Полтава 2005 академія педагогічних наук україниСторінка6/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Мистецтво у пошуковій роботі студентів

Сучасний етап розвитку виробництва посилює вимоги до професійної компетентності фахівця у будь-якій галузі й сфері. Це зумовлюється тим, що наше суспільство перейшло від індустріального до постіндустріального (або, як його іще його називають – інформаційного) етапу свого існування.

Характерною ознакою цого етапу є швидке зростання темпів розвитку науки й техніки, нового знання і водночас – швидке застарівання цієї інформації, перетворення її на баласт, непотрібний для вжитку.

За таких умов спеціалісту неможливо бути справжнім професіоналом, задовольняючись лише тими знаннями, які він отримав під час навчання у закладі освіти. А отже, кардинально змінюється і смисл, і процес професійної освіти: вона повинна не забезпечувати спеціаліста знаннями “на все життя”, а орієнтувати його на оволодіння знаннями “упродовж усього життя”.

У зв’язку із цим головними вимогами суспільства до сучасних фахівців стають поряд із професійною компетентністю, широкою ерудицією та творчим мисленням - володіння вміннями самостійно відшукувати й поповнювати свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації. А для цього необхідна спеціальна і цілеспрямована підготовка до проведення пошукової і науково-дослідної роботи.

Особливо її потребують педагоги професійного навчання, які не лише самі повинні вміти оновлювати свої знання, підтримуючи їх високий якісний рівень, а й навчити цьому своїх учнів.

Це і зумовило необхідність введення до змісту професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання курсу “Основи педагогічних досліджень (ОПД)”. Він розрахований:


 • для студентів стаціонару - на 32 години (24 год. – лекц., 2 год. -сем., 6 год. - практ.);

 • для студентів заочного відділення – на 19 год. (8 год. – лекц., 2 год. – практ., 7 год. – контр. роб. + 2 год. – консульт.).

Навчальний курс “ОПД” входить до циклу психолого-педагогічних дисциплін і становить собою своєрідну зв’язуючу ланку між теорією професійної підготовки фахівця, наукою, що вивчає сферу його діяльності, і практикою застосування отриманих ним знань у професійній діяльності.

Метою вивчення курсу «ОПД» є оволодіння студентами уміннями, необхідними для проведення самостійної науково-дослідної роботи та допомога їм у написанні основних видів студентських наукових досліджень (рефератів, наукових доповідей, курсових та дипломних робіт).

Основні завдання курсу полягають в:

 • ознайомленні студентів з вимогами до змісту й оформлення наукових робіт;

 • формуванні в них умінь самостійно обирати тему науково-дослідної роботи, обгрунтовувати її актуальність, визначати мету і завдання дослідження;

 • виробленні в студентів навичок роботи з науковою літературою;

 • озброєнні їх методикою проведення педагогічного експерименту;

 • сприянні в оволодінні ними методами статистичної обробки отриманих результатів експериментальної роботи, здійсненнї їх якісного і кількісного аналізу;

 • підготовці студентів до захисту курсових і дипломних робіт, виступах на студентських наукових конференціях тощо.

І хоча до змісту курсу недоцільно, і навіть неможливо, ввести мистецький компонент ані у якості розділів тематичного плану, ані у вигляді лекційного матеріалу, ані за допомогою специфічних форм і методів роботи, він обов’язково присутній у тематиці рефератів, курсових і дипломних робіт з педагогіки, педагогічної майстерності та психології (Додаток 5.) .

Крім того, дослідженню різноманітних аспектів впровадження мистецтва до змісту професійно-педагогічної й професійно-технічної освіти присвячена науково-дослідна робота студентів (НДРС), що відбувається у межах діяльності наукового студентського товариства чи студентського парламенту і охоплює наукові гуртки й проблемні групи.

У роботі останніх беруть участь студенти, які мають схильність до науково-дослідної роботи та сформований інтерес до використання мистецтва у професійній підготовці майбутніх фахівців різних спеціальностей.

Наукова робота у проблемній групі здійснюється під керівництвом викладача і проводиться на основі загальної теми (наприклад, “Мистецтво у змісті професійної освіти”) й відповідної методики дослідження.

Етапи наукового пошуку визначаються Планом роботи проблемної групи, згідно із яким опрацювання загальної теми НДРС супроводжується одночасно розробкою кожним студентом своєї власної наукової проблеми як окремого аспекта досліджуваної теми.

Наведемо окремі теми НДРС, які характеризують означену вище загальну тему доцільно визначити такі: • Мистецтво у змісті професійної підготовки прцівників сфери торгівлі;

 • Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх кулінарів-кондитерів;

 • Мистецтво у змісті професійної підготовки фахівців сфери обслуговування;

 • Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх секретарів керівника;

 • Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців швейного виробництва;

 • Мистецтво у змісті професійної підготовки працівників транспорту;

 • Мистецтво у розвитку професійних якостей майбутніх фахівців …. Профілю;

 • Мистецтво у розвитку професійно значущих особистісних якостей фахівців ……. Профілю;

 • Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутніх фахівців та ін.

Опрацьовуючи ці теми, студенти не лише глибоко вивчають відповідну літературу, обгрунтовують теоретичні засади впровадження мистецтва до змісту професійної освіти, а й розробляють критерії добору мистецького матеріалу, форми і методи професійно орієнтованої мистецької діяльності у ПТНЗ певного профілю, самостійно проводять експериментальну перевірку їх ефективності, вчаться обробляти та узагальнювати отримані результати.

І хоча на початку науково-дослідної роботи дехто із них скептично ставиться до ідеї впровадження мистецького компонента до змісту професійної освіти, залучившися до цієї діяльності, вони відкривають для себе великі дидактичні можливості і навіть необхідність використання різновидів мистецтва у навчально-виховній роботі сучасних професійних закладів освіти (зокрема тих, де мистецькі дисципліни є фаховими: у торговельних, кулінарних, швейних та інших училищах).

При цьому вони доходять висновку, що введення мистецтва до програм професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів повинно відбуватися суворо диференційовано і вимагає особливої обережності: якщо порушити міру, зв’язок із професією, зловжити кількістю мистецького наповнення змісту навчальної дисципліни, то можна досягти зворотного ефекту – зумовити висновок педагога й учнів щодо надуманості й непотрібності таких змін і назавжди відвернути їх від цієї діяльності.

Ні в кого із студентів не викликає сумніву, що підготовка майбутніх педагогів професійного навчання для професійно-художніх та художньо-професійних училищ вимагає посиленої уваги до опанування ними образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Аналізуючи навчальні плани і програми художньо-професійних училищ, студенти усвідомлюють, що педагог, який буде працювати у цих закладах, повинен бути добре підготовлений (і теоретично і практично) до викладання мистецьких дисциплін, оскільки відповідні курси достатньо складні за змістом і мають значний обсяг навчальних годин.

Зокрема, у Чернівецькому вищому професійно-художньому училищі № 5, де здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, “Художня обробка деревини” й “Художня кераміка”, вивчаються такі спеціальні дисципліни:


 1. Історія образотворчого мистецтва.

 2. Історія релігії та іконографії.

 3. Історія орнаментів і народних художніх промислів.

 4. Креслення і перспектива.

 5. Комп’ютерна графіка.

 6. Основи архітектури.

 7. Технічна естетика і ергономіка (27 год.).

 8. Пластична анатомія (66 год.).

 9. Шрифти (70 год.).

 10. Технологія та матеріали (104 год.).

 11. Рисунок (495 год.).

 12. Технічний рисунок (47 год.).

 13. Живопис (402 год.).

 14. Ліплення (130; 142 год.).

 15. Макетування (42 год.).

 16. Композиція і кольорознавство (209 год.).

 17. Основи кольорознавства, колористика (170 год.).

 18. Основи композиції (професія: столяр – 36 год.).

 19. Професійно-практична підготовка (2048 год.)*.

Крім того, програмою передбачено проведення: • пленерної практики, у ході якої студенти виконують роботи з пейзажними пленерними мотивами, роботи в техніці малярства з пейзажами й використанням архітектурних мотивів, а також знайомляться із центрами художніх промислів України;

 • технологічної практики, під час якої майбутні майстри включаються у технологічно-виробничі процеси з кожної спеціальності і ознайомлюються з усім спектром мистецько-виробничого циклу.

Отже, після знайомства з цією навчальною документацією викладачеві вже немає необхідності доводити студентам значення мистецтва у професійній підготовці майбутнього педагога професійного навчання.

Ефект здивування й радісного відкриття викликають в студентів і наукові роботи з проблеми формування особистісних якостей майбутніх фахівців засобами мистецтва. Зокрема, розпочинаючи дослідження з проблеми “Екологічне виховання учнів ПТНЗ засобами мистецтва”,


*Для різних спеціальностей кількість годин неоднакова.

студентка Тетяна К. відчувала значні труднощі через нерозуміння можливостей мистецтва у даному процесі і спрямування своєї пошукової діяльності лише на встановлення зв’язків із біологією та соціоекологією. Але, щойно вона віднайшла спільність мистецької й екологічної проблематики, принципів, підходів тощо, студентка розробила змістовні й оригінальні, нестандартні форми і методи використання мистецтва з метою опочуттєвлення процесу формування екологічних знань, розвитку екологічної культури та екологічного виховання учнівської молоді, а саме: мистецькі екологічні проекти (наприклад, “Ми за чистоту у парках”), соціально-психологічні тренінги мистецько-екологічного спрямування; дискусії на мистецько-екологічні теми (зокрема, з приводу змісту відомої дитячої пісеньки “Ялинонька”); влаштування фотовиставок екологічної тематики; театр екологічної моди.

Демонстрація у ньому розробленої студенткою колекції моделей справив справжній шок на глядачів:


 • “Ліс горить, в вогні палає, то в нас зелене свято зникає” – Модель одягнена у зелено-чорну сукню, низ та рукава якої ніби охоплені полум’ям; на голові “вогняна”корона. Рухи моделі зображають її намагання звільнитися від вогню. Швидка, метушлива музика “Вогнів, що біжать” групи Scorpions підсилює враження невідворотньої загибелі.

 • “Пляшки, консерви і бридке сміття оточують наше буття” – Модель одягнена у сукню, по лінії стегон і низу якої прикріплені бляшанки, пляшки й консервні банки. На голові “смітник”. Вона ритмічно, але незгарбно рухається у такт такій самій енергійній, металічній музиці груп “Cradle of Filth” чи “Children of Bodom” .

Інші запропоновані моделі також мали виразні назви і вигляд: “Риби в світі є багато, але здорової ніде спіймати”, “Україна – наша ненька ковтнула радіації страшненько”; “Земля засмічена, брудна, і з кожним днем страшнішає вона”, “Убили звіряток, та й стали себе прикрашати” та ін.

Головним результатом проведеної Тетяною К. науково-дослідної роботи став висновок її дипломного дослідження: “Використання розроблених нами технологій потребує від педагога професійного навчання великої майстерності, умінь і навичок навчально-виховної роботи. Адже він має забезпечити розвиток такого рівня свідомості учня, який би спонукав його до самопізнання і активності у світі природи.Щоб зацікавити учнів, педагог повинен поводитись, як дослідник, першовідкривач, винахідник, розкриваючи перед своїми вихованцями красу світу у довкіллі й художніх творах, і викликаючи у них екологічні почуття. А це можливе лише за умови єдності його екологічної, психолого-педагогічної й мистецько-культурологічної підготовки”.

Важливим напрямом науково-дослідної проботи студентів є організація і проведення під керівництвом викладача і за допомогою адміністрації навчального закладу студентських науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів педагогічної майстерності, конкурсів наукових студентських робіт та ін. Серед обговорюваних на цих заходах проблем обов’язково представлені й проблеми обгрунтування доцільності та ефективності впровадження різновидів мистецтва і мистецьких знань до змісту професійної освіти; визначення умов, напрямів та засобів оптимізації даного процесу.

Студентів, наукові роботи яких отримали найвищу оцінку, доцільно рекомендувати до участі у щорічних міжнародних науково-практичних конференціях з проблем розвитку професійно-педагогічної освіти.

Так, наприклад, у 2003 році на базі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка відбулася циклічна Третя міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”, на якій традиційно представлено секцію “Науково-дослідна робота студентів – майбутніх педагогів професійної школи”.

Під час роботи секції було заслухано дев’ятнадцять наукових доповідей, шість з яких стосувалися проблем використання мистецтва у професійній підготовці майбутніх фахівців:


 1. Методика використання інтерактивних методів навчання при вивченні дисципліни “Основи креслення та спецмалюнок” (Качан Ю.).

 2. Мистецтво як засіб профілактики девіантної поведінки учнів ПТНЗ (Лось М.).

 3. Художньо-конструкторська діяльність як основа формування елементів дизайнерського мислення учнів у процесі трудового навчання (Поліщук Л.).

 4. Мистецтво бути менеджером (Моголівець Н.).

 5. Виховання почуття емпатії (Дмитренко О.).

 6. Етична культура віртуальної реальності (Доманицька А.).

Найкращі студентські науково-дослідні та дипломні роботи отримують рекомендацію до друку у педагогічних виданнях. Так, у 2004 році за рекомендацією державної комісії по захисту дипломних робіт було рекомендовано до опубліковання матеріали дипломної роботи Фещенко М. “Розвиток традицій родинного виховання в Україні”. Стаття із відповідною назвою прийнята до друку фаховим збірником наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”.

Безперечним позитивом НДРС є те, що вона об’єднує студентів усіх курсів.Особливо корисним це є для першокурсників. Вони допомагають студентам старших курсів в організації та проведенні констатуючого й формуючого експериментів, беруть участь у їх оформленні та обговоренні і таким чином опановують основами науково-практичної діяльності.

Втім, найголовнішим результатом роботи студентських наукових товариств, гутрків і проблемних груп є, на нашу думку, формування в майбутніх педагогів професійного навчання навичок і смаку до самостійного дослідження актуальних проблем професійної та професійно-педагогічної освіти; спрямування їх на здійснення власної професійної діяльності на засадах гуманізації й культуровідповідності; оволодіння ними вміннями грамотного і коректного ведення наукових дискусії, відстоювання своїх наукових поглядів, тобто формування в них наукової і педагогічної культури.

Введення мистецтва до змісту науково-дослідної роботи студентів дозволяє їм переконатися у його значних педагогічних можливостях щодо підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей та формування їхніх професійних і особистісних якостей.

СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ
Багатство мовлення – комунікативна якість мовлення, що характеризує активний запас мовних засобів (лексичних, семантичних, синтаксичних, інтонаційних тощо), з яких людина здатна обирати потрібний елемент і застосовувати його для вираження необхідної інформації.

Виразність мовлення – особливості структури мовлення, які підтримують увагу і інтерес у слухачів.

Виробнича практика – праця учнів ПТНЗ у промисловості, сфері обслуговування й сільському господарстві, яка організовується у встановлені навчальним планом періоди з навчальною метою.

Виробниче навчання – форма трудового навчання у загальноосвітній чи професійній школі, яка організовується з метою надання випускникам професійної підготовки для праці в одній з галузей народного господарства.

Експресивність мовлення – виявлення в мовленні найрізноманітніших почуттів і оцінок мовця за допомогою виражальних засобів.

Зміст освіти – це система наукових знань про природу, суспільство, людське мислення; практичних вмінь і навичок та способів діяльності, досвіду творчої діяльності; світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної поведінки, якими учні чи студенти повинні оволодіти у процесі навчання.

Інтонація – це сукупність фонетичних засобів, що виражають синтаксичні значення та емоційно-експресивне забарвлення слів у мовленнєвому потоці.

Культура мовлення – уміння активно використовувати сучасну літературну мову з усіма багатими можливостями мовностильового розшарування, з притаманними літературній мові нормами.

Логічний наголос – особливе виділення голосом найважливішого у змістовому плані слова для підсилення його особливого значення у фразі (наприклад, «Ей в приданое дано было зеркальце одно» з «Казки про мертву царівну і сім богатирів» О.С. Пушкіна).

Мелодика – це підвищення та зниження голосу, що сприяє розумінню структури, змісту речення та емоційної насиченості фрази.

Навчальна програма – документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок, які необхідно засвоїти з кожного навчального предмета, а також зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

Навчальний план – документ, який визначає перелік навчальних предметів, що вивчаються в конкретному навчальному закладі, послідовність їх вивчення та кількість годин, що відводяться на вивчення кожного з них по роках навчання, тижневу й річну кількість годин і в зв’язку із цим – структуру навчального року.

Навчальний предмет – основи відповідної науки або мистецтва: знання, вміння й навички, що мають загальноосвітній характер і відповідають меті навчання й виховання учнів чи студенів.

Освіта – процес і результат засвоєння визначених суспільством рівнів культурної спадщини й пов’язаний із цим рівень індивідуального розвитку.

Пауза – зупинка у мовленнєвму потоці.

Педагогічний процес або навчально-виховний процес – це цілеспрямована, свідомо організована, динамічна взаємодія вихователя і вихованців, у ході якої вирішуються суспільно важливі завдання освіти і гармонійного розвитку особистості.

Педагогічна техніка – комплекс знань, умінь і навичок, необхідних педагогові для чіткої й продуктивної організації навчальних занять, ефективного застосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як на окремих учнів чи студентів, так і на дитячий чи студентський колектив у цілому.

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якому педагог організує детальний розгляд учнями чи студентами окремих теоретичних положень навчального предмета й формує уміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання учнем чи студентом відповідно сформульованих завдань.

Професійна освіта – підготовка в навчальних закладах спеціалістів різних рівнів кваліфікації для трудової діяльності в одній з галузей народного господарства, науки, культури; невід’ємна складова єдиної системи народної освіти.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

 1. Які з різновидів мистецтва були домінантними у різних освітніх системах (Афінській школі, лицарському вихованні, козацькій педагогіці та ін.), чому?

 2. Розкрийте значення мистецтва у вальдорфській педагогіці.

 3. Визначіть місце і роль мистецтва у змісті професійно-педагогічної освіти сучасної України.

 4. Здійсніть порівняльний аналіз кількісного і якісного наповнення змісту навчання і виховання учнів ПТНЗ різних профілів окремими видами мистецтва.

 5. Обгрунтуйте критерії відбору змісту мистецького компонента професійно-педагогічної освіти.

 6. У чому полягає сутність театральної педагогіки? Назвіть її основні засоби.

 7. Проаналізуйте структуру спілкування на прикладі оповідання А.П. Чехова «Товстий і Тонкий». Як змінювався характер спілкування героїв у процесі їхньої взаємодії?


ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ:

 1. Театральне мистецтво у розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання.

 2. Використання мистецьких інтерактивних методів навчання у процесі викладання дисципліни «Основи креслення» у ПТНЗ.

 3. Розвиток мистецьких традицій родинного виховання в Україні.

 4. Мистецтво у системі культурно-освітньої діяльності Києво-Могилянської академії.

 5. Організація виховної роботи у ПТНЗ швейного профілю засобами мистецтва.

 6. Мистецтво як засіб формування пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.

 3. Лещенко М. Щастя дитини – єдине щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навч.-метод. посібник. – К.: АСМІ, 2003. – Ч.1. – 304 с.

 4. Лещенко М. Щастя дитини – єдине щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навч.-метод. посібник. – К.: АСМІ, 2003. – Ч.2. – 240 с.

 5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академический проект, 2004. – 560 с.

 6. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М..: Педагогическое об-во России, 2001. – 480 с.

 7. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

 8. Педагогічна майстерність: Підручник / Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

 9. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – 270 с.

 10. Рудницька О. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – ІІ. – Київ; Ченстохова. - 2000. – С. 233 – 245.

 11. Столяренко Л.Л. Психология общения и управления: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 512 с.

ПІСЛЯМОВА
“Усе є користь і усе є шкода, важлива лише міра”, - зазначали стародавні філософи. Саме цей вислів слід пригадати педагогові перш, ніж розпочати роботу з впровадження мистецтва до змісту навчально-виховного процесу у закладах професійно-педагогічної освіти.

Використання різновидів мистецтва та мистецьких знань у ході опанування майбутніми педагогами професійного навчання спеціальних, суспільно-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін має спиратися на міцне підгрунтя комплексного застосування як загальнопедагогічних принципів (гуманізації, гуманітаризації, особистісної орієнтації й культуровідповідності), так і принципів власне дидактичних (єдності змісту і форми, педагогічної доцільності, науковості, систематичності й послідовності, наступності, індивідуалізації та диференціації тощо).

Не можна допускати, щоби мистецький компонент перетворював навчальне заняття на розвагу. Від такого підходу у свій час застерігав ще К.Д. Ушинський, який наголошував, що у навчальному закладі “повинна панувати серйозність, що дозволяє жарт, але не перетворює усієї справи на жарт, ласкавість без приторності, справедливість без прискіпливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму і , головне, постійна розумна діяльність”1. Саме цього і дозволяє досягти у навчально-виховному процесі виважене й доцільне використання мистецтва. Воно спрямовує педагога на творчу діяльність і водночас надає йому свободу у виборі змісту, форми і засобів останньої.

Таким чином, оволодіння педагогом професійного навчання мистецькими технологіями підносить його на такий професійний рівень, який, повторюючи гасло американської Ради з оцінювання професіоналізму вчителів, можна сформулювати так: “Більше професіоналізму, відповідальності та свободи”.А сучасній професійній школі сьогодні потрібен саме такий педагог!


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.

 2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 1989.

 3. Беляева А.П. Методология и теория профессиональной педагогики. – СПб., 1999.

 4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995.

 5. Библер В. От наукоучения – к логике культуры. – М., 1991.

 6. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2001.

 7. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для виховників, учителів і українських родин. Вид-во Центральної Управи Спілки Української Молоді … Брюссель … . – 1976.

 8. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма / Под ред. А.В. Луначарского. – М.: Ладомир, 1996.

 9. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.

 10. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.

 11. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М., 1987.

 12. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посібник. – К.: МАУП, 2000.

 13. Иванов В.П. Человеческая деятельность, познание, искусство. – К.: Наукова думка, 1977.

 14. Климов Е.А. Психология профессионала. – М.; Воронеж, 1996.

 15. Костюк О.Г. Сприймання музики і художня культура слухача. – К.: Наукова думка, 1965.

 16. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000.

 17. Лещенко М. Щастя дитини – єдине щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навч.-метод. посібник. – К.: АСМІ, 2003. – Ч.1.; 2.

 18. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном / Сост. и общ. ред. Г.А. Дубровской. – Симферополь: Таврия, 1990.

 19. Максименко С.Д. Навчання і розвиток: психологічні аспекти // Практична психологія та соціальна робота. – 1997. - №1.

 20. Малюков А.Н. Психология переживания и художественное развитие личности: Науч.-метод. пособие. – Дубна: Изд. центр “Феникс”, 1999.

 21. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие. – М.: Академический проект, 2004. – 2-е изд., испр. и доп.

 22. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М..: Педагогическое об-во России, 2001.

 23. Миропольська Н.Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня. – К.: Парламентське видавництво, 2002.

 24. Миропольська Н., Лісінська Т. Поезія граматики. – Луцьк: Assos Evang, 1995.

 25. Непрерывное многоуровневое профессиональное образование / Под ред. Х. Бендрочика. – СПб., 1997.

 26. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002.

 27. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебник /С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; Под. Ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2001.

 28. Педагогічна майстерність: Підручник / Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997.

 29. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М., 1997.

 30. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающимся по педагогическим специальностям и направлениям. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1999.

 31. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002.

 32. Рудницька О. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – Київ; Ченстохова. - 2000. – Вип. ІІ.

 33. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. – М., 1995.

 34. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М.: ИПП-ИСП, 2000.

 35. Современная западная философия: Словарь /Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991.

 36. Стефановская П.А. Педагогика: наука и искусство: Учеб. Пособие. – М.: Совершенство, 1998.

 37. Столяренко Л.Л. Психология общения и управления: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2001.

 38. Ушинський К.Д. Вибр. Пед. твори: У 6-ти т. – Т. 1. – К., 1983.

 39. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: Выш. шк., 1990.

 40. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Проблемы, суждения, мнения. – М., 1994.

 41. Щербань П., Щербань П. Педагогічна культура – основа успішної педагогічної діяльності // Освіта. – 22-29 січня 2003 . – Вкладка.

 42. Щолокова О.П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя. – К.: ВІПОЛ, 1996.

 43. Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы. – М., 1987.

ДОДАТКИ

Додаток 1

МИСТЕЦТВО У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

“ПЕДАГОГІКА”

(для студенів вечірнього відділення

спеціальність: “Професійне навчання”

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр педагогіки з професійного навчання”)№№

Навчальна тема

Лекц.

Семін

Практ.

1.

2.

3.


4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.


11.

12.


13.
14.
15.

16.


17.

18.


19.
20.
21.
22.

23.
24.Педагогіка: наука і мистецтво

Методологічні засади педагогіки

Сутність та основні принципи педагогіки співробітництва

Розвиток педагогічної науки на різних історичних етапах

Реформаторська педагогіка ХІХ-ХХ ст.

Вальдорфська педагогіка у розвитку творчої індивідуальності особистості

Історія розвитку української педагогічної думки Українська етнопедагогіка

Козацька педагогіка

Роль братських шкіл та Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому розвитку України

Дидактика

Зміст освіти та його компоненти

Мистецтво у навчально-виховному процесі професійних закладів освіти

Розвиток особистості. Принципи та умови створення розвивального середовища

Сучасні концепції розвивального навчання

Креативна педагогіка

Методи креативної педагогіки

Соціалізація та виховання особистості

Мистецтво як засіб соціалізації та виховання особистості

Теорія виховання. Сутність, напрями, методи та засоби виховання. Національна система виховання.

Педагогічний процес. Шляхи його оптимізації та інтенсифікації

Предмет і завдання соціальної педагогіки

Сучасні молодіжні субкультури та їх вплив на формування юної особистості

Зміст і завдання превентивного виховання


2

2


2

2

2


2

2


2
2

2
2


2

2

2

2
2


2
2

2

22

2
2


2

Разом: 48 годин

26

16

6


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

(26 год.)

Тема І. Педагогіка: наука і мистецтво (2 год.)

Педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання педагогіки. Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Поняттєвий аппарат педагогіки.Тема ІІ. Методологічні засади педагогіки (2 год.)


Криза сучасної освіти і шляхи її подолання. Нова парадигма освіти. Провідні педагогічні принципи, тенденції і підходи. Аксіологічний підхід до вивчення сутності педагогічних явищ. Гуманізація і культуровідповідність освіти як соціально-педагогічні принципи її розвитку. Неперервність, ступеневість і наступність як пріоритети сучасної професійної освіти. Система методів науково-педагогічних досліджень.

Тема ІІІ. Розвиток педагогічної науки на різних історичних етапах (2 год.)

Предмет, принципи і функції історії педагогіки. Підходи світової науки до розуміння факторів виникнення виховання. Виховання у стародавні часи. Освіта і виховання в епоху Середньовіччя. Система лицарського виховання. Школа й педагогіка епохи Відродження. Педагогіка епохи Просвітництва.Тема ІУ. Історія розвитку української педагогічної думки (2 год.)

Виховання у прадавніх слов’ян. Школа, освіта й виховання у Київській Русі. Освіта й виховання в Україні в епоху Відродження (ХУІ – ХУІІ ст.). Роль братських шкіл у становленні національної системи освіти. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній центр України. Козацька педагогіка. Школа і педагогіка періоду Руїни (ХУІІІ). Становлення школи та педагогіки в Україні у ХІХ ст. Школа і педагогіка України у ХХ ст. Освіта України на сучасному етапі духовного та національного відродження.


Тема У. Українська етнопедагогіка (2 год.)

Предмет і завдання етнопедагогіки. Родинне виховання українців. Фактори і засоби української народної педагогіки. Сучасне функціонування народної педагогіки.Тема УІ. Дидактика (2 год.)

Предмет, функціїї і основні категорії дидактики. Процес навчання як цілісна система. Структурні елементи процесу навчання. Діяльність педагога і учнів у процесі навчання. Сучасні концепції навчання. Особистісно орієнтоване навчання. Особливості взаємодії педагога і учнів при модульно-рейтинговому та програмованому навчання. Дистанційне навчання. Закономірності, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання. Сучасні підходи до класифікації методів навчання. Загальна стратегія вибору методів і прийомів навчання. Історичні відомості про розвиток організаційних форм навчання. Урок – основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків. Нетрадиційні форми навчання. Організація різних форм позаурочного навчання.Тема УІІ. Розвиток особистості. Принципи та умови створення розвивального середовища (2 год.)

Розвиток особистості його рушійні сили, закономірності. Потреби і мотиви як передумови розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості. Адаптивна теорія розвитку особистості. Самоосвіта як адаптація особистості до соціального і культурного середовища. Професійний розвиток і самовиховання педагога. Формування особистості у системі професійної освіти.


Тема УІІІ. Креативна педагогіка (2 год.)

Зміст і структура креативності як основи творчої педагогічної діяльності. Генеза креативних педагогічних технологій. Особистісно-професійний саморозвиток педагога у контексті креативної педагогіки.

Тема ІХ. Соціалізація і виховання (2 год.)


Спільність і відмінність соціалізації і виховання. Механізми і фактори соціалізації. Етнічні особливості та їх роль у соціалізації і вихованні. Особливості соціалізації в умовах міського та сільського способу життя. Роль засобів масової коммунікації у процесі соціалізації особистості. Сім’я як інститут соціалізації і виховання дитини. Об’єднання ровесників як фактор соціалізації особистості.
Тема Х. Теорія виховання. Сутність, напрями, методи та засоби виховання. Національна система виховання. (2 год.)

Виховання як складова педагогічного процесу. Принципи виховання. Народ як творець національної системи виховання. Сутність та складові національної системи виховання. Виховний ідеал українського народу. Моральне, трудове, естетичне, фізичне, статеве, екологічне, сімейне, правове, розумове виховання. Виховна робота майстра виробничого навчання. Позанавчальна виховна діяльність.


Тема ХІ. Педагогічний процес. Шляхи його оптимізації та інтенсифікації (2 год.)

Сутність та структура педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного процесу. Педагогічна системи та умови її функціонування. Способи оптимізації процесу навчання. Основні фактори інтенсифікації навчання. Педагогічна ситуація та її компоненти.


Тема ХІІ. Предмет і завдання соціальної педагогіки (2 год.)

Предмет соціальної педагогіки. Зміст, завдання та основні напрями соціальної роботи педагога у професійному навчальному закладі. Соціально-педагогічна підтримка дітей з різними соціальними та фізичними аномаліями. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей. Соціально-педагогічна робота в осередках соціальної допомоги населенню. Конфесійна община і соціальне виховання. ПТНЗ як відкрита соціально-педагогічна система.
Тема ХІІІ. Зміст і завдання превентивного виховання (2 год.)

Протиправна поведінка молоді та її види: девіантна, адиктивна поведінка. Типологія неповнолітніх правопорушників. Причини правопорушень серед неповнолітніх. Принципи, методи, форми і засоби превентивного виховання.
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

(16 год.)

Тема 1. Сутність та основні принципи педагогіки співробітництва (2 год.)

Основні положення педагогіки співробітництва. Принципи й цільові установки педагогіки співробітництва. Організація суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії.


Тема 2. Реформаторська педагогіка ХІХ – ХХ століть (2 год.)

Передумови розвитку реформаторської педагогіки. Теорія вільного виховання. Експериментальна педагогіка. Педагогічний прагматизм. Функціональна педагогіка. Педагогіка особистості. Вальдорфська педагогіка.


Тема 3. Вальдорфська педагогіка у розвитку творчої індивідуальності особистості (2 год.)

Рудольф Штайнер як фундатор вальдорфської педагогіки. Зміст та основні принципи діяльності вальдорфських шкіл. Метод епох та «потрійний ритм життя» в організації навчання. Гетеаністичний метод пізнання. Мистецтво і рукотворчість як компоненти змісту навчання. Вальдорфська педагогіка на сучасному етапі.


Тема 4. Козацька педагогіка (2 год.)

Виникнення козацької педагогіки. Козацька педагогіка як складова української народної педагогіки. Мета, зміст та основні принципи козацької педагогіки. Козацькі і січові школи. Народні професійні школи мистецтв і ремесел (кобзарства, гончарства, бортництва та ін.). Релігійне виховання молодих козаків. Бойовий гопак як засіб фізичного загартування та культурно-естетичного розвитку українського козацтва.


Тема 5. Роль братських шкіл та Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому розвитку України (2 год.)

Києво-Могилянська академія як культурно-освітній центр України ХУІІ-ХУІІІ ст. Культурно-історичні передумови утворення Києво-Могилянської академії. Історичні аспекти культурно-освітньої діяльності Києво-Могилянської академії. Загальна характеристика змісту навчання у Києво-Могилянської академії.Філософія як основа культурно-освітньої діяльності Києво-Могилянської академії. Мистецтво у педагогічному процесі Києво – Могилянської академії. Реалізація принципу наступності у культурно-освітній діяльності Києво-Могилянської академії.


Тема 6. Сучасні концепції розвивального навчання (2 год.)

Система Л.В. Занкова. Система Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова. Адаптивна теорія М.М. Ржецького. Відповідність типів навчальної активності учнів та методів розвивального навчання. Особливості взаємодії педагога і учнів.


Тема 7. Мистецтво як засіб соціалізації та виховання особистості (2 год.)

Мистецтво у соціо-культурній практиці і розвитку людства. Педагогічні функції мистецтва. Мистецтво у розвитку особистості. Виховний потенціал мистецтва. Мистецтво як деструктивний фактор розвитку особистості. Методи нейтралізації негативного впливу мистецтва на учнівську молодь.


Тема 8. Сучасні молодіжні субкультури та їх вплив на формування юної особистості (2 год.)

Поняття молодіжної субкультури. Організований молодіжний рух: Молодіжні організації, зорієнтовані на вирішення політичних проблем. Молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем. Молодіжні організації, що займаються вивченням історії, фольклору, етнографії народів України. Молодіжні благодійницькі організації. Релігійні молодіжні організації. Дитячі громадські організації. Неформальні молодіжні організації: хіпі, індіаністи, толкієністи, уніформісти. Музичні молодіжні субкультури: брейкери, рейвери, металісти, трешери, бітломани, репери. Епатажно-протестні субкультури: панки, байкери. Радикально-деструктивні субкультури: скінхеди, хакери, ламери. Розправно-самосудні угруповання: гопники, любери. Релігійно-містичні субкультури: кришнаїти, сатаністи.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(6 год.)
Тема 1. Зміст освіти та його компоненти (2 год.)

Принципи й критерії відбору змісту освіти. Державний освітній стандарт.Базисний навчальний план та навчальна програма.
Тема 2. Мистецтво у навчально-виховному процесі професійних закладів освіти (2 год.)

Аналіз навчальних планів і програм ПТНЗ з метою виявлення наявності та питомої ваги мистецького компонента у змісті навчання майбутніх кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.


Тема 3. Методи креативної педагогіки (2 год.)

Традиційні та інноваційні методи навчання. Інтерактивні методи навчання. Дидактична гра як модель професійно-педагогічної діяльності. Принципи конструювання дидактичної гри. Метод модерації. Сінквейн і хокку. Тренінг. Брейнстормінг. Дебати.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

ПЕДАГОГІКА”

(для студенів заочного відділенняспеціальність: “Професійне навчання”

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр педагогіки з професійного навчання”)
№№

Навчальний модуль

Лекц.

Семін

Контрроб.

1.
2.


3.
4.

5.

Педагогіка: наука і мистецтво.Методологічні засади педагогіки

Розвиток педагогічної науки на різних історичних етапахІсторія розвитку української педагогічної думки

Дидактика. Зміст, форми і методи організації навчання

Теорія виховання. Національна система виховання.

Педагогічний процес. Шляхи його оптимізації та інтенсифікації

Креативна педагогіка

Основи соціальної роботи

Зміст і завдання превентивного виховання

2

2


2
2


2

2


2


2
2

2

+
+
+

+

+


Разом: 20 год.

12

8


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

(12 год.)

Модуль І. Педагогіка: наука і мистецтво (2 год.)

Педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання педагогіки. Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Поняттєвий аппарат педагогіки.


Модуль ІІ. Розвиток педагогічної науки на різних історичних етапах (2 год.)

Предмет, принципи і функції історії педагогіки. Підходи світової науки до розуміння факторів виникнення виховання. Виховання у стародавні часи. Освіта і виховання в епоху Середньовіччя. Система лицарського виховання. Школа й педагогіка епохи Відродження. Педагогіка епохи Просвітництва. Передумови розвитку реформаторської педагогіки. Теорія вільного виховання. Експериментальна педагогіка. Педагогічний прагматизм. Функціональна педагогіка. Педагогіка особистості. Вальдорфська педагогіка.


Модуль ІІІ. Дидактика. Теорія виховання (4 год.)

Тема 1. Дидактика (2 год.)

Предмет, функціїї і основні категорії дидактики. Процес навчання як цілісна система. Структурні елементи процесу навчання. Діяльність педагога і учнів у процесі навчання. Сучасні концепції навчання. Особистісно орієнтоване навчання. Особливості взаємодії педагога і учнів при модульно-рейтинговому та програмованому навчання. Дистанційне навчання. Закономірності, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання. Сучасні підходи до класифікації методів навчання. Загальна стратегія вибору методів і прийомів навчання. Історичні відомості про розвиток організаційних форм навчання. Урок – основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків. Нетрадиційні форми навчання. Організація різних форм позаурочного навчання. Зміст освіти та його компоненти. Принципи й критерії відбору змісту освіти. Державний освітній стандарт. Базисний навчальний план та навчальна програма.Тема ІІ. Теорія виховання. Сутність, напрями, методи та засоби виховання. Національна система виховання. (2 год.)

Виховання як складова педагогічного процесу. Принципи виховання. Народ як творець національної системи виховання. Сутність та складові національної системи виховання. Виховний ідеал українського народу. Моральне, трудове, естетичне, фізичне, статеве, екологічне, сімейне, правове, розумове виховання. Виховна робота майстра виробничого навчання. Позанавчальна виховна діяльність.Модуль ІУ. Креативна педагогіка (2 год.)

Зміст і структура креативності як основи творчої педагогічної діяльності. Генеза креативних педагогічних технологій. Особистісно-професійний саморозвиток педагога у контексті креативної педагогіки.
Модуль У. Основи соціальної роботи (2 год.)

Предмет соціальної педагогіки. Зміст, завдання та основні напрями соціальної роботи педагога у професійному навчальному закладі. Соціально-педагогічна підтримка дітей з різними соціальними та фізичними аномаліями. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих дітей. Соціально-педагогічна робота в осередках соціальної допомоги населенню. Конфесійна община і соціальне виховання. ПТНЗ як відкрита соціально-педагогічна система.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

(8 год.)

Модуль 1. Методологічні засади педагогіки (2 год.)

Криза сучасної освіти і шляхи її подолання. Нова парадигма освіти. Провідні педагогічні принципи, тенденції і підходи. Аксіологічний підхід до вивчення сутності педагогічних явищ. Гуманізація і культуровідповідність освіти як соціально-педагогічні принципи її розвитку. Неперервність, ступеневість і наступність як пріоритети сучасної професійної освіти. Система методів науково-педагогічних досліджень.


Модуль ІІ. Історія розвитку української педагогічної думки (2 год.)

Виховання у прадавніх слов’ян. Фактори і засоби української народної педагогіки. Школа, освіта й виховання у Київській Русі. Освіта й виховання в Україні в епоху Відродження (ХУІ – ХУІІ ст.). Роль братських шкіл у становленні національної системи освіти. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній центр України. Козацька педагогіка. Школа і педагогіка періоду Руїни (ХУІІІ). Становлення школи та педагогіки в Україні у ХІХ ст. Школа і педагогіка України у ХХ ст. Освіта України на сучасному етапі духовного та національного відродження.


Модуль ІІІ. Педагогічний процес. Шляхи його оптимізації та інтенсифікації (2 год.)

Сутність та структура педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного процесу. Педагогічна системи та умови її функціонування. Способи оптимізації процесу навчання. Основні фактори інтенсифікації навчання. Педагогічна ситуація та її компоненти.


Модуль У. Зміст і завдання превентивного виховання (2 год.)

Протиправна поведінка молоді та її види: девіантна, адиктивна поведінка. Типологія неповнолітніх правопорушників. Причини правопорушень серед неповнолітніх. Принципи, методи, форми і засоби превентивного виховання.


ПИТАННЯ

ДО ЕКЗАМЕНУ З ПЕДАГОГІКИ

 1. Педагогіка: наука і мистецтво.

 2. Педагогіка у системі людинознавчих наук.

 3. Форми взаємозв’язку педагогіки з іншими науками.

 4. Структура педагогіки.

 5. Предмет і завдання педагогіки.

 6. Поняттєвий аппарат педагогіки.

 7. Криза сучасної освіти і шляхи її подолання.

 8. Філософські засади педагогіки (основні педагогічні принципи і підходи).

 9. Гуманізація освіти як провідний соціально-педагогічний принцип її розвитку.

 10. Культуровідповідність освіти.

 11. Педагогіка співробітництва.

 12. Сутність та структура педагогічного процесу.

 13. Основні компоненти педагогічного процесу.

 14. Рушійні сили та закономірності педагогічного процесу.

 15. Етапи педагогічного процесу.

 16. Способи оптимізації процесу навчання.

 17. Основні фактори інтенсифікації навчання.

 18. Педагогічна ситуація та її компоненти.

 19. Зміст освіти та його компоненти.

 20. Принципи й критерії відбору змісту освіти.

 21. Державний освітній стандарт.

 22. Базисний навчальний план та навчальна програма.

 23. Навчання як складова педагогічного процесу.

 24. Особистісно орієнтоване навчання.

 25. Методи навчання та їх класифікація.

 26. Інтерактивні методи навчання.

 27. Форми організації навчального процесу.

 28. Засоби навчання.

 29. Технологія навчання та її структура.

 30. Розвиток особистості, його рушійні сили і закономірності.

 31. Концепції розвивального навчання.

 32. Адаптивна теорія розвитку особистості.

 33. Самоосвіта як адаптація особистості до соціального і культурного середовища.

 34. Професійний розвиток і самовиховання педагога.

 35. Креативна педагогіка.

 36. Сутність і завдання дистанційної освіти.

 37. Виховання як складова педагогічного процесу.

 38. Національна система виховання.

 39. Принципи виховання.

 40. Основні напрями виховання.

 41. Методи виховання.

 42. Історія розвитку української педагогічної думки.

 43. Предмет, принципи і функції історії педагогіки.

 44. Підходи світової науки до розуміння факторів виникнення виховання.

 45. Основні етапи розвитку педагогічної науки.

 46. Особливості виховання в античну епоху.

 47. Освіта і виховання в епоху Середньовіччя.

 48. Школа й педагогіка епохи Відродження.

 49. Педагогіка епохи Просвітництва.

 50. Реформаторська педагогіка ХІХ – ХХ століть.

 51. Вальдорфська педагогіка у розвитку творчої індивідуальності особистості.

 52. Педагогічний рух “Нова освіта”.

 53. Виховання у прадавніх слов’ян.

 54. Школа, освіта й виховання у Київській Русі.

 55. Освіта й виховання в Україні в епоху Відродження (ХУІ – ХУІІ ст.).

 56. Козацька педагогіка.

 57. Школа і педагогіка України періоду Руїни (ХУІІІ).

 58. Становлення школи та педагогіки в Україні у ХІХ ст.

 59. Школа і педагогіка України у ХХ ст.

 60. Освіта України на сучасному етапі духовного та національного відродження.

 61. Українська етнопедагогіка, її зміст і засоби .

 62. Соціалізація і виховання.

 63. Механізми і фактори соціалізації.

 64. Провідні напрями соціалізації особистості.

 65. Зміст і завдання соціальної педагогіки.

 66. Провідні категорії соціальної педагогіки.

 67. Соціально-педагогічна робота з обдарованими учнями.

 68. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами.

 69. Соціально-педагогічна робота з учнями з девіантною поведінкою.

 70. Значення культурно-творчої діяльності в соціалізації особистості.

 71. Мистецтво як засіб соціального виховання.

 72. Сучасна молодіжна субкультура як засіб соціалізації особистості.

 73. Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості.

 74. Зміст і завдання превентивного виховання.

 75. Сутність і завдання родинного виховання.

ОКРЕМІ ЛЕКЦІЇ З ПЕДАГОГІКИ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка