Положення про шкільне наукове товариство затверджено методичною радою школи від 15. 09. 2014 року №3 Голова методичної ради школи Т. В. Мірошниченко ПоложенняСкачати 93.59 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір93.59 Kb.
Положення

про шкільне

наукове

товариство


ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною радою школи

від 15.09.2014 року №3

Голова методичної ради школи

Т.В. Мірошниченко
Положення

про шкільне наукове товариство

Дослідницька робота –


це засіб активізації

творчих здібностей учнів1. Загальні положення

Шкільне наукове товариство (ШНТ) — об'єднання учнів, педагогічних працівників школи, які прагнуть до більш глибокої обізнаності в різних галузях науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, придбанню умінь і навиків дослідницької роботи.Мета діяльності шкільного наукового товариства полягає в залученні молоді та педагогів до пошукової, експериментальної, проектної науково-дослідницької діяльності, поглибленого вивчення наук. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів, та сприяння вдосконаленню самоосвітньої компетентності вчителів.

Діяльність ШНТ здійснюється на основі даного Положення.

ШНТ має свою назву, емблему, девіз.

2.Задачі ШНТ:


 1. розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей школярів;

 1. ознайомлення учнів із методами і прийомами наукового пошуку;

 1. опрацювання наукової літератури, відбір, аналіз, систематизація інформації; оформлення наукових робот відповідно до вимог;

 2. формування культури творчої діяльності;

 3. сприяння оволодінню учнями мистецтвом дискусії, вмінням виступами перед аудиторією з доповідями;

 1. сприяти професійному самовизначенню молоді відповідно до її інтересів та здібностей;

 2. організація змістовного дозвілля, навчально-оздоровчої діяльності, здорового способу життя.

3.Зміст і форми роботи ШНТ:

 1. організація навчально-творчої діяльності школярів;

 2. задоволення персонального попиту учасників ШНТ на вивчення проблеми, які їх цікавлять;

 1. участь в експедиціях, олімпіадах, конкурсах, турнірах, виставках;

 2. проведення семінарів, дискусій, науково-практичних конференцій:

 3. виступи з лекціями, доповідями, повідомленнями, творчими звітами;

 1. зустрічі з ученими, співробітниками музеїв, архівів;

 2. узагальнення досвіду роботи з інтелектуально обдарованими дітьми та учнівською молоддю;

 3. організація психологічного супроводу навчально-виховної роботи;

 4. поширення інновацій у системі навчально-виховної роботи з інтелектуально обдарованою молоддю;

 5. вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду.

4.Структура і організація роботи ШНТ.

Положення про ШНТ ухвалюють на загальних зборах членів наукового товариства. Збори — це вищий орган шкільного наукового товариства, які проводяться на початку навчального року, після того, як будуть вивчені наукові інтереси учнів. На загальних зборах підводяться підсумки за звітній період, обирають Раду наукового товариства, затверджують назву шкільного наукового товариства, план його роботи на рік, ухвалюють емблему і девіз.

Загальні збори шкільного наукового товариства відбуваються один раз на рік.

У період між загальними зборами ці функції покладаються на Раду наукового товариства, до складу якої входять: керівник (заступник) навчального закладу, керівник наукового товариства, керівники та лідери учнівських творчих об’єднань. До повноважень Ради наукового товариства належать: планування роботи НТУ на навчальний рік; аналіз результатів діяльності за попередній період; ініціювання проведення учнівських конференцій, пізнавально-розважальних, оздоровчих заходів; взаємодію з Сумським територіальним відділенням МАН України. Засідання Ради наукового товариства проводяться щорічно — раз на 3 місяці. Рада ШНТ працює у співпраці з методичною радою школи. За підсумками роботи за рік Рада готує звіт за всіма розділами плану і виступає з ним на засіданні методичної ради (початок навчального року).

Основні функції:


 • керівника наукового товариства: планування, організація та контроль роботи учнівських творчих об’єднань; організація та проведення організаційно-масової роботи; складання звітів та інформацій про роботу ШНТ;

 • керівник учнівських творчих об’єднань: організація та здійснення навчально-виховної роботи за профілем; організація групової та (або) індивідуальної пошуково-дослідницької діяльності учнів; їх підготовка до участі в конкурсах творчого та дослідницького спрямування, учнівських конференціях, інших заходах творчого або дослідницького спрямування;

 • наукових консультантів: надання теоретичної та організаційно-практичної допомоги в проведенні досліджень учнів відповідно до обраних ними напрямів;

 • практичного психолога закладу: організація та здійснення психологічного супроводу навчально-виховної роботи НТУ: діагностична, корекційно-розвивальна робота, консультування педагогів та батьків вихованців;

 • піклувальної ради: сприяння роботі творчих об’єднань ШНТ (організаційне, матеріально-технічне, фінансове тощо); стимулювання переможців конкурсних заходів, юних винахідників, виконавців замовлень наукових та науково-виробничих підприємств.

Основним документом роботи наукового товариства є план діяльності на рік.

Основна форма роботи ШНТ – це секція, у яку входять учні 8-11 класів, які об’єднані в творчі групи учнів під керівництвом учителя. У секцію об’єднуються діти, які мають спільні інтереси в тій чи іншій галузі знань. Заняття в секціях проводять раз на два тижні. Підсумки роботи секцій та результативність їх діяльності підбивають на підсумковій науково-дослідницькій конференції.

Керівник секції оформлює матеріали роботи секції за зразком:

1. Назва секції.

2. Список її членів.

3. Керівник секції.

4. Мета створення секції та її основні завдання.

5. Головні напрями її роботи.

6. Форми роботи секції:

а) теоретичні заняття;

б) практичні заняття;

в) творчі заняття;

г) дослідницько-підсумкова робота (захист доповідей, учнівських проектів, рефератів, конкурси, олімпіади, конференції).

На першому занятті секції керівник знайомиться з учнями, викладає їм перспективи роботи секції, визначає рівень їхньої підготовленості, світогляд, інтерес до наукової діяльності взагалі й до тієї теми, над якою вони збираються працювати. Отримує від учнів інформацію про тему майбутнього дослідження, про значущість для них цього вибору.

Друге заняття може бути присвячене визначенню списку літератури та складанню плану роботи за обраною темою. На цьому ж занятті учні отримують рекомендації щодо написання роботи, оформлені у вигляді наведених нижче пам'яток.

У школі можуть працювати лінгвістична, математична, еко-біологічна, фізична, історична, географічна, психологічна, педагогічна, соціологічна секції тощо.5. Учасники наукового товариства.

Членами товариства є учні 8—11-х класів, що виявили бажання брати активну участь в роботі однієї-двох секцій наукового товариства.Учні члени наукового товариства мають право:

 • обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь, учнівський проект тощо);

 • отримати необхідну консультацію у свого керівника;

 • вибрати тему відповідно до своїх інтересів;

 • використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну та інформаційно-довідкову базу школи;

 • одержувати регулярну методичну і організаційну допомогу від керівників і наукових консультантів учнівської дослідницької роботи;

 • вільно використовувати власні результати дослідницької діяльності відповідно до авторського права;

Учень, що отримав високу оцінку своєї наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов'язана тема його наукової роботи.

Члени наукового товариства зобов'язані:

 • регулярно й активно брати участь у засіданнях своєї секції;

 • періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні своєї секції;

 • брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових конференціях;

 • виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх виконання;

 • виконувати дослідження відповідно до вимог, затверджених в освітній установі;

 • дотримувати повне збереження і дбайливо використовувати матеріальні і технічні ресурси і довідково-інформаційні матеріали освітньої установи, а також допоміжних установ (бібліотек, архівів, музеїв і т.п.);

 • за активну діяльність в ШНТ і виконання конкретних робіт старшокласники нагороджуються спеціальними дипломами;

6. Науково-дослідницька конференція учнів

Конференція проводиться Радою школи 1 раз на рік ( травень місяць) з метою: • демонстрації придбаних учнями знань, умінь і навиків наукового дослідження, розвитку пізнавальних інтересів і творчості , розвитку кругозору в різних галузях знань;

 • залучення учнів до наукового пошуку, стимулювання активної участі в науково-дослідницькому житті школи;

 • професійного самовизначення і ранньої професійної орієнтації.

Учасники конференції

До участі в конференції допускаються учні 8—11-х класів, що беруть активну участь у роботі наукових секцій і що отримали дозвіл керівника і наукового консультанта на участь у шкільній науковій конференції.Загальні вимоги до науково-дослідницьких робіт учнів

На конференцію можуть бути представлений роботи пошукового і дослідницького характеру, виконані членами шкільних секцій індивідуально або в групі у формі докладу, творчого проекту або звіту про експеримент. Захист роботи може супроводжуватися слайдами, малюнками, кресленнями, схемами, презентаціями.

Наукова робота повинна бути:


 • дослідницькою;

 • актуальною;

 • мати практичну значущість для самого автора, школи.

Ефективність діяльності учнівського наукового товариства визначається правами і обов'язками його членів. (Додаток 1).

7. Роль психологічної служби в організації науково-дослідницької роботи учнів.

Психологічна служба школи має надавати значну допомогу в організації та розвитку науково-дослідницької роботи в школі. Серед інтелектуально обдарованих учнів, які беруть участь у роботі наукового товариства, є ті, хто сам демонструє свої інтелектуальні вміння. Але є й невпевнені в собі, інертні. З такими учнями слід проводити тренінгові та корекційні заняття. Цим і повинна займатися психологічна служба.

Психолог за допомогою діагностики визначає завдання, які він вирішуватиме в ході корекційних занять з учнями. Паралельно вивчає комунікативні вміння учнів, які прагнуть взяти участь у науково-дослідницькій роботі.

Додаток до положення


Орієнтовний план написання науково-дослідницької роботи

Вступ

У вступі автор обґрунтовує обрану тему, стисло пояснює, в чому полягає його науковий інтерес. (Актуальність обраної теми: «Чому зазначену проблему необхідно вирішувати сьогодні?»)

Формулюються основні характеристики роботи (об'єкт, предмет, мета, завдання, методи, організація та проведення дослідження, теоретичне і практичне значення здобутих результатів, структура).

Автор розкриває завдання, які слід розв'язати в цій роботі, визначає шляхи їх розв'язання, дає характеристику предмета дослідження.


I розділ. Наукова (теоретична) частина роботи

Автор дає стислий аналіз прочитаної з даної теми літератури, аналізує теоретичну частину проблеми і методики, за допомогою яких можна її розв'язати.


II розділ. Методика проведення експериментальної та дослідницької частини роботи

Детальний опис самої методики, засобів, прийомів, використаних для її здійснення.


III розділ. Аналіз результатів дослідження

Тут автор аналізує дані, отримані в ході експерименту.


Висновки

У цьому розділі автор робить особисті висновки за результатами даних, отриманих у ході експерименту, зіставляючи їх із теоретичним матеріалом другого розділу.Завершує роботу список використаної літератури.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка