Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінювання вартості підприємстваСкачати 78.86 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір78.86 Kb.
Кульгейко Оксана, ФЕтаУ, 5 курс, ЕПД-502

kulgeiko.ok@yandex.ru
Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінювання вартості підприємства

Актуальність теми.

Сучасний нестабільний стан економіки України, викликаний головним чином, загостреною політичною ситуацією в нашій країні вимагає від менеджерів підприємств, організацій, осіб, які займаються оцінювальним бізнесом бути гнучкими, легко пристосовуватись до зовнішніх умов, «тримати руку на пульсі» при постійному ринковому коливанні. Також, їм просто необхідно знати методичні основи підходів до оцінки вартості бізнесу, тому дослідження основних характеристик до підходів оцінювання вартості бізнесу є актуальною проблемою.


Постановка проблеми

Сьогодні накопичено певний позитивний досвід у здійсненні ринкового оцінювання вартості бізнесу, визначення витрат на інвестиції і т.д. В той же час, питанням оцінки поки що приділяється явно недостатня увага. Тут особливо необхідно підкреслити те, що при проведенні оціночних робіт на українських підприємствах багато з існуючих підходів або взагалі не використовується, або використовуються вкрай рідко, в результаті цього, на практиці не завжди забезпечується всестороння, повна і об'єктивна оцінка величини капіталуВ світовій практиці використовується безліч різних підходів до оцінки вартості підприємств, але без сумніву, кожен з них має свою специфіку та потребує певної конкретизації в якій саме ситуації варто застосовувати той чи інший підхід.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

Увага до проблем оцінки вартості підприємства посилюється у всьому світі. Останнім часом опубліковано ряд робіт дослідників, які аналізували особливості підходів до оцінювання вартості бізнесу та їх порівняльних характеристик, зокрема це А. А. Аканов, В., В. Є. Єсипов, Г. А. Маховикова, Л. В. Эфремова, Н. А. Мамонтова, О. В Брезицька, О. О.Хіміон, О. М Бачинська, П.В. Карцев, С. Л. Ефремов. та багато інших.


Метою дослідження є системний аналіз методичних підходів до оцінювання вартості підприємства з виокремленням їх позитивних та негативних сторін, а також особливостей їх застосування на сучасних підприємствах.


Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:

- досліджено та праналізовано сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємств;

- виявлено переваги та недоліки в існуючих підходах розрахунку вартості сучасних підприємств;

- розроблено рекомендації щодо застосування відповідних підходів на підприємствах України.

Виклад основного матеріалу дослідження

Найбільш відомими підходами в сучасній практиці оцінки вартості підприємств є порівняльний, витратний та дохідний.

Витратний підхід до оцінювання вартості бізнесу – це спосіб оцінки майна, заснований на визначенні витрат на створення, зміну, ліквідацію майна з врахуванням усіх видів зносу [1].

Порівняльний підхід до оцінювання вартості бізнесу – це підхід, котрий засновано на принципі заміщення – покупець не захоче придбати об’єкт нерухомості, якщо його вартість перевищує затрати на купівлю схожого об’єкту, який характеризується схожими показниками [2].

Дохідний підхід до оцінювання вартості бізнесу – це підхід, котрий засновано на застосуванні принципів очікування найбільш ефективного використання і вкладу: вартість об’єкту прирівнюється до сумарної вартості майбутніх доходів, очікуваних від його використання найбільш ефективним чином, який включає дохід від можливого продажу об’єкту [1].

Проаналізовані джерела [3-8] дали можливість виявити переваги та недоліки існуючих підходів до оцінки вартості бізнесу (табл. 1)

Таблиця 1

Переваги та недоліки різних підходів до оцінки вартості бізнесу
Підхід

Переваги

Недоліки

Дохідний

- вартість оцінки залежить від прибутку, який може принести оцінюваний об’єкт;

- враховує ринковий аспект через ставку дисконту;

- враховує економічне застарівання;

- є універсальним.- громіздкість розрахунків;

- результати мають імовірнісний характер;

-складність отримання інформації для проведення розрахунків;

- високий ступінь ризику;

- суб’єктивізм оцінювання.


Порівняльний

- цілком ринковий метод;

- у підсумковій вартості відображається думка типових продавців і покупців

- дозволяє врахувати при оцінці унікальність кожного об’єкту;

- простота інтерпретації та розуміння.- не врахову майбутніх очіку-вань;

- залежність від стабільності ринку;

- відмінності продажів;

- складність узгодження даних про продажі, що істотно розрізняються;

- громіздкість розрахунків;

-можливість відсутності компа-

ній-аналогів;

- труднощі зі збору необхідної інформації про практичні ціни продажів.продовження табл. 1

Витратний

- ґрунтується на реально існуючих активах;

- єдино можливий для деяких видів підприємств;

- дозволяє відобразити фактичні здійснені витрати підприємства.


- не враховує майбутніх очікувань;

- не враховує деяких нематеріальних активів;

- не враховує ефективність використання активів;

- балансова вартість майна ніколи не відповідає її ринковій вартості. 

Отже, в Україні для оцінки вартості бізнесу використовуються три підходи: дохідний, майновий та порівняльний.

Використання порівняльного підходу буде доречним, коли у компанії існують підприємства-аналоги і необхідно швидко провести її оцінку. Значним недоліком порівняльного підходу є те, що на практиці не існує абсолютно однакових компаній. У цьому зв'язку отримані у такий спосіб оцінки мають кілька значень, тобто існує так званий інтервал вартості. Крім того, оскільки нині на українському фондовому ринку в обігу перебувають акції лише небагатьох компаній, можливості порівняння з компаніями-аналогами дуже обмежені. Також, метод є дуже громіздким для розрахунку.

Витратний підхід до оцінки вартості бізнесу варто застосовувати у тих випадках, коли оцінюються об’єкти нового будівництва, спеціального призначення і у цілях страхування. Цей підхід до оцінки вартості бізнесу важко застосовувати у разі, коли оцінюються унікальні історичні об’єкти.

Світовий досвід оцінювання вартості підприємства свідчить, що здебільшого фірми застосовують підхід, який базується на визначенні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків об'єкта оцінки, або так званий метод дохідності. Стосовно акцій корпорації це означає визначення їх внутрішньої (теоретичної або розрахункової) вартості методом капіталізації очікуваних доходів без ризику або з ризиком, якщо дисконтна ставка розрахована за моделями САРМ або АРМ.

На нашу думку, зважаючи на те, що вагомою перевагою використання доходного підходу є можливість проведення комплексної системної оцінки, коли потрібно оцінити не окремі об’єкти підприємства, а повністю весь майновий комплекс для оцінки вартості підприємства варто застосовувати саме його. Найбільш суттєвий недолік даного підходу в сучасних умовах економіки України ми вбачаємо в важкості визначення ставки дисконтування.

Метод дохідності включає наступні кроки:

- аналіз фінансово-господарської діяльності компанії за попередні роки;


- прогноз її грошових потоків;

- вибір дисконтної ставки (коефіцієнта капіталізації);

- дисконтування спрогнозованих грошових потоків за вибраною ставкою і як результат отримують вартість акціонерного капіталу.
Висновки. Отже, в Україні для оцінки вартості бізнесу використовуються три підходи: дохідний, майновий та порівняльний.

Варто зазначити, що оцінка вартості підприємства повинна, перш за все, починатися з обґрунтування цілей її проведення, обрання підходу і методу для розрахунку необхідного виду вартості. Для більш об'єктивної оцінки слід використовувати декілька підходів і методів, проводячи їх подальше зіставлення для отриманні інтегральної оцінки. Слід також звернути увагу на вигоди і витрати, пов'язані з пошуком інформації для розрахунків, оперативність і трудові витрати для проведення оцінних процедур, адже методики є досить громіздкими.

Найчастіше для оцінки вартості бізнесу на Україні використовується дохідний підхід, але іноді буває вигідніше застосувати майновий чи порівняльний підхід, або всі підходи разом

За умови наявності достатньої кількості часу варто застосовувати перевірку з використанням методичного підходу відмінного від того, що використовувався першим для розрахунку.


Література:

  1. Ефремова Л. В. Оценка имущества предприятия: конспект лекцій [для студ. вис. учеб. зав.] / Л. В. Эфремова, С. Л. Ефремов. – Харьков: изд. ХНЕУ, 2006. – 76 с.

  2. Есипов В. Е. Оценка бизнеса / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. – Санкт-Петербург : СПБ Питер, 2001. – 416 с.

  3. Хіміон О. О. Теоретичні і методичні засади оцінки управління вартістю компанії / О. О. Хіміон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5(107). – С. 150–158.

  4. Бачинская О. М. Подходы к определе-нию стоимости предприятия / О. М. Бачинская // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 4. – С. 99–102.

  5. Брезицька О. В. Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства / О. В. Бре-зицька // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 1. – С. 3–8.

  6. Карцев П. В. Обзор практики применения до-ходного похода к оценке бизнеса / П. В. Карцев, А. А. Аканов // Вопросы оценки. – 2012. – № 2. – С. 2–19.

  7. Мамонтова Н. А. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8(110). – С. 135–139.

  8. Уколова О.О. Сучасні методичні підходи до оцінювання вартості підприємства/ О. О. Уколова //Управління розвитком. – 2013. – № 14(154). – С. 147–150


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка