Положення про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації в миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти І. Загальні положення



Скачати 278.54 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір278.54 Kb.
Проект
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИПУСКНУ РОБОТУ СЛУХАЧА КУРСІВ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

І. Загальні положення

1.У основу змісту та організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів покладено такі нормативні документи: Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту», Державний стандарт початкової середньої освіти від 20.04.2011 № 462, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти від 23.11.2011 № 1392, накази МОН України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти» від 17.11.2000 № 538, зі змінами від 31.07.2009 № 712; типові навчальні плани та анотовані програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (Київ, 2005 рік), нормативні документи МОН України щодо післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів, базових освітньо-кваліфікаційних характеристик педагогічних кадрів, напрямів і змісту функціональної діяльності працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів освіти, Статут МОІППО, Положення «Про організацію навчального процесу в МОІППО».

2. Тема випусної роботи вибирається слухачем за 2 місяці до початку роботи курсів. Проект випускної роботи готується до початку роботи курсів підвищення кваліфікації. Захист відбувається під час курсів підвищення кваліфікації. Як правило випускна робота має практико орієнтований характер.

3. Тематика випускних робіт за напрямами курсів підвищення кваліфікації знаходиться на сайті МОІППО у розділі «Слухачам курсів підвищення кваліфікації». Тематика випускних робіт диференційована і розрахована для вчителів вищої категорії та тих, які мають педагогічні звання; вчителів І категорії; вчителів ІІ категорії та спеціалістів.

4. Тематика випускних робіт оновлюється щорічно. Кожна тема випускної роботи вибирається лише одним слухачем.

5. Випускні роботи зберігаються в структурному підрозділі терміном 1 рік. Далі робота списується відповідною комісією навчального закладу.

6. Як випускна робота слухачу курсів підвищення кваліфікації може бути зараховано:дві статті у фаховому виданні, матеріали конкурсу «Учитель року» (всеукраїнський, обласний рівень), робота на звання «Методист», власно розроблене навчальне обладнання.

ІІ. Види випускних робіт

1.Випускна робота – це результат самостійної навчальної діяльності слухача курсів підвищення кваліфікації, у процесі якої він узагальнює, оновлює та розширює набуті теоретичні знання, удосконалює свої практичні вміння з обраної теми, упроваджує інноваційні педагогічні та виробничі технології, набуває досвіду дослідницько-творчої роботи, обґрунтовує модель власної діяльності, її результативність тощо.

2.Види випускних робіт: курсова робота, індивідуальний та колективний проекти.

3.Метою виконання випускної роботи є:


  • підвищення рівня теоретичних і практичних знань із обраної теми за проблематикою курсів;

  • систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань із обраної теми;

  • удосконалення або набуття досвіду самостійної дослідно-пошукової роботи, розвиток навичок самоосвіти;

  • творче осмислення наявного в освітньому закладі досвіду та визначення шляхів його подальшого вдосконалення з урахуванням отриманих у системі післядипломної освіти знань.

4. Випускна робота передбачає поглиблення та розвиток таких умінь та навичок слухача курсів:

  • самостійна робота з науково-методичною літературою;

  • аналіз обраної проблеми, її основних складових;

  • систематизація та узагальнення знань, здобутих у результаті вивчення проблеми;

  • формування теоретичних висновків та розробка практичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу навчальних закладів;

  • оволодіння науковим стилем виконання роботи та її відповідне оформлення.


ІІІ. Призначення керівника, порядок вибору та затвердження теми випускної роботи

3.1. Тематика випускних робіт:

– розробляється науково-педагогічними працівниками кафедр та педагогічними працівниками лабораторій МОІППО відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик категорії слухачів курсів на основі компетентнісного підходу;

– зміст випускних робіт має бути зорієнтованим на потреби галузі, реалізацію нормативних документів, носити практико орієнтований характер, спрямований на втілення змістових ліній державних стандартів, напрямів державних програм, формування предметних або/і професійно-фахових компетентностей суб’єктів педагогічного процесу тощо;
3.2. Керівники випускної роботи:

– керівником випускної роботи призначається науково-педагогічний або педагогічний працівник МОІППО;

– науково-педагогічні працівники обліковують як навчальне (позааудиторне) навантаження керівництво та рецензування випускними роботами, яке планується завідувачем кафедри згідно з діючими в Інституті нормами планування й обліку навчальної роботи на поточний рік. На місячних курсах підвищення кваліфікації на керівництво випускною роботою відводиться 8 год., на 3-тижневих – 6 год., рецензування роботи – 1 год.

– зобов’язані обговорити зі слухачем план (зміст) випускної, запропонувати перелік основної літератури, надати рекомендації щодо написання роботи та ознайомити слухача з порядком її захисту.



3.3. Слухачі курсів підвищення кваліфікації:

1.Самостійно обирають тему випускної роботи за тематикою, рекомендованою кафедрами інституту, або можуть продовжити роботу над дослідженнями, керуючись професійними інтересами, актуальністю проблеми для свого закладу. Слухачі можуть запропонувати власну тему, яка є актуальною й цікавою для них.

2.Випускна робота може бути як практико-орієнтованою, так і експериментальною розробкою.

3.Розробка теми виконується з урахуванням вимог:

– отримати нові професійні знання й уміння, виконувати завдання дослідницького характеру;

– аналізувати власний досвід, творчо використовувати отримані на курсах знання і поради вчених у реалізації конкретного педагогічного завдання в майбутньому.


ІV. Основні вимоги до змісту та оформлення
випускної (курсової)
роботи

4.1. Випускна (курсова) робота має відповідати таким вимогам:

 • поєднувати науково-теоретичні знання з практичною діяльністю в галузі;

 • характеризувати впровадження в практичну діяльність сучасних технологій навчання, виховання й управління;

 • базуватися на фактах практичної діяльності в конкретних закладах і установах освіти.


4.2. Орієнтовні структура та зміст роботи

Випускна (курсова) робота повинна виконуватися відповідно до поставленого завдання і методичних вказівок наукового керівника.

Рекомендується така структура роботи:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • теоретична частина*;

 • методична частина*;

 • практична частина*;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

* У роботі може бути 2 – 3 розділи (за вибором слухача або/і рекомендацією наукового керівника).

Титульний аркуш є першим у випускній (курсовій) роботі й заповнюється слухачем.

У зміст виносяться заголовки, які точно повторюють план роботи. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами у верхньому куті зліва.

У вступі обґрунтовується доцільність вибору даної теми, її актуальність, формулюються об’єкт, предмет, мета і завдання випускної роботи.



Теоретична частина може містити:

– огляд літератури з даної проблеми;

– теоретичне обґрунтування актуальності і важливості завдань, які вирішуються в даній роботі (кортко);

– аналіз і систематизацію наявного досвіду.



Методична частина включає розробку педагогічних рішень за темою випускної роботи та їх методичне забезпечення.

Практична частина має містити аналіз досвіду роботи слухача, а також навчального закладу, в якому він працює, з даної проблеми на основі теоретичної і методичної частин роботи.

Зокрема, у практичній частині можуть бути представлені й розроблені автором нормативні документи (положення, інструкції тощо), методика управління певним напрямом освітньої діяльності, схема оснащення навчально-матеріальної бази, методична розробка певного виду навчальних занять чи виховного заходу і т. ін.

У висновках дається коротке узагальнення отриманих результатів, рекомендації з їх упровадження в навчально-виховний процес конкретного навчального закладу тощо.

Наприкінці роботи вміщується список використаних джерел згідно з бібліографічними вимогами.

Випускна (курсова) робота може містити додатки (таблиці, креслення, ескізи, малюнки, розрахунки, методичні матеріали тощо). Після списку використаних джерел додатки розміщуються за необхідності як допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. Також до додатків можуть бути включені матеріали, що є копією нормативних актів, службових документів, інструкцій, звітів або таблиць, узагальнювальні схеми, моделі, діаграми тощо.
4.3. Обсяг роботи та правила оформлення

Обсяг випускної (курсової) роботи має складати 15 – 20 (для природничо-математичного напряму), 20 – 25 (для гуманітарного напряму) сторінок комп’ютерного набору.

Текст набирається на аркушах стандартного формату А4, із використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14 через 1,5 інтервала (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ПРОЕКТИ

5.1. Зміст і види індивідуальних та колективних проектів

Продукт проектної діяльностірозроблений учасниками проектної групи реальний засіб вирішення поставленої проблеми.

Проектце задум, прообраз певного об’єкта; сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення. «Проект» – це ключове (вихідне) поняття проектування.

Проектна діяльністьформа навчально-пізнавальної активності, зміст якої полягає в мотивованому досягненні свідомо поставленої мети для створення творчих проектів та в забезпеченні єдності й наступності різноманітних аспектів проблеми.

Виконання індивідуальних та колективних проектів – самостійний вид навчальної діяльності слухачів, який виконуються згідно з навчальним планом курсів підвищення кваліфікації і базується на принципах: самостійності, активності, професійно-кваліфікаційної диференціації, індивідуалізації, систематичності, урахування вимог психології навчання дорослих.

Метою виконання індивідуальних та колективних проектів є підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації; систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми за проблематикою курсів; удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи; стимулювання креативності та творчості освітян; розвиток навичок самоосвіти.

Завданнями проектної роботи є формування вмінь працювати з колегами для досягнення кінцевої мети; нести відповідальність за кінцевий продукт; аналіз та критичне осмислення вивченого матеріалу для його практичного застосування; розробка та виготовлення дидактичних ы методичних матеріалів, завдань для проведення практичних, лабораторно-практичних робіт.



Виконання індивідуальних та колективних проектів дають змогу оцінити:

 • готовність слухача до оновленої професійної діяльності;

 • ступінь сформованих навичок слухачів до самостійної роботи з урахуванням сучасних інформаційних технологій;

 • ступінь розуміння сучасного стану науки, передових тенденцій психології, дидактики, теорії та методики навчання та виховання;

 • уміння застосовувати набуті знання на практиці;

 • уміння і навички до наукового дослідження;

 • наукову новизну або практичну значущість досвіду;

 • актуальність тематики та використання передового педагогічного досвіду;

 • узагальнення й аналіз матеріалів літературних джерел, монографій, наукових і методичних журналів, періодичних видань, архівних документів;

 • уміння працювати з первинними текстами й створювати тексти вторинні.

Метою розробки індивідуальних та колективних проектів є розвиток теоретичного мислення та вмінь дослідницької діяльності слухачів курсів; систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і розвиток практичних умінь ыз психолого-педагогічних дисциплін, сучасної методології науки і практики, сучасної методики викладання предмета, використання інформаційних технологій; підготовка до самостійної дослідницької роботи в професійній діяльності.

Слухачам курсів підвищення кваліфікації пропонується виконати проект на тему, яка відповідає їх професійним потребам та інтересам, базується на їх практичній діяльності та досвіді роботи. Якщо інтереси кількох слухачів співпадають – формують творчі групи для роботи над груповим проектом. Ураховуючи вищезазначене, за змістовим наповненням проекти можуть бути різних видів:



 • проекти, побудовані на узагальненні розроблених науковий концепцій, теорій для вирішення конкретної практичної проблеми;

 • проекти, що базуються на практичному досвіді педагога і спрямовані на побудову ефективної моделі, системи діяльності;

 • проекти, спрямовані на створення програмно-методичних комплексів;

 • проекти, в яких відображене дослідження певного педагогічного явища чи процесу і пропонуються оптимальні шляхи, засоби для підвищення його ефективності та результативності;

 • проекти, які презентують творчих підхід педагога до вирішення певної професійної проблеми, власного професійного зростання тощо.


5.2. Види індивідуальних і колективних проектів

До індивідуальних та колективних проектів відносяться:

  • власне творче дослідження;

  • опис власного педагогічного досвіду;

  • творча робота на звання «вчитель-методист», обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

  • навчально-методичний посібник (можливе співавторство);

  • робочий зошит;

  • тематичні розробки навчальних занять (конспекти навчальних занять, сценарії проведення позаурочних (ыз конкретного навчального предмета) виховний справ);

  • авторська програма (спецкурсу, факультативу, гуртка, виховної роботи з класним чи шкільним колективом);

  • методичні рекомендації щодо вивчення теми, розділу, курсу навчального предмета;

  • завдання для проведення олімпіад;

  • завдання для проведення тематичної атестації;

  • сценарії проведення виховних заходів у дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах;

  • сценарії проведення методичних заходів ыз педагогічними кадрами (для керівників загальноосвітніх навчальних закладів).

Тема індивідуальних та колективних проектів вибирається слухачем із переліку запропонованого науково-методичними лабораторіями або кафедрами МОІППО. Слухачам надається право запропонувати свою тему проекту, матеріали якого напрацьовані в міжкурсовий період.
5.3. Вимоги до індивідуальних та колективних проектів

Індивідуальний проект – це випускна робота, яку виконує один слухач.

Індивідуальний проект може бути представлений у вигляді авторської програми навчального курсу середньої загальноосвітньої школи, матеріалів тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, планів-конспектів уроків, сценаріїв позакласних та позашкільних заходів, навчальних таблиць (у тому числі й електронному варіанті), моделі управління навчальним закладом, системи методичної роботи навчального закладу тощо.



Колективний проект – це випускна робота, яку виконує творча група слухачів (від 3 до 5 осіб), об’єднаних однією проблемою, темою, дослідженням.

Тематика проектів має бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку педагогічної науки.

Проекти (авторські) можуть складатися з двох частин: пояснювальної записки та комплекту текстового, графічного або ілюстративного матеріалу. Загальні вимоги до пояснювальної записки: чіткість та логічна послідовність викладу матеріалу, стислість, ясність формулювання творчого задуму проекту. Текстовий матеріал пояснювальної записки оформлюється відповідно до діючих стандартів.

Якщо, як проект, подається посібник ыз конкретної проблеми, то в ньому мають бути титульна сторінка, зміст з указуванням сторінок, передмова чи вступ, основна частина, післямова чи заключна частина, література. Основна частина має бути логічно структурована за темами чи розділами. Література може подаватися як до кожного розділу чи статті, так і загальним списком відповідно до чинних вимог.

Проект може мати дослідницький характер. Слухач використовує науково-методичну літературу, свої спостереження і факти, результати експерименту, якщо він проводиться.

Якщо проект є результатом педагогічного дослідження, то до нього ставляться такі вимоги, як: актуальність тематики, її відповідність сучасному етапу педагогічної науки, практичним завданням сучасної школи та перспективи її розвитку; вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з проблеми; короткий ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми та її практичного стану, а також педагогічного (за наявності власного) досвіду роботи; характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів (досліджень); узагальнення результатів та їх обґрунтування, висновки та методичні рекомендації; у змісті проекту тема має бути розкрита всебічно.


5.4. Обсяг проектів

Обсяг основного тексту індивідуальної проектної роботи складає 15 – 20 сторінок, колективний (3 – 5 осіб) – від 20 до 100 сторінок. До зазначеного обсягу не входять сторінки зі списком використаних джерел та додатків. Але всі сторінки цих структурних частин роботи підлягають наскрізній нумерації всієї роботи на загальних засадах.

Написання випускної роботи одна з умов отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації слухачів курсів.

Приклади бібліографічного опису та
оформлення посилань, запису джерел у списку використаної літератури



Характерис-тика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. – (Першотвір).




Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).

2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / 3. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.


Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д, Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. –Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с.


Чотири

автори


1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО : Професійно-технічна освіта).




П'ять і

більше


авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – X. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. Ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).




Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття: [антологія] / Упоряд. : Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.




Багатотом-ний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 200. – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пуги Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – (Сочинения: в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенньїе налоги. – 2007. – 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол. : Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол. : Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. – 125 с.




Матеріали конференцій, з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.

3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип. : 10 років АУБ).

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, XIII, [2] с. – (Ресурс 2000).

5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук, праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.

6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.




Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.




Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005р./ Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. Статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).


Бібліогра-фічні покажчики

1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О.Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія : Бібліографічні довідники; вип. 2).



Авторе-ферати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.




Частина книги, періодичного, продовжу-ваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.




Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міп / 700 МВ. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт.диск (СD-RОМ); 12 см. – Систем. Вимоги : Реntіum ; 32 Мb RАМ; Windows 95, 98, 2000, ХР; МS Wоrd 97-2000. – Назва з контейнера.



6. Алгоритм виконання випускної роботи:

1. Вибір, погодження з науковим керівником та обґрунтування теми.

2. Визначення мети та завдань роботи.

3. Опрацювання літератури, Інтернет-ресурсів із теми.

4. Складання плану випускної роботи.

5. Науково-методичні основи роботи (аналіз науково-теоретичних положень із цієї проблеми).

6. Висловлення власних поглядів на питання, висунення гіпотез, наведення прикладів із досвіду роботи.

7. Написання випускної роботи.

8.Формулювання загальних висновків, аналіз та узагальнення отриманих результатів.

9. Текстове оформлення роботи.




7. Захист випускної роботи:

 • усне повідомлення;

 • вербальна презентація з використанням мультимедійних засобів;

 • презентація власної педагогічної майстерні з використанням ІКТ, відеоматеріалів;

 • відповіді на запитання.


8. Технологія оцінювання якості випускної роботи:

Відповідно до вимог ESTS оцінювання якості випускних робіт проводять таким чином:



За шкалою

ECTS

За шкалою навчального

закладу (у балах)

За традиційною (національною)

шкалою

А

90 – 100

відмінно

В

80 – 89

дуже добре

С

65 – 79

добре

D

55 – 64

задовільно

Е

50 – 54

достатньо

FX

35 – 49

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1 – 34

неприйнятно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни




з/п

Критерії оцінювання

Максимальний бал

Рівень розкриття змісту

Оціночний бал

1.

Актуальність теми



20

У повній мірі

20,0 – 16,0

Не повною мірою

15,0 – 11,0

Частково

10,0 – 3,0

2.

Розкриття теми

20

У повній мірі

20,0 – 16,0

Не повною мірою

15,0 – 11,0

Частково

10,0 – 3,0

3.

Професійна та практична спрямованість

20

У повній мірі

20,0 – 16,0

Не повною мірою

15,0 – 11,0

Частково

10,0 – 3,0

4.

Упровадження результатів

20

У повній мірі

20,0 – 16,0

Не повною мірою

15,0 – 11,0

Частково

10,0 – 3,0

5.

Оформлення роботи

20

У повній мірі

20,0 – 16,0

Не повною мірою

15,0 – 11,0

Частково

10,0 – 3,0

Крім того, слухачам можуть нараховуватися додаткові заохочувальні бали:



 • за електронну верстку – 2 бали;

 • за опублікування розробок автора за темою роботи – 3 бали;

 • за наявність реальних результатів упровадження розробок автора на регіональному рівні – 4 бали;

 • за розробку нормативних документів (планів, програм, положень тощо) – 3 бали;

 • за використання інформаційних ресурсів Інтернету – 2 бали;

 • за нестандартний (оригінальний) підхід до вирішення завдань дослідження – 5 балів.


Кількість додаткових балів не можуть перевищувати 20 балів.

Додатки


Орієнтовна рецензія розділу випускної роботи

«Розробка уроку»

Обсяг




Тема і мета уроку




Цілевизначення і планування




Тип і структура уроку, їх відповідність




Вибір змісту уроку відповідно до теми і мети




Методи прийому і форми роботи, їх доцільність




Організація навчальної діяльності на всіх етапах уроку




Орієнтація уроку на розвиток особистості учня




Формування вмінь і навичок самостійного набуття знань




Підсумок, рефлексія, завдання додому




Рівень виконання



Орієнтовна рецензія розділу випускної роботи



«Опис досвіду роботи»

Обсяг




Структура




Обґрунтування актуальності досвіду, його практичного значення




Наукові дослідження, на яких ґрунтується досвід




Висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційної значущості




Розкриття технології реалізації провідної педагогічної ідеї




Результати втілення педагогічної ідеї




Проблеми та труднощі в реалізації досвіду, шляхи їх подолання




Рівень виконання






Миколаївський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
Кафедра________________________________________________
Рецензія

на випускну (курсову) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації, директора (заступника, учителя, вихователя)___________________________________________________________________ЗОШ № ___________(ліцею, гімназії, ДНЗ)

__________________________________________________ району (міста)

ПІП___________________________________________________________

Термін проведення курсів: ______________________________201___року
Тема роботи ____________________________________________________

У поданому матеріалі висвітлено ___________________________________

_______________________________________________________________

Заслуговує на увагу ______________________________________________

_______________________________________________________________

Випускну (курсову) роботу виконано з урахуванням сучасної методики викладання _______________________________________________________________

(предмета)

У теоретичній частині розкрито ____________________________________

_______________________________________________________________

Уроки побудовано на належному рівні, із використанням традиційних та інноваційних методів навчання _____________________________________

_______________________________________________________________

Педагогічний працівник використовує у своїй діяльності елементи перспективного досвіду всеукраїнського рівня, області, району, школи ____________________________________________

Недоліком у роботі є те, що _______________________________________

_______________________________________________________________

Пропозиції щодо вдосконалення роботи: ____________________________

_______________________________________________________________

До випускної роботи слухача додано _______________________________

_______________________________________________________________

Творчий звіт слухача зараховано (не зараховано) підкреслити

За успішного захисту робота може бути оцінена у_____ балів.


ПІБ викладача-рецензента __________ підпис____________


Зразок оформлення

титульної сторінки

випускної роботи
Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти

Назва структурного підрозділу
Випускна робота
(курсова робота, індивідуальний або колективний проект)


(тема роботи)


Виконав: слухач курсів

підвищення кваліфікації

________________________

(П.І.Б)


________________________

(посада слухача)

________________________

місце роботи слухача

________________________

район


________________________

_______________________________

_______________________________

(П.І.Б., науковий ступінь,

учене звання, посада наукового керівника)

Миколаїв


2015


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка