Положення про розробку інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності Відповідно до ст. 13 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )Скачати 257.42 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір257.42 Kb.
#10820
ТипПоложення
Управління освіти Славутської міської ради

НАКАЗ

« 26 » травня 2009 р. м. Славута N103


Про затвердження Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

та безпеки життєдіяльності
Відповідно до ст. 13 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (із змінами)
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про розробку інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності (далі - Положення), що додається.

2. Завідувачу інформаційно-методичного центру управління освіти Дубіна Т.С.:

- розмістити цей наказ на веб-сайті управління освіти;

- спільно з службою охорони праці (Язловецька Л.М.) у тижневий термін після затвердження розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо впровадження Положення.


  1. Інженеру з охорони праці Бачурському Д.І.у тижневий термін після затвердження довести цей наказ до відома керівників закладів освіти.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти Язловецьку Л.М.

Начальник управління освіти В.В.Сабінська

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти Славутскої міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти

Славутської міської ради

« 26 » травня 2009 N103

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

І. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 р. за №226/2666
1.2. Дане Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для управління освіти Славутської міської ради та його структурних підрозділів (далі – управління освіти), загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, НВК, НВО (далі – навчальні заклади).


1.3. Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях у навчальних (службових) приміщеннях, на території управління освіти, навчального закладу або в інших місцях, де за дорученням керівника чи уповноваженого ним органу (далі - роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.
1.4. Інструкції, що діють в установі, закладі належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах управління освіти, навчального закладу. Такі інструкції розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації управління освіти, навчального закладу з урахуванням конкретних умов навчально-виховного процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується в установі, навчальному закладі. Вони затверджуються керівником і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт в управлінні освіти, навчальному закладі, при проведенні відповідного заходу з учнями, вихованцями.
1.5. Інструкції-зразки (примірні інструкції), що можуть використовуватись як основа для розробки інструкцій, що діють в управлінні освіти, навчальному закладі, затверджуються міністерствами або іншими органами виконавчої влади, виробничими, науково-виробничими та іншими об'єднаннями підприємств, які мають відповідну компетенцію, за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці, до компетенції яких належить дана інструкція або окремі її вимоги, і Національним НДІ охорони праці.
1.6. Інструкції, що розробляються для персоналу, який провадить вибухові роботи, обслуговує електричні установки та пристрої, вантажопідіймальні машини та ліфти, котельні установки, посудини, що перебувають під тиском, і для інших працівників, правила безпеки праці яких установлені міжгалузевими нормативними актами про охорону праці належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, і затверджуються відповідними органами державного нагляду за охороною праці за узгодженням з міністерствами або іншими органами, до компетенції яких належить дана інструкція або окремі її вимоги, їх дотримання є обов'язковим для працівників відповідних професій або при виконанні відповідних видів робіт на всіх підприємствах незалежно від їх підпорядкованості, форми власності та виду діяльності.
1.7. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються.
1.8. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання яких обов'язкове самими працівниками, учнями, вихованцями. Порушення працівником, учнем, вихованцем цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством.
1.9. Організація вивчення інструкцій працівниками, учнями, вихованцями забезпечується керівником згідно з ДНАОП 0.00-4.12 - 05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 ). і Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 N 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за N 806/12680.
1.10. Постійний контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій покладається на керівника.
1.11. Громадський контроль за дотриманням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудові, учнівські колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників.

2. Зміст і побудова інструкцій
2.1. Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код, порядковий номер).

Інструкціям, що розробляються і затверджуються в управлінні освіти, навчальному закладі, присвоюються порядкові номери службами охорони праці, управління освіти, навчального закладу.

У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена, наприклад: "Інструкція з охорони праці для двірника", "Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом".
2.2. Включенню до інструкцій підлягають загальні положення щодо охорони праці та організаційні і технічні вимоги безпеки, що визначаються на основі:

- чинного законодавства України про працю та її охорону, стандартів, правил, норм та інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці;

- аналізу документів з охорони праці безпеки життєдіяльності стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт), навчання, виконання практичних, лабораторних робіт тощо;

- характеристики робіт, навчання, виконання практичних, лабораторних робіт що підлягають виконанню працівником конкретної професії учнем, вихованцем у відповідності до її кваліфікаційної характеристики;

- вимог безпеки до технологічного процесу, виробничого обладнання, інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних робіт, вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації і в технологічному регламенті, вимог безпеки при певних видах навчання, виконання практичних, лабораторних та інших робіт;

- виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для даної професії (виду робіт) як при нормальному протіканні процесу, так і при відхиленнях від оптимального режиму, визначення заходів та засобів захисту від них, вивчення конструктивних та експлуатаційних особливостей і ефективності використання цих засобів;

- вивчення передового досвіду безпечної організації праці та виконання відповідних робіт, визначення найбезпечніших методів та прийомів їх виконання.
2.3. Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.
2.4. Інструкції повинні містити такі розділи :

загальні положення;

вимоги безпеки перед початком роботи;

вимоги безпеки під час виконання роботи;

вимоги безпеки після закінчення роботи;

вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях.

За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи.

Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій, ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, може бути включений розділ "Додатки". У цьому ж розділі може бути наведений перелік нормативних актів, на підставі яких розроблена інструкція.2.5. Розділ "Загальні положення" повинен містити:
2.5.1. Відомості про сферу застосування інструкції;
2.5.2. Загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне);
2.5.3. Коротка характеристика технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, в даному виді робіт, при проведенні відповідних заходів з учнями, вихованцями;
2.5.4. Умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо);
2.5.5. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питаньохорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний вид робіт), обовۥязків учнів, вихованців при проведенні відповідних заходів;
2.5.6. Характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;
2.5.7. Перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, які належить видавати працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;
2.5.8. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.

2.6. Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити:
2.6.1. Порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного процесу; порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;
2.6.2. Порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежегасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;
2.6.3. Порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів);
2.6.4. Порядок повідомлення керівника про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

2.7. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити:
2.7.1. Відомості щодо безпечної організації праці, навчання про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;
2.7.2. Правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, практичних, лабораторних робіт що являють небезпеку для працівників, учнів, вихованців;
2.7.3. Вказівки щодо порядку утримання в безпечному стані робочого місця;
2.7.4. Можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;
2.7.5. Вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
2.7.6. Умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);
2.7.7. Порядок повідомлення керівника про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників,учнів, вихованців.

2.8. Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити:
2.8.1. Порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури;
2.8.2. Порядок здавання робочого місця;
2.8.3. Порядок прибирання відходів виробництва, практичних, лабораторних робіт;
2.8.4. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник, учень, вихованець після закінчення роботи, навчання;
2.8.5. Порядок повідомлення керівника про всі недоліки, що виявились у процесі роботи.
2.9. Розділ "Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях" повинен містити:
2.9.1. Відомості про ознаки можливих надзвичайних ситуацій, характерні причини ситуацій (аварій, вибухів, пожеж тощо);
2.9.2. Відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим ситуаціям, аваріям;
2.9.3 Порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника, учня, вихованця при виникненні ситуації (аварії, вибуху, пожежі тощо) згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випадку її виникнення під час початку, чи закінченні роботи, досліду тощо;
2.9.4. Порядок повідомлення керівника про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
2.9.5. Відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
2.9.6. Порядок дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час надзвичайної ситуації.

3. Викладення тексту інструкцій
При викладенні тексту інструкцій слід керуватися такими правилами: .
3.1. Текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень;
3.2. Інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються дослівно;
3.3. Слід вживати терміни і визначення, прийняті в Законі України "Про охорону праці", ДСТУ 2293-93 ССБП "Охорона праці. Терміни та визначення", ДК 003-2005 "Державний класифікатор України. Класифікатор професій" та в інших нормативних актах;
3.4. У тексті інструкцій не допускається застосування не властивих для нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень, скорочення слів, використання для одного поняття різних термінів, а також іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих скорочень і абревіатур, а також заміна застосованих у даній інструкції словосполучень скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;
3.5. У тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а при необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні застосовуватися слова "категорично", "особливо", "обов'язково", "суворо" та ін., оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими;
3.6. Для наочності окремі вимоги інструкцій можуть бути ілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо;
3.7. Якщо безпека роботи зумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги та ін.), то вони повинні бути наведені в інструкції.
4. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію
4.1. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій в управлінні освіти, навчальному закладі.
4.1.1. Розробка, узгодження та затвердження інструкцій, що діють в управлінні освіти, навчальному закладі, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві" і з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 р. за №226/2666.
4.1.2. Інструкції, що діють в управлінні освіти, навчальному закладі, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці управління освіти, навчального закладу за участю керівників підрозділів, служб, головних спеціалістів (технолога, енергетика, тощо), головного спеціаліста по кадровим питанням.

Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого в управлінні освіти, навчальному закладі штатного розпису у відповідності з ДК 003-2005 "Державний класифікатор України. Класифікатор професій",

Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються керівником і розсилаються в усі структурні підрозділи, заклади управління освіти.
4.1.3. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій в управлінні освіти, навчальному закладі покладається на керівника.

Керівник відповідає за організацію своєчасної розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників, учнів, вихованців необхідними інструкціями.


4.1.4. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють в управлінні освіти, навчальному закладі, здійснюється безпосередніми керівниками робіт (завідувач кабінетом, майстернею, спортзалом тощо та інших відповідних їм підрозділів), які відповідають за своєчасне виконання цієї роботи.
4.1.5. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих в управлінні освіти, навчальному закладі інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також надання відповідної методичної допомоги розробникам і організація придбання для них примірних інструкцій, стандартів ССБП та інших нормативно-технічних і організаційно-методичних документів про охорону праці покладається керівником на службу охорони праці управління освіти, навчального закладу.
4.1.6. У разі використання інструкції-зразка як основи для розробки інструкції, що діє в управлінні освіти, навчальному закладі, вона підлягає оформленню, узгодженню і затвердженню в порядку, встановленому п.п 4.3.1. і 4.3.9. ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 р. за №226/2666.

За необхідності до цієї інструкції вносяться зміни і доповнення стосовно конкретних умов управління освіти, навчального закладу (робочого місця) і з урахуванням вимог нормативних актів, які набули чинності після затвердження відповідної інструкції-зразка.


4.1.7. Для нових навчальних закладів, що вводяться в дію вперше, допускається розробка тимчасових інструкцій, що діють в закладі. Тимчасові інструкції повинні відповідати вимогам цього Положення, а їх вимоги - забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання. Такі інструкції можуть розроблятися як за професіями, так і за видами робіт і вводяться в дію на термін до прийняття зазначених закладів в експлуатацію державною приймальною комісією.
4.1.8. Інструкція, що діє в управлінні освіти, навчальному закладі, набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачене наказом роботодавця.

Інструкція повинна бути введена в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), обладнання чи до початку роботи нового виробництва після відповідного навчання працівників.


4.1.9. Титульний аркуш, перша та остання сторінки інструкції, що діє в управлінні освіти, навчальному закладі, оформляються згідно з додатками 1, 2, 3.)
5. Реєстрація, облік і видання інструкцій в управлінні освіти, навчальному закладі.
5.1. Інструкції, які вводяться в дію в управлінні освіти, навчальному закладі, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації (додаток 4) в порядку, встановленому керівником.
5.2. Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих місцях).
5.3. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) управління освіти, навчального закладу провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій (додаток 5).
5.4. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на їх робочих місцях.
5.5. У кожного керівника структурного підрозділу (служби) управління освіти, навчального закладу повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі (службі) для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.

В навчальному закладі, де структурні підрозділи відсутні, комплект інструкцій зберігається у керівника.

Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному, доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби) управління освіти, навчального закладу з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.
5.6. Керівник безкоштовно забезпечує інструкціями працівників та керівників структурних підрозділів (служб).
6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій
6.1. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, та інструкцій-зразків, проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на 10 років; перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, в установі, закладі - в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.
6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті 6.1. цього Положення:

- у разі зміни законодавства України про працю та її охорону;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці; ,

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

- при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.
6.3. Перегляд, тимчасове припинення чинності та скасування інструкцій, що є державними міжгалузевими нормативними актами, та інструкцій-зразків здійснюються у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-4-14-94 "Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", а інструкцій, що діють на підприємстві, в установі, закладі - у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві".

.

Начальник служби охорони праці- заступник начальника управління освіти Язловецька Л.М.Інженер з охорони праці Бачурський Д.І.
Юрист управління освіти Литвиненко О.А.
Голова профспілки працівників освіти Сиропятова З.І.

Додаток 1

до пункту 4.1.9 Положення

про розробку інструкцій

з охорони праці та безпеки життєдіяльності.


Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє в управлінні освіти, навчальному закладі(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ N _________

(назва)
(місце видання)Додаток 2

до пункту 4.1.9 Положення

про розробку інструкцій

з охорони праці та безпеки життєдіяльності.


Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє в управлінні освіти, навчальному закладі


(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ


(посада керівника)
(найменування закладу)


N


(число, місяць, рік)
(номер наказу)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ N ________

(назва)

Додаток 3

до пункту 4.1.9 Положення

про розробку інструкцій

з охорони праці та безпеки життєдіяльності.


Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє в управлінні освіти, навчальному закладі

(Текст інструкції)

(посада керівника підрозділу (організації) –( розробника)
(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:
В.О.Керівника (спеціаліста) служби охорони праці закладу

(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)

Заступник директора

(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)

Голова ПК профспілки

(особистий підпис)
(прізвище, ініціали)* У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами, перелік яких визначає служба охорони праці.

Додаток 4

до пункту 5.1 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

та безпеки життєдіяльності.Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

№ за/п

Дата реєстрації

Найменування інструкціїДата затвердження інструкції і введення її в дію

Код або номер інструкції

Плановий термін перегляду інструкції

Посада, прізвище, ініціали особи, яка проводить реєстрацію

Підпис особи, яка проводить реєстрацію

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 5

до пункту 5.3 Положення

про розробку інструкцій з охорони праці

та безпеки життєдіяльності.


Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
№ за/п

Дата видачі

Код або номер інструкції


Найменування інструкціїПідрозділ (служба), якому видана інструкція

Кількість виданих примірниківПосада, прізвище, ініціали одержувача інструкції

Підпис одержувача інструкції1

2

3

4

5

6

7

8
Інженер з охорони праці Бачурський Д.І.

Скачати 257.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка