Положення про студентське самоврядування київського національного університету імені тараса шевченка (зі змінами та доповненнями, прийнятими Конференцією студентів Університету від 30 березня 2016 року) 2016 рікСкачати 420.29 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.09.2017
Розмір420.29 Kb.
  1   2   3


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(зі змінами та доповненнями, прийнятими Конференцією студентів Університету від 30 березня 2016 року)

2016 рік

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯГлава 1.1. Структура органів студентського самоврядування.

1.1.1.Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської навчальноїгрупи, структурного підрозділу Університету (інституту/факультету), гуртожитку, Студентського містечка, Університету, може здійснюватись на рівні курсу або спеціальності. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності.
Структурні підрозділи Університету включають в себе інститиути та факультети.
1.1.2.Вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету є Конференція студентів Університету. Вищим представницьким органом студентського самоврядування структурного підрозділу Університету є Конференція студентів відповідного структуроного підрозділу. Під структурними підрозділами Університету в цьому Положенні слід розуміти факультети та інститути Університету.
1.1.3.Очолює виконавчу гілкуВищим виконавчим органом студентського самоврядування Університету є Студентський парламент Університету. Виконавчу гілку студентського самоврядування структурного підрозділу Університету очолює Студентський парламент відповідного структурного підрозділу Університету.
1.1.4.Органи студентського самоврядування всіх рівнів є виборними та формуються строком на один рік. Голові органів студентського самоврядування, їхні перші заступники та секретарі можуть перебувати на посаді не більше ніж два роки поспіль. .
1.1.5.Органи студентського самоврядування всіх рівнів є підзвітними Конференції студентів відповідного рівня та Конференції студентів Університету..
1.1.6.Єдиним контрольно­ревізійним органом студентського самоврядування в Університеті є Контрольно­ревізійна комісія студентів Університету.

Виключними повноваженнями у сфері контролю студентського самоврядування Університету наділена Контрольно-ревізійна комісія студентів Університету.

Одночасно обіймати посади в органах студентського самоврядування та в Контрольно-ревізійній комісії студенів Університету заборонено. Відповідне обмеження не поширюється на органи студентського самоврядування, передбачені Главою 5.2 цього Положення.
1.1.7.Засідання колегіальних органів студентського самоврядування Університету є правомочними повноважними за умови участі присутності в них більше 1/2на ніх не менше половини віж їхнього складу від їхнього кількісного складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від

кількості присутніх, а щодо питань, окремо визначених цим Положенням – не менш як 2/3 відніж двома третинами голосів кількості присутніх.


Глава 1.2. Права та обов’язки членів органів студентського самоврядування.
1.2.1.Члени органів студентського самоврядування мають право:

 1. брати участь у веденні спраахв органів студентського самоврядування
  • порядку, визначеному цим Положенням;
 1. вносити пропозиції щодо покращення діяльності органів студентського самоврядування;
 1. ставити питання про внесення змін до Положення про студентське самоврядування або про тлумачення його окремих пунктів останнього;
 1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань забезпечення якості навчання,удосконалення освітнього процесу, науково­дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 1. братиучасть у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
 1. Делегувати своїх представників до робочих та консультативно­дорадчих органів;
 1. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 1. розпоряджатися коштами та іншим майном, що визначенівизначеними Вченою радою Університету;
 1. інші права, передбачені цим Положенням і які випливають з нього.


1.2.2.Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:

 1. захищати права та інтереси студентів, представляти їх у відносинах з Університетом;
 1. належним чином представляти інтереси студентів у відносинах з Університетом;
 1. якісновиконувати завдання, що покладені на відповідний орган студентського самоврядування цим Положенням і рішенням Конференції студентів Університету;
 1. дотримуватися вимог законодавства та цього Положення;

 1. виконувати рішення і доручення органів студентського самоврядування Університету;
 1. запобігати, а в разі неможливості цього ­ фіксувати порушення прав студентів, законодавства, Статуту Університету, цього Положення працівниками Університету і повідомляти про це відповідним правоохоронним органам та посадовим особам Університету.


1.2.3. Голови органів студентського самоврядування та їхні перші заступники і секретарі можуть перебувати на посаді не більше ніж два строки.

1.2.4.Представницькі, виконавчі та контрольно­ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік.
1.2.5.Один і той самий студент не має права одночасно обіймати посади в органах студентського самоврядування та в Контрольно­ревізійній комісії студентів Університету. Відповідне обмеження не поширюється на органи студентського самоврядування, передбачені Главою 5.2 цього Положення.
Глава 1.3. Фінансова основа та матеріально­технічне забезпечення студентського самоврядування.
1.3.1.Фінансовою основою студентського самоврядування є:

 1. кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

 2. добровільні членські внески студентів, які можуть встановлюватись Конференцією студентів Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 5 відсоткаів прожиткового мінімуму, встановленого законом.


1.3.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань відповідно до мети діяльності та затверджених кошторисів і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

1.3.3.Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік шляхом опублікування звіту на інформаційних ресурсах студентського самоврядування Університету. Не рідше, ніж раз на рік органи студентського самоврядування публічно звітують перед Конференцією студентів відповідного рівня щодо використання коштів.Органи студентського самовредування публічно звітують про використання коштів не менше, ніж один раз на рік перед Конференцією студентів Університету та шляхом публікації звіту на інформаційних ресурсах студентського самоврядування Університету.
1.3.4.Адміністрація Університету та адміністрації структурних підрозділів Університету мають всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (шляхом надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).
Глава 1.4. Інформаційне забезпечення студентського самоврядування.

1.4.1.В цілях діяльності студентського самоврядування функціонують офіційні веб­сторінки та електронна пошта студентського самоврядування Університету, перелік яких в обов’язковому порядку визначається окремим рішенням Голови Студентського парламенту Університету.
1.4.2.Обов’язковому опублікуванню на офіційних веб­сторінках студентського самоврядування підлягають:


 1. оголошення про скликання органів студентського самоврядування;
 1. оголошення та супровідна інформація щодощодо проведення виборів до органів студентського самоврядування;
 1. оголошення та супровідна інформація щодо проведення виборів делегатів від студентства для участі у громадському самоврядуванні Університету;
 1. керівний склад органів студентського самоврядування Університету, структурних підрозділів Університету, гуртожитків та Студентського містечка;
 1. звіти про діяльність органів студентського самоврядування;
 1. звіти про використання коштів органами студентського самоврядування;

 1. установчі акти органів студентського самоврядування, включно з цим Положенням.

 2. Інформація, передбачена п.1-3, публікується не менше, ніж за 10 календарних днів до відповідних заходів.


1.4.3.Проекти установчих актів органів студентського самоврядування підлягають публікації не менш ніж за 10 днів до дати їх прийняття, разом з контактними даними для надсилання зауважень та пропозицій студентами. попередньому публічному обговоренню до винесення на голосування Конференції студентського самоврядування Університету, що відбувається шляхом публікації не менше ніж за 10 календарних днів до дати проведення голосування. Разом з проектами публікуються контактні дані Голови робочої робочої групи для внесення зауважень та пропозицій.
Глава 1.5. Взаємодія органів студентського самоврядування з Адміністрацією Університету та Адміністраціями структурних підрозділів Університету.
1.5.1.Адміністрація Університету та Адміністрації структурних підрозділів Університету не мають права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.Студентське самоврядування Університету взаємодіє з Адміністрацією Університету та структурних підрозділів на засадах поваги, взаємодопомоги, добровільності та в інтересах студентів Університету.
Студентське самоврядування Університету не перебуває в підпорядкованості Адміністрації Університету чи структурних підрозділів. Будь-який тиск на органи студенського самоврядування забороняється.

1.5.2.Адміністрація Університету та Адміністрації структурних підрозділів Університету мають право отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо).
1.5.3.Адміністрація Університету та факультетів зобов’язана:

 1. інформувати органи студентського самоврядування про рішення, які стосуються прав та, обов’язків та законних інтересів студентів Університету;

 2. консультуватись з органами студентського самоврядування відповідного рівня щодо прийняття рішень та актів, які стосуються прав, обов’язків та законних інтересів студентів Університету, повідомляти заздалегідь (не пізніше ніж за 10 днів) про проекти таких рішень не пізніше, ніж за 10 днів до їхнього прийняття;
 1. інформувати про прийняті рішення та акти, які прямо стосуються прав, обов’язків та законних інтересів студентів Університету;
 1. надавати інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Університеті.

1.5.4.Органи та посадові особи студентського самоврядування мають право здійснювати громадський контроль використання коштів Університетом.

Глава 1.6. Зовнішні зносини відносини органів студентського самоврядування.

1.6.1.Органи студентського самоврядування Університету можуть співпрацювати з організаціями та об’єднаннями, діяльність яких не має політичного чи релігійного характеру. Пріорітетними напрямами зовнішніх відносин органів студентського самоврядування Університету є обмін досвідом визнаних фахівців зі студентами Київського національного університету; реалізація спільних проектів, професійна практика та працевлаштування; фінансова підтримка студентських ініціатив; підвищення авторитету Університету на національному та міжнародному рівнях.
1.6.2.Органи студентського самоврядування університету є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських об'єднань і релігійних організацій.
1.6.2.Органи студентського самоврядування Університету можуть співпрацювати з комерційними та некомерційними організаціями у науковій, освітній та культурно-масової сферах.

Розділ 2. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНІ


УНІВЕРСИТЕТУ

Глава 2.1. Конференція студентів Університету.

2.1.1. Конференція студентів Університету формується представниками структурних підрозділів Університету шляхом відбору 10 делегатів із числа студентів відповідного інституту чи факультету.складається зі студентів ­ делегатів окремих структурних підрозділів Університету. Від одного структурного підрозділу Університету обирається 10 делегатів із числа студентів цього підрозділу.
2.1.2.Делегати Конференції студентів Університету обираються терміном на один рік шляхом прямих таємних виборів, які організовуються проводяться Виборчими комісіями структурних підрозділів Університету.
2.1.3.Конференція студентів Університету:

 1. ухвалює Положення про студентське самоврядування Університету, зміни та доповнення до нього;

 2. приймає внутрішні документи, які визначають засади діяльності органів студентського самоврядування на рівні Університету;
 1. визначає структуру та повноваження органів студентського самоврядування, а також порядок проведення прямих таємних виборів органів студентського самоврядування;
 1. здійснює контроль за роботою виконавчих органів студентського самоврядування Університету;
 1. заслуховує звіт представницьких, виконавчих і контрольно­ревізійних органів студентського самоврядування Університету про виконану роботу і приймає рішення щодо їх діяльності не менше одного разу на рік;
 1. затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 1. затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

 1. розглядає найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування;
 1. здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.


2.1.4.Конференція студентів Університету скликається Головою Студентського парламенту Університету не рідше двох разів на рік. Інформування про скликання Конференції здійснюється не менше, ніж за 10 днів до дати проведення.

За рішенням Студентського парламенту Університету, інформування про скликання позачергового засідання Конференції здійснюється не менше, ніж за 3 дні до дати проведення.


В загальному порядку про скликання Конференції повідомляється не пізніше, ніж за десять днів до її проведення. Про скликання позачергового засідання Конференції студентів Університету може повідомлятися у срок менше ніж за десять днів до її проведення за рішенням Студентського парламенту Університету.
2.1.5.Позачергове засідання Конференції студентів Університету може скликатися:


 1. за рішенням Студентського парламенту Університету;
 1. за рішенням Голови Студентського парламенту Університету для розгляду і прийняття рішень з невідкладних питань;
 1. на вимогу студентів, яка засвідчена підписами не менш як 5 відсотків студентів Університету;
 1. в інших випадках передбачених цим Положенням.2.1.6.Керує роботою Конференції студентів Університету Головуючий Конференцією студентів та її секретар, який веде протокол Конференції студентів Університету та разом з Головуючим підписує його.
Головуючий Конференцією студентів та її секретар обираються на першому засіданні Конференції студентів Університету нового скликання простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів Конференції. До обрання Головуючого Конференцією та її секретаря їх обов’язки виконують Голова Студентського парламенту Університету та секретар Студентського парламенту Університету відповідно.


2.1.7.Делегати мають право:

 1. входити до складу тимчасових комісій;
 1. вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Конференції студентів та Студентського парламенту Університету, Студентських парламентів відповідних рівнів;
 1. робити звернення та звертатись по за роз’ясненнями до Адміністрації Університету, адміністрацій структурного підрозділу Університету, адміністрації студентського містечка Університету тощо.2.1.8.Делегати зобов’язані:

 1. брати участь в засіданнях Конференції студентів Університету. За відсутність без поважних причин на засіданнях Конференції більше 2 разів, делегат може бути виключений зі складу Конференції;
 1. запобігати, а в разі неможливості цього ­ фіксувати порушення законодавства, Статуту Університету, цього Положення студентами та працівниками Університету і повідомляти про них органи студентського самоврядування;
 1. повідомляти органи студентського самоврядування Університету, факультету, Ревізійну комісію та Конференцію студентів Університету щодо виявлених фактів корупції в Університеті;
 1. доносити до відома органів студентського самоврядування та Конференції студентів Університету скарги та пропозиції студентів щодо навчально­освітнього процесу, якості освіти, побутових, санітарно­гігієнічних умов, харчування тощо.


2.1.9.До виключної компетенції Конференції студентів Університету відноситься:


 1. обрання Голови, заступника та членів Виборчої комісії Університету;
 1. оголошення Резолюції недовіри органам і членам органів студентського самоврядування Університету;
 1. затвердження Положення про студентське самоврядування Університету, внесення до нього змін та доповнень.


2.1.10.Рішення Конференції студентів Університету є обов'язковим для виконання всіма студентами та органами студентського самоврядування

Університету, а також мають бути дотримані Адміністрацією Університету та іншими посадовими особами Університету.


Глава 2.2. Студентський парламент Університету.

2.2.1.Студентський парламент Університету є вищим виконавчим органом студентського самоврядування і, який представляє інтереси всіх студентів Університету.
2.2.2.Студентський парламент Університету очолює Голова, який обирається студентами Університету шляхом прямих таємних виборів терміном на один рік.
2.2.3.Студентський парламент Університету (далі ​—​СПУ) складається з Голови Студентського парламенту Університету (далі ​— Голови СПУ​), Першого заступника Голови СПУ, заступників Голови СПУ, секретаря СПУ, Голів студентських парламентів структурних підрозділів Університету, Голів департаментів СПУ. До Студентського парламенту Університету за посадою входить Голова Студентської ради Студмістечка Університету на правах заступника Голови СПУ з питань гуртожитків.
2.2.4.Департаменти Студентського парламенту Університету є допоміжними органами, які сприяють здійсненню студентського самоврядування в Університеті. Голови департаментів Студентського парламенту Університету призначається та звільняється Головою Студентського парламенту Університету.
2.2.5. Структура та перелік, повноваження та функції департаментів СПУ та їх Голів визначається цим Положенням та розпорядженнями Голови СПУ. Структура та перелік, повноваження та функції Студентської ради Студмістечка регламентуються Додатком до Положення про студентське самоврядування в Університеті щодо Студентської ради Студмістечка Університету.
2.2.6.Студентський парламент Університету:


 1. організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування Університету відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування Університету;
 1. координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих органів студентського самоврядування Університету;
 1. надає методичну допомогу Студентським парламентам нижчого рівня з метою забезпечення реалізації цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;
 1. скликає Конференцію студентів Університету;
 1. виносить на розгляд Конференції студентів Університету питання, що вимагають її розгляду;
 1. здійснює контроль за виконанням рішень Конференції студентів Університету;
 1. здійснює контроль за ходом виборів виконавчих органів

студентського самоврядування всіх рівнів;


8) здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів;


 1. вносить пропозиції для Адміністрації Університету щодо організації навчальновиховного процесу, забезпечення соціально­побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів;
 1. вносить пропозиції для Адміністрації Університету щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування тощо;
 1. вносить пропозиції для Адміністрації Університету щодо вдосконалення умов навчання та побуту студентів;
 1. забезпечує інформування студентів Університету з питань, що стосуються їх прав, обов’язків та інтересів;
 1. приймає або відхиляє проект рішення про початок акції протесту поданий Головою СПУ.
 1. здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.


2.2.7.За погодженням зі Студентським парламентом Університету здійснюється:

 1. призначення заступників керівника (проректорів) Університету;
 1. затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються.

Відповідне погодження надається на засіданні Студентського парламенту Університету простою більшістю від кількісного складу Студентського парламенту Університету.


2.2.8.Студентський парламент Університету скликається на чергові та позачергові засідання.

2.2.9. На засіданнях СПУ право голосу мають Голова СПУ, Перший заступник Голови СПУ, заступники Голови СПУ, секретар СПУ, Голови студентських парламентів структурних підрозділів Університету, Голови департаментів СПУ та Голова ЦВК СПУ. У випадку рівної кількості голосів при голосуванні, голос Голови СПУ вважається вирішальним.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка