Поняття «портфоліо» та його значення у професійній педагогічній діяльності ПоняттяСкачати 94.87 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір94.87 Kb.
Поняття «портфоліо» та його значення у професійній педагогічній діяльності

Поняття «портфоліо», прийшло в освіту і науку з політики і бізнесу. Портфоліо в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати», «нести», «лист», «сторінка», «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської означає «папка з документами», «папка спеціаліста». У сучасній літературі можна зустріти термін «портфель педагога», що є синонімом до поняття «портфоліо».

Задум застосувати портфоліо в педагогічному навчальному закладі виник у 80-х роках у США, потім це стало популярним в Європі та Японії. Філософія портфоліо полягає в тому, що передбачається зсув акценту з оцінки на самооцінку, з того, чого педагог не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє досить добре. Основний сенс портфоліо – «виявити все, на що ти здатний». В педагогічній практиці портфоліо стали розглядати не лише як засіб педагогічної діагностики, а й як метод оцінювання професіоналізму педагога.
В роботах сучасних науковців ми зустрічаємо дуже багато тлумачень поняття «портфоліо».

Портфоліо - це спосіб фіксації, накопичення та оцінки творчих досягнень педагога; комплект документів, що регламентує його діяльність та формує рефлексію власної діяльності.

Портфоліо - це набір матеріалів, які демонструють вміння вчителя (вихователя) вирішувати завдання своєї професійної діяльності, обирати стратегію і тактику професійної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму педагога.

Портфоліо - індивідуальна папка, в якій фіксуються, накопичуються і оцінюються індивідуальні досягнення за певний період часу в різноманітних видах діяльності.Портфоліо педагога - індивідуальна папка, в якій зафіксовані його особисті професійні досягнення у освітньо-виховній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів (вихованців), вклад педагога у розвиток системи освіти України за певний період часу (зазвичай за останні 3 роки).

Незважаючи на різні підходи у визначенні поняття, портфоліо дозволяє враховувати всі різноманітні досягнення, фіксувати проміжні і кінцеві результати в самих різних видах діяльності: освітньої, творчої, соціальної, комунікативної.

Отже, основна мета портфоліо - оцінювання роботи педагога за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого та професійного зростання, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але і допомагає вирішувати важливі завдання: підтримувати високий рівень мотивації; заохочувати активність і самостійність; розширювати можливості навчання та самонавчання; розвивати навички рефлексивної та оціночної діяльності і т.д. Оскільки вказані особливості портфоліо роблять його перспективною формою подання індивідуальної спрямованості досягнень конкретного суб'єкта, правомірно застосовувати його і як форму представлення індивідуальних досягнень конкретного педагога.

Педагогу, що атестується, портфоліо - незалежно від його конкретної форми - істотно полегшить всю атестаційну процедуру: від рефлексії над власними проблемами та складанні програми саморозвитку до представлення результатів своєї діяльності педагогічному співтовариству. Регулярне та послідовне заповнення портфоліо допоможе систематизувати й проаналізувати роботу, буде гарним орієнтиром при складанні аргументованої атестаційної заяви і допоможе експерту зафіксувати динаміку професійного розвитку педагога в період між атестаціями, скласти об'єктивні судження про його професійну діяльність.Технологія створення портфоліо педагога

Зважаючи на існування великої кількості рекомендацій з даного питання, педагог все ж вагається і стоїть перед проблемою вибору: як не помилитися, все описати, використати найвагомішу та найбільш вдалу інформацію, яка в найповнішій мірі охарактеризує його діяльність, розкриє стиль роботи, внутрішній зміст, як особистості, покаже характер його взаємостосунків з вихованцями, колегами та батьками. Також постає проблема правильності, логічності викладу матеріалу. Тому, в першу чергу, ми пропонуємо педагогам ознайомитися з технологією створення портфоліо, що висвітлює його практичну значимість, функції та принципи наповнення, види та типи, форми пред’явлення, різноплановість структури.Практична значимість портфоліо для вихователя (педагога):

• підвищення професійної майстерності (якість);

• реальне уявлення про результати діяльності ;

• підстава для атестації;

• основа для участі в конкурсних і грантових програмах;

• пред'явлення результатів соціуму через систематизацію напрацювань.Практична значимість для адміністрації:

• ліцензування, атестація, акредитація закладу освіти;

• розширення методичного діапазону закладу освіти;

• підстава для призначення стимулюючих виплат та грошової винагороди;

• моніторинг ефективності роботи педагога;

• об'єктивність системи оцінювання успішності педагога;

• інтеграція кількісної та якісної оцінок.

Функції портфоліо:

Накопичувальна. Накопичення та упорядкування власних робочих матеріалів: кращих конспектів занять, практичних розробок, доповідей, статей за певний період.

Розвивальна. Відображає динаміку розвитку вихователя (педагога), дозволяє планувати подальшу діяльність.

Діагностична. Показує досягнення педагога, результати самоосвіти, демонструє стиль викладання (навчання та виховання), що надає можливість прослідкувати професійне зростання.

Мотиваційна. Висвітлення ефективності працї є підставою для призначення різних видів заохочень та грошових винагород.

Рейтингова. Формує уявлення про результати діяльності, розвиває самооцінку. Піднімає рейтинг педагога серед колег.

Принципи створення портфоліо:

• безперервність самомоніторингу;

• послідовність;

• достовірність;

• об'єктивність;

• актуальність;

• логічність і лаконічність всіх матеріалів і пояснень до них;

• акуратність і естетичність оформлення;

• наочність результатів роботи;

• технологічність;

• творчість (оригінальність).

Типи і види портфоліо

Залежно від цілей створення портфоліо бувають різних типів:

1) це "папка досягнень", спрямована на підвищення власної значимості педагога і відображає його успіхи (грамоти, дипломи, сертифікати власні та вихованців);

2) рефлексивний портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвитку вчителя, що допомагає відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані; в цю папку збираються статті, есе, аналіз діяльності, відеоматеріали, в загальному, все, що робилося упродовж певного періоду (наприклад року, кількох років);

3) проблемно-дослідницький, пов'язаний з написанням реферату, наукової роботи, підготовкою до виступу на конференції;

4) тематичний, створюваний у процесі роботи за певним проектом, темою, розділом;

5) методичний, в якому розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога, і які зібрані або створені ним самим.

Відповідно до однієї з прийнятих класифікацій виділяють кілька видів професійного портфоліо педагога:

1) портфоліо розвитку - збирається в процесі педагогічної діяльності з метою оцінки прогресу в роботі вчителя і накопиченого їм досвіду протягом певного часу;

2) звітний портфоліо - свідчить про досягнення вихователем певного результату при завершенні роботи над будь-яким проектом;

3) демонстраційний портфоліо - це колекція кращих робіт педагога. Даний портфоліо використовується для інтерв'ю при прийомі на роботу або для участі у професійному конкурсі;

4) комплексний - об'єднає у собі перераховані вище види портфоліо й придатний для презентації портфоліо педагога в міжатестаційний період.

В залежності від стажу роботи, кваліфікаційної категорії можуть створюватися різні типи та види портфоліо. «Портфоліо документів» і «Портфоліо робіт» складають педагоги – початківці, а «Комплексний порт фоліо» - досвідченні педагоги.

Форми пред’явлення:

• папка-накопичувач з файлами (швидкозшивач);

• електронні варіанти.

Для створення звичайного портфоліо потрібна буде папка – накопичувач, що наповнена файлами з перфорацією, додатково можна вкласти роздільники, що допоможуть структурувати інформацію за розділами.

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що поєднати всі результати навчальної-виховної та самоосвітньої діяльності в одному документі просто не можливо. У цьому випадку необхідністю стає створення електронного порт фоліо, що об’єднає весь спектр роботи педагога і презентує, всі аспекти його діяльності.

Електронне портфоліо педагога може бути оформлено як:  • презентація (Microsoft PowerPoint);

  • відеоролик;

  • сторінка на сайті закладу;

  • веб-сайт;

  • блог .

Електронний портфоліо крім того, що може вмістити великий об’єм матеріалів, володіє чіткою їх структуризацією, наочністю, технологічністю, має ще ряд особливостей і переваг:

• сучасність(можливість представити свій досвід більшому числу експертів, колег-фахівців, що цікавляться);

• оперативність (можливість швидко вносити необхідні зміни);

• функціональність (фіксуючи свої досягнення, педагог одночасно створює структуровану медіатеку цифрових освітніх ресурсів, яку може постійно поповнювати);

• ефективність (підвищення самооцінки педагога та позитивний вплив на адміністрацію закладу).

У педагога, який вже має електронне портфоліо, має існувати паперовий варіант у вигляді папки – теки з документами. Це має бути коротка інформація на декількох аркушах, яка містить у собі основні моменти і твердження про вихователя, напрями його професійної діяльності. Паперовий варіант портфоліо педагога неодмінно повинен містити згадку про особистий сайт-портфоліо і кілька посилань на нього.

Слід відзначити, що якогось певного зразка портфоліо або вичерпного переліку матеріалів, що входять до нього, не існує і не може існувати. Портфоліо відображає суб'єктну позицію педагога, що атестується, як професіонала, яка виявляється в умінні вирішувати професійні завдання, використовуючи професійні знання та вміння, різні освоєні способи діяльності. При цьому способи вирішення професійних завдань, тактика і стратегія професійної поведінки педагога можуть істотно відрізнятися. Отже, структура портфоліо безпосередньо залежить від спеціалізації педагога, його кваліфікаційної категорії, від конкретних завдань, які ставить перед собою сам вихователь чи вчитель, індивідуального розвитку та творчості.

Література:
Біла К. Самоосвіта педагогів дошкільного закладу // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2010. - №2. – С. 17 – 19.

Буланова С. Портфолио детского сада //Дошкольное воспитание. – 2011. - №1.- С.13 – 15.

Галяпа М. Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2011. - №1. – С. 22 – 27.

Єресько О. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно – комунікативних технологій // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №1. – С. 4 – 6.

Научно-методическое портфолио педагога как условие его прфессионального становления: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] / Л.В. Кунина. Режим доступа: http://26209s020.edusite.ru/p44aa1.html

Садова Н. Ведемо персональний блог // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №2. – С. 53 – 55.

Садова Н. Розробляємо сайт дошкільного навчального закладу // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №3. – С. 25 – 30.

Письменна Л., Цепецауєр О. Система самоосвіти педагогів у дошкільному закладі // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2010. - №12. – С. 15 – 19.

Портфолио учителя: как сделать профессиональное портфолио педагога по рецепту западных профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya

Портфолио учителя [Электронный ресурс] / Н.Г.Геббасова. Режим доступа: http://45minut.info/index/portfolio_uchitelja/0-23

Портфолио учителя [Электронный ресурс] / Г.С.Фролова. Режим доступа: http://www.openclass.ru/stories/96442

Портфолио учителя. Обобщение и систематизация педагогических дострижений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=390Примерная структура портфолио учителя [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://teacher.at.ua/publ/primernaja_struktura_portfolio_uchitelja/19-1-0-3979


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка