Положення Закону про вибори народних депутатів України; • сприяти виробленню свідомого ставлення до виборів та значимості особистої участі у них; • навчити розрізняти виборчі системи та ступінь демократичності виборів. Учні повинні вмітиСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4

СЛОВНИК ВИБОРЦЯ
Громадянин-особа, за якою визнано громадянство держави і яка користується усіма правами людини і громадянина, гарантованими Конституцією та законами держави.
Депутат (від лат. deputatus-призначений, посланий) особа, уповноважена певною кількістю осіб (колективом) для виконання якихось відповідальних завдань, доручень, відстоювання їх інтересів, виступів від їх імені.
Законодавчий орган-обраний громадянами орган, який розробляє, обговорює та приймає закони, затверджує бюджет та контролює його використання. Оскільки цей орган влади представляє волю громадян, його називають представницьким органом влади.

Парламент-назва вищого законодавчого органу в багатьох країнах світу. В різних країнах цей орган має свою назву. США - Конгрес, Німеччина-Бундестаг, Росія-Дума, Норвегія-Стортинг, Україна-Верховна Рада.


Загальне виборче право – можливість всіх громадян брати участь у виборах.
Бюлетень виборчий – бланк встановленого зразка для голосування на виборах, референдумах.
Вотувати (від лат.votum - спільна думка, бажання, воля) – голосувати (у парламенті, на зборах), приймати якесь рішення шляхом подачі голосів.
Голосування – безпосереднє волевиявлення громадян під час виборів чи референдуму, що включає у себе ідентифікацію виборця, отримання бюлетеня і власне голосування.
Вільне волевиявлення – право кожного виборця віддати свій голос за кандидата, який йому імпонує за політичними, економічними, освітніми чи іншими переконаннями (ніхто не має права примусити голосувати людину за кандидата, який їй не подобається з тих чи інших міркувань).
Відкріпне посвідчення – документ, який отримує виборець, що вибуває з населеного пункту, де його включено до списків виборців, який надає йому право проголосувати у місці, куди він вибуває.
Вибори-передбачена Конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом таємного голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування).
Виборці-громадяни держави, що мають право брати участь у виборах.
Виборча система-порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління (самоврядування) на основі Конституції та законів.

Виборча система-це сукупність встановлених законом правил проведення виборів, регламентів здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування.


Мажоритарна виборча система-це система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) отримують тільки ті кандидати, які здобули встановлену законом більшість голосів, а всі інші кандидати вважаються не обраними.
Пропорційна виборча система-система визначення результатів виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. (Наприклад, якщо включені до бюлетеня партії за результатами голосування отримали відповідно НСУ-10%, УНП-50%,ППР-5%.УКП-35% голосів, той кількість місць у парламенті розподілиться між партіями пропорційно до кількості голосів: 10:50:5:35)
Виборче право-сукупність правових норм, що встановлюють механізми виборів глави держави та депутатів представницьких органів.

Виборчим правом також називають право громадянина брати участь у виборах.


Активне виборче право-право кожного громадянина обирати свого кандидата. Активним виборчим правом в Україні можуть користуватись всі громадяни, які досягли 18 років. Однак уже зараз кожен із вас має право брати участь у вирішенні проблем вашого класу, школи чи родини. (В Бразилії, Кубі, Ірані, Нікарагуа межа активного виборчого права становить 16 років.)
Пасивне виборче право-право кожного громадянина бути обраним.

Умови реалізації пасивного виборчого права можуть бути різними.

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом останніх 10 років перед днем виборів та володіє державною мовою.


Рівне виборче право – один виборець має право одного голосу.
Виборчий округ-територіальна одиниця, від якої обираються представники виборних органів держави чи місцевого самоврядування. Залежно від кількості депутатів, що обираються у кожному окрузі, вони бувають одномандатні та багатомандатні.
Багатомандатний виборчий округ –округ, від якого обираються кілька депутатів або партій.
Мандат - (від фр.mandat-вручаю, передаю)-наказ, доручення, повноваження бути представником інтересів громадян, захищати їх, виступати від їхнього імені, надане депутатові (партії, блоку партій) виборцями шляхом подання голосу за них на виборах.
Виборча дільниця-місце, де голосують виборці. У виборчій дільниці є списки всіх виборців. Під час виборів тут можна отримати виборчий бюлетень і проголосувати ним за свого кандидата.
Виборчий бюлетень-документ, що його під час проведення виборів видають виборцю на виборчій дільниці. Містить прізвища, імена кандидатів у депутати представницького органу, назви політичних партій.
Виборчий процес-здійснення суб’єктами виборів виборчих процедур, передбачених законодавством про вибори.
Виборчий ценз-умови, що обмежують допущення особи до користування виборчими правами (віковий, осілості, майновий, військовий, громадянства, грамотності тощо).Абсентеїзм (від лат. Abcens відсутній) Байдуже ставлення людей до використання своїх політичних прав, ухилення від виконання громадянських обов’язків, у першу чергу від участі у виборах.
Виборча квота-найменша кількість голосів, яка необхідна для обрання одного депутата по даному виборчому округу.
Представницька демократія-така форма організації життя суспільства, за якої громадяни обирають своїх представників до органів влади. Ці органи влади керують суспільством від імені народу-своїх виборців, які передають своїм представникам право за себе приймати рішення.
Політична партія-група людей, прихильників певної ідеології чи загальнонаціональної програми розвитку, які організаційно об’єднані та зареєстровані відповідно до національного законодавства і метою діяльності яких є досягнення влади для реалізації програмових засад партії.
Референдум (від лат.referendum - те, що має бути повідомлено ) –спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів та інших рішень з найважливіших питань загальнодержавного або місцевого значення.
Таємне голосування – порядок подачі голосів при якому виборець заповнює бюлетень в ізольованому приміщенні і особисто вкидає його в урну.
Список літератури:

 1. Конституція України;

 2. «Про вибори народних депутатів України»

 3. Закон України від 18 жовтня 2001 року;

 4. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року;

 5. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року;

 6. Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року;

 7. Закон України «Про політичні партії» від 5 квітня 2001 року;

 8. Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів» 14 січня 1998 року;

 9. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 року;

 10. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року; Закон України «Про Центральну виборчу комісію»;

 11. Коментар до Конституції України (К:Вид-во ін-т. закон. Верховної Ради України, 1996. – 376с.);

 12. Конституційне право України/ За ред. В.Тація, В.Погорілка та ін. – К: Український центр правничих студій, 1999);

 13. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. Посібник (К: Атака, 2000); Сучасні політичні партії та рухи України (К, 1991);

 14. Рябов С.Г. Політичні вибори: навчальний посібник (К: Тандем, 1998) та ін.

___________________________________________________
На обкладинку:

Пам’ятка активного громадянина:

Що я можу зробити, щоб бути активним громадянином?

• Читай та переглядай Конституцiю України. Вивчай свої права як громадянина держави.

• Приєднайся до шкiльного самоврядування. Якщо у твоїй школi немає його, створи.

• Ознайомся iз програмами та дiяльнiстю цiкавих для тебе полiтичних партiй, вступи до однiєї з них.

• Стань громадським кореспондентом газет, журналiв, радiо, телебачення.

• Користуючись поштою, електронним зв’язком, iнформацiйною системою “iнтернет”, вiдшукай iншi мiжнароднi громадськi органiзацiї, встанови з ними контакти, подiлися своїми iдеями.

• Займися збором коштiв на благочиннi акцiї, допомогу пенсiонерам, ветеранам вiйни, сиротам, хворим.

• Подiлися своїми знаннями та вмiннями iз сиротами i людьми з фiзичними вадами.

• Звернися до народних обранцiв - депутатiв та ознайом їх зi своїми поглядами та позицiєю своєї органiзацiї, партiї, клубу чи групи.

• Органiзовуй зустрiчi з народними обранцями у школi, громадському центрi. Попроси їх не про традицiйну доповiдь, а про взаємокорисний дiалог на такi теми: їхнє ставлення до своїх виборцiв; їхнi прiоритети у вирiшеннi проблем; вiдповiдальнiсть та звiтнiсть мiсцевих органiв влади; узгодження мiсцевих потреб з нацiональним благом.

• Визнач активних лiдерiв та бездiяльних посадових осiб на рiзних рiвнях. Оцiни їхню роботу.

• Вiднайди час для отримання iнформацiї про поточнi подiї в Українi та у свiтi, урядовi перемiщення, дiяльнiсть народних обранцiв. Немає альтернативи добре проiнформованому громадянину.

• Розвивай умiння ведення дискусiї та органiзацiйнi здiбностi.

• Знайомся з судовою системою. Пропонуй свої зауваження, досвiд мiсцевому уряду, нацiональним та мiжнародним органiзацiям.

• Висувай свою кандидатуру на виборах до органiв влади.

• Органiзуй шкiльну групу чи клуб “ Практикум громадянина.”

• Створи громадський Музей Слави. Звернися за допомогою до мiсцевих газет та телебачення. Попроси громадськiсть визначити зразкового громадянина України. Зроби свiй вибiр.

• Малюй необразливі карикатури! Сатирично зображуй дiйснiсть.

• Органiзовуй днi громадянської освiти чи позашкiльнi заходи у школi та громадi.

• Cтвори газету, iнформацiйний листок, вiсник у школi пiд назвою “Український громадянин “.

• Вiдвiдуй громадськi заходи, зустрiчi, прес-конференцiї. Обмiнюйся iдеями з рiзноманiтними громадськими органiзацiями.

• Спостерiгай за мiсцевим та державним бюджетом, фондами та процесом використання коштiв. Контролюй, висловлюй свої погляди, тримай офiцiйних осiб у пiдзвiтностi.

• Створи або приєднайся до органiзацiй, що викорiнюють недолiки, контролюють дiяльнiсть уряду, бiзнесу.

• Говори про все! Замовчування, конформiзм - громадський злочин.

Запитайте учнів, що, на їхню думку, треба робити, щоб бути поінформованим громадянином?

Необхідно бути поінформованим громадянином для того, щоб приймати ефективну участь у виборах. Бути поінформованим означає бути наділеним владою. Поінформовані громадяни роблять кращий вибір та приймають кращі рішення. Якщо громадяни дозволяють іншим маніпулювати собою, вони втрачають свій шанс впливати на державу, закон та на вирішення проблем.Як стати поінформованим виборцем:

• Спілкуйтесь та ставте запитання громадським діячам, посадовим особам, працівникам виборчих комісій, представникам засобів масової інформації і т.п.;

• Обговорюйте політичні проблеми з членами сім’ї, друзями, знайомими, щоб дізнатися про їхню думку;

• Регулярно ознайомлюйтеся із матеріалами преси;

• Слухайте радіо та переглядайте телевізійні програми;

• Відвідуйте державні установи.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка