Положення про методичний кабінет І. Загальні положенняСкачати 77.44 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір77.44 Kb.ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВП НУБіП України

«Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової»

_________________ О. В. Гордієнко

«___» ______________ 2013 р.Положення

про методичний кабінет
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичний кабінет є методичним центром організації навчально-виховної роботи з студентами і опорною ланкою керівництва навчального закладу з педагогічними кадрами.

1.2. Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.


ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

2.1. Пропаганда серед викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів.

2.2. Допомога предметним (цикловим) комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, вихователям гуртожитків з питань організації, планування і методики навчально-виховної роботи.

2.3. Підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків у лабораторію педагогічного досвіду та творчості молоді Навчально-методичного центру по підготовці молодших спеціалістів (далі НМЦ).

2.4. Налагодження і підтримання зв’язків з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання.

2.5. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з навчально-методичного центру, друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.

2.6. Створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей та навчального закладу, вимог до відкриття нових спеціальностей.

2.7. Розробка рекомендацій щодо удосконалення організації навчального процесу; розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів у технікумі з дисциплін та спеціальностей.

2.8. Організація виставок методичних розробок викладачів, технічної творчості студентів. Участь у виставках, які проводить НМЦ, та у міжнародних виставках.

2.9. Забезпечивши публікації з досвіду педагогічної роботи в газеті “Освіта АПК”, “Інформаційний вісник”, підтримувати зв’язок з засобами масової інформації.


ІІІ. ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ
3.1. Планування, організація та проведення теоретичних конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів і занять школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених викладачів з актуальних проблем методики навчання і виховання, наукової організації навчального процесу у коледжі. Участь педагогів навчального закладу у конференціях, семінарах, які проводить НМЦ.

3.2. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи предметних (циклових) комісій, окремих викладачів, ефективності використання різних форм і методів активного навчання, організації проведення виховної роботи.

3.3. Надання методичної допомоги предметним (цикловим) комісіям щодо підготовки документації для ліцензування, акредитації.

3.4. Надання методичної допомоги предметним (цикловим) комісіям з питань організації роботи з молодими викладачами та кураторами груп щодо організації процесу виховання, навчання, ведення навчально-методичної документації (школа молодого викладача, психолого-педагогічні семінари, семінари кураторів груп). Висвітлення педагогічного досвіду в збірнику “На допомогу куратору студентської групи”.

3.5. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і науково-методичної літератури, рефератів і статей з питань навчання, виховання, нових технологій навчання проблем вищої освіти, досвіду педагогів з інших навчальних закладів системи.

3.6. Організація щорічних виставок навчально-методичної літератури, документації, оглядів-конкурсів, курсового і дипломного проектування, науково-технічної та художньої творчості студентів, видання методичних бюлетенів про роботу кращих викладачів, висвітлення досвіду в “Інформаційному віснику”, збірнику “Із досвіду роботи”, газеті “Освіта АПК” НМЦ.

3.7. Розробка науково-методичних завдань, які реалізуються в навчальному закладі при плануванні і проведенні відкритих занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних) Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, які здійснюються керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямів педагогічної діяльності навчального закладу.

3.8. Проведення відкритих занять, їх обговорення.

3.9. Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм дисциплін, їх структур та змісту, опорних конспектів лекцій, організації самостійної роботи та контролю знань студентів, до виконання контрольних робіт для студентів-заочників, вимог до складу, змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін.

3.10. Інформування про регіональні, українські, міжнародні конкурси студентів і викладачів. Організація та участь педагогів у конкурсах: “Викладач року”, “Куратор навчальної групи”, тощо.

3.11. Підготовка питань для розгляду на засіданнях педагогічної (методичної) ради щодо організації навчального процесу.

3.12. Підбір авторів для написання навчальних посібників, підручників, навчальних комплексів дисциплін, надання методичної допомоги щодо підготовки рукописів до подання на отримання грифів тощо.

3.13. Організація рецензування навчальних посібників, методичних розробок і різних технічних засобів та навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених предметними (цикловими) комісіями. Встановлення творчих зв’язків з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом; щорічне інформування НМЦ про нове в методиці викладання та виховання через газету “Освіта АПК”, “Інформаційний вісник”.

3.14. Організація підвищення кваліфікації і стажування педагогічних працівників.

Найбільш поширені форми роботи методичного кабінету – масові, групові та індивідуальні. Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, вогники, зустрічі за круглим столом, анкетування, опитування тощо. Групові форми – відкриті заняття, виховні години, виїзд в інші навчальні заклади, наукові інститути і так далі. Індивідуальні форми роботи – кураторство молодих викладачів, співбесіди, тощо.

3. 15. Нетрадиційні форми роботи методичного кабінету. • проведення з метою колективної творчої справи ярмарку педагогічного досвіду, фестивалю педагогічних ідей;

 • залучення педагогів до участі в ділових іграх, педагогічних консиліумах, методичних рингах і так далі;

 • посилення наукової спрямованості проблемних семінарів, творчих наукових дискусій, навчальних семінарів з методики педагогічного дослідження;

 • посилення практичної спрямованості консультацій-практикумів, школи професійної адаптації, педагогічного наставництва;

 • поєднання традиційних форм методів навчання з довільними (педагогічними вечорницями, презентацією педагогічних новинок).


IV. ОСНАЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
4.1. Методичний кабінет розміщений в окремій кімнаті. Розташування і оформлення всіх матеріалів кабінету є зручним і доступним для користування. Його оснащення:

 • картотека навчально-методичного матеріалу;

 • стенди, вітрини, портрети класиків педагогічної науки, альбоми, плакати, схеми, що відображають фундаментальні положення педагогіки та досвід навчально-виховної роботи вищих навчальних закладів освіти 1-2 рівнів акредитації;

 • бібліотека, яка включає літературу з педагогіки психології і методики навчання та виховання;

 • підшивки педагогічної преси: “Освіта України”, “Освіта АПК”, “Нові технології навчання”, “Проблеми освіти”, “Освіта. Технікуми, коледжі”;

 • прайс “Навчальна та допоміжна література”, навчальні відеофільми;

 • виставка нової літератури, що надходить до бібліотеки навчального закладу;

 • збірки методичних рекомендацій, розробок, доповідей, рефератів, підготовлених педагогічним колективом;

 • зразки навчальної документації;

 • освітньо-професійні програми, навчальні плани, програми;

 • плани роботи предметних (циклових) комісій, денних відділень, навчальних кабінетів, лабораторій, гуртків; інструкції до лабораторних та практичних занять, тощо;

 • матеріали про досвід викладачів, кураторів груп, вихователів гуртожитків;

 • вимоги до навчальних занять, їх типи та види;

 • структура, форми і методи навчання та виховання;

 • виставки, опис досвіду новаторів виробництва відповідної галузі, матеріали з нової технології, техніки тощо.

4.2. У методичному кабінеті всі матеріали систематизовані за такими орієнтовними розділами:

 1. Організація навчально-виховного процесу.

 2. Форми і методи проведення навчальних занять.

 3. Прогресивні форми і методи навчання.

 4. Практичне навчання і зв’язок з виробництвом.

 5. Заочна форма навчання.

 6. Позааудиторна виховна робота.

 7. Методична робота.

 8. Робота кураторів навчальних груп.

 9. Робота навчальних кабінетів і лабораторій.

 10. Історія навчального закладу.

V. КЕРІВНИЦТВО МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ
5.1. Методичний кабінет створюється відповідно до типового навчального плану наказом директора навчального закладу. У своїй діяльності педагогічний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти України з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рекомендаціями навчально-методичного центру, рішеннями педагогічної ради навчального закладу.

5.2. Безпосереднє керівництво методичною роботою в навчальному закладі здійснюється заступником директора з методичної роботи. Організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес педагогічного досвіду є методист (спеціаліст вищої категорії), який призначається наказом директора. Для виконання технічної роботи призначається секретар.

5.3. При методичному кабінеті організовується рада, яка визначає основні напрями методичної роботи навчального закладу, надає допомогу і контролює її виконання, організовує впровадження прогресивних форм і методів навчання та виховання. До ради методичного кабінету входять: заступник директора з методичної роботи – голова, методист навчально-методичного кабінету – секретар, заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання, заступник директора з виробничого навчання, заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень, голови предметних (циклових) комісій, викладачі-методисти, вихователі гуртожитків. Рада кабінету проводить засідання 1 – 2 рази в квартал згідно з планом роботи, затвердженим головою.

5.4. Методичний кабінет працює за планом, затвердженим директором навчального закладу, який розглядався на засіданні педагогічної ради.

5.5. Методичний кабінет щорічно звітує за проведену роботу на педагогічній раді.
VI. НОРМАТИВНІ БАЗИ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. У кабінеті є такі основні документи:


 1. Закон України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, положення “Про ступеневу освіту”, “Про вищий навчальний заклад”, нормативні документи Верховної Ради України.

 2. Плани та протоколи роботи ради методичного кабінету.

 3. Плани роботи та протоколи засідань предметних (циклових) комісій за навчальний рік.

 4. Журнал обліку проведеної роботи і участь в ній викладачів, кураторів навчальних груп.

 5. Книга реєстрації вхідних та вихідних матеріалів, що надходять до кабінету.
 1. Картотека навчально-методичного матеріалу.

 2. Звіти про роботу кабінету.

 3. Паспорт кабінету.ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового

комітету коледжу

____________ О.І. Кулініч

«___» ____________20__ р

Розглянуто і схвалено

педагогічною радою коледжу

Протокол № 5 від 29. 12.2013 р.Голова педради

____________ О.В. Гордієнко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка