Полтава 2005 академія педагогічних наук україниСторінка11/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Допрофесійна підготовка

111. Педагогічні методи дослідження професійної спрямованості учнівської молоді.

112. Педагогічна діагностика професійної спрямованості учнів ПТНЗ. 113. Формування професійної спрямованості старшокласників.

114. Організація профорієнтаційної роботи з учнями ПТНЗ.
Педагогічна майстерність
115. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції функціонального стану.

116. Музика як засіб саморегуляції функціонального стану вчителя.

117. Розвиток педагогічного такту майбутнього педагога професійного навчання.

118. Формування педагогічної майстерності майбутнього майстра виробничого навчання.

119. Організація взаємодії вчителя і учнів у педагогічному процесі.

120. Підготовка майбутнього педагога професійного навчання до педагогічного спілкування.

121. Педагогічні основи самовиховання майбутнього педагога ПТНЗ.

122. Форми і методи самовиховання педагога професійного навчання.


Порівняльна педагогіка


  1. Використання прогресивного зарубіжного педагогічного досвіду у модернізації професійної освіти в Україні.

  2. Естетичне (трудове, професійне та ін.) виховання учнів у Німеччині у др. половині ХХ ст.

  3. Підготовка майбутніх вчителів Німеччини до естетичного (… ) виховання учнів (др. пол. ХХ ст.).

  4. Традиції естетичного (родинного…) виховання у Німеччині.

  5. Проблема артистичного (…) виховання вчителів у системі

педагогічної освіти Німеччини (Франції).

Навчально-методичний посібник

Отич Олена Миколаївна
МИСТЕЦТВО У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Художнє оформлення та редагування Євстигнеєвої Наталії Іванівни

Технічний редактор

Коректор


1 Щербак О. Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка // Професійно-технічна освіта. – 2004. - № 4. – С.32.1 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – С. 28-30.


1 Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей: Учеб. пособие. – М.: Педагогическое об-во России, 2000. – С. 30.


1 Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 1997. –С. 7.


1 Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник. – К.: Українсько-фінський

2 Русова С. Дошкільне виховання // Русова с. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С. 34-44.

1 Лихачев Дмитрий Сергеевич. Письма о добром и прекрасном /Сост. и общ. ред. Г.А. Дубровской. – Симферополь: Таврия, 1990. – С.88.


1 Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 297-302.


1 Там само. – С. 300.


1 Бодров В.О. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособие. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – С. 123-124.


1 Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – С. 147.


2 Там само.


3 Там само.

4 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – С. 26-27.1 Лихачев Дмитрий Сергеевич. Письма о добром и прекрасном /Сост. и общ. ред. Г.А. Дубровской. – Симферополь: Таврия, 1990. – С. 169.


2 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – С. 5

1 Балл Г. Гуманізація освіти у контексті сучасності: психолого-педагогічні орієнтири // Освіта і управління / - 1999. - № 3.


2 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2001. – С. 34-38.


1 Цит. за: Балл Г. Духовність професіонала і педагогічне сприяння її становленню: орієнтири психологічного аналізу// Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український – українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. –Київ-Ченстохова. – 2000. – Вип. ІІ. – С. 220-221.


2 Балл Г. Налаштування на діалог як складник духовності професіонала // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український – українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. –Ченстохова-Київ. – 2001. – Вип. ІІІ. – С. 389.1 Там само. – 382-383.

2 Балл Г. Духовність професіонала і педагогічне сприяння її становленню: орієнтири психологічного аналізу// Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український – українсько-польський щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. –Київ-Ченстохова. – 2000. – Вип. ІІ. – С. 223.


1 Гачев Г. Гуманитарный комментарий к физике и химии. Диалог между науками о природе и о человеке. – М.: Логос, 2003. – С. 10.1 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 339; 374; 389.


1 Тарасенко Г.С. Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: Монографія. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1997. – С. 29.2 Там само. – С. 34.


1 Макаренко Г. Філософія і музика: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше. – К.: Факт, 2001. – С. 26.


1 Там само. – С. 54.


2 Там само. – С. 86.3 Рудницька О. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – ІІ. – Київ; Ченстохова. - 2000. – С. 233.


1 Ушинский К.Д. Статьи в “Журнале для воспитания”. – Собр. соч. – М.-Л., 1948. - Т. 2. – С. 63-64.


2 Словарь по этике / Под. Ред. И.С. Кона. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1983. – С. 157-158.1 Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 319.2 Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: Выш. шк., 1990. – С. 61.1 Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004. – С.209.


2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С. 423.1 Гройсман А.Л. Личность, творчество, регуляция состояний. – М.: ИЧП “Издательство Магистр”, 1998. – С. 72-73.


2 Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий:и Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1981. – С. 50.3 Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – С. 45.

1 Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова, - 2-ге вид. – К.: Либідь, 2000. – С. 100-102.


2 Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М.: ИПП-ИСП, 2000. – С. 21.

3 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебник / Смирнов С.А., Котова И.Б., Шиянов Е.Н. и др.; Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2001. – С. 109.


1 Там само. – С. 110-111.2 Пехота Е.Н. Индивидуальность учителя: теория и практика: Учеб. пособие. – Николаев, 1996. – С.37.

1 Гильманов С. Творческая индивидуальность педагога //Народное образование. – 1999. - № 1-2. – С.200 – 203.


1 Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 297.


2 Рудницька О. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – ІІ. – Київ; Ченстохова. - 2000. – С. 233.


1 Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – С. 24.


2 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – С. 5.


1 Педагогика: педагогические теоргии, системы, технологии: Учебник / Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2001. – С. 147-148.


2 Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. шк., 1990. – С. 128.3 Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учебник. – М.: Академия, 2003. – С. 43.


4 Лернер И.Я. Содержание образования / / Педагогическая энциклопедия: В 2 т. – М., 1993-1999. – Т. 2. – С. 349.1 Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для виховників, учителів і українських родин. Вид-во Центральної Управи Спілки Української Молоді … Брюссель … . – 1976. – С. 204.


1 Стасюк М.П. Створення комплексно-методичного забезпечення кабінетів “Трактори” і “Сільськогосподарські машини” для якісної підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва //Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-пр. конф. – Хмельницький. – 2003. – С. 320-321.

1 Ареф’єва А.А. Мистецтво навколо нас. Світ самодіяльної творчості // Від ремесла до творчості / Упор. Ю.Г. Легенький. – К.: Час, 1990. – С.7.


2 Там само.


1 Вышивка и кружево / Народные художественные промыслы / Попова О.С., Королёва Н.С., Чирков Д.А. и др. / Под ред. О.С. Поповой. – М.: Лёгкая и пищевая пром-ть, 1984. – С.45.


1 Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології // Вибр. пед. твори: У 6-ти т. – Т. 1. - К., 1983. – С. 192-193.


1 Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології // Вибр. пед. твори: У 6-ти т. – Т. 1. - К., 1983. – С. 205.


2 Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. – К.: ВШ, 1976. – С. 78.


1 Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2000. – С. 69.

2 Лихачёв Б. Педагогика: Курс лекций. – изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Прометей; Юрайт, 1998. – С. 203.

1 Там само. – С. 203 – 206.

1 Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – С. 26.


2 Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2001. – С. 9.3 Там само.


1 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 129.


1 Основы педагогического мастерства : Программы педагогических институтов / Под ред. И.А. Зязюна. – М., 1988. – 53 с.


1 Педагогическая энциклопедия /Гл. ред. И.А. Каиров. – М.: Сов. энциклопедия, 1965. – Т. 2. – 911 с.


1 Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду //Сочинения: В 7-ми т. – М., 1958. – Т. 5. – С. 229.


1 Цит. за: Дубина Л.Г. Театральна педагогіка як складова успіху майбутніх учителів початкової школи // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. статей. – К.: Пед. преса, 2001. – Ч. 2. – С. 65.

2 Станиславский К.С. Собр. соч.: В 9-ти т. – М.: Искусство, 1990. – Т.3.: Работа актёра над собой. – Ч.2: Работа в творческом процессе воплощения. – С. 375.

1 Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – C.102.

2 Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Сочинения: В 7-ми т. – М., 1958. – Т. 5. – С. 69.

3 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 129.


1 Щербань П., Щербань П. Педагогічна культура – основа успішної педагогічної діяльності // Освіта. – 22-29 січня 2003 . – Вкладка. – С. 10-11.

2 Там само.2


1 Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М.: Педагогическое об-во России, 2001. – С. 5.

1 Жураковский Г.Е. Педагогический талант и педагогическая техника в истории педагогики общей, художественной, музыкальной и театральной. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. – С. 14.


1 Сагач Г.М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації: Навч. посібник. – К., 2003. – С. 26-27.


2 Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта // Соч. в 7-ми т. - М., 1958. - Т.5. - С. 265 - 269


1 Абрямян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996. – С. 174-175.

1 Лимаренко Л.І. Застосування акторського тренінгу в підготовці майбутніх учителів художньої культури // Педагогічний процес: теорія і практика. – К. - 2003. – Вип. 2. - С. 41.


2 Дебати: Методичні рекомендації. – К.: Відродження, 1999. – 61 с.


1 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 67.1 Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – С. 145.

1 Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – С.218-219.


1 Шелихова Н.И. Техника педагогического общения /Семёнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. – С.88 – 91.

1 Педагогические мастерские: Франция – Россия / Под ред. Э.С. Соколовой. – М.: Новая школа, 1997.

1 Ушинский К.Д. Родное слово // Собр. соч.: В 11 т. – М., 1949. – Т. 6. – С. 259

1 Матеріал за: Дубина Л.Г. Театральна педагогіка як складова успіху майбутніх учителів початкової школи // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. статей. – К.: Пед. преса, 2001. – Ч. 2.


1 1 Педагогічна майстерність: Тести / За ред. Л.В. Крамущенко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – С. 11-12.


1 Там само. – С. 88.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка