Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного видуСторінка1/7
Дата конвертації30.04.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Кіровоградський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

О.В.Половенко

Творчі групи
в системі методичної роботи

Методичний посібник

Кіровоград

2008
Методичний посібник: Творчі групи в системі методичної роботи.

Укладач Половенко О.В. – Кіровоград: Обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008.


Матеріал посібника глибоко розкриває загальні положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи.

Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду.

У поданих матеріалах звертається увага на необхідності удосконалення планування роботи творчих груп, науково-методичного керівництва ними з боку науковців, методистів, періодичному оцінюванні її діяльності.

Методичні матеріали підготовлені на основі аналізу діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів), матеріалів обласного конкурсу творчих груп.

Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань системного підходу до планування та організації роботи даного методичного формування, буде корисним для працівників РМК (НМЦ), керівників освітніх установ, членів методичного активу.


Рецензенти:Тарапака Н.В.

-

доцент кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки КДПУ імені Володимира Винниченка, кандидат психологічних наук

Калініченко Н.А.

-

завідувач кафедри педагогіки і психології КОІППО імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.

ЗМІСТ

1.Вступ.2. Загальні положення про діяльність творчих груп.

3. Види творчих груп та провідні напрямки їх роботи.

4. Короткотривалі творчі групи.

4.1. Фокус-групи.

4.2. Динамічні групи.

5. Творчі групи у дослідженні загальношкільної науково-методичної проблеми.

6. Роль творчих груп у підготовці педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

7. Творчі групи як одна з ефективних форм підвищення професійної компетентності керівників навчальних закладів.

8. Планування творчих груп.

9. Окремі аспекти оцінювання діяльності творчих груп.

9. Додатки:

Додаток 1. Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.


Додаток 2. Витяг з плану роботи творчої групи вчителів зарубіжної літератури з проблеми «Вдосконалення аналізу художнього тексту на уроках зарубіжної літератури» (з досвіду Бобринецького РМК).

Додаток 3. Витяг з плану творчої групи вчителів математики з проблеми «Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами математичної освіти» (з досвіду Добровеличківського РМК).

Додаток 4. Витяг з плану творчої групи з проблеми «Інтерактивні технології навчання на уроках художньо-естетичного циклу» (з досвіду роботи Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ст. Петрівського району).

Додаток 5. Витяг з плану роботи творчої групи з проблеми «Апробація сучасного підручника: дидактично-методичні аспекти» (з досвіду центру соціально-психологічної служба та методичної роботи управління освіти Кіровоградської міської ради).

Додаток 6.. Витяг з плану роботи творчої групи керівників навчальних закладів з проблеми «Трансформація ідей В.О. Сухомлинського як одна з форм науково-методичного забезпечення модернізації сучасної школи» (з досвіду Кіровоградського РМК).

Додаток 7. Витяг з плану роботи творчої групи вчителів української мови та літератури з проблеми «Інтерактивні технології в системі особистісно орієнтовного навчання на уроках української літератури як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів» (з досвіду роботи Новгородківськівського РМК).

Додаток 8. Витяг з плану роботи динамічної групи вчителів біології з проблеми «Метод проектів у системі роботи вчителів біології з використанням комп’ютерних технологій» (з досвіду Долинського РМК).

Додаток 9. Витяг з плану роботи творчої групи по вирішенню науково-методичної проблеми школи «Розвиток пізнавальних інтересів учнів на основі впровадження інтерактивних навчальних технологій» (з досвіду роботи Петрокорбівської ЗШ І-ІІІ ст. Новгородківського району).

Додаток 10. Витяг з плану творчої групи вчителів з проблеми «Організація роботи з обдарованим дітьми» ( з досвіду Долинської ЗШ І-ІІІ ст. № 4).

Додаток 11. Тематика засідань творчої групи директорів шкіл з проблеми «Управління інноваційними процесами в школі, створення умов для профілізації старшої школи» (з досвіду Олександрівського РМК).

Додаток 12. Витяг з плану роботи творчої групи заступників директорів навчальних закладів з проблеми «Удосконалення методики проведення моніторингових досліджень якості знань» (з досвіду Ульяновського РМК).

Вступ.

Якщо ви бажаєте щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну,одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника

В. Сухомлинський

В умовах, коли змінюється освітня парадигма, здійснюється перехід від репродуктивної, авторитарної педагогіки до освіти інноваційного гуманістичного типу, постать учителя, його професійна компетентність набувають надзвичайно важливого значення [2].

Від особистих якостей учителя та рівня його підготовки залежить не лише якість шкільної освіти, а й рівень духовної культури суспільства, утвердження демократичних цінностей і процесів, що відбуваються в країні [2].

Модернізований зміст освіти, освоєння нових навчальних програм, створення авторських програм, підручників, введення нових оригінальних методик викладання - все це ставить учителя на шлях творчої, дослідницької роботи.

Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів творчої діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівських колективів.

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток педагогічної майстерності, формування навичок науково-дослідницької роботи - пріоритетні завдання методичних служб різних рівнів.

Основними завданнями методичних формувань має бути розвиток професійної компетентності кожного педагога, формування в нього вмінь не лише сприймати інновації, а й творчо їх реалізувати в практичній діяльності.

У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду у навчально-виховний процес особлива увага відводиться творчим групам. Творчі групи забезпечують розвиток творчої активності педкадрів, сприяють розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню в них вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та саморозвитку власної професійної діяльності.

Слід зазначити, що протягом останніх років значно розширена мережа творчих груп різних рівнів (обласних, районних (міських), шкільних.

Своєю результативністю відзначаються обласні та регіональні творчі групи, які працюють над втіленням державних та обласних (регіональних) освітніх програм, вирішенням наукових проблем технологізації освітнього процесу, пошуку та застосування перспективних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток, саморозвиток і самореалізацію вчителя та учня, дослідженням і впровадженням педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, О. Хмури, Г. Ткаченка та інших.

Зокрема, в останні два роки обласними творчими групами досліджувалися такі актуальні питання модернізації освіти:

«Актуальні проблеми формування фахової компетентності вчителів інформатики»;

«Науково-методичне забезпечення викладання української літератури в 12-річній школі», «Аналіз літературного твору», «Інтенсивний розвиток малої прози»;

«Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва. Методика використання мультимедійних інтерактивних методів на уроках образотворчого мистецтва під час викладання тем з архітектури в 7 класі»;

«Навчально-методичне забезпечення рівного доступу до якісної математичної освіти»;

«Підвищення ефективності уроків фізичної культури засобами інноваційних методів навчання»;

«Шляхи удосконалення шкільної фізичної освіти: практичний аспект»;

«Інтенсифікація процесу формування графічних навичок письма у молодших школярів з особливими освітніми потребами»;

«Впровадження елементів ТРВЗ та ейдетики в освітню практику школи»;

«Технологія сучасного уроку історії та суспільствознавчих курсів»;

«Удосконалення методичного супроводу роботи з обдарованими учнями»;

«Цілісний підхід до розвитку навчання та виховання дітей раннього дошкільного віку»;

«Сучасний урок з основ здоров’я. Шляхи удосконалення педагогічної майстерності» та інші.

При навчально-методичному кабінеті математики КОІППО ефективно працює творча група з проблеми «Сучасний урок математики. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності», завданням якої є: створення освітнього середовища, культурно-пізнавального простору для формування, розвитку та самореалізації дитячої особистості.

Діяльність даної творчої групи спрямована на розвиток педагогічної майстерності вчителів, збагачення їх індивідуально-творчої лабораторії з метою оптимізації підготовки до роботи з обдарованою молоддю.

За період роботи творчої групи її членами напрацьовані методичні рекомендації з питань підготовки, організації та проведення шкільних олімпіад з математики та системи олімпіадних завдань; розроблений довідник учителя з питань підготовки до роботи з обдарованими дітьми; створюється методичний збірник «Педагогічна скарбничка вчителя математики». Членами творчої групи Л.Л. Ткаченко та В.О. Руденко підготовлені методичні посібники «Позакласна робота з математики»та «Бувальщина про те, як абетка створювалась».

Члени творчої групи відвідали творчі лабораторії досвідчених вчителів математики з питань впровадження наукових ідей, інноваційних технологій, методик організації навчально-виховного процесу з математики:


 • В.В. Ретунської з проблеми «Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання на уроках математики»;

 • В.О. Руденко з проблеми «Нетрадиційні форми організації пізнавальної діяльності, як умова ефективного розвитку творчих здібностей кожної дитини»;

 • В.Г. Хлань з проблеми «Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами математичної освіти»;

 • В.І. Хоменка з проблеми «Латеральне мислення як важлива складова процесу творчого мислення».

Як показують результати комплексних, тематичних вивчень діяльності РМК (НМЦ) цілеспрямовано і ефективно працюють окремі фахові творчі групи.

Зокрема, відзначаються результативністю творчі групи Олександрійського району: • вчителів української мови і літератури з проблеми «Впровадження методу проектів як один із напрямів розвитку особистості» (керівник В.О.Камота  );

 • вчителів суспільних наук з проблеми «Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін» (керівник Ю.В.Заболотна);

 • вчителів правознавства «Формування пізнавального інтересу учнів» (керівник М.П.Христонько).

Вивченню і впровадженню досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, якісному науково-методичному забезпеченню профілізації старшої школи сприяє налагоджена робота творчих груп, що працюють на базі НМЦ м. Олександрії з таких проблем:

- «Особистісно орієнтоване навчання школярів на уроках хімії» (керівник Т.В. Гайдук); • «Формування пізнавальної активності учнів у процесі вивчення математики в умовах індивідуалізації навчання (керівник О.П. Зеленяк);

 • «Інтерактивні технології навчання на уроках правознавства» (керівник І.В. Філіп);

 • «Розвиток взаємодопомоги та толерантності учнів початкових класів (керівник Н.Є. Куделінська).

Творчі групи вчителів-предметників ульянівського району поглиблено досліджують такі нагальні науково-методичні проблеми підвищення якості навчально-виховного процесу в освітніх установах:

 • «Пошуки шляхів удосконалення сучасного уроку».

 • «Розвиток творчих здібностей учнів при викладанні біології».

 • «Інтелектуально-творчий розвиток обдарованих школярів».

 • «Дидактичне забезпечення нових педагогічних технологій та впровадження моніторингу якості знань учнів».

На базі методичного кабінету відділу освіти Бобринецької райдержадміністрації плідно працюють такі районні творчі групи:

 • методичного активу з проблеми «Використання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи з метою удосконалення професійної компетентності, творчої майстерності педагогічних кадрів» (керівник К.І.Крячко);

 • заступників директорів шкіл з проблеми «Шляхи удосконалення сучасного уроку, поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання» (керівник В.Я.Ляховецька);

 • вчителів української мови і літератури з проблеми «Творче впровадження ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи вчителів-словесників» (керівник Н.Г. Гріненко);

 • вчителів російської мови та зарубіжної літератури з проблеми «Вивчення літератури як мистецтва слова» (керівник Гетьман О.Г.);

 • вчителів історії та правознавства з проблеми «Використання інноваційних технологій навчання» (керівник Н.В. Армашова) та інші.

Якісному науково-методичному забезпеченню модернізаційних процесів початкової школи, вивченню і впровадженню інноваційних технологій, ППД сприяли районні, шкільні творчі групи з проблем «Формування критичного мислення у молодших школярів», «Формування у молодших школярів графічних навичок письма», «Формування екологічної культури молодших школярів».

Зауважимо, що творчі групи з даних проблем функціонують у переважній більшості районів, міст, навчальних закладів. Їх керівниками є здебільшого члени обласних творчих груп з окреслених проблем, які працювали на базі КОІППО. Зокрема, заслуговує на увагу діяльність таких творчих груп: • «Практична реалізація краєзнавчого підходу до вивчення навчальних предметів у початкових класах» (Кіровоградський район).

 • «Екологічна освіта молодших школярів» (Олександрійський, Олександрійський, Бобринецький райони).

 • «Впровадження програм «Крок за кроком», «ранкові зустрічі в початковій школі» (Олександрійський, Бобринецький райони).

 • «Розвиток комунікативних навичок молодших школярів» (Олександрійський район).

 • «Функціонування орфографічних навичок» (Бобринецький район).

Головним завданням зазначених вище творчих груп є активізація творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання учнів, розроблення рекомендацій на основі вивчення досягнень науки, ППД і практичних досягнень, пробне впровадження інноваційних технологій, ППД, пошук ефективних шляхів їх застосування в масову практику.

Зокрема, результатом роботи творчої групи вчителів української мови та літератури м. Олександрії з проблеми «Проектна технологія у творчій лабораторії вчителя-словесника» (керівник А.А. Баєвська) є підготовлені авторські посібники «Використання інтерактивних технологій на уроках мови та літератури», «Моніторинг мовознавчої та літературної компетентності учнів» та міні-підручник «Типи грамотності та розробка методичних рекомендацій по впровадженню проектних технологій».

Вчителі-словесники Олександрійського району, досліджуючи проблему «Літературне краєзнавство як засіб формування національно свідомої особистості» під керівництвом заслуженого вчителя України Л.К. Колоярцевої напрацювали збірки «Джерельце», «З пісенного джерела», «Сучасна панорама літературної Кіровоградщини», а також підготували методичні рекомендації щодо вивчення літератури рідного краю в 5-11 класах загальноосвітньої школи.

Піднесенню ролі творчих груп у системі науково-методичної роботи сприяв проведений в 2006-2007 н.р. обласний огляд-конкурс на кращу району (міську) творчу групу (наказ управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 30 червня 2006 року № 277 «Про проведення обласного огляду-конкурсу»).

Слід зазначити, що у І районному (міському) етапі огляду взяли участь 62 творчі групи, у ІІ (обласному) етапі змагалися 19 творчих груп.

Фінішем обласного огляду-конкурсу був методичний фестиваль «Творчість», на якому була представлена широка панорама діяльності кращих творчих груп.

За підсумками обласного етапу огляду-конкурсу та методичного фестивалю визначено переможцем творчу групу вчителів початкових класів Гайворонського району з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій навчання в початковій школі» (керівник О.М. Іванова). Друге місце розділили творчі групи вчителів математики Добровеличківського району з проблеми «Формування свідомого ставлення до здорового способу життя засобами математичної освіти» (керівник С.Л. Баранова) та вчителів біології Долинського району з проблеми «Використання сучасних інноваційних технологій на уроках біології» (керівник В.П. Ковальчук).

Інтегрована творча група педагогічних працівників м. Кіровограда з проблеми «Використання телекомунікаційних технологій як один із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу (керівник Н.Ю.Чередніченко), творча група вчителів зарубіжної літератури Бобринецького району з проблеми «Аналіз художнього тексту на уроках зарубіжної літератури» (керівник О.Г.Гетьман) та творча група вчителів фізики Олександрівського району з проблеми «Особистісно орієнтований підхід при викладанні фізики» (керівник Ю.В.Буряк) посіли ІІІ місце.

Робота даних творчих груп відзначається цілеспрямованим, послідовним глибоким дослідженням обраних проблем трансформуванням педагогічних ідей, ППД в педагогічну практику, створенням власних творчих лабораторій.

Заслуговує на увагу досвід районної творчої групи вчителів Гайворонського району з проблеми «Впровадження інтерактивних технологій (критичне мислення) в шкільну практику» (керівник О.М.Іванова).

Члени творчої групи переконані, що лише через трансформування в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій можливо підвищити якість освіти та забезпечити компетентнісний підхід в освітньому процесі.

Протягом трьох останніх років вони опрацьовували основні ідеї програми критичного мислення, апробували трифазну модель побудови уроку, підвищували рівень професійної майстерності впровадження інтерактивних технологій в практичну діяльність.

На початковому етапі в полі зору її учасників були такі питання:


 • Зміст, суть, завдання програми ЧПКМ.

 • Графічні організатори думок. Презентація стратегічного оцінювання.

 • Презентація стратегій групового навчання.

 • Шляхи формування творчої індивідуальності педагога.

Члени творчої групи презентували свої напрацювання на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних радах, інших методичних заходах, щедро ділилися досвідом роботи на сторінках педагогічних журналів і газет: «Першовересень», «Початкова школа», «Розкажіть онуку», «Освітянське слово».

Про високу результативність роботи творчої групи свідчать такі факти: • районним методичним кабінетом вивчено і узагальнено досвід роботи членів творчої групи: В.М. Іванова «Використання активних форм і методів викладання як засіб розвитку пізнавального інтересу на уроках історії», Н.М. Рак  з проблеми «Використання елементів диференціації в системі розвивального навчання», Л.Я. Коваль з проблеми «Використання інноваційних технологій як ефективний засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів початкових класів», Ю.В. Пошенко з проблеми «Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес», О.М. Іванової з проблеми «Критичне мислення як один з найефективніших шляхів розвитку творчих здібностей учнів»;

 • О.М. Іванова є керівником майстер-класу з проблеми «Застосування методики критичного мислення як одна з умов розкриття творчої особистості».

 • Л.В. Цвігун, Ю.В. Пошенко успішно керують районними творчими групами вчителів початкових класів з проблеми «Формування каліграфічних навичок письма» та вчителів-предметників з проблеми «Конструювання навчального процесу на основі ТРВЗ - педагогіки з метою розвитку творчої особистості»;

 • Н.М. Рак є керівником районної ШППД з проблеми «Використання елементів диференціації в системі розвивального навчання»;

 • створені шкільні творчі групи з питань вивчення досвіду Іванової О.М. в Чемерпільській, Вікнинській, Солгутівській, Завалівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ст.

Активна участь учителів у творчій групі дала їм додаткові можливості для професійного зростання, вони є активними учасниками різноманітних професійних конкурсів районного, обласного та Всеукраїнського рівнів і неодноразово ставали їх переможцями та лауреатами.

Центральне місце в діяльності творчої групи вчителів зарубіжної літератури Бобринецького району з проблеми «Вдосконалення аналізу художнього тексту на уроках зарубіжної літератури» (керівник О.Г. Гетьман) займають проблеми теорії і методики викладання зарубіжної літератури, вивчення, апробації нових навчальних програм, підручників, випереджаючий розгляд складних тем навчальних програм.

Зміст роботи даної творчої групи включає:


 • вивчення проблеми «Аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури»;

 • висунення гіпотези «Аналіз як одна із форм опрацювання художнього твору у єдності його етичних та естетичних вимірів», спрямовує роботу над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих здібностей особистості»;

 • апробування науково-педагогічних ідей у практичній діяльності членів творчої групи;

 • аналітико-прогностична робота: «Формувати учнівське вміння аналізу художнього тексту на рівні кращих досягнень вітчизняної педагогіки»;

 • досягнення прогнозованих результатів діяльності творчої групи.

У додатку 2 наведено план засідань даної творчої групи.

Члени творчої групи продукують власні методичні розробки, створюють позитивний педагогічний досвід та поширюють його серед колег. Досвід роботи членів творчої групи отримав високу оцінку колег-членів обласної творчої групи з проблеми «теорія і практика аналізу художнього тексту. Мистецтво інтерпретації», був презентований на шпальтах Всеукраїнського часопису «Зарубіжна література».

Проте, як показують результати вивчень, в організації діяльності творчих груп є багато не використаних резервів.

Творчі групи в багатьох випадках дублюють роботу методичних об’єднань. Їх діяльність не є системною, спостерігається одноманітність форм засідань.

Методичні формування нерідко створюються без врахування потреб, інтересів, цілей, прагнень педагогів. Мають місце випадки, коли творчі групи здійснюють вибір тем без належного обґрунтування необхідності їх дослідження та впровадження в практичну діяльність.

Склад творчих груп включає педагогів, теоретично не підготовлених до дослідження вибраної науково-педагогічної проблеми, вивчення та впровадження педагогічних ідей в практику. Потребує удосконалення планування роботи творчих груп: часто план не відповідає етапам діяльності творчої групи, не визначається мета, не виокремлюються головні завдання роботи творчої групи. Визначені завдання не орієнтовані на конкретні результати діяльності.

Зміст творчих груп не містить глибокого всебічного і випереджаючого вивчення досягнень педагогічної науки, ППД, визначеної науково-методичної проблеми. І, як наслідок, вчителі розгублюються перед розмаїттям педагогічних ідей. Отримання ж готових методичних рекомендацій, пропозицій, розробок, порад щодо впровадження педагогічних ідей не сприяє активізації творчості кожного члена творчої групи.

Залишається низькою результативність роботи частини творчих груп. Розроблені творчими групами рекомендації часто носять спрощений характер, не включають обґрунтування актуальності даної педагогічної, науково-методичної проблеми, досліджуваного ППД для підвищення якості навчально-виховного процесу. У напрацьованих рекомендаціях не виокремлюються основні положення, ідеї, практичні висновки щодо впровадження педагогічних ідей, ППД.

На зниження результативності роботи творчої групи впливає й той факт, що методичні служби належним чином не забезпечують науково-методичне керівництво даним методичним формуванням з боку науковців, працівників КОІППО, РМК.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка