Положення про самостійну, індивідуальну, самоосвітню роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовкиСкачати 134.11 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір134.11 Kb.
#5155
Положення про самостійну, індивідуальну, самоосвітню роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки
ЗАТВЕДЖЕНО

на засіданні Вченої ради Донецького облІППО5.03. 2007 р., протокол № 1
1. Загальні положення

  1. Підготовка нової генерації педагогічних кадрів, здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності, підвищення їх професійного і загальнокультурного рівня потребує суттєвої модернізації всієї системи післядипломної педагогічної освіти. Це є неможливим без підвищення ролі самостійної, індивідуальної роботи слухачів в межах перепідготовки, курсового підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізації, діяльності в між курсовий період, посилення взаємодії викладача і слухачів на основі реалізації суб’єкт-суб’єктної моделі в навчальному процесі, розвитку самостійної роботи, стимулюванні професійного зростання, творчої активності.

  2. Метою даного Положення є визначення вимог до суб’єктів навчальної взаємодії, умов, необхідних для ефективного управління самостійною, індивідуальною й науково-дослідною роботи слухачів у курсовий і міжкурсовий періоди.

  3. Положення спрямоване на вирішення наступних завдань:

 • створення умов для реалізації єдиного підходу керівників курсів підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування, викладачів кафедр облІППО до організації самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів;

 • стимулювання систематичної самостійної роботи педагогічних працівників протягом всього періоду навчання на курсах підвищення кваліфікації і перепідготовки та в міжкурсовий період;

 • розвиток вмінь і навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи, оновлення, поглиблення професійних знань, якостей, рефлексивної культури;

 • забезпечення можливостей вибору індивідуальної траєкторії навчання кожним слухачем з урахуванням власних індивідуальних можливостей та рівня підготовки;

 • створення необхідних умов для творчого розвитку і саморозвитку особистості педагога, керівника, підготовки до роботи в умовах інноваційної освітньої практики, задоволення освітніх потреб і запитів педагогічних кадрів.
 1. Організація самостійної роботи слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки

  1. Планування і організацію самостійної роботи в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки здійснюють предметні відділи спільно з науковими кафедрами, деканатами факультетів облІППО.

  2. Організація самостійної роботи передбачає розробку необхідної документації, що регламентує діяльність слухачів, викладачів, керівників курсів і включає:

 • положення про самостійну, індивідуальну, самоосвітню роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки;

 • вимоги та методичні рекомендації до виконання всіх видів робіт (рефератів, проектів, курсових робіт тощо) слухачами курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки.

  1. Планування самостійної роботи слухачів здійснюється на засадах визначення науково - обґрунтованих нормативів часу на виконання всіх видів навчальних завдань. Обсяг планового часу на самостійну, індивідуальну, самоосвітню позааудиторну роботу визначається на підставі обліку загального ліміту часу.

  2. Співвідношення самостійної й аудиторної роботи слухачів визначається навчальною частиною спільно з деканатами факультетів, керівниками курсів шляхом перерозподілу кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи, індивідуальної, що може складати 50% до 50% або 70% до 30% залежно від терміну курсів (2-4 тижневі), форми проведення курсів, змісту.

  3. Збільшення частки самостійної роботи слухачів супроводжується перерозподілом кількості академічних годин, відведених на аудиторні та позааудиторні заняття з урахуванням контрольно-оцінювальної діяльності, поточних індивідуальних, групових консультацій, індивідуальної роботи з слухачами.

  4. Відділи облІППО (керівники курсів) спільно з кафедрами (викладачі) забезпечують слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки графіками консультацій, індивідуальних занять, що проводяться викладачами, методистами облІППО, під час курсового підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період.

  5. Керівництво розробкою та складанням індивідуальних графіків самостійної роботи слухачів здійснюють керівники курсів підвищення кваліфікації спільно з завідуючими кафедрами за обраною в інституті формою з обов’язковим визначенням терміну, форми звітності та оцінювання (додаток 1, таблиця 1). Для слухачів, які працюють за індивідуальним планом або проходять курси з елементами дистанційної освіти, обов’язкове складання індивідуального графіку самостійної роботи (додаток 1, таблиця 2).

  6. Самостійна робота слухачів повинна мати наступні ознаки:

 • бути виконаною особисто слухачем або групою слухачів (командою), де кожен її член самостійно виконує свою частину колективної роботи;

 • являти собою закінчену розробку (закінчений етап розробки), де розкриваються й аналізуються актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів;

 • демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що досліджуються;

 • мати навчальну, наукову або практичну спрямованість і значущість (при виконанні навчально-дослідної роботи);

 • містити певні елементи новизни (при виконанні науково-дослідної роботи).

  1. Результатом самостійної, самоосвітньої, індивідуальної діяльності слухачів є письмова робота, вид і форма якої обираються в залежності від освітніх запитів та кваліфікаційної категорії слухача.

Спеціаліст, друга кваліфікаційна категорія:

 • реферат (оглядовий, інформаційний, аналітичний) з актуальних психолого-педагогічних проблем, нормативно-правової бази освітньої діяльності тощо;

 • творча теоретична розробка локального характеру (методика, технологія викладання предмета).

Перша кваліфікаційна категорія:

 • курсова робота;

 • творча розробка змістовно-процесуального характеру;

 • авторська програма навчального предмета, факультативу чи спецкурсу;

 • презентація системи роботи з використанням сучасних ІКТ;

 • електронний методичний посібник;

 • портфоліо;

 • узагальнення досвіду роботи з певної проблеми.

Вища категорія, «учитель–методист», «вихователь–методист»:

 • курсова робота;

 • проект;

 • відеофрагменти уроків, заходів з відповідним методичним, аналітичним супроводом;

 • електронні міні-підручники, посібники;

 • розробка навчально-методичного забезпечення окремих розділів предмета чи дисципліни, факультативу, спецкурсу;

 • кейси (діагностичні, методичні, дидактичні);

 • портфоліо;

 • майстер-клас.

Педагогічні працівники, що мають першу чи вищу кваліфікаційну категорію, звання “старший учитель”, «учитель-методист», «вихователь-методист» (за рекомендацією (клопотанням) адміністрації навчального закладу), можуть підвищувати кваліфікацію за індивідуальним планом, заочною формою, що передбачає самостійний вибір виду і теми творчої роботи, обов’язкове складання графіку самостійної, індивідуальної роботи та узгодження його з керівником, подальшу розробку і захист.

  1. Самостійна робота слухачів (СРС) – частина навчального процесу системи перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, спосіб активної цілеспрямованої діяльності слухачів, форма управління їхньою навчальною діяльністю у час, вільний від аудиторних занять, що не передбачає безпосередньої участі викладача.

  2. Індивідуальна робота слухачів – різновид самостійної роботи, безпосередня контактна діяльність викладача і слухача, що реалізується в процесі консультування, навчального заняття, рецензування, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) тощо.

  3. Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ), різновид позааудиторної індивідуальної роботи навчального, дослідницького, проектно – конструкторського характеру, що використовується у ході опанування навчальною програмою КПК і входить до складових модульного контролю.

Видами ІНДЗ є: конспекти з тем модуля за заданим планом; розв’язання та складання практичних, ситуативних завдань з теми модуля, розробка теоретичних, практичних функціональних моделей, явищ, процесів; анотація прочитаної літератури з теми, курсу; бібліографічний опис; історичні, психологічні міні-дослідження.

  1. Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в неперервному оновленні, поглибленні знань, узагальненні досвіду, підвищенні рівня професійної майстерності шляхом самостійної цілеспрямованої роботи з різноманітними джерелами інформації з урахуванням особистісних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

  2. Метою і завданнями самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів є вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, засвоєння в повному обсязі навчальної програми КПК та вироблення навичок ефективної діяльності на рівні світових стандартів.

  3. Самостійна робота виконує важливі функції:

 • сприяє засвоєнню знань, формуванню відповідних умінь та навичок, забезпечує неперервний професійний розвиток педагогічних кадрів;

 • стимулює потребу в самоосвіті;

 • розвиває індивідуальні пізнавальні та творчі здібності особистості педагога;

 • спонукає до науково-дослідної праці.

  1. Організаційні засади, що забезпечують функціонування самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів:

 • самостійна робота слухачів предметно та змістовно визначається освітнім стандартом, робочими програмами курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки, змістом навчальних та методичних посібників, що забезпечують означений процес;

 • самостійна робота супроводжується ефективною системою контрольно-оцінювальних процедур.

  1. Самостійна робота передбачає наступні види самостійної діяльності:

 • підготовку до аудиторних занять;

 • виконання індивідуальних завдань на практичних заняттях, семінарах;

 • самостійну роботу над окремими темами;

 • виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

 • огляд літератури, опрацювання навчального матеріалу за конспектами, навчальною, методичною та науковою літературою;

 • написання доповідей, рефератів, курсових робіт, рецензій, та інших видів письмових робіт;

 • підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі курсових робіт(проектів);

 • підготовку до комплексного заліку;

 • виконання перекладів з іноземних мов;

 • участь у науковій, науково-методичній роботі;

 • участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях;

 • виконання різних видів самостійної роботи під час навчальних практик;

 • інші види діяльності, що ініціюються та здійснюються облІППО.

  1. Самостійна, індивідуальна, самоосвітня робота, що не передбачена освітньою програмою, навчальним планом і навчально-методичними матеріалами, але розкриває і конкретизує їх зміст, здійснюється з ініціативи слухачів з метою реалізації власних навчальних і наукових інтересів.

  2. Організація навчання слухачів методам і прийомам самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи у процесі підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період покладається на самого педагога, працівників методичної служби всіх рівнів, викладачів облІППО.
 1. Управління самостійною роботою

  1. Управління самостійною роботою здійснюється на таких рівнях:

 • ректорату, підрозділів облІППО (навчальної частини, факультетів, наукових кафедр, відділів);

 • взаємодії викладача і слухачів;

 • самоуправління слухача.

Кожен з зазначених рівнів відповідає напряму менеджменту (освітній, навчальний менеджмент, менеджмент учіння), характеризується відповідним змістом СРС, конкретними завданнями й функціями учасників навчального процесу.

  1. Безпосереднє керівництво самостійною, індивідуальною, самоосвітньою й науково-дослідною роботою слухачів здійснюється:

 • керівниками курсів підвищення кваліфікації слухачів та перепідготовки;

 • науковими кафедрами інституту.

  1. Комплексну координацію планування, організації та контролю самостійної роботи слухачів здійснюють ректорат інституту спільно з навчальною частиною, деканатами факультетів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та перепідготовки.

  2. Функції керівників курсів підвищення кваліфікації слухачів:

 • складання програми самостійної, індивідуальної роботи слухачів;

 • визначення обсягу навчального змісту та кількості годин самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів, форми звітності, оцінювання і контролю в робочих програмах, планах КПК і перепідготовки;

 • забезпечення необхідними методичними, дидактичними матеріалами, надання рекомендацій щодо виконання спільно з викладачами кафедр інституту;

 • залучення сучасних освітніх та інформаційних технологій у процес навчання, в систему моніторингу навчальних досягнень слухачів;

 • здійснення моніторингу самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів.

  1. Функції кафедр облІППО:

 • складання графіку консультацій для педагогів викладачами кафедр облІППО;

 • розробка кейсів щодо навчально-методичного, дидактичного супроводу самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи у відповідності до тематики навчальних модулів;

 • визначення в кожному навчальному модулі завдань для аудиторної та позааудиторної самостійної, індивідуальної роботи слухачів, необхідної літератури, форми виконання й оцінювання;

 • підготовка та видання навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо виконання самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачами.

  1. Функції навчальної частини, деканатів факультетів облІППО:

 • здійснення контролю за своєчасним плануванням керівниками курсів самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів;

 • відслідкування забезпеченості бібліотеки облІППО навчальною та навчально-методичною літературою для самостійної роботи слухачів;

 • здійснення контролю виконання нормативів часу при плануванні самостійної роботи слухачів;

 • відстеження спільно з керівниками курсів рівня задоволеності слухачів організацією і забезпеченням самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи.

  1. Функції інформаційно-бібліотечного центру:

 • створення каталогу науково-методичної літератури, періодичних видань з актуальних проблем розвитку освіти, видів і методів наукового дослідження;

 • створення каталогу довідкової літератури;

 • формування електронного каталогу науково-методичних доробок науковців кафедр, працівників облІППО;

 • систематичне поповнення медіатеки;

 • своєчасне інформування всіх суб’єктів навчального процесу облІППО про надходження нових джерел;

 • створення інформаційного стенду з рекомендаціями щодо виконання самостійної, самооосвітньої, індивідуальної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки;

 • надання необхідних консультацій щодо пошуку наукової інформації та роботи з джерелами (каталоги, картотеки).

  1. Функції відділу дистанційної освіти:

 • здійснення спільно з кафедрами, відділами своєчасного інформаційного забезпечення педагогічних, методичних і керівних кадрів області щодо заходів облІППО з удосконалення професійної компетентності на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період;

 • розміщення необхідних методичних, нормативних матеріалів щодо організації самостійної, самоосвітньої, індивідуальної роботи педагогів у курсовий та міжкурсовий періоди;

 • забезпечення умов для взаємодії, координації діяльності викладачів, методистів облІППО з педагогами області.
 1. Умови для самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи

Умови для самостійної індивідуальної, самоосвітньої роботи створюються облІППО і його підрозділами. Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення самостійної роботи передбачає наявність певної бази:

 • бібліотеки з читальним залом, укомплектованої відповідно до сучасних вимог;

 • комп’ютерних класів з можливістю роботи в Інтернет;

 • аудиторій для самопідготовки в облІППО і гуртожитку інституту.
 1. Методичне забезпечення самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів

  1. Науково-методичне та навчально-дидактичне забезпечення самостійної, індивідуальної та самоосвітньої роботи слухачів включає:

   1. Визначення змісту навчального матеріалу для самостійного вивчення та його обсягу;

   2. Вибір видів самостійної роботи (реферат, конспект лекції, анотація, складання ситуативних завдань тощо);

   3. Створення навчально-методичних і дидактичних кейсів, структура яких є такою:

 • завдання для самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи, контрольні питання щодо засвоєння матеріалу;

 • методичні рекомендації для самостійного вивчення теми, розділу;

 • дидактичні матеріали (опорні конспекти лекцій, схеми, роздатковий матеріал, відеофільми, різноманітна інформація на паперових і магнітних носіях);

 • тестові завдання для тематичного, модульного контролю;

 • тематика індивідуальних, навчально-дослідних завдань (проектів).
 1. Контроль самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи

  1. Результати самостійної, індивідуальної роботи слухачів оцінюються керівником КПК і перепідготовки. Сутність моніторингу самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи полягає в проектуванні, організації та корегуванні навчальної діяльності слухачів.

  2. Контроль самостійної, індивідуальної, самоосвітньої роботи слухачів передбачає:

 • відповідність контролю змісту і цілям навчання;

 • об’єктивність контролю;

 • валідність контролю (відповідність тестових завдань предмета оцінювання та його меті).

  1. Формами контролю самостійної роботи слухачів виступають:

 • поточний (усна відповідь на питання, тестування, розв’язання ситуацій (кейса);

 • модульний (тестування, виконання письмової контрольної роботи);

 • підсумковий;

 • самоконтроль.

  1. Результати самостійної науково-дослідної роботи слухачів можуть бути опубліковані в наукових, науково-методичних виданнях облІППО.

Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»

Скачати 134.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка