Полтава 2005 академія педагогічних наук україниСторінка10/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(8 год.)

Модуль І. Предмет і завдання курсу “ОПД”. Основні види

наукової роботи студентів професійно-педагогічних навчальних закладів (2 год.)

Навчальний курс “Основи педагогічних досліджень” у системі психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Мета та основні завдання курсу. Загальна характеристика основних видів наукової роботи студентів професійно-педагогічних навчальних закладів. Реферат та вимоги до його написання. Курсова робота та вимоги до її написання. Дипломна робота та вимоги до її написання. Наукова доповідь та вимоги щодо її підготовки.


Модуль ІІ. Зміст і структура наукової роботи. Вибір теми та

обгрунтування актуальності проблеми педагогічного дослідження.

Категоріальний апарат педагогічного дослідження (2 год.)

Взаємозумовленість змісту і структури наукового дослідження. Загальні принципи побудови та рубрикації тексту наукового дослідження. Проблема дослідження як важливе питання, що має значення для розвитку теорії та практики педагогіки і може бути розв’язане наявними засобами наукового дослідження. Тема як відображення конкретної педагогічної проблеми у стислому формулюванні. Вимоги щодо обгрунтування актуальності проблеми наукового дослідження (соціально-педагогічна значущість, зумовленість потребами практики, недостатня розробленість у педагогічній теорії). Методологічні характеристики науково-педагогічного дослідження. Об’ єкт, предмет, мета і завдання педагогічного дослідження.Модуль ІІІ. Організація, проведення та опис результатів педагогічного експерименту. Особливості експериментального дослідження з проблем виховання (2 год.)
Педагогічний експеримент як науковий дослід або спостереження досліджуваного явища у спеціально створених умовах, які дають змогу стежити за його перебігом, керувати ним, відтворювати при повторенні цих умов. Види педагогічних експериментів. Організація, проведення та опис результатів констатуючого експерименту. Організація, проведення та опис результатів формуючого експерименту. Положення щодо організації і проведення експерименту у сфері виховання. Мета і тематика досліджень з проблем виховання. Методологічні засади досліджень з проблем педагогіки виховання. Процедура експериментального дослідження з проблем виховання. Обробка емпіричних даних. Методи дослідження особистісно орієнтованого освітнього процесу.

Модуль ІУ. Завершальні етапи педагогічного дослідження. Бібліографічне оформлення списку використаних джерел. Підготовка до захисту та захист наукової роботи (2 год.)

Оформлення результатів дослідницької роботи. Вимоги щодо оформлення титульної сторінки, змісту, висновків, додатків. Нумерація сторінок. Оформлення посилань і цитат. Оформлення таблиць, схем, графіків, рисунків. Вимоги щодо бібліографічного оформлення списку використаних джерел. Пошук та оформлення наукової інформації, взятої з Інтернету. Підготовка до виступу на захисті наукової роботи. Захист курсових і дипломних робіт.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття № 1.

Тема: Ознайомлення з вимогами щодо написання Вступу до курсової (дипломної) роботи

План:


 1. Перевірка знань студентів з тем:Основні види наукової роботи

студентів професійно-педагогічних навчальних закладів”,

“Зміст і структура наукової роботи”. 1. Обгрунтування актуальності проблеми курсової чи дипломної роботи.

 2. Визначення предмета наукового дослідження.

 3. Формулювання мети наукової роботи.

 4. Визначення завдань наукового дослідження.

 5. Визначення структури наукової роботи.


Література:

Основна:

 1. Бабанский Ю. К. Методология и методика научного поиска // Избр. педагогические труды. – М.: Педагогика, 1989. – С. 435 – 565.

 2. Рудницька О.П.,  Болгарський А.Г., Свистельникова Т.Ю.   Основи педагогічних досліджень : Навч.-метод. посібник. – К., 1998. – С. 5 – 15.

 3. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К., 2002. – Р. УІ – ІХ. – С. 172 - 269.

Додаткова:

 1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М.: Педагогика, 1982. – 185 с.

 2. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учебник. – М.: Академия, 2003.

 3. Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з «ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 1. Предмет і завдання курсу “ОПД”.

 2. Основні типи науково-педагогічних досліджень.

 3. Види наукової роботи студентів професійно-педагогічних навчальних закладів.

 4. Зміст і структура наукової роботи.

 5. Зміст і структура реферату.

 6. Зміст і структура курсової роботи.

 7. Зміст і структура дипломної роботи.

 8. Зміст і структура наукової доповіді.

 9. Вимоги щодо написання студентських рефератів.

 10. Вимоги щодо написання студентських курсових робіт з педагогіки.

 11. Вимоги щодо написання дипломних робіт з педагогіки.

 12. Вимоги щодо змісту і підготовки наукової доповіді.

 13. Категоріальний апарат педагогічного дослідження.

 14. Проблема і тема наукового дослідження.

 15. Актуальність науково-педагогічного дослідження.

 16. Об’єкт і предмет науково-педагогічного дослідження.

 17. Мета і завдання науково-педагогічного дослідження.

 18. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

 19. Теоретичні методи науково-педагогічного дослідження.

 20. Емпіричні методи науково-педагогічного дослідження.

 21. Анкетування та інтерв’ювання як методи експериментальної роботи.

 22. Аналіз передового педагогічного досвіду як метод експериментальної роботи.

 23. Статистичні методи обробки експериментальних даних.

 24. Методика науково-педагогічного дослідження.

 25. Особливості організації і проведення історико-педагогічних досліджень.

 26. Особливості організації і проведення експериментально-педагогічних досліджень.

 27. Особливості організації і проведення експериментально-педагогічних досліджень з проблем виховання.

 28. Особливості організації і проведення досліджень з предметної методики.

 29. Робота із науковою літературою та складання списку літератури за темою дослідження.

 30. Бібліографічний пошук літературних джерел.

 31. Вимоги щодо написання Вступу студентського науково-педагогічного дослідження.

 32. Теоретичні засади науково-педагогічного дослідження.

 33. Вимоги щодо написання теоретичної частини студентського науково-педагогічного дослідження.

 34. Педагогічний експеримент та його види.

 35. Методика констатуючого експерименту.

 36. Методика формуючого експерименту.

 37. Організація, проведення та опис результатів педагогічного експерименту.

 38. Завершальні етапи педагогічного дослідження.

 39. Вимоги щодо написання Висновків та оформлення наукової роботи.

 40. Підготовка до захисту і захист наукової роботи.ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з педагогіки та основ педагогічної майстерності
Дидактичний длок:


 1. Нетрадиційні форми організації навчання.

 2. Інтерактивні методи навчання.

 3. Форми організації навчальної роботи у ПТНЗ.

 4. Особливості проведення комбінованих навчальних занять у ПТНЗ.

 5. Методичні основи застосування тестів у ПТНЗ.

 6. Реалізація педагогічних ідей А.С. Макаренка у навчально-виховному процесі професійних закладів освіти.

 7. Використання проблемно-пошукових методів у трудовому навчанні старших школярів.

 8. Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі професійних закладів освіти.

 9. Розвиток творчих здібностей учнів ПТУ у процесі позанавчальної діяльності.

 10. Особливості професійної підготовки майбутнього фахівця у сфері … (автосервісу …).

 11. Особливості організації та проведення комбінованого уроку.

 12. Особливості використання проблемно-пошукових методів при викладанні (….) у професійних закладах освіти.

 13. Дидактичні основи комп’ютеризації навчання.

 14. Педагогічні умови підвищення інтересу учнів до навчання.

 15. Педагогічне керівництво самостійною роботою учнів ПТНЗ.

 16. Використання наочності як засобу активізації учнів ПТНЗ у процесі виробничого навчання.

 17. Застосування наочних методів навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

 18. Використання технічних засобів навчання у педагогічному процесі ПТНЗ.

 19. Організація контролю успішності учнів ПТНЗ.

 20. Організація рейтингово-модульного навчання у ПТНЗ.

 21. Педагогічні умови підвищення інтересу учнів ПТНЗ до навчальної діяльності.

 22. Особливості застосування дидактичної гри як методу педагогічного стимулювання.

 23. Організація виробничого навчання у ПТНЗ на засадах індивідуального підходу.

 24. Реалізація виховної (розвивальної) функції сучасного уроку.

 25. Індивідуалізація та диференціація навчання учнів ПТНЗ.

 26. Організація навчальної (виховної) роботи в освітніх закладах нового типу.

 27. Лекційно-семінарська система навчання у професійно-педагогічних закладах освіти.

 28. Використання ТЗН на заняттях із спецдисциплін у професійних навчальних закладах.

 29. Педагогічні умови організації трудового навчання у середніх загальноосвітніх закладах.

 30. Методи формування інтересу до спеціальних дисциплін в учнів ПТНЗ.

 31. Евристичний (проблемно-пошуковий) метод навчання у розумовому розвитку учнів ПТНЗ.


Організація виховної роботи:

 1. Особливості педагогічної діяльності класного керівника.

 2. Організація виховної роботи майстра виробничого навчання ПТУ.

 3. Організаційні форми виховної роботи у ПТНЗ.

 4. Профілактика правопорушень серед учнівської молоді.

 5. Профілактика девіантної поведінки учнів ПТНЗ.

 6. Сучасна молодіжна субкультура у профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

 7. Естетичне виховання учнів професійних навчальних закладів.

 8. Моральне виховання учнів професійних навчальних закладів.

 9. Моральне виховання учнів ПТУ в процесі спілкування.

 10. Трудове виховання учнів професійних навчальних закладів.

 11. Громадянське виховання учнів ПТНЗ.

 12. Форми і методи роботи класного керівника.

 13. Екологічне виховання учнів професійних навчальних закладів.

 14. Правове виховання учнів професійних навчальних закладів.

 15. Патріотичне виховання учнів професійних навчальних закладів.

 16. Фізичне виховання учнів професійних навчальних закладів.

 17. Економічне виховання учнів професійних навчальних закладів.

 18. Виховання культури поведінки учнів ПТНЗ у процесі спілкування.

 19. Виховання моральних якостей в учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів у процесі трудового навчання.

 20. Виховання моральних якостей в учнів ПТНЗ у процесі професійного навчання.

 21. Моральне виховання учнів ПТНЗ у процесі трудової діяльності.

 22. Естетичне виховання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів на уроках праці.

 23. Застосування індивідуального підходу у вихованні учнів ПТНЗ.

 24. Футбол як засіб фізичного виховання учнів основної школи.

 25. Форми і методи фізичного виховання учнів ПТНЗ.


Історичний блок:


 1. Проблема естетичного виховання учнів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

 2. Проблема формування особистості у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

 3. Історія розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні.

 4. Історія розвитку мистецької освіти в Україні.

 5. Культурно-просвітницька роль Києво-Могилянської академії у розвитку слов’янських народів.

 6. Проблема творчого розвитку особистості у діяльності Києво-Могилянської академії.

 7. Проблема самовиховання школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

 8. Ідеї народної педагогіки у творчій спадщині В.О. Сухомлинського.

 9. Проблема родинного виховання у творчій спадщині А.С. Макаренка.

 10. Теорія колективу у педагогічній спадщині А.С. Макаренка.

 11. Розвиток традицій сімейного виховання в Україні.

 12. Становлення та розвиток гуманістичної педагогіки М. Монтессорі.

 13. Становлення та розвиток вальдорфської педагогіки.


Формування та розвиток особистості майбутнього педагога професійного навчання:

 1. Формування творчої особистості майбутнього педагога професійного навчання.

 2. Формування гуманістичного світогляду в майбутнього педагога професійного навчання.

 3. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання.

 4. Художньо-естетичний розвиток студентів професійно-педагогічних закладів освіти.

 5. Розвиток особистісних і професійних якостей майбутніх педагогів професійного навчання.

 6. Формування професійної культури майбутніх педагогів ПТНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін.

 7. Формування етнопедагогічної культури майбутнього педагога професійного навчання.

 8. Формування культури педагогічного спілкування у студентів професійно-педагогічних навчальних закладів.

 9. Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до самоосвіти.

 10. Розвиток позитивної Я-концепції майбутнього педагога ПТНЗ у процесі професійної підготовки.

 11. Розвиток творчих здібностей майстра виробничого навчання у спілкуванні з учнями ПТУ.


Розвиток особистості учнів ПТНЗ:


 1. Розвиток професійних (творчих, …) здібностей у майбутніх робітників швейного (…) виробництва.

 2. Формування професійної спрямованості учнів ПТУ швейного (…) профілю.

 3. Формування в учнів ПТНЗ готовності до трудової діяльності.

 4. Формування пізнавальних інтересів учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів на уроках праці.

 5. Формування екологічної культури школярів.

 6. Формування професійної культури майбутніх фахівців у сфері … (кваліфікованих робітників).

 7. Інтелектуальний розвиток учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів на уроках трудового навчання.

 8. Розвиток творчої обдарованості учнів ПТНЗ (…).

 9. Формування духовності учнів ПТНЗ.

 10. Формування професійного інтересу в учнів ПТУ автомобільного профілю.


Культурологічний блок:


 1. Мистецтво як засіб соціалізації учнів ПТНЗ.

 2. Мистецтво як засіб гуманізації професійно-педагогічної освіти.

 3. Мистецтво у системі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.

 4. Мистецтво у змісті позанавчальної виховної діяльності закладів професійно-педагогічної освіти.

 5. Мистецтво у змісті неперервної професійно-педагогічної освіти.

 6. Релігійне мистецтво у розвитку духовності майбутніх педагогів професійного навчання (учнів професійних навчальних закладів).

 7. Театральне мистецтво у розвитку професійної майстерності майбутніх інженерно-педагогічних працівників.

 8. Морально-естетичне виховання учнів ПТУ засобами сакрального мистецтва.

 9. Християнська етика як засіб морального виховання майбутніх педагогів професійного навчання.

 10. Християнська етика у розвитку духовності майбутніх педагогів професійного навчання (учнів ПТНЗ).

 11. Православні традиції у змісті діяльності Києво-Могилянській академії.

 12. Християнська етика у змісті козацької педагогіки.

 13. Мистецтво у змісті козацької педагогіки.

 14. Образотворче мистецтво у змісті професійної підготовки інженерно-педагогічних працівників.

 15. Українське народне мистецтво у вихованні учнів професійних закладів освіти.

 16. Використання мистецьких здобутків козацької педагогіки у навчально-виховному процесі сучасної школи.

 17. Мистецтво як засіб профілактики девіантної поведінки учнів ПТНЗ.

 18. Розвиток інтересів учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи у галузі мистецтва.

 19. Особливості вивчення образотворчого мистецтва у професійних закладах освіти швейного (кулінарного) профілю.

 20. Реалізація принципу гуманізації у навчально-виховному процесі ПТНЗ.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка