Поради вчителям початкових класів щодо домашніх завдань для учнівСкачати 104.21 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір104.21 Kb.
Поради вчителям початкових класів щодо домашніх завдань для учнів.

Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи. Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; підготовка до засвоєння нового матеріалу; формування в дітей уміння самостійно працювати;

розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.

Домашня робота є важливою складовою навчального процесу, оскільки навчання може бути ефективним лише за умови, якщо навчальна робота під час уроків підкріплюється добре організованою домашньою роботою учнів. В зміст домашнього завдання входить навчальний матеріал, який має істотне значення для засвоєння знань. Ним має передбачатися: закріплення в свідомості матеріалу з навчального предмета, формування вмінь оперувати набутими знаннями, вміння працювати з книгою, дотримуватися гігієни праці, виконання всіх етапів роботи від планування дій до оцінки одержаного результату та його вдосконалення. Зміст домашніх завдань повинен бути таким, щоб допомогти учням справитися з труднощами у навчанні. Домашні завдання утворюють певний взаємозв'язок між уроками. Як компонент системи організації навчання, домашня робота здійснюється під впливом проведеного уроку і сама впливає на наступний урок. Вплив уроку на домашню навчальну роботу дуже великий, оскільки він визначає її зміст, розкриває перед учнями способи діяльності, які доцільно застосувати. Наскільки успішно розв'язуватимуться ці питання на уроці, настільки й успішною буде домашня робота. Вплив домашньої роботи на наступний урок теж значний, тому що учень повинен сам оволодіти матеріалом чи прийомами роботи, які застосовуватимуться на уроці.

Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

- розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;

- формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо).

Домашні завдання (самопідготовка) вдома слід виконувати в умовах, що відповідають гігієнічним і педагогічним вимогам. Раціональна організація самопідготовки (виконання домашніх завдань) сприятиме збереженню здоров'я учнів, високого рівня функціонального стану їх організму протягом дня. При визначені форм, характеру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специфіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їх вольові якості та уподобання тощо. У початкових класах можливі як усні, так і письмові домашні завдання; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнання, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини; групові та парні, що направлені на дослідницьку, пошукову, аналітичну роботу, співпрацю, співдружність тощо; репродуктивного, конструктивно-варіативного та творчого характеру.

Домашні завдання можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам'яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер. Доцільно надавати право учням вибирати серед різних запропонованих варіантів (рівнів) завдання як для індивідуального виконання, так і для роботи в парах чи невеликих групах. Домашню роботу молодшим школярам потрібно давати систематично. Інакше вони звикають до непослідовності вчителя, засмучуються, якщо, наприклад, сьогодні отримують домашнє завдання, і радіють, якщо завдань не задають. Така ситуація не сприяє вихованню позитивних мотивів учіння. Якщо вчитель вважає за необхідне не перевантажувати в даний день домашньою навчальною роботою, краще дати легке завдання, яке пов'язане з ігровою ситуацією, спостереженням, ніж зовсім не давати домашньої роботи. Логіка домашнього завдання повинна бути простіша і доступніша, ніж система пояснення в класі. В початкових класах особливо важливо, щоб домашні завдання викликали інтерес, включали елементи гри. При виконанні домашніх завдань, можна запропонувати скористатися пам’ятками - правилами виконання завдання.

Пам’ятка « Виконання домашнього завдання»

1. Чітко уяви і перевір по записах у зошиті, які необхідно виконати дії і якого потрібно досягти результату.

2. Згадай зміст матеріалу, викладеного вчителем, поради щодо виконання завдання, знайди в підручнику, які потрібно застосувати, подивись у зошиті зразки роботи, виконаної у класі на уроці.

3. Уяви, як виконуватимеш завдання.

-     Якщо це задача чи вправа, то знайди в них спільне з виконаними на уроці, проаналізуй умови, склади план розв'язання, здійсни його.

-     Якщо задано текст (для вивчення чи заучування), то читай його уважно, намагайся у всьому розібратися, зіставляй з рисунками, схемами, кресленнями, користуйся словником, наводь свої приклади.

-    Читаючи текст, намагайся спочатку запам'ятати головне. Для цього виділи основні думки, поділи текст на частини і склади план.

-     Те, що важко запам'ятовується, -- дати, визначення, імена, формули, назви -- випиши на поля зошита чи в окремий зошит, заучуй, згадуючи їх місце в тексті. Обов'язково перевір, чи досягнув потрібного результату.

-     Якщо це була задача або вправа, то перевір результат розв'язання.

-     Якщо засвоював текст, то закрий книгу, уяви основні думки й частини прочитаного, перекажи їх, перевір результат запам'ятовування. Коли контроль показав, що завдання виконати не вдалося, то потрібно повторити роботу, вишукуючи недоліки.

-     Якщо не вдалося розв'язати задачу, знову проаналізуй умови, уточни зв'язок між тим, що дано, і тим, що вимагається, склади план розв'язання і знову виконай його.

-    Якщо не запам'ятав текст, то читай його ще раз, звертаючи увагу на основні думки, їх зв'язок, їх місце в тексті. Повторюй текст по частинах, а потім повністю.Пам’ятка «Як розв'язувати задачу»

1. Уважно прочитай задачу.

2. Подумай, що означає кожне число, який зв'язок між ними.

3. Повтори запитання подумки. Чи можна задачу розв'язати однією дією?

Коли зв'язок між числами не вдалося встановити, запиши задачу коротко.

4. Склади план розв'язання.

5. Склади і розв'яжи рівняння або розв'яжи задачу окремими діями.

6. Дай повну відповідь на запитання.

7. Відповідь перевір найзручнішим способом.
При визначенні обсягів домашніх завдань необхідним є врахування темпу і ритму роботи учнів, навантаження їх навчальною роботою цього та наступного днів, стану їхнього здоров'я. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від N 1/9-468 від 29.12.2001 « Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи» регламентовано обсяг домашніх завдань в початковій школі. А саме : у 1-ому класі домашні завдання не задаються; у 2 - 4 класах обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен становити 1/4 обсягу, виконаного на уроці, і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували

у 2-му класі - 45 хв.,

у 3(2) класі - 1 години 10 хв.,

у 4(3) класі - 1 год. 30 хв.

Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні.

Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання (повний, стислий, конкретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані - конспекті уроку. Домашнє завдання може бути задано з предметів інваріантної частини навчального плану, з будь-якого розділу програми, Але тоді, коли його доцільність вмотивована.

З основ здоров'я та фізичної культури, основ безпеки життєдіяльності, трудового навчання, художньої праці, мистецтва (музики, образотворчого мистецтва) домашні завдання не задаються.

Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку. Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання. Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само - , взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети домашнього завдання. Домашні завдання повинні перевірятися вчителем систематично.

Успішне виконання учнями домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учителя з батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання оптимального режиму виконання домашніх завдань, їх посильна допомога і контроль за виконанням сприятимуть розв'язанню основної мети навчальної домашньої роботи. Наголосіть батькам, що необхідно слідкувати за тим, щоб:

-      робоче місце було достатньо освітлене;

-      стіл відповідав росту дитини (не можна допускати, щоб учень не діставав ногами до підлоги);

-     потрібно слідкувати за осанкою та відстанню від краю столу до очей, яка повинна становити 35-40 см;

-      була правильно підібрана кольорова гама тонів для оформлення кімнати;

-      домашнє завдання виконувалося в спокійній обстановці;

-      робоча кімната була провітрена;

-      температура повітря в приміщенні була нормальною.

Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими вимогами до навчальних предметів, усного та писемного мовлення молодших школярів тощо, повідомляти батьків про результати виконання домашніх завдань. Запропонуйте батькам пам’ятки щодо організації самостійної роботи та контролю виконання домашнього завдання.
Пам’ятка для батьків

1. Виховуйте звичку виконувати домашні завдання систематично.

2. Починати виконувати завдання можна вже через 1,5 - 2 години після шкільних занять. Оптимальний час — з 16.00 до 17.00.

3. Привчайте дитину сiдати до роботи без нагадувань.

4. Навчіть дитину користуватися годинником. Покажіть, як за годинником робити перерви (10 - 15 хв) для активного вiдпочинку i знову сiдати до роботи. Усе це дитина має виконувати незалежно вiд того, можете ви їй придiлити увагу чи нi.

5. Навчіть дитину спочатку складати орiєнтовний план майбутнiх дiй, радитися з вами та обговорювати, як виконати завдання, а потiм самостiйно братися до роботи.

6. Навчіть видiляти головне й другорядне, умiти зосередитись на головному.

7. Не забувайте нагадувати учневi повторити правила, якi вивчали на уроках.

8. Виховуйте у дитини самоконтроль, самоаналiз та самооцiнювання. Найпростiший спосiб — порiвняння сьогоднiшнього рiвня виконання з учорашнiм. Акцентувати увагу навiть на незначних перемогах, щоб дитина помiчала їх і намагалася досягати бiльших результатiв.

9. Не порiвнюйте результати навчання своєї дитини з результатами iнших дiтей, а тiльки з її власними!

10. Не забувайте вiдзначити стараннiсть дитини. Не створюйте "хронiчний дефiцит похвал” через те, що дитина одержує нижчий бал замiсть очiкуваного високого.

11. Перевіряйте, чи правильно вона зрозумiла пройдений матерiал.

12. Перевiряти — не значить "робити замiсть”: нiколи не пiдказуйте дитинi готових рiшень.

Примiтка. Пам’ятайте, що телевiзор — ворог № 1 успiшного навчання. Не потрiбно вмикати його ранiше, нiж будугь виконанi усi завдання. Якщо дитина дивиться телевiзор пiд час денного вiдпочинку, то їй буде важко зосередитися. Бажано дозволяти дивитися тiльки дитячi передачi.

Пам’ятка «Як привчити дитину до самостійності

під час виконання домашніх завдань»

Почніть із предмета, який найлегше дається вашій дитині, і не відповідайте на жодне із запитань, звернених до вас, доки завдання не буде виконане до кінця. Погляньте, чи є неточності, запропонуйте дитині самій їх виявити. Намагайтеся уникати слова помилка. Не висміюйте помилки своїх дітей.Математика. Таблицю множення повісьте над робочим столом, у куточку відпочинку і вчіть за нею множити, і ділити одночасно. Випереджайте школу, вчіть всю таблицю. Задачі навчайте читати та уявляти те, що про що йдеться. Якщо дитина не може впоратися із задачею, то покажіть, як це зробити за допомогою наочності, моделі, розв’язання іншої задачі.

Читання. Один раз дитина читає сама. Потім переказує вам прочитане. Якщо перекаже неточно певне місце тексту, то нехай перечитає ще раз. Обов’язково читайте з дитиною книжки вголос, по черзі, або, де можна, за особами.

Українська мова. Якщо у дитини виникли труднощі, виконайте з нею завдання усно, але не пишіть у підручнику ані букв, ані слів. Під час письмового виконання дитина ще раз усе пригадає. Залиште кімнату, доки вона не виконає завдання. Не стійте за спиною.

Я і Україна. Навколишній світ. Привчайте навчатися не лише за підручником. Виписуйте журнали, купуйте додаткову літературу, користуйтеся і навчайте дитину користуватися довідковою літературою. Із періодичних видань робіть вирізки, добірки за темами впорядкуйте у папках. Це знадобиться у наступні роки навчання.

Пам’ятка «Що необхідно контролювати батькам»

1. Ставлення учня до виконання домашніх завдань як головного його обов'язку, такого ж, як у батьків робота: "Сьогодні ми на виробництві справилися з дуже складним завданням, а як пройшов твій шкільний день?”.

2. Дотримання учнем режиму дня ("Чому ти сьогодні пізніше починаєш виконувати домашнє завдання?”).

3. Акуратність утримання робочого місця, користування підручниками і зошитами, наявність розкладу, пам'ятки учня, дотримання режиму дня та ін. ("Потрібно навести порядок на столі. Чому розкидані підручники?”).

4. Готовність учня до виконання завдання: чи записано у нього, що задано, чи знає як виконувати завдання, в чому його суть, чого він повинен навчитися

(" Покажи, чи детально записано у тебе, як виконувати завдання?”).

5. Чи правильно організована домашня робота; чи виконуються завдання, задані в цей же день, чи тільки ті, що потрібні на завтра; з чого починається виконання, із складних робіт чи легких, з практичних чи теоретичних й т. ін.

(" Постарайся виконати задане сьогодні, поки добре пам'ятаєш, що й як потрібно робити ”).

6. З'ясування змісту виконуваного завдання: " Поясни мені суть твоєї роботи ”.

7. Спостереження за характером поведінки учня в процесі роботи, наприклад, учень неуважний, сидить і дивиться на одну точку (" якщо втомився -- припини роботу на 5 хвилин і відпочинь, облиш сторонні думки ”).

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка