Положення про інтелектуальну власністьСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.51 Mb.
#10881
ТипПоложення
1   2   3   4

ІІ. Навчальні цілі: сформувати у студентів системні знання щодо засвоєння основних положень захисту прав інтелектуальної власності в Україні. міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.
Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення поняття захисту прав інтелектуальної власності.

2. Відмінність між охороною та захистом прав інтелектуальної власності.

3. Адміністративний захист. 1. Судовий захист.

 2. Захист прав на “ноу-хау”.

 3. Законодавча база захисту прав інтелектуальної власності.

 4. Захист прав на раціоналізаторську пропозицію.

 5. Захист прав на винахід.

 6. Захист прав на корисну модель.

 7. Захист прав на товарний знак.

 8. Процедура захисту прав інтелектуальної власності.

 9. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в світі.

 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності.

 11. Структура всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 12. Функції всесвітньої організації інтелектуальної власності.


Вміти:

1. Провести захист порушених прав інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

Робота з основною і додатковою літературою.Контрольні питання теми:

 1. Охарактеризуйте поняття захисту прав інтелектуальної власності?

 2. Яка відмінність між охороною та захистом прав інтелектуальної власності?

 3. Охарактеризуйте адміністративний захист?

 4. Як захистити права на “ноу-хау”?

 5. Як здійснюється захист прав на корисну модель?

 6. Як здійснюється захист прав на товарний знак?

 7. .Де знаходиться всесвітня організація інтелектуальної власності і її функції?


Самостійна аудиторна робота

 1. Самостійно провести експертизу заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (промислової власності).

 2. Дати перелік та характеристику суб'єктів на захист права інтелектуальної власності.

 3. Дати юридичну характеристику ліцензійного договору.


Зміст виконання

 1. Студенти попарно самостійно проводять експертизу заявки на об’єкт права інтелектуальної власності (промислової власності).

 2. Студенти попарно дають перелік та характеристику суб'єктів на захист права інтелектуальної власності.

 3. Студенти попарно дають юридичну характеристику ліцензійного договору.


Література

Основна:

 1. Конституція (Основний Закон) України. - К.,1996. – 117 c.

 2. Цивільний кодекс України. – К., 2012. Право інтелектуальної власності. Глава 35-36 (ст.418

- ст.508).

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.

 2. Закон України ”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” Відомості Верховної ради (ВВР), 1994, №7, ст. № 32) (В редакції Закону № 1771-ІІІ від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст. 307) (з наступними змінами і доповненнями).

 3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.93р. №3689-ХІІ.

 4. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”: чинний з 05.07.94 р. // Закон і бізнес. - 1997. - № 5(132). - 29 січня.

 5. Закон України про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право N 2733-III, м. Київ, 20 вересня 2001 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 2, ст.16).

 6. Ресурс інтернету (офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України, Український інститут промислової власності України (“ДП Укрпатент”), науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (журнал “Теорія і практика інтелектуальної власності”), інститут інтелектуальної власності України, Відомості Верховної Ради України).

Додаткова:

 1. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

  1. доповненнями).

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України N 521 від 16.07.2001 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (з наступними змінами і доповненнями).

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 15: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕРНЕТ
І. Актуальність теми. Перехід до інформаційної економіки нерозривно пов'язаний з бурхливим розвитком електронних засобів зв’язку, новітніх цифрових технологій, які істотно скорочують терміни відтворення інформації, забезпечують можливості її використання, внесення змін та швидкого постачання інтелектуальних продуктів споживачам.

Перетворення Інтернету на провідний засіб спілкування, обміну інформації та ведення бізнесу породжує нові явища в системі відносин інтелектуальної власності, обумовлені віртуальною сутністю, транскордонністю та динамічністю цієї глобальної мережі.

Перенесення зростаючої кількості літературних творів, фільмів, комп’ютерних програм у цифрове середовище породжує реальну загрозу зміни та фальсифікації цих творів, створення дешевих і високоякісних копій, їх широкого розповсюдження з порушенням авторського права. Існує реальна загроза підробки знаків для товарів та послуг, поширення комп’ютерного піратства, тощо.

Таким чином, проникнення комерційних відносин у мережу Інтернет спричинює якісно нові проблеми, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності


ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Історія розвитку Інтернету.

 2. Концепція гіпертексту.

 3. Структура та система адресації Інтернету.

 4. Передача інформації в Інтернеті.

 5. Значення та роль наукової інформації в епоху глобалізації.

 6. Правові проблеми дотримання авторського права в Інтернеті.

 7. Правові проблеми використання доменних імен в Інтернеті.

 8. Інтернет сторінка: принципи побудови, можливості та шляхи вдосконалення.

 9. Захист об’єктів інтелектуальної власності, створених при розробці Web-сторінки.

 10. Передача авторських прав на розробку Web- сторінки.

 11. Інтернет пошук наукової інформації.

 12. Види пошукових систем.

 13. Подання електронної заявки на винахід, корисну модель.

 14. Поняття про електронний підпис.

 15. Захист інформації персональних комп’ютерів при роботі в мережі Інтернет.


Вміти:

 1. Визначати можливі форми правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінку.

 2. Складати алгоритм правової охорони об’єктів що складають Web-сторінку Визначати об’єкти та суб’єкти комерціалізації інтелектуальної власності.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

1.Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератури.

2.Повторити з суміжних кафедр:


 • Основні економічні категорії та закони

3.Підготувати реферати за темами:

 • Захист інформації персональних комп’ютерів при роботі в мережі Інтернет

4.Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.
Контрольні питання теми:

 1. Історію розвитку Інтернету.

 2. Основні поняття, принципи побудови і можливості глобальної сітки Інтернет.

 3. Створення та використання доменних імен.

 4. Правові проблеми дотримання авторського права в Інтернеті.

 5. Захист Інтернет сайтів.


Самостійної аудиторна робота студента:

Визначення можливих форм правової охорони об’єктів, що складають Web-сторінку


Виховні цілі:

 1. Навчити здійснювати бібліографічний пошук інформації із заданої тематики використовуючи бібліотечний фонд і сучасні інформаційні технології.

 2. Закріпити навики використання стандартів для оформлення наукової студентської роботи.

Питання для самоконтролю знань:

Дайте відповіді на контрольні запитання № 1-5 з підручника Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність. Київ, "Знання", 2006, С. 355.


Література

Основна:

 1. Б. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 342-355.

 2. В.М. Антонов. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право. Київ, "КНТ", 2006, С. 279-302.

3. Андреев Б.В., Вагонова Е.А. Право и Интернет: Учебное пособие.  М. ИМПЭ

им. А.С.Грибоедова, 2001. С 5-10, 18-25.Додаткова:

1.Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. РедакцієюМ.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.
Каталог: images -> Portal -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> Fakultet medychnyj ta pediatrychnyj -> Specialnist likuvalna sprava -> Patentoznavstvo2kurs
Portal -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Portal -> «Етика» і «Основи християнської етики і моралі»
Patentoznavstvo2kurs -> Положення про інтелектуальну власність. І. Актуальність теми
Patentoznavstvo2kurs -> Положення про інтелектуальну власність Варіант 1 Інтелектуальна власність це: частина цивільного права, що надає можливість захищати свої права на промислову власність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка