Положення про майстер-клас І. Загальні положення Майстер-клас одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Мета діяльностіСторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.69 Mb.
#524
ТипПоложення
1   2   3

Наказ №


Про підсумки методичної роботи з

педагогічними кадрами у ____ н. р.

Методична робота — одна з найбільш важливих ланок навчально-виховного процесу; це систематична колективна та індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Діяльність педагогічного колективу школи за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставленої на початку навчального року в справі навчання та виховання підростаючого покоління, а також на реалізацію чітко визначених принципів організації методичної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід до вдосконалення особистості вчителя й розвитку його творчого потенціалу.

Аналіз підсумків роботи за _____ н. р. свідчить: колектив учителів у процесі своєї діяльності ефективно працює над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в проблемі «_________________________________ ».

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних на сучасному стані є проблема підвищення професійного ріння вчителя через його самоосвіту. Самовдосконалення — важливий аспект творчої діяльності педагогів, але через їхнє пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні форми підвищення кваліфікації педагогів, не дають ефективних результатів. Тому основне завдання організованих з ними заходів (міжкурсові форми роботи) полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об'єкта цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою (темою), самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Методичні об'єднання вчителів внесли в плани роботи виступи вчителів з обраної теми, а вчителі, які атестувалися, зробили творчі звіти не тільки на рівні школи, а й на міських сесіях, обов'язковим елементом яких було перенесення теоретичних відомостей у практичну площину, розробки уроків, методичні рекомендації, дидактичні завдання тощо.

Основними напрямками вивчення діяльності вчителя були: предметна діяльність, методична грамотність, виховна спрямованість, а також соціалізація дитини; розвиток її особистості; реалізація особистості в сучасному суспільстві. Отже, спираючись на ці напрями, можна виділити такі параметри оцінки діяльності вчителя:


 1. рівень знань, умінь та навичок (їх навчальні досягнення, рівень навченості);

 2. результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсі-захисті наукових робіт МАН, інших конкурсах, виставках, методичних заходах;

 3. моніторинг розвитку особистості, тобто дослідження розвитку особистості учня у порівнянні із «самим собою»;

 4. предметна та методична компетентність учителя.

Під час опрацювання проблеми конкретизувались питання щодо роботи з педагогічними кадрами:

поглиблення знань з проблем навчання та виховання, розвиток ініціативи та творчості на основі вивчення та впровадження ППД, нової моделі навчально-виховного процесу, новаторських пошуків;

реалізація принципів гуманізації навчального процесу, диференціації та індивідуалізації навчання, ідей громадянської освіти, громадянського виховання на основі особистісно орієнтованого підходу до учнів у практичній роботі;

надання адресної практичної допомоги вчителеві на діагностичній основі щодо вирішення актуальних проблем навчання та виховання школярів, підвищення професійної компетентності педкадрів шляхом введення інноваційних технологій.

У ____ н. р. було проатестовано ____ учителів, з них підвищили свою кваліфікацій ну категорію - ___, підтвердили категорію - ___, присвоєно звання - ___. Усі педагоги пройшли курсову перепідготовку. Вчителі протягом атестаційного періоду виступали зі звітами на методичних об'єднаннях, брали участь у педагогічних читаннях, науково-практичній конференції, засіданнях педагогічних рад, на яких ділилися своїми здобутками з колегами. Підсумком роботи атестації вчителів стало засідання педагогічної ради з проблеми: «Атестація педкадрів як передумова підвищення педагогічної майстерності вчителів та відповідальності за результати навчально-виховної діяльності».

Методичну роботу поєднує і координує методична рада. Раціонально організувати, продумати та спланувати її, спрямувати діяльність вчителів, МО, проблемних груп допомагає діагностика вчительського колективу, яка лежить в основі співпраці з педагогічними кадрами. Таке співробітництво є добре продуманим, має внутрішньо чітку систему з комплексом алгоритмів діяльності, зосередившись навколо науково-методичної проблеми «Удосконалення уроку як засіб розвитку особистості вчителя й учня в системі особистісно орієнтованого навчання».

У процесі роботи над проблемою на основі особистісного підходу до кожного вчителя, глибокого вивчення та аналізу результативності роботи активізувалися форми методичної роботи, які сприяли підготовці кожного педагога до роботи тільки на високому рівні, а також вихованню педколективу на певних методичних засадах, виробленню правильних і шляхів і методів удосконалення навчального процесу.

У ___ н. р., згідно з планом діяльності школи, проводились предметні тижні та декади методичної майстерності вчителів.

Проведені предметні тижні, декади методичної майстерності й творчі звіти вчителів показали значний ріст професійної майстерності педагогів: з'явилися методичні напрацювання і творчі знахідки інтегрованих курсів ___; нетрадиційні форми проведення уроків (___); сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів (___). Крім цього, проведення тижнів і декад методичної майстерності сприяло оновленню форм і методів позакласної роботи з предметів, естетичному, національно-патріотичному вихованню учнів, прищепленню в них поваги і любові до своєї держави. На високому рівні пройшов семінар-практикум вчителів___. Протягом навчального року продовжували працювати групи зацікавлених учителів з питань диференціації та індивідуалізації навчання, особистісно орієнтованого підходу до учнів, становлення особистості учня через усвідомлення кращих надбань світової літератури тощо. Так, працювали групи «Інтегровані курси в системі навчання» (___), «Перспективні технології навчання» (___), «Екологія» (___).

Вчителі гуманітарного циклу ведуть пошук раціональних шляхів (методів) не тільки розвитку інтелекту, інтересу учнів до навчального предмета, а також збагачення їхніх знань, розширення кругозору, виховання творчої особистості на основі ідей особистісно орієнтованого підходу до учнів. У цьому їм допомагає нетрадиційна побудова уроку, розробка алгоритмів дій, інтегрованих курсів.

В основу роботи вчителів природничо-математичного циклу покладено вивчення здібностей особистості на основі раціонального і педагогічно доцільного застосування методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності, творчості, самоконтролю навчання шляхом впровадження фрагментів нових технологій навчання, використання активних форм навчальної праці.

Вчителі початкової ланки продовжують працювати і над проблемою розвивального навчання, індивідуального підходу до учня, в основі яких ідея розвитку дитини. Ці надбання забезпечують цілеспрямований і результативний процес навчальної діяльності, позначаються на кінцевому результаті - рівні навченості та вихованості учня.

Значна методична робота велася з молодими та малодосвідченими вчителями як з боку заступника директора, так і з боку вчителів-
наставників (робота в парах:___).

На належному рівні працювала школа удосконалення педагогічної майстерності (кер. ___). Активно працювала педагогічна студія «Нестандартні форми проведення уроку як активізація розумової діяльності учнів» (кер.___).

Систематично і цілеспрямовано проводились тематичні консультації, індивідуальна робота, практичними порадами та глибоким аналізом роботи вчителя допомагали заступники директора з НВР.

У школі було організовано цільове і системне відвідування уроків, спрямоване на глибоке вивчення змісту та методики уроку. На основі колективної думки готувався узагальнений аналіз відвіданих уроків, в основу якого був покладений синтез найбільш суттєвих позитивних і негативних тенденцій, що переважають у навчально-виховному процесі, було вироблено рекомендації щодо подальшого розвитку перших й усунення інших.

Протягом року ефективно працювали вчителі - предметники української мови і літератури (кер.___); математики та фізики (кер.___); вчителі початкових класів (___). На належному рівні велась робота в МО вчителів історії (кер.___), вчителів МО іноземних мов (кер.___), вчителів зарубіжної літератури та російської мови (кер.___). Ці методичні об'єднання пов'язували свою роботу із загальношкільною проблемою, вивчали та впроваджували сучасні технології навчання, розглядали актуальні питання з дидактики, педагогіки, психології. Робота в цих методичних підструктурах була ефективною і за змістом, і за формою. МО вчителів фізкультури (кер.___), трудового навчання (кер.___)

працювали на належному рівні, заняття відповідали інтересам і потребам вчителів, робота була адресною. Водночас керівникам цих МО слід конкретніше враховувати особистісні якості педагога, стиль і методи його діяльності; робота повинна мати практичну спрямованість.

В перспективі передбачається створення динамічних груп учителів, творчих лабораторій та майстерень, здійснення заходів щодо трансформації в педагогічну практику ППД, які мають працювати за тематичними, проблемними принципами концепції розвитку загальної середньої освіти. Це зумовлено важливістю оволодіння педагогами мистецтвом індивідуалізації навчання та виховання, технічного спілкування, психологічного тренінгу, застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій, виходу на експериментальні майданчики, видання посібників, збірників з досвіду роботи вчителів.

Тому в змісті, структурі методичної роботи слід звернути увагу на пріоритетні напрямки розвитку освіти, процеси вивчення і впровадження перспективного досвіду, вироблення навичок самостійної роботи вчителів з літературою, аналізу і самоаналізу, вибору ними педагогічної позиції, технології, підручників, методів, форм навчання.

Аналізуючи діяльність школи щодо вирішення зазначених проблем, слід відзначити, що педагогічний колектив працював над їх реалізацією, про що свідчать результати роботи, а саме:

• досягнуто якісно нових результатів навчання і виховання: порівняно з попереднім роком, зросла на ___% якість знань учнів і на кінець ___н. р. становить _____;

• значно зріс рівень педагогічної майстерності учителів (минулого ___н.р. якісний склад учителів становив ___%, у нинішньому н. р. -___). Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загальнометодичну освіту вчителів, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів.

Свідченням ефективності методичної роботи є якісні показники навчання й виховання дітей. Слід відзначити, що цього навчальною року на міських учнівських олімпіадах школа була представлена не на належному рівні, посівши всього ____ призових місць.

Тому, аналізуючи результати участі учнів школи у ІІ - му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, необхідно виділити незадовільну роботу вчителів школи з обдарованими і здібними учнями. Це питання обговорювалось у навчальному році на двох педрадах: в січні, коли йшлося про роботу педколективу з обдарованими та здібними дітьми в процесі викладання в позаурочний час і на педраді про атестацію педкадрів у квітні.

Були зроблені висновки щодо безсистемної роботи зі здібними учнями, невміння педагогів проаналізувати власну діяльність і можливості реалізувати себе як вчителя, визначити шляхи виявлення творчої особистості дитини.

Слід відзначити значну роботу з обдарованими учнями через систему МАН, яку вели минулого року вчителі ______. Учні цих педагогів брали участь у першому етапі конкурсу-захисту дослідницьких робіт і на фінальному етапі були відзначені міським журі.

Методична рада звертає увагу й на те, що необхідно індивідуалізувати роботу з обдарованими і здібними учнями у МО вчителів початкових класів (кер. ___). Учні початкової школи тільки останнього року продемонстрували високі результати.

Проблеми методичної роботи мають розв'язуватись на шляху пошуку не тільки нового змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя.

В основу роботи з педагогічними кадрами необхідно покласти: 1. забезпечення конституційно закріпленого права вчителя на вибір методів, засобів організаційних форм навчання;

 2. створення умов для неперервної освіти, надання методичної допомоги у фаховому вдосконаленні та забезпечення комплексного підходу до змісту методичної діяльності, надання їй практичного, систематичного та диференційованого характеру;

 3. організацію різноманітних форм фахового вдосконалення вчителів, поглиблення самоосвітньої роботи над проблемою «Психолого-педагогічні, методичні аспекти сучасного навчально-виховного процесу» (через МО вчителів - предметників, школи - педмайстерності, семінари-практикуми);

 4. розробку змістовно-методичних та організаційних перспектив управління діяльністю педагогічних кадрів через впровадження нових освітніх технологій, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки (на основі роботи проблемно-пошукових груп);

 5. організацію індивідуальної практичної допомоги вчителям згідно з результатами діагностичного вивчення рівня їх професійної підготовленості;

 6. аналіз стану курсової перепідготовки та забезпечення її проходження на базі інституту післядипломної освіти, центру навчальних закладів міста (міський методичний кабінет);

 7. інформаційне забезпечення педагогічної практики (Інтернет, друковані джерела, банк педагогічних інновацій);

 8. спрямування зусиль МО вчителів - предметників, проблемних груп, шкіл педмайстерності, творчих організаційних груп, циклових комісій на потреби в постійному самовдосконаленні; виявлення нового в досвіді вчителів, апробацію та впровадження нових педагогічних технологій; видання посібників, збірників з досвіду роботи вчителів школи;

 9. планування роботи з педагогічними кадрами на основі нових підходів до науково-методичного та технологічного забезпечення навчально-виховного процесу.

Директор школи _________________
Каталог: attachments -> article -> 2471
article -> Україна Міністерство освіти і науки України
article -> Формування позитивної мотивації навчання одна з основних умов виховання та розвитку особистості молодших школярів
article -> Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
article -> Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
article -> Картка уроку вірші зарубіжних поетів про дружбу І кохання. Р. Бернс «Любов». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності Коли любиш, то таке багатство відчуваєш, стільки
article -> Методичні рекомендації за останні роки у більшості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни у законодавстві, яке стосується спеціальної освіти
article -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
article -> Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції
article -> Маюнова Лариса Олексіївна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка