Положення про організацію навчального процесу у коледжі зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова Розглянуто І схвалено на засіданніСторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5

7.1. Науково-методичне та організаційне забезпечення навчального процесу КОЛЕДЖУ є необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки молодшого спеціаліста.

7.2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу КОЛЕДЖУ включає:

 • державні стандарти освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики освітньо-професійні програми підготовки, засоби діагностики рівня якості вищої освіти);

 • навчальні плани зі спеціальностей з розподілом годин за нормативними і вибірковими дисциплінами, послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми навчання;

 • робочі навчальні плани зі спеціальностей для кожного курсу та форми навчання;

 • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

 • робочі програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

 • програми навчальної електромонтажної, навчальної професійної, технологічної практики, стажування та інших видів практик;

 • навчально-методичні комплекси дисциплін (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, робочі зошити, практикуми тощо);

 • інформаційне забезпечення навчального процесу (електронні підручники і навчальні посібники, електронні методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, мультимедійні посібники, електронні посібники, комп’ютерні програми з навчальних дисциплін тощо);

 • контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

 • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт (проектів) і дипломних робіт.

Інші характеристики навчального процесу визначає викладач, циклова комісія КОЛЕДЖУ.

7.3. Організаційне забезпечення навчального процесу КОЛЕДЖУ включає:

7.3.1. Документацію відділення:

 • плани роботи відділень на навчальний рік;

 • графік навчального процесу на навчальний рік;

 • розклади занять за формами навчання;

 • журнали обліку роботи академічної групи;

 • особові картки студентів;

 • відомості обліку успішності;

 • зведені відомості успішності студентів;

 • журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень студентів-заочників;

 • накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення студентів тощо;

 • накази про призначення класних керівників груп студентів денної форми навчання;

 • протоколи засідань стипендіальної та дисциплінарної комісій КОЛЕДЖУ;

 • копії документів студентів пільгової категорії (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; інвалідів тощо);

 • списки студентів КОЛЕДЖУ, які мешкають у гуртожитку ОНАЗ ім. О. С. Попова;

7.3.2. Документацію навчальної частини:

 • галузеві стандарти вищої освіти;

 • навчальні плани зі спеціальностей з розподілом годин за нормативними і вибірковими дисциплінами, послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми навчання;

 • робочі навчальні плани зі спеціальностей для кожного курсу та форми навчання;

 • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

 • графік навчального процесу на навчальний рік;

 • протоколи засідань педагогічної та методичної ради КОЛЕДЖУ;

 • обсяг навчальної роботи на поточний навчальний рік циклових комісій за видами і формами навчання;

 • розподіл навчальної роботи в годинах циклових комісій на навчальний рік за викладачами, навчальними дисциплінами і видами навчальної роботи;

 • індивідуальні плани роботи викладачів циклової комісії на навчальний рік;

 • протоколи засідань атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників;

 • перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників КОЛЕДЖУ;

 • план підвищення кваліфікації педагогічних працівників КОЛЕДЖУ на навчальний рік.

7.3.3. Документацію з виховної роботи:

 • нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу;

 • перспективний план виховної роботи КОЛЕДЖУ;

 • комплексний план виховної роботи КОЛЕДЖУ на начальний рік;

 • плани заходів до знаменних дат;

 • план роботи і протоколи засідань методичного об’єднання класних керівників;

 • план роботи і протоколи засідань дисциплінарної комісії;

 • журнали роботи класних керівників;

 • методичні розробки виховних годин.

7.3.4. Документацію циклової комісії:

 • план роботи і протоколи засідань циклової комісії;

 • обсяг навчальної роботи на поточний навчальний рік циклової комісії за видами і формами навчання;

 • розподіл навчальної роботи в годинах циклової комісії на навчальний рік за викладачами, навчальними дисциплінами і видами навчальної роботи;

 • індивідуальні плани роботи викладачів циклової комісії на навчальний рік;

 • графіки консультацій педагогічних працівників за семестрами навчального року;

 • графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на навчальний рік;

 • план відкритих занять на навчальний рік;

 • журнал взаємних і контрольних відвідувань занять педагогічних працівників;

 • державні стандарти освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики освітньо-професійні програми підготовки, засоби діагностики рівня якості вищої освіти);

 • навчальні плани зі спеціальностей з розподілом годин за нормативними і вибірковими дисциплінами, послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми навчання;

 • робочі навчальні плани зі спеціальностей для кожного курсу та форми навчання;

 • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

 • робочі програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

 • навчально-методичні комплекси дисциплін (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, робочі зошити, практикуми тощо);

 • інформаційне забезпечення навчального процесу (електронні підручники і навчальні посібники, електронні методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, мультимедійні посібники, електронні посібники, комп’ютерні програми з навчальних дисциплін тощо);

 • програми навчальної електромонтажної, навчальної професійної, технологічної практики, стажування інших видів практик;

 • тематика курсових робіт (проектів) та дипломних робіт;

 • завдання на курсові роботи (проекти) та дипломні роботи;

 • екзаменаційні білети;

 • критерії оцінювання екзаменаційних навчальних досягнень студентів;

 • програми практик тощо.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни включає:

 1. Витяг з навчального плану;

 2. Навчальну програму дисципліни;

 3. Робочу навчальну програму дисципліни;

 4. Структурно-логічну схему щодо здійснення міждисциплінарних зв’язків (з врахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця);

 5. Конспект лекцій з дисципліни (друкований та електронний вид);

 6. Інструктивно-методичні матеріали до практичних, лабораторних, семінарських занять (друкований та електронний вид);

 7. Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи (друкований та електронний вид);

 8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання;

 9. Критерії оцінювання успішності студентів;

 10. Засоби діагностики успішності навчання:

 • завдання для поточного, модульного контролю;

 • екзаменаційні білети, якщо навчальним планом передбачено екзамен з дисципліни;

 • пакет комплексних контрольних робіт з критеріями оцінювання, рецензією та зразком еталонної відповіді;

 • пакет директорських контрольних робіт;

 • тести.

 1. Програма навчальної електромонтажної, навчальної професійної, технологічної практики, стажування, якщо вона передбачена навчальним планом;

 2. Тематика та інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових (робіт) проектів, дипломних робіт, якщо вони передбачені навчальним планом;

 3. Програма комплексного державного екзамену з фаху з дисципліни, якщо це передбачено навчальним планом;

 4. Інші методичні матеріали:

 • нормативно-правові документи, які використовуються при викладанні навчальної дисципліни;

 • матеріали передового педагогічного досвіду, інноваційні педагогічні технології;

 • методичні роботи викладача: навчальні, електронні посібники, конспекти лекцій, опорні конспекти, практикуми, робочі зошити, словники, довідники, мультимедійні презентації, навчальні та краєзнавчі відеофільми, виступи, експонати, дидактичні матеріали, проекти тощо);

 • матеріали організації позааудиторної роботи (конкурси, гуртки, олімпіади тощо).

Інші складові НМК дисципліни визначаються викладачем, затверджуються на засіданні циклової комісії.

Викладач створює інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни на основі комп’ютерних мультимедійних технологій.Основним структурним компонентом інформаційно-методичного забезпечення є створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни.

Інформаційний пакет для напряму або спеціальності містить:

 • загальну інформацію про КОЛЕДЖ, умови навчання та проживання у гуртожитку;

 • стислий опис відділень, їх структури, викладацького складу, а також напрямку і спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням термінів та умов навчання, форм державної атестації;

 • навчальний план з розподілом годин за нормативними і вибірковими дисциплінами, послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми навчання;

 • анотація дисциплін із зазначенням попередніх умов їх вивчення, форм навчальної діяльності, прізвищ педагогічних працівників, методики викладання, методів навчання, рекомендованої літератури, умов і термінів вивчення окремих модулів, системи оцінювання успішності й зарахування модулів.

Інформаційні пакети готуються українською мовою і розміщуються на веб-сторінці сайту КОЛЕДЖУ.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка