Положення про робочу навчальну програму дисципліни вступ мета викладення дисципліни та її місце в навчальному процессі. Завдання вивчення курсуСторінка4/4
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

Розділ ІV. Самостійна робота

Самостійна робота студента є засобом отримання знань і вивчення дисципліни. Вона реалізується в таких основних формах:  1. Їх робота над конспектом дисципліни.

  2. Вивчення рекомендованої основної та додаткової літератури до початку практичних занять та лекцій.

  3. Виконання домашнього завдання у вигляді вирішення задач.

  4. Виконання індивідуальних робіт.

  5. Вивчення відповідного матеріалу підручника, нормативних документів та інструментально – методичних матеріалів і складання реферату.

  6. Підготовка наукових доповідей до конференцій.

  7. Виконання самостійних робіт, як форми вивчення і контролю окремих програмних питань, до яких відносять менш складні для розуміння положення і поняття розділів дисципліни. Поглиблене вивчення окремих розділів, які не ввійшли в плани індивідуальної роботи, та тих, що розглядалися на практичних заняттях.

Виходячи із загального плану на самостійну роботу з дисципліни відводиться 18 годин з відповідними формами контролю.

Графік виконання та характер самостійних робіт подано у таблиці 1.

Бюджет часу самостійних робіт – 18 годин, пропоновано розділити таким чином:

8 год. – на підготовку до аудиторного теоретичного курсу (лекцій);

2 - на підготовку до позааудиторного теоретичного курсу;

6 год. – на підготовку до семінарів та практичних занять;

2 год. – на індивідуальну роботу.

ОЦІНКА РОБОТИ
Максимальна оцінка виконання самостійної роботи складає 10 балів, з яких: 5 балів – визначається змістом і захистом, а 5 балів – своєчасний захист та оформлення роботи.

10 балів – студент отримує, якщо звіт з роботи відповідає усім вимогам, аналіз є достатнім, студент давав вичерпані відповіді на поставлені питання, які дали можливість зрозуміти те, що він користувався не тільки основною, а й допоміжною літературою.

5 балів - студент отримує, якщо звіт з роботи відповідає наведеним вище вимогам, але на допоміжні запитання студент відповідав не впевнено.

0 балів – якщо студент не може пояснити представлений матеріал. Така робота має пройти повторний захист і не дає підстави студенту отримати позитивні бали за її виконання.


План-графік*

вивчення дисципліниГлобальна економіка”


Тиждень

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Теми теоретичного курсу

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Теми практичних та семінарських занять2
2


2

Поточний контроль
1
1
Екзамен


**

14

*Якщо робота захищалася з порушенням графіку, виставляється 0 балів. За несвоєчасний захист нараховується 5 штрафних балів за кожний тиждень відхилення від графіку, які віднімаються від набраних балів.
Список рекомендованої літератури
1. Андреева Т.Н. Ядерное сдерживание в условиях глобализации (политико-психологические аспекты проблемы)/ Т.Н.Андреева, Н.А.Косолапов// Философские науки.- М., 2005.- 7.- С.5-22.

2. Андреева Т.Н. Ядерное сдерживание в условиях глобализации (продолжение)/ Т.Н.Андреева, Н.А.Косолапов// Философские науки.- М., 2005.- 8.- С.5-26.

3. Андреева Т.Н. Ядерное сдерживание в условиях глобализации (продолжение)/ Т.Н.Андреева, Н.А.Косолапов// Философские науки.- М., 2005.- 9.- С.5-16.

4. Ань В. (Ань, Вэй) Глобализация и право// Вопросы философии.- М., 2005.- 2.- С.166-171.

5. Афанасьев М. Время глобализации/ М.Афанасьев, Л.Мясникова// Мировая экономика и международные отношения.- М., 2005.- 10.- С.11-20.

6. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 360 с.

7. Блюменкранц М. Глобальные проблемы современного культурного процесса// Вопросы философии.- М., 2006.- 5.- С.60-65.

8. Борисенко З. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки// Економіка України.- К., 2005.- 1.- С.86-92.

8. Брандман Э.М. Глобализация и информационная безопасность общества// Философия и общество.- М., 2006.- 1.- С.31-41.

10. Верменич Я.В. Територіальна управлінська система в Україні: теоретико-методологічні проблеми оптимізації// Український історичний журнал.- К., 2006.- 6.- С.177-189.

11. Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире// Социологические исследования.- М., 2005.- 4.- С.25-32.

12. Волинський Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації// Економіка України.- К., 2006.- 12.- С.68-73.

13. Гайдук А.Б. Інтегрований туристичний концерн - сучасна форма туристичного підприємництва в умовах глобалізації// Регіональна економіка.- Львів., 2006.- 2.- С.204-212.

14. Глобалізація і безпека розвитку. Монографія./ О.Г.Білорус, Д.Г.Лук’яненко та ін. – К.:КНЕУ,2001.-733 с.

15. Глухова А.В. Политическая конфликтология перед вызовами глобализации// Социологические исследования.- М., 2005.- 8.- С.100-107.

16. Гончаров П.К. Политический транзит: от концепции модернизации к парадигме транзитологии// Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология.- М., 2006.- 2.- С.59-78.

17. Гранин Ю.Д. Глобализация и национализм// Философские науки.- М., 2006.- 7.- С.5-23.

18. Гребіневич О. Легімативні процеси в суспільстві ліберально-демократичної культури// Філософська думка.- К., 2005.- 6.- С.99-126.

19. Гринкевич О. Загрози, які нас обирають// Політика і час.- К., 2006.- 2.- С.45-58.

20. Грубов В. Більше демократії - більше зброї?/ В.Грубов, В.Свинаренко// Політика і час.- К., 2006.- 1.- С.17-24.

21. Дворак М.С. Вплив глобалізації світової економіки на розвиток українського ринку страхових послуг// Актуальні проблеми економіки.- К., 2006.- 8.- С.67-75.

22. Дергачов В.А. Геополітика. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 448 с.

23. Заграва Ернест. "Глобалізація і Нації". Київ, "Фенікс", 2002.- 233 с.

24. Єрохін С.А. Фінансово-економічний механізм глобалізації// Актуальні проблеми економіки.- К., 2006.- 9.- С.151-159.

25. Жукова Н.Г. Глобализация и сохранение национальной идентичности// Философия и общество.- М., 2006.- 2.- С.146-152.

26. Заец Р.В. Предпосылки и проблемы прогнозирования процессов перехода к экоустойчивому развитию (несколько тезисов для обсуждения)// Наука та наукознавство.- К., 2006.- 3.- С.101-117.

27. Зернецька О. "Імператори" шпальт та ефіру. Медіакратія: генеза та природа влади// Політика і час.- К., 2006.- 4.- С.34-43.

28. Зиябуллаев Н. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность// Мировая экономика и международные отношения.- М., 2005.- 4.- С.29-35.

29. Зянько В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив// Економіка України.- К., 2006.- 2.- С.84-90.

30. Иноземцев В.Л. Демократия: насаждаемая и желанная. Удачи и провалы демократизации на рубеже тысячелетий// Вопросы философии.- М., 2006.- 9.- С.34-46.

31. Каганець І. Глобальна етномережа "Спільна дія"// Українська культура.- К., 2006.- 7.- С.42-44.

32. Кантор К.М. Глобализация? -Да! Но какая?// Вопросы философии.- М., 2006.- 1.- С.25-37.

33. Каримова А.Б. Регионы в современном мире// Социологические исследования.- М., 2006.- 5.- С.32-41.

34. Кармадонов О.А. Глобализация и символическая власть// Вопросы философии.- М., 2005.- 5.- С.47-56.

35.Кармин А. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы// Вопросы философии.- М., 2006.- 2.- С.52-60.

36. Карнаухова А. Екологічна дипломатія набирає вагу// Політика і час.- К., 2006.- 6.- С.49-55.

37. Кисельов М. Екологічні виклики на межі тисячоліть// Філософська думка.- К., 2006.- 2.- С.101-118.

38. Козюк В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект// Економіка України.- К., 2005.- 9.- С.12-21.

39. Корсак К. Не у вівсі справа...: Розвиток суспільства та стратегія освіти// Політика і час.- К., 2006.- 1.- С.87-93.

40. Косолапов Н. Глобализация: территориально-пространственный аспект// Мировая экономика и международные отношения.- М., 2005.- 6.- С.3-14.

41. Кримський С. Смисл постісторії// Філософська думка.- К., 2006.- 4.- С.22-35.

42. Лазебник Л.Л. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку країни// Актуальні проблеми економіки.- К., 2005.- 11.- С.94-101.

43. Лапин Н.И. Проблема формирования современного социетального порядка в России// Вопросы философии.- М., 2006.- 11.- С.3-13.

44. Левашов В.К. Общество и глобализация// Социологические исследования.- М., 2005.- 4.- С.14-24.

45. Мазлиш Б. Глобальное и локальное: понятия и проблемы// Социологические исследования.- М., 2006.- 5.- С.23-31.

46. Майбуров И. Глобализация сферы высшего образования// Мировая экономика и международные отношения.- М., 2005.- 3.- С.10-18

47. Макаров В.П. Формирование глобального информационного пространства// Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология.- М., 2005.- 3.- С.3-18.

48. Малюк А. Дискурс глобалізації з точки зору світ-системного аналізу// Социология :теория, методы. маркетинг.- К., 2005.- 2.- С.176-196.

49. Миронов В.В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры и философии// Вопросы философии.- М., 2006.- 2.- С.27-43.

50. Молчанова Е. Враховуючи регіональні пріоритети// Політика і час.- К., 2006.- 3.- С.57-62.

51. Перга Т. Панацея від глобальної бідності?// Політика і час.- К., 2006.- 7.- С.41-48.

52. Письмак В.П.. Энергоимпульсная сущность экономического базиса общества./ http://pysmak.com.ua/book2/book2.htm

53. Платонов А. Глобальній загрозі - глобальну відсіч// Політика і час.- К., 2006.- 1.- С.31-36.

54. Погорська І. Американська детермінанта у моделюванні глобального політичного устрою// Філософська думка.- К., 2006.- 5.- С.23-37.

55. Подолинський С.А. Вибрані твори./Упоряд.: Л.Я.Корнійчук.-К.:КНЕУ,2000.- 328 с.

56. Полякова Ю.В. Перспективи участі регіонів України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації/ Ю.В.Полякова, І.Г.Бабець// Регіональна економіка.- Львів., 2006.- 3.- С.96-103.

57. Попкова Н.В. Глобальные проблемы современности и технологическое развитие// Вестник Московского университета. Сер.7. Философия.- М., 2005.- 1.- С.96-106.

58. Ракитов А.И. Регулятивный мир: знание и общество// Вопросы философии.- М., 2005.- 5.- С.82-94.

59. Селіванов В. Предмет дослідження - державна політика// Віче.- К., 2005.- 1.- С.8-13.

60. Соболєв А. Хто правитиме Хартлендом у XXI столітті?// Політика і час.- К., 2006.- 3.- С.9-18.

61. Сонько С.П. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми. Наукове видання. - К.:Ніка Центр, 2003.- 287 с.

62. Сонько С.П., Скринько М.М. Інфраструктура в умовах транзитивної економіки. – Харків: Екограф,2004 – 306 с.

63. Соснін О. Інформація крізь призму ринкових реалій/ О.Соснін, І.Гуліна// Політика і час.- К., 2006.- 3.- С.49-56.

64. Степаненко В. Глобальне громадянське суспільство: концептуалізації та посткомуністичні варіації// Социология :теория, методы. маркетинг.- К., 2005.- 2.- С.156-175.

65. Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен// Вопросы философии.- М., 2006.- 2.- С.16-26.

66. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с.

67.Тітарчук В. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та наслідки// Віче.- К., 2006.- 21.- С.37-39.

68. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії.- Одеса: Астропринт,2001.- 560 с.

69. Требін М. Концепція "10-30-30": Які війни ймовірні у першій чверті XXI століття// Політика і час.- К., 2006.- 1.- С.3-16.

70. Турлак В.А. Радиационное загрязнение окружающей среды как глобальная социально-экологическая проблема// Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология.- М., 2005.- 4.- С.96-112.

71. Устюгова Е.Н. Глобализация и культура: исторический контекст// Философские науки.- М., 2005.- 12.- С.55-67.

72. Федуняк С. "Кольорові революціїї" та регіональна безпека// Віче.- К., 2005.- 7.- С.114-117.

73. Фесенко М. Міраж "золотого століття"// Політика і час.- К., 2006.- 3.- С.19-25.

74. Фесенко М. У вирі перемін// Політика і час.- К., 2006.- 5.- С.23-33.

75. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історіяі сучасність.- К.:Знання,2007.-670 с.

76. Фомін С. Європейський дім: труднощі розширення// Політика і час.- К., 2006.- 7.- С.21-26.

77. Холопов А. Глобализация и макроэкономическое равновесие// Мировая экономика и международные отношения.- М., 2005.- 2.- С.15-24.

78. Шергін С. Відповідальність лідерів і доля аутсайдерів// Політика і час.- К., 2006.- 7.- С.49-61.

79. Шостак С. Механізми культурної дифузії// Социология :теория, методы. маркетинг.- К., 2005.- 3.- С.142-164.

80. Шубравська О. Ризики сталого розвитку АПС України в умовах глобалізації// Економіка України.- К., 2007.- 2.- С.62-69.

81. Шумилов Ю.П. Глобализация и информационные ресурсы// Открытое образование.- М., 2005.- 5.- С.84-88.

82. Ялі М. Неусвідомлена революція// Політика і час.- К., 2006.- 5.- С.34-40.83. Ярмиш Г. Від протистояння до співробітництва: Парадокси глобалізації крізь призму безпеки// Політика і час.- К., 2006.- 11.- С.17-21.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка