Положення про розробку інструкцій з охорони праці смя нау п 06. 05-01-2012 київ внесено Службою охорони праці та навколишнього середовища Затверджено наказом ректора від " " жовтня 2012 року № РозробникиСкачати 322.79 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір322.79 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Затверджую

Ректор
М. Кулик

“_____” ______________ 2012 р.
Система менеджменту якостіПОЛОЖЕННЯ

про розробку інструкцій з охорони праці

СМЯ НАУ П 06.05-01-2012


КИЇВ


Внесено

Службою охорони праці та навколишнього середовища

Затверджено

наказом ректора

від "_____" жовтня 2012 року № _____

Розробники

Керівник розробки

Михалко М.В.

Розробники:

Єрін С.А.; Ткачук О.В.; Чутченко І.І.; Кучерява В.Б.; Скубська Т.В.

Рівень документу – 2А

Планова дата ревізії наведена в аркуші обліку ревізії


Врахований примірник № ___

Україна

03058 Київ 58пр. Космонавта Комарова, 1

Тел. +38 044 497 50 49


Про введення в дію


Положення про розробку інструкцій з

охорони праці

На виконання Закону України "Про охорону праці", Наказу Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" і з метою забезпечення єдиного системного і комплексного підходу до розробки, затвердження і розповсюдження інструкцій з охорони праці

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити та ввести в дію Положення про розробку інструкцій з охорони праці в Національному авіаційному університеті.

2. Керівникам структурних підрозділів університету розробляти інструкції з охорони праці відповідно до наявних в підрозділах видів робіт, професій та обладнання, затвердженого Переліку інструкцій з охорони праці, що діють в структурних підрозділах університету та даного Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з АГР Михалко М.В.

Ректор М.Кулик

1. Загальні положення
1.1. Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони праці (далі - інструкції), визначає порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та скасування чинних інструкцій.

Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх підрозділів університету

1.2. Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території університету і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу (далі - роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.

1.3. Інструкції, що діють в НАУ розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації з урахуванням конкретних умов роботи та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується в університеті. Інструкції з охорони праці затверджуються ректором і є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт в університеті.

1.4. Інструкції повинні відповідати чинному законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці: правил, норм, стандартів, інших нормативних і організаційно-методичних документів про охорону праці, на основі яких вони розробляються.

1.5. Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.6. Організація вивчення інструкцій працівниками забезпечується роботодавцем згідно з ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".

1.7. Постійний контроль за додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.

1.8. Громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій здійснюють трудовий колектив через обраних ними повноважених і професійна спілка в особі своїх виборних органів і представників.
2. Зміст і побудова інструкцій
2.1. Кожній інструкції присвоюється назва і скорочене позначення (код, порядковий номер).

Інструкціям, що розробляються і затверджуються в університеті, присвоюються порядкові номери службою охорони праці.

У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена, наприклад: "Інструкція з охорони праці для електрозварника", " Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом".

2.2. Інструкції повинні містити такі розділи:

загальні положення;

вимоги безпеки перед початком роботи;

вимоги безпеки під час виконання роботи;

вимоги безпеки після закінчення роботи;

вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

За необхідності в інструкції можна включити й інші розділи.

Наприклад, у примірних інструкціях може бути передбачений розділ "Вступ", у якому відображаються відповідні положення законодавства України про працю та охорону праці, вказівки щодо порядку внесення змін і доповнень до цих інструкцій тощо.

Для розміщення матеріалів, які доповнюють основну частину інструкцій, ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги, може бути включений розділ "Додатки". У цьому ж розділі може бути наведений перелік нормативних актів, на підставі яких розроблена інструкція.

2.3. Розділ "Загальні положення" повинен містити:

відомості про сферу застосування інструкції;

загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) в залежності від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне); коротка характеристика робочого процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці;

умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо);

вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний вид робіт);

характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;

перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що належать до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;

вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.

2.4. Розділ "Вимоги безпеки перед початком роботи" повинен містити:

порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного процесу; порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежегасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;

порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів);

порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

2.5. Розділ "Вимоги безпеки під час роботи" повинен містити:

відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;

правила безпечного поводження з вихідними матеріалами допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що являють небезпеку для працівників;

правила безпечної експлуатації транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари; вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;

вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;

можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;

вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);

вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки;

порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

2.6. Розділ "Вимоги безпеки після закінчення роботи" повинен містити:

порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі - порядок передачі їх черговій зміні;

порядок здавання робочого місця;

порядок прибирання відходів виробництва;

вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник після закінчення роботи;

порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, що виявились у процесі роботи.

2.7. Розділ "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях" повинен містити:

відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);

відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;

порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у випадку її виникнення під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;

порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;

відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;

порядок дій щодо подання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.


3. Викладення тексту інструкцій
3.1.При викладенні тексту інструкції слід керуватися такими правилами:

текст інструкції повинен бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень;

інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються дослівно;

слід вживати терміни і визначення, прийняті в Законі України "Про охорону праці" , ДСТУ 2293-93 ССБП "Охорона праці. Терміни та визначення", "Державний класифікатор України. Класифікатор професій" та

в інших нормативних актах;

у тексті інструкцій не допускається застосування не властивих для нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень, скорочення слів, використання для одного поняття різних термінів, а також іноземних слів чи термінів за наявності рівнозначних слів чи термінів в українській мові; допускається застосування лише загальноприйнятих скорочень і абревіатур, а також заміна застосованих у даній інструкції словосполучень скороченням або абревіатурою за умови повного відтворення цього словосполучення при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення чи абревіатури;

у тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а при необхідності слід давати пояснення, чим викликана заборона; не повинні застосовуватися слова "категорично", "особливо", "обов'язково", "суворо" та ін., оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими;

для наочності окремі вимоги інструкцій можуть бути ілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо;

якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги та ін.), то вони повинні бути наведені в інструкції.
4. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію.

4.1. Розробка, затвердження та введення в дію інструкцій в закладі:

4.1.1.Розробка, узгодження і затвердження інструкцій, що діють в закладі, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві» і з урахуванням вимог цього Положення.

4.1.2. Інструкції, що діють в закладі, розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів ( головного механіка, головного енергетика, головного інженера тощо), служби організації праці та заробітної плати.


4.1.3.Перелік необхідних інструкцій розробляється на підставі затвердженого в закладі штатного розпису у відповідності з «Державним класифікатором України. Класифікатор професій».


4.1.4. Цей перелік, а також зміни чи доповнення до нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій затверджуються роботодавцем і розсилаються в усі структурні підрозділи (служби) закладу.


4.2. Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій в закладі покладається на роботодавця.


4.2.1.Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.

4.3. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють в закладі здійснюється безпосередніми керівниками робіт (начальником дільниці, відділу, лабораторії та інших відповідних підрозділів закладу), які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.

4.4. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих в закладі інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них, а також подання відповідної методичної допомоги розробникам і організація придбання для них примірних інструкцій, стандартів ССБП та інших нормативно-технічних і організаційно-методичних документів про охорону праці покладається роботодавцем на службу охорони праці закладу.


4.5. У разі використання примірної інструкції як основи для розробки інструкції, що діє на підприємстві, вона підлягає оформленню, узгодженню і затвердженню в встановленому порядку.


4.6. За необхідності до цієї інструкції вносяться зміни і доповнення стосовно конкретних умов університуту (дільниці, робочого місця) і з урахуванням вимог нормативних актів, які набули чинності після затвердження відповідної примірної інструкції.


4.7.Для нових виробництв, що вводяться в дію вперше, допускається розробка тимчасових інструкцій, що діють в закладі. Тимчасові інструкції повинні відповідати вимогам цього Положення, а їх вимоги - забезпечувати безпечне здійснення технологічних процесів (робіт) і безпечну експлуатацію обладнання. Такі інструкції можуть розроблятися як за професіями, так і за видами робіт і вводяться в дію на термін до прийняття зазначених виробництв в експлуатацію державною приймальною комісією.

4.8. Інструкція, що діє в закладі, набуває чинності з дня її затвердження.

4.9.Інструкція повинна бути введена в дію до впровадження нового технологічного процесу (початку виконання робіт), обладнання чи до початку роботи нового виробництва після відповідного навчання працівників.

4.10. Титульний аркуш та лист узгодження інструкції, що діє в Національному авіаційному університеті, оформлюються згідно з додатками 1, 2, 3 даного положення. Інструкції надаються для узгодження та реєстрації в службу охорони праці в трьох примірниках- один контрольний примірник та два врахованих, один з яких залишається в службі охорони праці. Врахований примірник інструкції копіюється особою, відповідальною за охорону праці та поширюється на робочі місця.

4.11. Форми Ф 02.03-01(03)(04) додаються.


5. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві

5.1.Інструкції з охорони праці, які вводяться в дію в закладі, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій в порядку, встановленому роботодавцем.

5.2.Введені в дію інструкції видаються (тиражуються) або придбаються у вигляді брошур (для видачі працівникам на руки) або односторонніх аркушів чи плакатів (для вивішування на робочих місцях або виробничих дільницях).

5.3. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів (служб) закладу проводиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій.


5.4. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на його робочому місці


5.5. У кожного керівника структурного підрозділу (служби) закладу повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі (службі) для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.

Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби) закладу з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.

6. Перегляд інструкцій

6.1.Перегляд інструкцій, що діють в закладі, в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті 6.1 цього Положення:


-у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці, безпеку життєдіяльності;

-у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці, безпеку життєдіяльності;

-за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці, безпеку життєдіяльності;

-у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Затверджую

Ректор
М. Кулик

“_____” ______________ 2012 р.
Система менеджменту якостіІНСТРУКЦІЯ №_____

з охорони праці ……………( назва інструкції)

………………………………(назва підрозділу)

СМЯ НАУ ІОП ААА-ББ-ВВВВ

(ААА – індекс структурного підрозділу;

ББ – номер редакції ;

ВВВВ– рік затвердження інструкції.)

КИЇВДодаток 2
(Ф 03.02-31)
УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Ініціал,

прізвище


Посада

Дата

РозробникКерівник підрозділу
Узгоджено
О. Ткачук

Нач. служби ОП та НС
Узгоджено
В. Паламарчук

Начальник ЮВ
Узгоджено
О. Безнос

Заст. начальника НМВ, керівник сектору менеджменту якості підготовки фахівцівРівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

Додаток 3
(Ф 03.02-31)
УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Ініціал,

прізвище


Посада

Дата

РозробникКерівник підрозділу
Узгоджено
О. Ткачук

Нач. служби ОП та НС
Узгоджено
В. Паламарчук

Начальник ЮВ
Узгоджено
О. Безнос

Заст. начальника НМВ, керівник сектору менеджменту якості підготовки фахівцівРівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №____


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА


№ прим.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

ПІБ отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН


№ зміни

№ листа/сторінки (пункт)

Підпис особи, яка внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

зміне

ного


заміне

ного


нового

анульо-ваного
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ


№ пор.

Прізвище, ім’я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності(Ф 03.02 – 01)АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА


№ прим.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

ПІБ отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№ пор.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ зміни

№ листа/сторінки (пункт)

Підпис особи, яка внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

зміне

ного


заміне

ного


нового

анульо-ваного

(Ф 03.02 – 04)АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ


№ пор.

Прізвище, ім’я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка