Положення про Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві Загальні положенняСкачати 92.04 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір92.04 Kb.
#22402
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління юстиції у м. Києві

від 07 листопада 2014 р. №518/6

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління з питань банкрутства

Головного управління юстиції у м. Києві


 1. Загальні положення
 1. Це положення визначає правовий статус Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві, його права, завдання, функції і структуру.

 2. Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві (далі - Управління) є структурним підрозділом Головного управління юстиції у м. Києві (далі - Головне управління юстиції).

 3. Управління підпорядковується начальнику Головного управління юстиції та його заступникам згідно з розподілом функціональних обов’язків, діяльність Управління спрямовується та координується Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України (далі - Департамент).

 4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство юстиції України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Департамент з питань банкрутства, Положенням про Головне управління юстиції, а також цим Положенням.

 5. Управління складається з відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу процедур банкрутства та відділу інформаційно-аналітичної роботи, положення про які затверджується начальником Головного управління юстиції. Штат Управління визначається штатним розписом Головного управління юстиції у м. Києві.


2. Основні завдання
2.1. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації покладених на Головне управління юстиції завдань щодо здійснення державної політики з питань банкрутства.

3. Функції

3.1. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних

підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

3.2. Готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак доведення до банкрутства.

3.3. Забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та

2
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

3.4. Організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак доведення до банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

3.5. Здійснює за дорученням Міністерства юстиції України контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

3.6. Забезпечує формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та видає довідки з цього Єдиного реєстру підприємств за запитами фізичних та юридичних осіб.

3.7. Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3.8. Забезпечує співпрацю та систематичне інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про свою діяльність.

3.9. Щомісяця звітує перед Департаментом про виконану роботу.

3.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, що віднесені до його компетенції.

3.11. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, що належать до повноважень Управління.
4. Права та обов'язки
4.1. Звертатися із запитом та одержувати безоплатно в установленому порядку від Департаменту та його структурних підрозділів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів державної статистики інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов’язаних зі здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства.

4.2. Скликати та проводити наради з питань, що належать до повноваженьУправління.

4.3. Здійснювати за дорученням Міністерства юстиції України контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у м. Києві шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 18.01.2013р. та Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2013 р. № 1284/5, а в разі отримання відповідного доручення Департаменту - на всій території України.

4.4. Під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості стосовно виконання ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією,

3
ліквідатора відповідно до законодавства; складати акти, які фіксують факти, пов’язані з організаційними питаннями стосовно проведення перевірки; складати довідки та акти перевірок за результатами проведення перевірок, виносити приписи про недопущення порушень та розпорядження про усунення виявлених порушень; за наявності достатніх підстав вносить пропозицію до структурного підрозділу Мін’юсту, який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії, щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення.

4.5. У випадку наявності підстав для здійснення державного нагляду (контролю) здійснювати за дорученням Міністерства юстиції України планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у м. Києві, а в разі отримання відповідного доручення Департаменту - на всій території України.

4.6. Здійснювати за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків.

4.7. Керуватись у своїй роботі нормами чинного законодавства України.

4.8. Повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати планові та позапланові перевірки в межах повноважень, передбачених законодавством.
5. Керівництво
5.1. Управління очолює начальник Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві, який призначається та звільняється з посади наказом Головного управління юстиції за погодженням з директором Департаменту.

5.2. На посаду начальника Управління з питань банкрутства Головного управління юстиції у м. Києві (далі - Начальник Управління) призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрямком «Право», «Менеджмент організації і адміністрування», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна

економіка», «Економіка підприємства», «Оподаткування» або за іншим напрямом юридичного чи економічного спрямування. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Начальник Управління підпорядковується начальнику Головного управління юстиції та його заступникам, згідно розподілу функціональних обов’язків.

5.4. Начальник Управління:

5.4.1 забезпечує та контролює виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

5.4.2 організовує, спрямовує і контролює роботу відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючих та супроводу процедур банкрутства та відділу інформаційно-аналітичної роботи відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

4
5.4.3 планує роботу Управління;

5.4.4 здійснює контроль та відповідає за своєчасне виконання доручень Міністра юстиції, заступників Міністра юстиції, директора Департаменту, начальника Головного управління юстиції та його заступників;

5.4.5 закріплює відповідні напрямки роботи та забезпечує розподіл обов’язків між працівниками відділів, що входять до складу Управління, а також розробляє посадові інструкції працівників;

5.4.6 вносить пропозиції та погоджує кандидатури на призначення та звільнення з посад працівників Управління;

5.4.7 забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Управління, готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності останніх;

5.4.8 проводить оперативні наради в Управлінні з питань, що пов’язані з діяльністю Управління;

5.4.9 надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Управління, контролює хід та правильність виконання завдань;

5.4.10 здійснює особистий прийом громадян, розглядає звернення громадян та забезпечує їх перевірку;

5.4.11 координує роботу Управління з іншими структурними підрозділами Головного управління юстиції з питань, що віднесені до компетенції Управління;

5.4.12 здійснює моніторинг ефективності діяльності Управління;

5.4.13 звітує перед начальником Головного управління юстиції про виконання покладених на Управління завдань та функцій.


6. Організація роботи
6.1. Управління здійснює свою діяльність на основі зведених піврічних планів Головного управління юстиції, затверджених начальником Головного

управління юстиції, та щоквартальних планів роботи Управління, затверджених директором Департаменту.

6.2. Управління організовує свою роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами Головного управління юстиції.

6.3. Начальник Управління керує діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.6.4. На час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою або з інших причин Начальника, його обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу контролю за діяльністю арбітражних керуючихта супроводу процедур банкрутства та несе відповідальність за виконання

покладених на Управління завдань, а в разі відсутності останнього, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи Управління.

6.5. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджені начальником Головного управління юстиції.

  1. Положення про Управління набуває чинності з моменту його затвердження.

  2. Зміни та доповнення до Положення про Управління можуть бути внесені

5
начальником Головного управління юстиції за власною ініціативою або за поданням начальника Управління.


 1. Взаємодія (службові обов'язки)

з іншими структурними підрозділами
7.1. Начальник Управління одержує документи для виконання від начальника Головного управління юстиції та заступника начальника Головного управління юстиції, що координує роботу Управління, відповідно до функціональних обов’язків, у день накладення резолюції або на наступний день.

7.2. Начальник Управління забезпечує своєчасне доведення документів до виконавців та здійснює контроль за станом, термінами, якістю виконання документів, їх відповідністю резолюціям та вимогам законодавства про діловодство.

7.3. Управління взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, в тому числі правоохоронними з питань, віднесених до компетенції Управління.

7.4. Управління взаємодіє зі структурними підрозділами Головного управління юстиції з питань віднесених до компетенції Управління.


Перший заступник начальника Головного управління юстиції
у м. КиєвіА. Г. Бєлов
ПОГОДЖЕНО:


Начальник Управління кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у м. Києві


Н.В. Бондарчук


Скачати 92.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал