримання шляхів евакуації; місцезнаходженням первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання; діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, сповіщення про пожежу, проведення евакуації тощо).
2.2.5. Про проведення первинного інструктажу і про допуск працівника за результатами перевірки знань до виконання робіт керівник, який провів первинні інструктажі, вносить запис до Контрольного листа (у випадку проведення інструктажу з новоприйнятим працівником) та до таких журналів:
- журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, форму якого визначено в додатку 6 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511;
- журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, форму якого визначено в додатку 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.
2.2.6. Сторінки журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки нумеруються, прошнуровуються й скріплюються печаткою підрозділу з питань документального забезпечення (загального діловодства) відповідного підрозділу апарату Міндоходів.
2.2.7. Забезпечення ведення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці та журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки покладається на керівників структурних підрозділів.

2.3. Повторні інструктажі

2.3.1. За організацією проведення і змістом повторний інструктаж з питань охорони праці та повторний протипожежний інструктаж (далі – повторний інструктаж) відповідає первинним інструктажам з цих питань.

2.3.2. Повторний інструктаж проводиться раз на 6 місяців.

2.4. Позапланові інструктажі


2.4.1. За організацією проведення позаплановий інструктаж з питань охорони праці та позаплановий протипожежний інструктаж відповідають первинним інструктажам з цих питань.

2.4.2. Зміст позапланового інструктажу з питань охорони праці чи позапланового протипожежного інструктажу визначається керівником структурного підрозділу окремо в кожному випадку залежно від причин і обставин, що спричинили проведення такого інструктажу, а саме:



- уведення в дію нових нормативних актів з питань охорони праці та пожежної безпеки, а також унесення змін до актів з цих питань;

- виникнення факторів, що впливають на стан охорони праці й пожежної безпеки;

- порушення працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що може призвести або призвело до травм, аварій, пожеж тощо;


- виявлення посадовими особами, що здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання працівником правил безпеки, які стосуються робіт, виконуваних цим працівником;

- тривалості перерви у виконанні робіт понад 60 календарних днів.



2.5. Цільові інструктажі

2.5.1. Цільовий інструктаж з питань охорони праці та цільовий протипожежний інструктаж проводяться на робочих місцях працівників їх керівником у таких випадках:


- ліквідації аварії або стихійного лиха;
- проведення робіт, на виконання яких відповідно до законодавства оформлюється наказ або розпорядження.
2.5.2. Зміст цільового інструктажу з питань охорони праці та цільового протипожежного інструктажу визначається окремо в кожному випадку залежно від причин і обставин, що спричинили проведення такого інструктажу.
2.5.3. Запис про проведення цільового інструктажу з питань охорони праці та/або цільового протипожежного інструктажу вчиняється в наказі або розпорядженні про виконання робіт.

3. Перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки
3.1. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань охорони праці та відповідні протипожежні інструктажі завершуються перевіркою знань, яка проводиться у формі усного опитування або тестування з використанням технічних засобів. Знання перевіряє керівник, який провів інструктаж.
3.2. У разі незадовільних результатів перевірки знань, набутих під час проведення первинного, повторного чи позапланового інструктажу з питань охорони праці або відповідного протипожежного інструктажу, протягом 10 робочих днів повторно проводяться відповідний інструктаж і перевірка знань.
3.3. При незадовільних результатах повторної перевірки знань, набутих під час проведення первинного, повторного чи позапланового інструктажу з питань охорони праці або відповідного протипожежного інструктажу, працівник не допускається до виконання робіт, а питання продовження його трудової діяльності в апараті Міндоходів вирішується згідно із законодавством.
3.4. При незадовільних результатах перевірки знань, набутих під час цільового інструктажу з питань охорони праці чи цільового протипожежного інструктажу, допуск до виконання робіт працівникові не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.


Директор Департаменту інфраструктури С.І. Лісняк
Каталог: data -> material -> 000 -> 063 -> 101802
000 -> Виконання плану роботи Головного управління Міндоходів у Донецькій області
000 -> Тетяни Миколаївни Коваль) Поняття страховий стаж та порядок його підтвердження. Відповідно до статті 24 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Виконання Плану роботи Інформаційно-довідкового департаменту дфс на друге півріччя 2015 року № з/п Зміст заходу Відповідальні
000 -> Законодавчо визначена норма щодо віднесення пива до алкогольних напоїв починає діяти з 1 липня 2015 року згідно з абзацами четвертим шостим підпункту 10 пункту 2 розділу II закону України
000 -> Серія та № ліцензії Ідентифікаційний номер суб'єкта
101802 -> Програма вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного інструктажу

Скачати 93.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка