Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. ОСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.5 Mb.
#425
ТипПоложення
1   2   3

високий рівень – студент вільно володіє навчальним матеріалом вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи;

 • достатній рівень – студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності;

 • задовільний рівень – студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні чи володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях.

 • низький рівень – студент володіє навчальним матеріалом поверхово та фрагментарно.

 • незадовільний рівень – студент не володіє навчальним матеріалом.

  Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано мотивувати.

  Довідник користувача ЄКТС дає можливість користуватись будь-якою шкалою оцінювання, проте доцільним є врахування раніше накопиченого досвіду.

  Для використання в навчальному процесі рекомендується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки — «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», негативні оцінки — «незадовільно», «неприйнятно».

  На захисті кваліфікаційних робіт за рішенням екзаменаційної комісії може бути виставлена оцінка «відмінно з відзнакою». Під час перескладання екзаменів, заліків, повторного захисту звітів із практики та курсових робіт додатково використовується оцінка «достатньо*», що засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичення балів.

  Розширена шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, залікових оцінок (усі заліки – диференційовані), оцінок із захистів звітів про практики, захистів курсових та кваліфікаційних робіт тощо. Оцінки за цією шкалою вносяться до відомостей обліку успішності, залікових книжок (індивідуальних навчальних планів) студентів та іншої академічної документації. У документи про освіту та академічну документацію для мобільності студентів негативні оцінки не вносяться, оцінка «достатньо*» замінюється на оцінку «достатньо».

  Оцінки за розширеною шкалою виставляються на підставі накопичуваної бальної шкали університету.

  Накопичувальна бальна шкала регулюється нормативним документом вищого навчального закладу, який повинен містити:


  • межу та крок накопичувальної шкали;

  • мінімальний бал для отримання позитивної оцінки;

  • максимальний бал за виконання необов’язкових завдань (максимальний бал накопичувальної шкали може бути досягнутий у разі виконання обов’язкових завдань);

  • правила встановлення відповідності між накопичувальною бальною шкалою та розширеною шкалою оцінювання знань студентів.

  Приклад:

  мінімальний бал – 0,

  максимальний бал – 100 (з урахуванням необов’язкових завдань – 120),

  крок шкали – 1,

  мінімальний бал для отримання позитивної оцінки – 50,

  максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20


  Таблиця 2

  Проміжок за накопичувальною бальною шкалою

  Оцінка за розширеною шкалою

  90 та вище

  відмінно

  80–89

  дуже добре

  65–79

  добре

  55–64

  задовільно

  50–54

  достатньо

  35–49

  незадовільно

  1–34

  неприйнятно

  У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два перескладання: викладачу та комісії. Замість перескладання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни, проходження практики чи виконання курсової роботи в наступному навчальному періоді.

  У випадку отримання оцінки «неприйнятно» студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну, пройти практику чи виконати курсову роботу в наступному навчальному періоді.

  Повторне вивчення дисциплін, проходження практики та виконання курсових робіт планується за рахунок власного часу студента та не фінансується з бюджетних коштів. Під час повторного вивчення відповідний навчальний компонент уналежнюється до індивідуального навчального плану наступного навчального періоду.

  Повторне вивчення вибіркової дисципліни може бути замінено вивченням іншої вибіркової дисципліни відповідного циклу та обсягу.

  Середній бал для розрахунку стипендій та зведених академічних:показників розраховується з використанням еквівалента оцінки за п’ятибальною шкалою (табл. 3).  Таблиця 3

  Оцінка за розширеною шкалою

  Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

  відмінно

  5

  дуже добре

  4,5

  добре

  4

  задовільно

  3,5

  достатньо

  3

  незадовільно

  2

  неприйнятно

  1

  Систематичний моніторинг накопичувальної бальної шкали має бути спрямований на коригування правил накопичення балів щодо цільового співвідношення між різними позитивними оцінками (без урахування оцінок «достатньо»). Це наведено в табл. 4.


  Таблиця 4

  Оцінка за розширеною шкалою

  Відсоток студентів, які успішно склали сесію (без перескладання)

  відмінно

  10

  дуже добре

  25

  добре

  30

  задовільно

  25

  достатньо

  10


  Поточний контроль успішності студентів
  Виконання студентом завдань поточного контролю є обов’язковим етапом вивчення навчальної дисципліни.

  Об’єктом поточного контролю знань студента є:  • виконання студентом змістовних модульних завдань (модульний контроль);

  • систематичність та активність роботи студента протягом семестру під час вивчення програмного матеріалу дисципліни.

  Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля з метою діагностики досягнення цілей навчання.

  У ході виконання змістовних модульних завдань (змістовний модульний контроль) оцінюються: результати тестування, виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт, курсових проектів, захист опорних конспектів, звітів та оглядів, виконання індивідуальних завдань, розв’язання практичних ситуацій (кейсів), інші завдання.

  Завдання, що входять до модулів, порядок і час їхнього складання визначаються кафедрою, вносяться також до робочої програми й доводяться до відома студентів до початку семестру.

  Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв та відповідно до прийнятої рейтингової шкали з урахуванням складності видів навчальної роботи.

  Форма й порядок повторного складання модульного контролю протягом поточного семестру визначається кафедрою.

  Під час контролю систематичності та активності навчальної діяльності студентів оцінюються: участь в обговоренні питань на семінарах, результати виконання лабораторних та розрахункових робіт, якість опрацювання завдань для самостійного вивчення, підготовка рефератів та їхня презентація, участь у студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт.

  За результатами поточного контролю знань, умінь та навичок студентів (з урахуванням систематичності й активності роботи та виконання модульних завдань) визначається поточний рейтинговий бал.

  У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин студент має право за дозволом директора інституту /декана факультету скласти їх до закінчення останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

  За бажанням студент може складати підсумковий екзамен із метою підвищення оцінки, отриманої за результатами поточного рейтингового контролю.

  Оцінювання успішності студентів із навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік відбувається в такий спосіб: студенту ставиться «зараховано» з вивчення дисципліни за умови, що за результатами поточного контролю знань він отримав 60 і більше балів за один кредит.

  Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 60 балів за кредит, він має право поліпшити результати поточного контролю під час рейтингових тижнів.

  Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку успішності у графу «Рейтинговий бал», поряд у графу «Екзаменаційна оцінка / залік» виставляється традиційна оцінка (за 2-х бальною шкалою) – «зараховано» або «незараховано». У залікову книжку записується лише позитивна оцінка – «зараховано».


  Підсумковий контроль успішності студентів
  До відомості обліку успішності у графу «Рейтинговий бал» викладач виставляє рейтингові бали всіх студентів. У графу «Екзаменаційна оцінка / залік» виставляється традиційна оцінка. До залікової книжки записується позитивна оцінка: «відмінно», «добре», «задовільно».
  Документальне оформлення результатів контролю
  Порядок документального оформлення й реєстрації успішності студентів визначає директор інституту / декан факультету з урахуванням низки особливостей, описаних у Положенні нижче.

  Результати поточного та підсумкового контролю реєструються в журналі академічної групи та рейтинговій відомості успішності студентів.

  Після закінчення кожного модуля викладач записує результати модульного контролю у відомості обліку результатів успішності студентів групи.

  Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно атестовані з певної дисципліни за результатами поточного контролю, на останньому тижні теоретичного навчання за їхньою згодою у відомості обліку успішності (додаток 3) лектором проставляється екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

  Студент може підвищити оцінку «задовільно» або «добре», яку він отримав за результатами модульного контролю, під час рейтингових тижнів.

  Студентам, які виконали всі види робіт, але набрали 35-59 балів, у відомості обліку успішності проставляється оцінка «незадовільно» чи «незараховано», яку вони можуть перескласти на загальних підставах за поданням директора інституту / декана факультету.

  Студентам, які не виконали навчальний план із дисципліни (тобто набрали 1-34 бали) за відсутності поважних причин, у відомості обліку успішності у графу «Рейтинговий бал» проставляється «недопущений», що відповідає оцінці «незадовільно». Виконати навчальний план із цієї дисципліни він може на загальних підставах лише після повторного вивчення навчальної дисципліни.

  Студентам, які під час рейтингового тижня покращили свій результат, у заліково-екзаменаційну відомість у графу «Екзаменаційна оцінка / залік» записується традиційна оцінка. У випадку ліквідації академзаборгованості (академрізниці) студенту видається лист обліку успішності.

  У відомості обліку успішності виставляється підсумкова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. У залікову книжку виставляється лише традиційна позитивна оцінка за 4-бальною шкалою.

  Дисципліни, що вивчаються протягом двох і більше семестрів та для яких не передбачено підсумковий семестровий контроль (екзамен або залік), мають тільки поточний рейтинговий бал, який враховується в подальшому для встановлення семестрового рейтингового балу студента.

  Результати визначення семестрового рейтингу та загального рейтингу студентів фіксуються у відповідних відомостях «Семестрова рейтингова відомість» і «Загальний рейтинг».

  Кожний рейтинговий бал (за умови використання 100-бальної шкали) повинен заповнюватися двома цифрами (наприклад: 00, 39, 87). Бали в кожному стовпці відомості повинні бути просумовані викладачем (контрольна сума). Ця сума записується відповідно під кожним стовпцем чотирма цифрами (наприклад: 0056, 1954).

  Для визначення рейтингових показників під час оцінювання результатів екзамену за 4-бальною шкалою підсумкова екзаменаційна оцінка перераховується в рейтинговий бал rі за найменшими значеннями шкали переведення:  За національною шкалою

  За шкалою університету

  5 (відмінно)

  90

  4 (добре)

  65

  3 (задовільно)

  50

  Викладач зобов’язаний чітко заповнювати відомості, виправлення не допускаються. Викладач несе особисту відповідальність за правильність заповнення відомості, акуратність і своєчасність її ведення.


  Таблиця 5

  Структура навчальної дисципліни (курсу)
  Модулі

  Види робіт

  Зміст та структура залікових кредитів

  Аудиторна робота

  Складається з декількох змістових модулів:

  ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3+... ЗМп  Лекції

  Практичні (семінарські, лабораторні)

  Консультації

  Контрольні заходи (модульний контроль, залік, екзамен)

  Індивідуальна робота

  ЗМ

  Робота в лабораторіях (кабінетах) у позанавчальний час

  Самостійна робота

  ЗМ

  Робота в інформаційних мережах

  ЗМ

  Опрацювання додаткової літератури

  Курсова робота

  Практики

  Навчальна

  Виробнича

  Наукова робота

  ЗМ

  Публікації

  ЗМ

  Участь у конференціях

  ЗМ

  Участь в олімпіадах

  ЗМ

  Участь в інших конкурсах, отримання грантів тощо


  Академічна заборгованість


  1. Студент, який не виконав обов’язкові завдання поточного контролю з відповідної дисципліни, вважається таким, який має академічну заборгованість.

  2. Якщо за результатами контролю з навчальної дисципліни, формою підсумкового контролю якої є залік або іспит студент отримав менше 50 балів із 100 можливих, ця дисципліна йому не зараховується й розглядається як академічна заборгованість. Якщо студент набрав 35-49 балів, йому надається можливість перескладання боргу не більше двох разів. Під час другого перескладання борг у студента може приймати комісія, склад якої затверджується директором інституту / деканом факультету. Оцінка, отримана студентом у результаті другого перескладання боргу, є остаточною. Якщо студент набрав із дисципліни 1-34 бали, до перескладання він не допускається й має прослухати дисципліну повторно.

  3. У випадках конфліктних ситуацій за мотивованою заявою студента чи викладача директором інституту / деканом факультету створюється комісія для приймання боргу, до складу якої входять завідувач кафедри (або провідний викладач), викладачі відповідної кафедри, представник деканату та студентської ради.

  4. Перескладання модульного контролю після закінчення семестру для підвищення позитивної оцінки допускається за дозволом ректора на підставі заяви студента після погодження з директором інституту / деканом факультету та завідувачем відповідної кафедри.

  5. За розпорядженням декана факультету до семестрового екзамену не допускаються студенти, які не виконали обов’язкових завдань поточного контролю з відповідної дисципліни. «Недопуск» студента до семестрового екзамену вважається академічною заборгованістю. У цьому випадку директор інституту / декан факультету проставляє в заліково-екзаменаційну відомість підсумкову оцінку «незадовільно» із певної навчальної дисципліни.

  1. Студент, який за підсумком екзаменаційної сесії має не більше двох академічних заборгованостей (незадовільна оцінка, підсумковий незалік, недопуск, неявка), допускається до занять у наступному семестрі чи переводиться на наступний курс. Такому студенту надається можливість за дозволом директора інституту / декана факультету відвідувати заняття з відповідної дисципліни.

  2. Академічна заборгованість студента з навчальної дисципліни виникає, якщо:

  • студент не виконав обов’язкових завдань поточного контролю;

  • студент, який не допущений або не з’явився на модульний контроль (коли присутність студента була обов’язковою) і не подав відповідні документи, що вказують на поважні причини його відсутності, до директорату інституту / деканату факультету протягом трьох днів після дати завершення підсумкового контролю;

  • студент атестований із навчальної дисципліни з підсумковою оцінкою «незадовільно».

  8. Відраховується з університету студент, який:

  • має три й більше академічних заборгованостей (незадовільні оцінки, підсумкові незаліки, недопуски, неявки) за результатами однієї екзаменаційної сесії;

  • не ліквідував академічну заборгованість у визначений термін.

  9. Вказані в пп. 6-8. студенти за власним бажанням можуть бути переведені на повторне навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. На звільнені держбюджетні місця переводяться студенти, які мають вищі рейтингові показники.

  Переведення, надання академічної відпустки та зарахування для повторного навчання


  1. Загальний порядок надання студентам академічної відпустки та зарахування на повторне навчання регламентується «Положенням про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти України та Міністерством охорони здоров’я України від 6 червня 1996 р. № 191/153.

  2. Загальний порядок переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців на інший у межах університету та відрахування з університету регламентується «Положенням про переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 р. № 245. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр», з однієї спеціальності на іншу не дозволяється.

  3. Академічна відпустка надається студенту у зв’язку із хворобою, якщо він не має академічних заборгованостей, на підставі заяви та висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) Миколаївської міської поліклініки в установленому порядку.

  4. Повторне навчання дозволяється студенту, який не виконав вимоги навчального плану в повному обсязі. Студенти першого курсу не мають права на повторне навчання.

  5. Студент, який через поважні причини пропустив навчальні заняття чи модульні контрольні, зобов’язаний зареєструвати в деканаті відповідний документ (про поважність причин його відсутності) протягом трьох робочих днів після закінчення дії поважної причини чи дати видачі відповідного документа. У разі хвороби студенти денної форми навчання подають бюлетень непрацездатності, виданий міською поліклінікою (медпунктом).

  6. Директорат / деканат не розглядає питання про надання студенту відповідних пільг у випадку подання документів, своєчасно не зареєстрованих у деканаті.

  7. У разі переведення студент додає до заяви на ім’я ректора копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, кількості нарахованих залікових кредитів та успішність за національною шкалою й шкалою ECTS.

  8. У випадку позитивного розгляду заяви ректором університету в директораті інституту / деканаті факультету перезараховують результати навчання з дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів та визначають академічну різницю, що не повинна перевищувати десяти навчальних дисциплін.

  9. Студент може взяти перерву в навчанні відповідно до Порядку надання академічної відпустки, що регламентується «Положенням про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» (затвердженим МОН України 06.06.1996 р. № 191), як за станом здоров’я, сімейними обставинами, так і у зв’язку з тимчасовим переходом на навчання в інший вітчизняний чи зарубіжний ВНЗ (мобільність).


  Використання рейтингу студента
  Семестровий рейтинговий бал використовується для визначення розміру стипендії студента та встановлення надбавок до стипендії, інших заохочень.

  Навчальний рейтинг студента є підставою для:  • визначення пріоритету для подальшої магістерської підготовки та вступу до аспірантури;

  • призначення іменних стипендій, надбавок до стипендій, грантів;

  • призначення премій із фонду заохочення студентів;

  • участь у роботі міжнародних делегацій, виїзд на стажування за кордон;

  • надання можливості отримання другої спеціальності;

  • переходу на навчання за індивідуальним графіком;

  • залучення в наукові структури;

  • переведення з контрактної на держбюджетну форму навчання за конкурсом у випадку наявності вакантних місць;

  • визначення пріоритету на отримання путівок для відпочинку;

  • вибору місця практики;

  • першочергового працевлаштування за замовленням організацій, підприємств, фірм;

  • визначення пріоритету на вибір кімнати в гуртожитку тощо.


  Особливості планування навчального навантаження студентів, які поєднують навчання з роботою
  Для студентів заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань складає 44 тижні на рік (до 40 тижнів в останній рік навчання).

  Ст. 216 Кодексу законів про працю України передбачає додаткові відпустки у зв’язку з навчанням в університеті для студентів, які поєднують роботу з навчанням. Максимальний тижневий бюджет часу студента заочної (дистанційної) форми навчання становить 27 годин (вимоги до державних стандартів вищої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р. № 1247), що використовується для розрахунку бюджету часу студента в міжсесійний період. У період сесій студенти заочної форми навчання мають такий самий тижневий бюджет часу, як і студенти денної форми навчання (54 години).

  Оскільки теоретичне навчання студентів заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання підкріплюється загальними та професійними компетенціями, які здобуваються під час трудової діяльності, ціна одного кредиту ЄКТС для студентів заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання може бути встановлена на рівні 25 годин.

  Університет може планувати більшу кількість кредитів на навчальний рік за рахунок власного часу студентів заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання в разі наявності їхньої письмової згоди.


  Таблиця 6

  Приклад розрахунку річного бюджету часу студента заочної форми навчання
  На І–ІІ курсах за навчальний рік

  На III та наступних курсах за навчальний рік

  Максимальна тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань (у тижнях)

  44

  44

  (40 на останньому курсі)  з них

  тривалість сесій  30 днів = 4,5 тижні

  40 днів = 5,5 тижнів

  (у годинах бюджету часу)

  4,5 × 54 = 243 год

  5,5 × 54 = 297 год

  тривалість міжсесійного періоду

  39,5 тижнів

  38,5 (34,5) тижнів

  (у годинах бюджету часу)

  1066,5 год

  1039,5 (931,5) год

  Річний бюджет часу (у годинах):

  1309,5 год

  1336,5 (1228,5) год

  Реальна кількість кредитів на рік:

  52

  53 (49)

  Таким чином, тривалість чотирьохрічного бакалаврату для денної форми навчання (240 кредитів) може бути опанована студентами заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання за 4 роки 6 місяців (І, II курс – по 52 кредити, III–IV курси – по 53 кредитів, V курс – 30 кредитів).

  За таким же принципом визначається бюджет часу студентів інших форм навчання.
  Трансфер кредитів
  Трансфер кредитів може здійснюватись у порядку перезарахування кредитів, встановлених студентам під час навчання на інших освітніх програмах, та можливого визнання результатів неофіційного та неформального навчання.

  Перезарахування кредитів, що встановлені під час навчання на інших освітніх програмах, здійснюється за рішенням ректора університету або його підрозділу на підставі документів про раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка, свідоцтво про підвищення кваліфікації), витягу із навчальної картки, у випадку одночасного навчання за декількома програмами чи академічної довідки ЄКТС.  Університет інформує Міністерство освіти і науки України про всі випадки трансферу кредитів у випадку визнання результатів неофіційного та неформального навчання в обсязі понад 30 кредитів.  Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
  2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
  2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
  2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
  2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
  2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма
  2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка