Положення про шкільне методичне об'єднання вчителів-предметників Загальні положенняСкачати 459.09 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.09.2017
Розмір459.09 Kb.
  1   2   3
Затверджено

Засідання методичної ради

Протокол №1 від 07.09.15

Методоб'єднання вчителів суспільно - гуманітарного

циклу

Голова МО: Марич В.М.

Гаврилівська школа І-ІІІ ст. 2015-2016
ІІІ етап – формувальний
Проблема:

«Розвиток ініціативи і творчості кожного вчителя та впровадження результатів наукових досліджень у практику своєї роботи»


ПОЛОЖЕННЯ

про шкільне методичне об'єднання вчителів-предметників

1. Загальні положення:

1.1. Шкільне методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів. 

1.2.Шкільні методичні об’єднання створюються при наявності не менше 3-ох спеціалістів одного фаху. 

1.3. Шкільне методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.4. В своїй роботі шкільне методичне об’єднання підлегле педагогічній раді.
2. Структура та функції шкільного методичного об'єднання:

2.1. Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.

2.2. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

2.3. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів.

2.4. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.5. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора з НВР 


 3. Зміст і напрямки роботи шкільного методичного об'єднання вчителів.

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

3.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

3.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

3.3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

3.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розглядання календарно-тематичних планів.

3.6.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

3.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

3.8. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.9.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Обов’язки керівника шкільного методичного об’єднання вчителів:

Керівник методичного об’єднання є членом науково-методичної ради і виконує наступну роботу:

4.1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний

навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

4.5. Відвідує районні наради керівників методичних об’єднань вчителів відповідної галузі знань.

4.6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.7. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

4.8. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

4.9. Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання школи.

4.10. Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального закладу.

4.11. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

4.12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.13. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

4.14. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

4.15. Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

4.16. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

4.17. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

4.18. Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді школи.

 

5. Обов’язки вчителів- членів ШМОКожен вчитель – член ШМО повинен:

         постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность;

         мати особисту програму професійної самоосвіти;

         брати активну участь в розробці відкритих заходів;

         брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;

         кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики

         викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи,

         методичні вимоги до категорій;

         володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 

6. Права вчителів- членів ШМО

Кожен вчитель – член ШМО має право:

6.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси,

семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в навчальному закладі.

6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

 

7. Документація ШМО.

1. План роботи на рік.

1.1. Аналіз роботи за минулий рік.

1.2. План засідань методичного об’єднання.

1.3. Заходи щодо підвищення фахової майстерності вчителів.

1.4. Контроль за якістю навчальної діяльності учнів.

1.5. Проблемні питання, над якими працюють вчителі.

1.6. Організація позакласної роботи

1.7. Графік проведення відкритих уроків і виховних заходів.

1.8. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази.

2. Протоколи засідань

3. Програми дослідницько-експериментальної роботи.

4. Аналітичні матеріали контролю за станом викладання предмета та якості знань (дані зрізів, діагностики).

5. Набір навчальних програм.

6. Тематичне планування кожного вчителя.

7. Матриця об’єму інновації по кожному вчителю.

8. Діагностика вчителів (анкети).

9. Схеми аналізу (типи і види уроків, типи і види аналізу, критерії аналізу особистісно орієнтованого уроку, схема аналізу аспектів організації уроку, психологічний аналіз, аналіз з точки зору демократизму, комплексний аналіз, психолого-педагогічний аналіз)

10. Методична література (картотека нормативних документів).


8. Керівництво діяльністю ШМО

8.1. Керівництво діяльністю ШМО здійснює заступник директора з НВР.Мета і завдання

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

на 2015 - 2016 н. р.

1.Спрямувати роботу на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:

- Конституції України,

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

- Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXI столітті;

- державної програми «Вчитель».

2.Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

3.Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

4.Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.

5.Плекати любов і повагу до українського слова.

6.Працювати над удосконаленням культури мо­влення.

7.Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.

8.Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

9.Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання відповідно до освітніх стандартів.

10.Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.

11.Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.

12.Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.

13.Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

14Залучати учнів до участі в олімпіадах з ук­раїнської мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка,пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

15.Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.

16.Готувати учнів до ДПА, до проходження ЗНО з української мови та літератури.

17.Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу з української мови та літератури.

18.Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.

19.Формувати активну громадську позицію вчи­телів та учнівської молоді.

20.Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

21.Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

22.Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

23.Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

24.Координувати планування.

25.Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

26.Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

27.Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

28.Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

29.Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

30.Виготовляти наочність.


Основні напрямки діяльності

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

(2015 -2016 н. р.)
1. Аналіз результатів освітньої діяльності з пред­метів.

2. Розробка інтегрованих навчальних програм з пред­метів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

4. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підви­щення кваліфікації вчителів.

5. Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.

6. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних ма­теріалів до них.

7. Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.

8. Удосконалення навчально-лабораторної бази МО.

9. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2014-2015 н. р.

Методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу працювало згідно навчальної проблеми області: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в основному освітньому середовищі».

Протягом навчального року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання, на яких виносилися важливі питання навчання щодо особливостей викладання предметів у 2014-2015 н. р. за новими навчальними програмами у 6 кл., завдання методичної проблеми « Формування в учнів навичок соціальної компетенції на уроках вчителів суспільна гуманітарного циклу», підготовка дітей до участі в районних олімпіадах, конкурсах з української мови та літератури ім. П. Яцика та Т. Шевченка, обговорювалися наукові та методичні новинки.
Робота була спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і фахової підготовки вчителя, на розвиток його творчого потенціалу, на формування мобільності педагога у використанні сучасних інноваційних технологій навчання з метою створення якісного освітнього середовища для учнів.

У методоб’єднанні працювали такі вчителі:   • учителі української мови та літератури

 • Таран Р.М.,II KK

 • Швидка Л.В., І КК;

   • вчитель світової літератури та російської мови:

 • Марич В.М.,I KK

   • вчитель англійської мови:

 • Німченко О.О., спеціаліст

- вчитель історії та правознавства:

 • Мінько Є.В., спеціаліст

Якість знань учнів вчителів суспільно – гуманітарного циклу можна проаналізувати за таблицею:

Вчитель

Клас

Українська мова

Українська література
I

II

Річна

Прим.

I

II

Річна

Прим.
Марич В.М.

5

82%

82%

82%

Стаб.

91%

100%

100%

Підв. на 9%
Таран Р.М.

6

100%

100%

100%

Стаб.

100%

100%

100%

Стаб.
7

60%

70%

70%

Підв. на 10%

70%

90%

90%

Підв. на 20%
Швидка Л.В

8

69%

69%

69%

Стаб.

85%

92%

92%

Підв. на 7%9

50%

50%

50%

Стаб.

75%

77%

77%

Підв. на 2%
10

50%

50%

50%

Стаб.

50%

50%

100%

Підв. на 50%
Вчитель

Клас

Світова література

Англійська мова
I

II

Річна

Прим.

I

II

Річна

Прим.
Марич В.М.

Німченко О.О

5


82%

91%

91%

Підв. на 9%

64%

73%

73%

Підв. на 9%
6


100%


100%


100%


Стаб.


83%


67%


67%


Зниз. на 16%
7

70%

80%

80%

Підв. на 10%

30%

70%

70%

Підв. на 40%
8


85%


85%

85%


Стаб.


69%


85%


85%


Підв. на 16%

9


58%


62%


62%


Підв. на 4%


56%


62%


46%


Зниз. на 16%

10

50%

75%

75%

Підв. на 25%

50%

75%

75%

Підв. на 25%
ВчительКлас


Всесвітня історія

Історія України
I

II

Річна

Прим.

I

II

Річна

Прим.
Мінько Є. В.


5

91%


100%


100%


Підв. на 9%
6

100%

100%

100%

Стаб.

7

70%

70%

70%

Стаб.

60%

70%

70%

Підв. на 10%
8


85%


85%


85%


Стаб.


85%


85%

85%Стаб.

9


67%


77%


77%


Підв.на 10%

75%


85%

85%


Підв. на 10%
10

75%

75%

75%

Стаб.

75%

75%

75%

Стаб.
Мінько Є. В.


Клас

Правознавство
I

II

Річна

Прим.
9

92%

100%

100%

Підв. на 8%
10

100%

100%

100%

Стаб.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка