Положення «Про організацію освітнього процесу» міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено вченою радою університетуСкачати 188.64 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір188.64 Kb.
#10849
ТипПоложення


Додаток 18

до Положення «Про організацію

освітнього процесу»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою університету

Протокол № 9 від 28.03.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КИЇВ КНЕУ 2013
1. Загальні положення

1.1. Організація навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій навчання в КНЕУ здійснюється відповідно до:

- Закону України "Про Національну програму інформатизації" від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР;

- Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 5 січня 2007 року №537-V;

- Постанови Верховної Ради України "Про затвердження Завдань Нацiональної програми iнформатизацiї на 2006-2008 роки" № 3075-IV від 4 листопада 2005 р.;

- Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" від 7 грудня 2005 р. № 1153;

- Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" 31 липня 2000 року № 928/2000;

- Указу Президента  України  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року №926/2010;

- «Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні», затвердженої Міністерством освіти і науки України від 20.12.2000 р.;

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 року №293 "Про створення Українського центру дистанційної освіти";

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 року № 40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання";

- Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні" від 23 червня 2005р.;

- Положення «Про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене наказом ректора №252 від 13.04.2009 року (п.2.4.);

- Технологічних та методичних вимог до розробки і використання мережевих курсів в інтегрованому середовищі WebCT (КНЕУ, 2009 рік).


1.2. До нормативно-правових документів, що регулюють діяльність ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі КНЕУ) у сфері дистанційної освіти, можуть бути віднесені інші документи Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та органів виконавчої влади, дія яких прямо чи опосередковано поширюється на діяльність КНЕУ з напряму дистанційна освіта.
1.3. Положення про організацію навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій (далі - Положення) визначає основні засади організації та проведення навчання безпосередньо за місцем проживання (перебування) студентів на основі використання сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в тому числі без відриву від виробництва.
1.4. Заочно-дистанційна форма навчання у КНЕУ запроваджується з метою:

 • поширення доступу громадян до освітньо-професійних програм вищої освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів;

 • реалізації навчальних та наукових ресурсів КНЕУ та підвищення якості навчання за рахунок оновлення методів навчання, в тому числі індивідуального підходу у навчанні;

 • розвитку особистості з метою подальшого самостійного навчання впродовж життя.

1.5. Заочно-дистанційна форма навчання в КНЕУ здійснюється за таких умов: • за державним замовленням;

 • за договорами між КНЕУ та замовниками (цільова підготовка) на умовах, що визначаються цими договорами;

 • за договорами з фізичними особами.

1.6. Вступ до КНЕУ на навчання за заочно-дистанційною формою регулюється Правилами прийому до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на відповідний рік.


1.7. Додатковими вимогами до тих студентів, які вступають до КНЕУ на навчання за заочно-дистанційною формою, є:

 • наявність доступу до Інтернету, в тому числі з використанням ресурсів КНЕУ;

 • вміння користуватися сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (MS Office, електронна пошта).


2. Основні терміни та поняття
Дистанційне навчання це форма організації навчального процесу, що за рахунок використання ІКТ може бути реалізована як в умовах географічної віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо в університеті з метою формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми навчання за фахом.

Технології дистанційного навчання - це відкрита розгалужена система дидактичних та інформаційно-комунікаційних технологій, яка створена за рахунок поєднання потрібних форм, методів і засобів навчання з метою отримання найвищої якості результатів навчання та використовуються для розроблення дистанційних курсів, організації навчального процесу та керування ним.

Дистанційний курс - це системно організований модуль, або комплекс модулів, що відповідає освітньо-професійній програмі та всім вимогам дистанційного навчання.

Обов’язковими елементами дистанційного курсу в КНЕУ є:

 • Елемент “Про курс”

 • Елемент “Змістовий модуль курсу”

 • Зміст курсу

 • Вимоги до наповнення розділу мережевого курсу

 • Заключна інформація по курсу з висвітленням результатів навчання

 • Література

 • Елемент “Глосарій”

 • Елемент “Пошта”

 • Елемент “Самоперевірка”

 • Елемент “Тести”

 • Елемент “Завдання”

 • Елемент “Відбір матеріалів курсу”

Додатковими елементами дистанційного курсу в КНЕУ є:

 • Елемент “Предметний покажчик”

 • Елемент ”Групові проекти студентів”

 • Елемент “Форум”

 • Елемент “Пошук”

 • Елемент “Календар”

Вимоги до розробки дистанційних курсів в КНЕУ затверджені Положенням «Про структуру, зміст та обсяги навчально-методичних видань ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (наказ ректора №252 від 13.04.2009 року).

Навчально-методичний комплекс забезпечення науки (дисципліни) на заочно-дистанційній формі навчання – це стандартизований пакет методичного забезпечення науки (дисципліни), що викладається за допомогою дистанційних технологій навчання.

Викладач-тьютор – розробник дистанційних курсів та (або) керівник процесу заочно-дистанційного навчання і організатор інтерактивної взаємодії та співробітництва;

Інформаційна система дистанційного навчання (ІСДН) WebCT – основане на Web-технології інструментальне середовище для розробки дистанційних курсів, організації та супроводу процесу навчання в режимі online в мережах Інтернет та Інтранет.

Віртуальна аудиторія – сукупність віддалених один від одного робочих місць, що поєднані каналами передачі даних, та використовуються в рамках дистанційних технологій навчання для участі студентів в навчальних заняттях з можливістю інтерактивного спілкування один з одним та викладачем.

Електронна пошта (E-mail) – основний інформаційний ресурс offline, яким користуються всі, хто має доступ до дистанційного навчання. Його особливість полягає в тому – що запит і одержання студентом інформації можуть бути значно розділені в часі. Електронний лист, тобто текстовий файл, призначений для відправки, складається із заголовку, що включає адресу студента і викладача, та самого листа.

Текстом листа можуть бути питання студентів з тем науки (дисципліни), що вивчається, самостійно виконані контрольні завдання тощо.Форум –інформаційний ресурс Інтернет, який називають мережевими новинами або електронними дошками та який реалізується за принципом “від одного – всім”. Принцип роботи форуму такий же як і в електронній пошті, але листи (новини) при цьому є доступними для багатьох.

Чат – система дистанційного діалогу online , що здійснюється в режимі реального часу за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів, у вигляді обміну письмовими репліками, які висвічуються на моніторах співрозмовників.

Лекція - один із видів навчального заняття у заочно-дистанційному навчанні, на якому студенти отримують відео та аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби інформаційно-комунікаційного зв'язку як у режимі online, коли студенти можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному вимірі часу, так і в режимі offline, коли студенти отримують відео та аудіовізуальний запис лекційного матеріалу.

Консультація - це елемент навчального процесу, за яким


студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на
конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи
аспектів їх практичного застосування.

Семінар - це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

Дискусія - це навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою.

Семінар і дискусія проводяться дистанційно в реальному часі (у


режимі online) з використанням інформаційно-комунікаційної мережі.

Практичне заняття - це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що сформульовані у дистанційному курсі.

Практичні заняття виконуються дистанційно, результати


надсилаються викладачеві електронною поштою.

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, яке передбачає, що студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної науки (дисципліни), набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.


3. Організація навчального процесу

за заочно-дистанційною формою
3.1. Навчальний процес за заочно-дистанційною формою навчання у КНЕУ здійснюється згідно з нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», що регламентують заочно-дистанційну форму навчання.
3.2. Зміст, обсяг, структура, якість знань, умінь та навичок студента заочно-дистанційної форми навчання має відповідати вимогам державного стандарту вищої освіти, встановленого для відповідної галузі знань, напряму підготовки (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, а також спроможності їхнього використання у особистій діяльності.
3.3. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу із застосуванням дистанційних технологій включає:

 • методичні рекомендації для розробників дистанційних курсів;

 • методичні рекомендації для викладачів дистанційних курсів;

 • методичні рекомендації для студентів-користувачів дистанційних курсів.

3.4. Тривалість навчання за заочно-дистанційною формою повинна відповідати термінам навчання за заочною формою.


3.5. Навчальний процес за заочно-дистанційною формою навчання у КНЕУ здійснюється за навчальними планами, що затверджуються Вченою радою університету в установленому порядку.
3.6. Очні зустрічі студентів з викладачами-тьюторами можуть призначатися для проведення консультацій перед підсумковим контролем та під час екзамену з науки (дисципліни), що вивчалася протягом попереднього періоду на заочно-дистанційній формі навчання.
3.7. Навчальний процес за заочно-дистанційною формою у КНЕУ має такі форми: доставка навчальної інформації студенту; втілення інформації у самостійну роботу при виконанні завдань; самоконтроль, поточний та підсумковий контроль; спілкування з викладачем-тьютором; інші форми співробітництва з викладачами і студентами.
3.8. Основні види навчальних занять за заочно-дистанційною формою навчання є: лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття та індивідуальні консультації.
3.9. Самостійна навчальна діяльність студентів повинна бути передбачена у різних проявах і формах впродовж вивчення науки (дисципліни), що вивчається на заочно-дистанційній формі, та зафіксована у навчальних планах і робочих програмах.
3.10. Реалізація навчального процесу здійснюється за допомогою інформації, розміщеної у віртуальному навчальному середовищі, а також організації спілкування і співробітництва завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям (Інтернет, електронні пошта, інтернет-конференція, чат, форум, дискусія тощо).
3.11. Контроль якості знань, умінь і навичок студентів заочно-дистанційної форми забезпечується шляхом проведення системи контрольних заходів (самоконтролю, поточного та підсумкового контролю), що реалізуються в очному та дистанційному режимах. КНЕУ забезпечує збереження результатів контролю в електронному вигляді та на паперових носіях у терміни, що встановлені чинними нормативно-правовими документами КНЕУ.
3.12. Результати поточного та підсумкового контролю (екзаменів та ПМК) знань студентів на заочно-дистанційній формі навчання здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань студентів», ухваленого Вченою Радою університету 28.05.2009 року.

3.13. Екзамени та поточний-модульний контроль (ПМК) складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується завідувачем відповідної кафедри.


3.14. До розроблення і впровадження механізму аутентифікації учасників процесу заочно-дистанційного навчання екзамени та поточний-модульний контроль складаються очно або дистанційно у присутності
відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо
ідентифікації особи студента.

3.15. Якість навчання студентів заочно-дистанційної форми повинна відповідати вимогам акредитації напряму підготовки (спеціальності) та забезпечується належним рівнем навчально-методичного, технологічного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення дистанційного навчання.


3.16. Зміст та якість навчально-методичного забезпечення заочно- дистанційної форми навчання забезпечується експертизою дистанційних курсів, яка здійснюється на Вченою радою відповідного факультету.
4. Суб'єкти дистанційного навчання
4.1. Головними суб'єктами дистанційного навчання є студенти, що навчаються за заочно-дистанційною формою та науково-педагогічний персонал, що керує змістом та процесом навчання - викладачі (тьютори, інструктори тощо).
4.2. Права та обов'язки студентів, які навчаються за заочно-дистанційною формою навчання:

4.2.1. Студенти КНЕУ, які навчаються за заочно-дистанційною формою, мають всі права і обов'язки студентів, що передбачені нормативно-правовою документацією університету для заочної форми навчання.


4.2.2. Додаткові права студентів, які навчаються за заочно-дистанційною формою навчання:

- переглядати та вивчати змістову частину дистанційного курсу;

- відбирати на магнітний носій або роздрукувати вибрані фрагменти змістової частини дистанційного курсу;

- відбирати на магнітний носій завдання з науки (дисципліни);

- переглядати календар та робити в ньому свої приватні замітки;

- спілкуватися з іншими студентами, підключеними до дистанційного курсу за допомогою електронної пошти;

- отримувати від викладача індивідуальні консультації за допомогою електронної пошти;

- звертатися до адміністратора відділу дистанційних навчальних технологій Центру автоматизації управління університетом у випадках: • втрати ідентифікатора або пароля;

 • необхідності заміни пароля;

 • відсутності на особистій сторінці одного чи кількох необхідних дистанційних курсів;

  1. - користуватися запитаннями для самоперевірки;

  2. - переглядати результати виконання тестів та завдань.   1. Студенти, які навчаються за заочно-дистанційною формою навчання, несуть відповідальність за:

- надання стороннім особам свого ідентифікатору та пароля;

- своєчасне виконання визначених в дистанційному курсі тестів та завдань;

- видалення з електронної поштової скриньки відпрацьованих повідомлень.
4.2.4. Після виконання навчальної програми у повному обсязі та досягненні запланованої якості результатів навчання і проходження Державної атестації студент, що навчався за заочно-дистанційною формою, має отримати Диплом встановленого зразка.
4.3.1. Права викладачів-тьюторів:


 • переглядати статистику вивчення студентом дистанційного курсу;

 • переглядати календар і робити в ньому приватні і загальнодоступні замітки;

 • відключати студентів від дистанційного курсу;

 • підключати до дистанційного курсу відключених студентів;

 • переглядати результати виконання студентами тестів та завдань;

 • змінювати автоматично виведену оцінку тесту;

 • надати студенту додаткові спроби для виконання тестів;

 • відбирати для перегляду будь-яку підмножину студентів курсу із електронного журналу курсу;

 • спілкуватися із студентами за допомогою електронної пошти;

 • вносити за необхідності доповнення та проводити правки змістової частини дистанційного курсу.

4.3.2. Обов’язки викладача-тьютора: • забезпечення реалізації навчальних заходів, запланованих у межах змісту відповідного дистанційного курсу;

 • забезпечення своєчасної та якісної методичної допомоги студентам;

 • постійне керування навчальним процесом;

 • вчасна адаптація навчальних матеріалів і вжиття необхідних заходів для мотивації студентів до навчання;

 • забезпечення безперервного зворотнього зв'язку із студентами;

 • забезпечення реалізації різних форм спілкування із студентами за допомогою ІКТ;

 • пильнування якості процесу навчання і своєчасне коригування як змісту навчальної інформації, так і способів її доставки до студента;

 • своєчасна взаємодія з відділом дистанційних навчальних технологій Центру автоматизації управління університетом, який забезпечує організаційне, адміністративне та технологічне супроводження процесу заочно-дистанційного навчання.

4.3.3. Викладачі-тьютори несуть відповідальність за: • надання консультацій студентам за допомогою електронної пошти у визначені терміни;

 • своєчасне оцінювання виконаних студентами завдань;

 • своєчасне оцінювання тестів, які не оцінюються автоматично;

 • видалення з календаря загальнодоступних заміток, які втратили актуальність.

4.3.4. Кількість годин відпрацьованих викладачем-тьютором на заняттях за заочно-дистанційною формою навчання визначається на основі спеціально розроблених нормативів, затверджених в установленому порядку.


5. Забезпечення процесу дистанційного навчання
5.1. Реалізація дистанційного навчання у КНЕУ потребує його організаційно-управлінського, науково-методичного, програмно-технічного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
5.2. Відповідальність за організацію та впровадження заочно-дистанційної форми навчання несуть проректори з науково-педагогічної роботи бакалаврського та магістерського рівня підготовки фахівців.

5.3. Безпосереднє організаційно-управлінське забезпечення заочно-дистанційної форми навчання у КНЕУ здійснюється відділом дистанційних навчальних технологій Центру автоматизації управління університетом та деканатами факультетів.

5.4.1. Відділ дистанційних навчальних технологій Центру автоматизації управління університетом:


 • організовує проведення курсів із викладачами за програмою “Практика розробки та експлуатації дистанційних курсів в середовищі ІСДН WebCT”;

 • забезпечує викладачів методичними рекомендаціями щодо експлуатації дистанційних курсів в середовищі ІСДН WebCT;

 • забезпечує студентів методичними рекомендаціями щодо роботи з дистанційними курсами в середовищі ІСДН WebCT

 • підключає студентів та викладачів до глобальної бази даних користувачів WebCT та дистанційних курсів;

 • здійснює функції адміністрування ІСДН WebCT та вирішує усі технічні проблеми використання дистанційних технологій;

 • формує банк атестованих дистанційних курсів.

5.4.2. Відділ дистанційних навчальних технологій Центру автоматизації управління університетом має право: • заміни паролів користувачів;

 • надання нового статуту користувачам;

 • блокування користувача;

 • відновлення прав користувача.
   1. Відділ дистанційних навчальних технологій Центру автоматизації управління університетом несе відповідальність за:

 • введення нових користувачів у глобальну базу даних та підключення їх до необхідних дистанційних курсів;

 • введення нових дистанційних курсів в банк атестованих дистанційних курсів;

 • заміну паролів користувачам за їх вимогою;

 • своєчасне попередження користувачів про тимчасові планові відключення сервера WebCT;

 • інформування користувачів системи у випадку втрати ідентифікатора користувача;

 • підтримку глобальної бази даних користувачів в актуальному стані;

 • надання необхідних консультацій викладачам дистанційних курсів.
  1. Навчально-методичний відділ:

 • формує базу даних про методичне забезпечення навчального процесу за заочно-дистанційною формою навчання;

 • організовує проведення моніторингу електронних навчально-методичних видань;

 • організовує забезпечення розвитку навчально-методичної бази заочно-дистанційного навчання;

 • контроль за виконанням кафедрами плану підготовки дистанційних курсів та навчально-методичного забезпечення заочно-дистанційної форми навчання;

 • забезпечення впровадження новітніх форм та методів навчання за заочно-дистанційною формою.

5.6. Науково-методичне забезпечення навчального процесу за заочно-дистанційною формою навчання включає: • навчально-методичні комплекси забезпечення науки (дисципліни) за заочно-дистанційною формою навчання;

 • електронну бібліотеку як необхідний ресурс інформаційного середовища заочно-дистанційного навчання;

 • сайт Центру автоматизації управління університетом, як необхідного елементу оперативного інформаційного середовища заочно-дистанційного навчання.
   1. Навчально-методичний комплекс забезпечення науки (дисципліни) за заочно-дистанційною формою навчання складається з таких елементів як:

- робоча навчальна програма науки (дисципліни);

- паспорт науки (дисципліни);

- дистанційний курс науки (дисципліни);

- електронні підручники і навчальні посібники;

- відео- (аудіо-) лекції;

- екзаменаційні білети;

- інші матеріали.
5.7. Програмно-технічне забезпечення заочно-дистанційного навчання включає:


 • систему загального та спеціального програмного забезпечення заочно-дистанційного навчання;

 • систему технічного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;

 • систему супроводження технологічних засобів заочно-дистанційного навчання.

5.7. Для організації та управління дистанційним навчанням у КНЕУ використовується адаптована версія інформаційної системи дистанційного навчання WebCT. Повна назва системи Wordl Wide Web Course Tools, що перекладається як “Інструментальний засіб створення курсів у світовій мережі”.


5.8. Кадрове забезпечення заочно-дистанційного навчання в КНЕУ включає:

- забезпечення процесу створення дистанційних курсів;

- реалізацію навчального процесу за заочно-дистанційною формою.
5.9. До кадрового забезпечення заочно-дистанційного навчання відносяться такі категорії фахівців:


 • педагогічні та науково-педагогічні працівники університету;

 • фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій (інженери, програмісти, системні адміністратори заочно-дистанційного навчання);

 • представники допоміжного персоналу деканатів;

 • експерти заочно-дистанційного навчання.

5.10. Персонал університету, який залучений до заочно-дистанційної форми навчання, повинен систематично підвищувати кваліфікацію з інформаційних і комунікаційних технологій, методик та технологій заочно-дистанційного навчання.


5.11. Викладачі-тьютори, що забезпечують заочно-дистанційне навчання, повинні мати відповідні документи, які підтверджують їхній кваліфікаційний рівень із заочно-дистанційного навчання.
5.12. Матеріально-технічне забезпечення заочно-дистанційного навчання у КНЕУ включає наявність приміщень, що обладнані комп'ютерною та оргтехнікою, та забезпечує роботу кадрового персоналу з реалізації заочно-дистанційної форми навчання.
5.13. Фінансове забезпечення дистанційного навчання у КНЕУ здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету;

 • коштів фізичних та юридичних осіб, що вносять плату за навчання;

 • виконання господарських договорів;

 • добровільних внесків і пожертв;

 • грантів та інших зовнішніх надходжень, що не заборонені чинним законодавством України.


6. Міжнародне співробітництво у сфері

заочно-дистанційного навчання


6.1. Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері


заочно-дистанційного навчання для КНЕУ є:

- участь у проектах і програмах, що спрямовані на входження


системи заочно-дистанційного навчання університету у світову освітню систему;

- участь у проектах і програмах інтегрування інформаційно-комунікаційної мережі університету, що задіяна у заочно-дистанційному навчанні, у європейські та світові науково-освітні інформаційно-комунікаційні мережі;

- проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку
технологій заочно-дистанційного навчання;

- участь у розробленні міжнародних стандартів та технології


заочно-дистанційного навчання;

- надання послуг, пов'язаних із здобуттям освіти за технологіями заочно-дистанційного навчання, іноземним громадянам;- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних
працівників та інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з
заочно-дистанційного навчання відповідно до міжнародних договорів, а також прямих договорів з іноземними партнерами.


Каталог: get file
get file -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Державний вищий навчальний заклад
get file -> Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук харьков 2003 1
get file -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
get file -> Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Соціальне страхування»
get file -> Суспільства та об’єкт економічних наук
get file -> Національна академія наук україни інститут економічного прогнозування паценко олег юрійович (477) : 339. 743 Конкурентоспроможність національної економіки І валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
get file -> «мІжнародна стандартна класифікація професій isco-08» international standard classification of occupations

Скачати 188.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка