Положення про інтелектуальну власністьСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

Додаткова:

 1. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 624 с.

 2. Цивільний кодекс України. – К., 2003. Глава 35 Загальні положення про право

 3. інтелектуальної власності (ст.418 - ст.432).

 4. Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 ) (з наступними змінами і доповненнями).

 5. Закон України «Про власність» від 07.02.91р. №697-12 (з наступними змінами і

 6. доповненнями).

 7. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91р. №887.

 8. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. №793.

 9. Закон України «Про підприємництво» від 26.02.91р. №785-12.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 10: ЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДІВ, КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ
І. Актуальність теми.

Оволодіння багатством у наш час полягає в одержанні інформації та її наступному докладанні до засобів виробництва.

У. Рістон

Використання інтелектуальної власності в ринковій економіці здійснюється на засадах її комерціалізації, механізм якої уможливлює безперервний рух інтелектуального капіталу та отримання прибутку.

Вплив винаходів на економічний розвиток може здійснюватися за чотирма каналами:


 1. Інформація про патенти полегшує передачу (трансфер) технологій і сприяє залученню прямих іноземних інвестицій.

 2. Патенти стимулюють наукові дослідження.

 3. Патенти е каталізатором нових технологій і бізнесу.

 4. Бізнес накопичує патенти і комерціалізує їх шляхом передачі прав через ліцензійні угоди, внесення до статутного капіталу підприємств, використання у власному виробництві для отримання додаткового прибутку.

Прикладом вдалого використання винаходів е історія відомої фірми "PLIVA" (Хорватія). яка у 1980 p. запатентувала винахід на антибіотик azithrotusin (торговельна назва "Zithromax"). "PLIVA" продала ліцензію фірмі "PF1RER", що дозволило їй отримати феноменальний прибуток. Тільки у 2000p. було продано цього препарату на $1,4млрд.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Визначення понять: ліцензія, ліцензіар, ліцензіат.

 2. Основні об’єкти ліцензійних угод в сфері інтелектуальної власності.

 3. Основні типи ліцензій на інтелектуальну власність.

 4. Основні ознаки повної, виключної, невиключної ліцензії, субліцензії, тощо.

 5. Відмінності між виключною та одиничною ліцензією.

 6. Види передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 7. Основні положення договору купівлі-продажу.

 8. Специфічні ознаки ліцензійного договору.

 9. Особливості оформлення ліцензії на передачу прав на винахід.

 10. Види ліцензійних платежів.

 11. Винагорода: пряма грошова винагорода, непряма винагорода.

 12. Визначення поняття дисконта та роялті.

 13. Відмінності між паушальним та комбінованим платежами.

 14. Інженірінг.

 15. Трансфер технологій.

Вміти:

 1. Оформляти ліцензії на передачу прав на винахід.

 2. Встановити оптимальні види ліцензування об’єктів інтелектуальної власності.

 3. Вміти оформити ліцензійний договір.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

1.Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератур.

2.Повторити з суміжних кафедр:


 • Правила укладання ділової угоди

 • Особливості укладання трудового договору

 • Основні норми етики і деонтології

3.Підготувати реферат за темою:

 • Економічна ефективність ліцензування.

4.Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.
Контрольні питання теми:

 1. Поняття: ліцензія, ліцензіар, ліцензіат

 2. Типи ліцензій на інтелектуальну власність: повна, виключна, невиключна, субліцензія, тощо.

 3. Патентні ліцензії.

 4. Оформлення ліцензії на передачу прав на винахід.

 5. Винагорода: пряма грошова винагорода, непряма негрошова винагорода.

 6. Визначення ставок дисконта та роялті.

 7. Договори на створення і використання результатів у науково-технічній діяльності.

 8. Договір на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.

 9. Франчайзинг.

 10. Інженірінг. Трансфер технологій.


Самостійної аудиторна робота студента:

Оформлення ліцензії на передачу прав на винахід


Виховні цілі:

 1. Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при використанні на ліцензійній основі науково-технічних досягнень та творчої продукції в медицині.

 2. Розвинути навики ефективної письмової комунікації з патентознавства

Питання для самоконтролю знань:

Дайте відповіді на контрольні запитання № 1-10 з підручника Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність. Київ, "Знання", 2006, С. 232-233.Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 210-230.

 2. Цивільний кодекс України:

Глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»:

Стаття 1107 «Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»;

Стаття 1108 «Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності»;

Стаття 1109 «Ліцензійний договір»;

Стаття 1110 «Строк ліцензійного договору»;

Додаткова:

 1. Законодавство України

http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

2. Нормативні акти України

http://www.nau.kiev.ua:8101/

База нормативних актів України.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 11: ОХОРОНА ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА ІНШИХ ПОЗНАЧЕНЬ КОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ
І. Актуальність теми. Важко переоцінити роль такого об'єкта як торговельна марка, у просуванні товару на ринок. Вдала торговельна марка - важливий внесок в економіку підприємства тому, що вона дозволяє зайняти на ринку вигідне положення, засноване на визнанні даної торговельної марки покупцями.

Вдало "розкручена" торговельна марка приносить її власнику додатковий прибуток понад того, який би він отримав без її використання. Перевагою торговельної марки перед винаходом є те, що строк користування правами на неї практично не обмежений у часі.


ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Поняття про товарний знак.

 2. Види товарних знаків.

 3. Визначення поняття «географічне зазначення».

 4. Особливості оформлення заявки на товарний знак.

 5. Охоронні документи на позначення комерційного характеру.

 6. Особливості використання товарних знаків в медичній галузі.

 7. Термін дії товарних знаків в Україні.

 8. Товарний знак – символ гудвілу.

 9. Правила оформлення ліцензії на передачу прав на товарний знак.

 10. Зміст ліцензійних угод на передачу прав на товарний знак.

 11. Франчайзинг.

 12. Поняття про «оголене передавання» товарного знака.

 13. Основний зміст «теорії джерела».

 14. Основний зміст «теорії якості».

 15. Основні положення Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків.

.

Вміти:

 1. Складати алгоритм правової охорони товарних знаків та інших позначень комерційного характеру.

 2. Оформляти ліцензійну угоду на передачу прав на товарний знак.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

1.Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератури.

2. Повторити з суміжних кафедр:


 • Правила укладання ділової угоди.

 • Основні економічні категорії та закони.

 1. Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.


Контрольні питання теми:

 1. Види товарних знаків.

 2. Товарний знак – символ гудвілу.

 3. Правила оформлення ліцензії на передачу прав на товарний знак.

 4. Зміст ліцензійних угод

 5. Поняття про «оголене передавання» товарного знака.

 6. Основний зміст «теорії джерела» та «теорії якості».

 7. Основні положення Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаківСамостійної аудиторна робота студента:

 1. Складання алгоритма правової охорони товарного знака.

 2. Оформлення ліцензії на передачу прав на товарний знак

Виховні цілі:

 1. Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при використанні на ліцензійній основі товарних знаків та інших позначень комерційного характеру.

 2. Набути навичок користування спеціальною і довідковою літературою з патентознавства.


Питання для самоконтролю знань:

Дайте відповіді на контрольні запитання № 1-11 з підручника І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 127.


Література

Основна:

 1. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 110-127.

 2. Закон України: "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

 3. Закон України: "Про охорону прав на зазначення походження товарів"


Додаткова:

1. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і 89і р. та Протокол 1989 р. до неї (Madrid Agreement Conceming the International Registration of Marks

 1. Цивільний кодекс України.

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне значення.

Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Глава 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»:

Стаття 1107 «Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності»;

Стаття 1108 «Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності»;

Стаття 1109 «Ліцензійний договір»;

Стаття 1110 «Строк ліцензійного договору»;

Стаття 1111 «Типовий ліцензійний договір»

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.Тема № 12: МІЖНАРОДНА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
І. Актуальність теми. Сучасні тенденції глобалізації економіки, лібералізації світових ринків, стрімкого прогресу технологій у галузі міжнародних комунікаційних систем, загострення та зміни форм конкурентної боротьби, утвердження інтелектуальної діяльності як рушійного фактора розвитку інформаційного суспільства загострюють проблеми регулювання міжнародних відносин у сфері інтелектуальної власності. Зростання обсягів ліцензійної торгівлі, трансферу технологій, купівлі-продажу наукомісткої продукції, патентів, ноу-хау, консалтингових та інжинірингових послуг сприяють формуванню глобального ринку прав на об’єкти інтелектуальної власності. Водночас права інтелектуальної власності перетворюються на важливий інструмент глобальної конкуренції держав та їх союзів за доступ до ресурсів та ринків інноваційної продукції. Слід також зазначити, що в умовах глобального конкурентного середовища результати творчої інтелектуальної праці можуть бути скопійовані та впроваджені конкурентами майже миттєво, внаслідок чого виробники втрачають прибутки. Відтак аспект міжнародної охорони та захисту інтелектуальної власності набуває першочергового значення в умовах глобалізації.
ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Історія розвитку інтернаціоналізації правової охорони промислової власності.

 2. Норми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності у міжнародному законодавстві.

 3. Способи і процедури міжнародної правової охорони прав інтелектуальної власності.

 4. Основні принципи міжнародного патентного права.

 5. Види міжнародних патентів.

 6. Призначення та основні напрями діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 7. Міжнародні аспекти охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.

 8. Основні положення Паризької конвенції про охорону промислової власності.

 9. Основні положення Бернської конвенції про захист літературних і художніх творів.

 10. Договір ВОІВ про авторське право.

 11. Основні положення Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

 12. Особливості оформлення міжнародної заявки на винахід.

 13. Особливості оформлення міжнародної заявки на промисловий зразок.

 14. Особливості оформлення міжнародної заявки на товарний знак.

 15. Вітчизняні та міжнародні центри навчання праву інтелектуальної власності.


Вміти:

 1. Визначати складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності,

 2. Складати алгоритм міжнародної правової охорони об’єктів авторського та патентного права,


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

  1. Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератури.

  2. Повторити з суміжних кафедр:

Правила написання заяви.

  1. Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.


Контрольні питання теми:

 1. Історію розвитку інтернаціоналізації правової охорони промислової власності.

 2. Норми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності у міжнародному законодавстві.

 3. Способи і процедури міжнародної правової охорони прав інтелектуальної власності.

 4. Основні принципи міжнародного патентного права.

 5. Види міжнародних патентів.

 6. Призначення та основні напрями діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

 7. Міжнародні аспекти охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.

 8. Особливості оформлення міжнародної заявки на винахід, промисловий зразок

 9. Вітчизняні та міжнародні центри навчання праву інтелектуальної власностіНорми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності у загальному


Самостійної аудиторна робота студента:

Складення схеми дій для отримання міжнародного патенту на винахід, корисну модель.Виховні цілі:

 1. Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені міжнародної правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції в медицині.

 2. Навчити проводити оформлення документації для подання міжнародної заявки на винахід, промисловий зразок.

Питання для самоконтролю знань:

Дайте відповіді на контрольні запитання № 1-10 з підручника Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність. Київ, "Знання", 2006, С. 325.


Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 306-340

 2. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 10-16.

 3. П.М Цибульов Основи інтелектуальної власності. Київ., 2005.

 4. Цивільний кодекс України, Книга IV "Право інтелектуальної власності".

Додаткова:

 1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. Редакцією М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.

 2. Патентознавство / Під ред. Л.М. Суслікова, В.С. Дьордія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Патентознавство та авторське право / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: Кондор, 2005.

 4. Законодавство України

Http://www.rada.gov.ua/laws/pravo/all/zak1.htm

Законодавство України на сервері Верховної Ради.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів 2 курсу медичного факультету

до елективного курсу занять з патентознавства.

Тема № 13: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

І. Актуальність теми.

Самі по собі ідеї цінні, але будь-яка ідея, врешті-решт, лише ідея. Завдання полягає в тому, щоб реалізувати її практично.

Г. Форд.

Загальновідомо, що в умовах постіндустріального суспільства наука виступає потужним генератором нарощування інтелектуального потенціалу національної економіки, а комерціалізація результатів наукової праці забезпечує зростання її конкурентоспроможності в глобальному економічному просторі.

Характерною ознакою функціонування сучасних розвинених економік є дієвий ринок об’єктів інтелектуальної власності, через який продукти творчої розумової праці вводяться в господарський обіг.

Використання інтелектуальної власності в ринковій економіці здійснюється на засадах її комерціалізації, механізм якої уможливлює безперервний рух інтелектуального капіталу та отримання прибутку.


ІІ. Навчальні цілі:

Знати відповіді на основні питання теми:

 1. Особливості права інтелектуальної власності як товару.

 2. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 3. Мета і основні способи комерціалізації.

 4. Характеристика основних властивостей товару (корисності, рідкості, універсальності).

 5. Характеристика властивостей товару по відношенню до нематеріальних об’єктів інтелектуальної власності.

 6. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві.

 7. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.

 8. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 9. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 10. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

 11. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення.

 12. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав.

 13. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав.

 14. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав.

 15. Особливості завершального етапу (утилізації) життєвого циклу об'єкта інтелектуальної власності.

Вміти:

 1. Визначати об’єкти та суб’єкти комерціалізації інтелектуальної власності.

 2. Визначати можливі форми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

 3. Скласти схему дій із інноваційної реалізації об’єкту інтелектуальної власності в галузі медицини.


Завдання для самостійної позааудиторної роботи студентів:

1.Вивчити вказаний матеріал згідно навчальної літератури.

2.Повторити з суміжних кафедр:


 • Основні положення економічної теорії

 • Основні положення соціології праці.

3.Підготуватися до відповіді на нижче приведені запитання.
Контрольні питання теми:

 1. Сутність і механізм комерціалізації інтелектуальної власності.

 2. Особливості права інтелектуальної власності як товару.

 3. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві.

 4. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства.

 5. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 6. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 7. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

 8. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення, набуття, використання та захисту прав. Норми права стосовно об’єктів інтелектуальної власності.


Самостійної аудиторна робота студента:

 1. Визначення об’єктів та суб’єктів комерціалізації інтелектуальної власності.

 2. Визначення можливих форм комерціалізації об’єктів інтелекттуальної власності.

 3. Складення схеми дій із інноваційної реалізації об’єкту інтелектуальної власності в галузі медицини.

Виховні цілі:

 1. Навчити застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції в медицині.

 2. Навчити використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції

Питання для самоконтролю знань:

Дайте відповіді на контрольні запитання № 1-5 з підручника Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність. Київ, "Знання", 2006, С. 228.


Література

Основна:

 1. Б.Д. Базилевич. Інтелектуальна власність: Підручник. Київ, "Знання", 2006, С. 210-230.

 2. І.І. Дахно. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2006. С. 10-16.

 3. П.М Цибульов Основи інтелектуальної власності. Київ., 2005.

 4. Цивільний кодекс України, Книга IV "Право інтелектуальної власності".


Додаткова:

 1. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності/ За заг. Редакцією М.В. Вачевського. – К.: Видавничий Дім “Професіонал”, 2006.

 2. Патентознавство / Під ред. Л.М. Суслікова, В.С. Дьордія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Патентознавство та авторське право / Під ред. Ю.М. Кузнецова. – К.: Кондор, 2005.

 4. Усеукраїнська мережа поширення правової інформації. Українське законодавство і правові інформаційні ресурси

 5. Офіційний вісник України

http://www.i.com.ua/~gdo/

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА (для студентів)

до елективного курсу занять з патентознавства до теми № 14:

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. Міжнародне СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

І. Актуальність теми: Науково-технічного прогрес вимагає постійного вдосконалення науки, медицини. В результаті наукових досліджень, розробок і експериментів досягаються якісно нові і оригінальні результати, які необхідно виявити, правильно класифікувати на об’єкти інтелектуальної власності і здійснити їх охорону в межах правового поля. Для цього необхідно опанувати і користуватися законодавчою базою України у сфері охорони інтелектуальної власності. Тому власник патенту повинен вміти захистити свої права інтелектуальної власності як в Україні так і у світі в цілому.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка